Main Menu

Kaluguna Pada Neeraja Seva (కలుగునా పద నీరజ సేవ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: poornalalitaa

Talam: aadi

19 jhankaaradhwani janya
Aa: S G2 R2 M1 P S
Av: S N1 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Kaluguna Pada Neeraja Seva | కలుగునా పద నీరజ సేవ     
Album: Unknown | Voice: Ambujam Viswanathan

Kaluguna Pada Neeraja Seva | కలుగునా పద నీరజ సేవ     
Album: Unknown | Voice: T.P.Vaidyanathan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

కలుగునా పద నీరజ సేవ
గంధ వాహ తనయ

Anupallavi

పలుమారు జూచుచు బ్రహ్మానందుడై
పరగే భక్తాగ్రేసర తనకు (కలుగునా)

Charanam

వేకువ జామున నీ కరమునన్(ఇ)డి
శ్రీ కాంతుడ్అమృత స్నానము జేసి
పాకములను శ్రీ రంగేశునిక్-
అర్పణము జేసి తా
సీతా కరములచే భుజించి నిను
సాత్వీక పురాణ పఠన సేయం(అ)నే
సాకేత పతిని సర్వ్(ఆ)ధారుని
ప్రాకటముగ త్యాగరాజ నుతుని కన (కలుగునా)
.


Pallavi

1கலுகு3னா பத3 நீரஜ ஸேவ
க3ந்த4 வாஹ தனய

Anupallavi

பலுமாரு ஜூசுசு ப்3ரஹ்மானந்து3டை3
பரகே3 ப4க்தாக்3ரேஸர தனகு (கலுகு3னா)

Charanam

2வேகுவ ஜாமுன நீ கரமுனன்(இ)டி3
ஸ்ரீ காந்துட்33அம்ருத ஸ்னானமு ஜேஸி
பாகமுலனு ஸ்ரீ 4ரங்கே3சுனிக்-
அர்பணமு ஜேஸி தா
ஸீதா கரமுலசே பு4ஜிஞ்சி நினு
5ஸாத்வீக புராண பட2ன ஸேயம்(அ)நே
ஸாகேத பதினி ஸர்வ்(ஆ)தா4ருனி
ப்ராகடமுக3 த்யாக3ராஜ நுதுனி கன (கலுகு3னா)
.


Pallavi

1ಕಲುಗುನಾ ಪದ ನೀರಜ ಸೇವ
ಗಂಧ ವಾಹ ತನಯ

Anupallavi

ಪಲುಮಾರು ಜೂಚುಚು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದುಡೈ
ಪರಗೇ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರ ತನಕು (ಕಲುಗುನಾ)

Charanam

2ವೇಕುವ ಜಾಮುನ ನೀ ಕರಮುನನ್(ಇ)ಡಿ
ಶ್ರೀ ಕಾಂತುಡ್3ಅಮೃತ ಸ್ನಾನಮು ಜೇಸಿ
ಪಾಕಮುಲನು ಶ್ರೀ 4ರಂಗೇಶುನಿಕ್-
ಅರ್ಪಣಮು ಜೇಸಿ ತಾ
ಸೀತಾ ಕರಮುಲಚೇ ಭುಜಿಂಚಿ ನಿನು
5ಸಾತ್ವೀಕ ಪುರಾಣ ಪಠನ ಸೇಯಂ(ಅ)ನೇ
ಸಾಕೇತ ಪತಿನಿ ಸರ್ವ್(ಆ)ಧಾರುನಿ
ಪ್ರಾಕಟಮುಗ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುನಿ ಕನ (ಕಲುಗುನಾ)
.


Pallavi

1कलुगुना पद नीरज सेव
गन्ध वाह तनय

Anupallavi

पलुमारु जूचुचु ब्रह्मानन्दुडै
परगे भक्ताग्रेसर तनकु (कलुगुना)

Charanam

2वेकुव जामुन नी करमुनन्(इ)डि
श्री कान्तुड्3अमृत स्नानमु जेसि
पाकमुलनु श्री 4रंगेशुनिक्-
अर्पणमु जेसि ता
सीता करमुलचे भुजिञ्चि निनु
5सात्वीक पुराण पठन सेयम्(अ)ने
साकेत पतिनि सर्व्(आ)धारुनि
प्राकटमुग त्यागराज नुतुनि कन (कलुगुना)
.


Pallavi

1kalugunā pada nīraja sēva
gandha vāha tanaya

Anupallavi

palumāru jūcucu brahmānanduḍai
paragē bhaktāgrēsara tanaku (kalugunā)

Charanam

2vēkuva jāmuna nī karamunan(i)ḍi
śrī kāntuḍ3amṛta snānamu jēsi
pākamulanu śrī 4raṅgēśunik-
arpaṇamu jēsi tā
sītā karamulacē bhujiñci ninu
5sātvīka purāṇa paṭhana sēyam(a)nē
sākēta patini sarv(ā)dhāruni
prākaṭamuga tyāgarāja nutuni kana (kalugunā)
.


Pallavi

O Anjaneya – Son of the Wind God – one who carries fragrance! Will it be possible for me to have the privilege of performing service (like you) at the Lotus Feet of Sri Rama?

Anupallavi

O AnjanEya – the foremost of the devotees – who remains as the one having the privilege of experiencing the Supreme Bliss by always beholding the Lord! will it be possible for me too to have the privilege of performing service (like you) at the Lotus Feet of Sri Rama?

Charanam

O AnjanEya! will it be possible for me too to have the privilege of beholding manifestedly Lord Sri Rama – the Consort of LakshmI, the King of Ayodhya, the prop of everything and the Lord praised by this Tyagaraja – who (a) at pre-dawn hours, taking bath of nectar holding Your hands, (b) having offered the sacred foods to Lord Ranganatha, (c) Himself having partaken food laid by the hands of Sita, and (d) commands You to read out the holy scriptures?
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.