Main Menu

Kamaksheem Kalyaneem

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Kalyani

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Kanchi – Kamakshi Devi Krithis
 

.

Recitals


Kamaksimkalyanim     
Album: Unknown | Voice: Unknown


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

కామాక్షీం కల్యాణీం భజేऽహం భజే

అనుపల్లవి

కామ కోటి పీఠ వాసినీం నిరంజనీమ్

చరణము

సామరస్య సంప్రదాయ కులోత్తీర్ణ యోగినీం
సంసార భయ భంజనీం చిదానంద విలాసినీమ్
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
కమలేశాది పాలినీం కంజ దళ లోచనీం
కుమార గురు గుహ జననీం సంపత్కరీం ధనినీమ్
.


பல்லவி

காமாக்ஷீம் கல்யாணீம் ப4ஜேऽஹம் ப4ஜே

அனுபல்லவி

காம கோடி பீட2 வாஸினீம் நிரஞ்ஜனீம்

சரணம்

ஸாமரஸ்ய ஸம்ப்ரதா3ய குலோத்தீர்ண யோகி3னீம்
ஸம்ஸார ப4ய ப4ஞ்ஜனீம் சிதா3னந்த3 விலாஸினீம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
கமலேஸா1தி3 பாலினீம் கஞ்ஜ த3ள லோசனீம்
குமார கு3ரு கு3ஹ ஜனனீம் ஸம்பத்கரீம் த4னினீம்
.ಪಲ್ಲವಿ

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಭಜೇऽಹಂ ಭಜೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಪೀಠ ವಾಸಿನೀಂ ನಿರಂಜನೀಮ್

ಚರಣಮ್

ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣ ಯೋಗಿನೀಂ
ಸಂಸಾರ ಭಯ ಭಂಜನೀಂ ಚಿದಾನಂದ ವಿಲಾಸಿನೀಮ್
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಕಮಲೇಶಾದಿ ಪಾಲಿನೀಂ ಕಂಜ ದಳ ಲೋಚನೀಂ
ಕುಮಾರ ಗುರು ಗುಹ ಜನನೀಂ ಸಂಪತ್ಕರೀಂ ಧನಿನೀಮ್
.


पल्लवि

कामाक्षीं कल्याणीं भजेऽहं भजे

अनुपल्लवि

काम कोटि पीठ वासिनीं निरञ्जनीम्

चरणम्

सामरस्य सम्प्रदाय कुलोत्तीर्ण योगिनीं
संसार भय भञ्जनीं चिदानन्द विलासिनीम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
कमलेशादि पालिनीं कञ्ज दळ लोचनीं
कुमार गुरु गुह जननीं सम्पत्करीं धनिनीम्
.


pallavi

kAmAkshIM kalyANIM bhajE(a)haM bhajE

anupallavi

kAma kOTi pITha vAsinIM niranjanIm

caraNam
sAmarasya sampradAya kulOttIrNa yOginIM
saMsAra bhaya bhanjanIM cidAnanda vilAsinIm
(madhyama kAla sAhityam)
kamalESAdi pAlinIM kanja daLa lOcanIM
kumAra guru guha jananIM sampatkarIM dhaninIm
.


പല്ലവി

കാമാക്ഷീം കല്യാണീം ഭജേऽഹം ഭജേ

അനുപല്ലവി

കാമ കോടി പീഠ വാസിനീം നിരഞ്ജനീമ്

ചരണമ്

സാമരസ്യ സമ്പ്രദായ കുലോത്തീര്ണ യോഗിനീം
സംസാര ഭയ ഭഞ്ജനീം ചിദാനന്ദ വിലാസിനീമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
കമലേശാദി പാലിനീം കഞ്ജ ദള ലോചനീം
കുമാര ഗുരു ഗുഹ ജനനീം സമ്പത്കരീം ധനിനീമ്
.


Pallavi

I sing praises of Kamakshi, the auspicious one.

Anupallavi

The one who dwells in Kamakoti pitha.The one who is blemishless.

Charanam

The one who showed the path of Samarasa sampradaya in her form as kulOttIrNa yogini. The one who quells the fear of Samsara.The one who lives in the realm of the bliss of knowledge.The one who protects Vishnu the Lord of Lakshmi. The one who has lotus-eyes. The mother of the young guruguha.The one who creates wealth. The one who is elevated.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.