Main Menu

Kanna Talli (కన్న తల్లి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saavEri

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Kanna Talli | కన్న తల్లి     
Album: Unknown | Voice: Mysore Doraiswamy Iyengar


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

కన్న తల్లి నీవు నాపాల కలుగ
గాసి చెందనేలనమ్మ

Anupallavi

వెన్నయుండ నేతికియెవరైన
వెసన పడుదురా త్రిపుర సుందరి (కన్న)

Charanams

1. ఎల్ల వారి ధనములశ్వములు మరి
ఎక్కువైన గట్టి మిద్దెలన్నియు
కల్ల కాని కన్న వారులు
కాంచు సుఖము సున్నయనుచును
ఉల్లమునను బాగ తెలుసుకొంటిని
ఊరక ధనికుల సంభాషణము నే-
నొల్ల మాయలని తెలిసి రజ్జు పై-
యురగ బుద్ధి చెందనేలనమ్మా నను (కన్న)

2. పలుకు మంచి కాని బాంధవులు మరి
బావ మరదులక్కలన్న తమ్ములు
కలిమి జూచు వారు లేమిని
కనుల కాన రారు అనుచును
తలచుకొన్న వెనుక వారి మాయల
తగల జాలనమ్మా మరు మరీచి-
కలను జూచి నీరని భ్రమసి
కందురా ఆదిపుర విహారిణి నను (కన్న)

3. కనక భూషణముల పెట్టి మరియు
సొగసు జేసి పాలు పోసి పెంచిన
తనువు సతము కాదు నిర్మల-
తనమించుక లేదనుచును
అనుదినమొనరించు సత్-క్రియల
నీకని పల్కిన త్యాగరాజ రక్షకి
వినుమన్నిట నీవనియెరిగి వేల్పుల
వేరనియెంచుదురా త్రిపుర సుందరి నను (కన్న)

Variations

1గాసి చెంద – గాసి చెంత&న్బ్స్ప్;: గాసి చెంద – is appropriate.
2ఊరక – ఊరకే
3సంభాషణము – సంభాషణ
5నీరని – నీరనుచు
.


Pallavi

கன்ன தல்லி நீவு நாபால கலுக3
1கா3ஸி செந்த3னேலனம்ம

Anupallavi

வென்னயுண்ட3 நேதிகியெவரைன
வெஸன படு3து3ரா த்ரிபுர ஸுந்த3ரி (கன்ன)

Charanams

1. எல்ல வாரி த4னமுலச்வமுலு மரி
எக்குவைன க3ட்டி மித்3தெ3லன்னியு
கல்ல கானி கன்ன வாருலு
காஞ்சு ஸுக2மு ஸுன்னயனுசுனு
உல்லமுனனு பா3க3 தெலுஸுகொண்டினி
2ஊரக த4னிகுல 3ஸம்பா4ஷணமு நே-
நொல்ல மாயலனி தெலிஸி 4ரஜ்ஜு பை-
யுரக3 பு3த்3தி4 செந்த3னேலனம்மா நனு (கன்ன)

2. பலுகு மஞ்சி கானி பா3ந்த4வுலு மரி
பா3வ மரது3லக்கலன்ன தம்முலு
கலிமி ஜூசு வாரு லேமினி
கனுல கான ராரு அனுசுனு
தலசுகொன்ன வெனுக வாரி மாயல
தக3ல ஜாலனம்மா மரு மரீசி-
கலனு ஜூசி 5நீரனி ப்4ரமஸி
கந்து3ரா ஆதி3புர விஹாரிணி நனு (கன்ன)

3. கனக பூ4ஷணமுல பெட்டி மரியு
ஸொக3ஸு ஜேஸி பாலு போஸி பெஞ்சின
தனுவு ஸதமு காது3 நிர்மல-
தனமிஞ்சுக லேத3னுசுனு
அனுதி3னமொனரிஞ்சு ஸத்-க்ரியல
நீகனி பல்கின த்யாக3ராஜ ரக்ஷகி
வினுமன்னிட நீவனியெரிகி3 வேல்புல
வேரனியெஞ்சுது3ரா த்ரிபுர ஸுந்த3ரி நனு (கன்ன)

Variations

1கா3ஸி செந்த3 – கா3ஸி செந்த&ந்ப்3ஸ்ப்;: கா3ஸி செந்த3 – is appropriate.
2ஊரக – ஊரகே
3ஸம்பா4ஷணமு – ஸம்பா4ஷண
5நீரனி – நீரனுசு
.


Pallavi

ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಪಾಲ ಕಲುಗ
1ಗಾಸಿ ಚೆಂದನೇಲನಮ್ಮ

Anupallavi

ವೆನ್ನಯುಂಡ ನೇತಿಕಿಯೆವರೈನ
ವೆಸನ ಪಡುದುರಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ (ಕನ್ನ)

Charanams

1. ಎಲ್ಲ ವಾರಿ ಧನಮುಲಶ್ವಮುಲು ಮರಿ
ಎಕ್ಕುವೈನ ಗಟ್ಟಿ ಮಿದ್ದೆಲನ್ನಿಯು
ಕಲ್ಲ ಕಾನಿ ಕನ್ನ ವಾರುಲು
ಕಾಂಚು ಸುಖಮು ಸುನ್ನಯನುಚುನು
ಉಲ್ಲಮುನನು ಬಾಗ ತೆಲುಸುಕೊಂಟಿನಿ
2ಊರಕ ಧನಿಕುಲ 3ಸಂಭಾಷಣಮು ನೇ-
ನೊಲ್ಲ ಮಾಯಲನಿ ತೆಲಿಸಿ 4ರಜ್ಜು ಪೈ-
ಯುರಗ ಬುದ್ಧಿ ಚೆಂದನೇಲನಮ್ಮಾ ನನು (ಕನ್ನ)

2. ಪಲುಕು ಮಂಚಿ ಕಾನಿ ಬಾಂಧವುಲು ಮರಿ
ಬಾವ ಮರದುಲಕ್ಕಲನ್ನ ತಮ್ಮುಲು
ಕಲಿಮಿ ಜೂಚು ವಾರು ಲೇಮಿನಿ
ಕನುಲ ಕಾನ ರಾರು ಅನುಚುನು
ತಲಚುಕೊನ್ನ ವೆನುಕ ವಾರಿ ಮಾಯಲ
ತಗಲ ಜಾಲನಮ್ಮಾ ಮರು ಮರೀಚಿ-
ಕಲನು ಜೂಚಿ 5ನೀರನಿ ಭ್ರಮಸಿ
ಕಂದುರಾ ಆದಿಪುರ ವಿಹಾರಿಣಿ ನನು (ಕನ್ನ)

3. ಕನಕ ಭೂಷಣಮುಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಮರಿಯು
ಸೊಗಸು ಜೇಸಿ ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಪೆಂಚಿನ
ತನುವು ಸತಮು ಕಾದು ನಿರ್ಮಲ-
ತನಮಿಂಚುಕ ಲೇದನುಚುನು
ಅನುದಿನಮೊನರಿಂಚು ಸತ್-ಕ್ರಿಯಲ
ನೀಕನಿ ಪಲ್ಕಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಕ್ಷಕಿ
ವಿನುಮನ್ನಿಟ ನೀವನಿಯೆರಿಗಿ ವೇಲ್ಪುಲ
ವೇರನಿಯೆಂಚುದುರಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ನನು (ಕನ್ನ)

Variations

1ಗಾಸಿ ಚೆಂದ – ಗಾಸಿ ಚೆಂತ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಗಾಸಿ ಚೆಂದ – is appropriate.
2ಊರಕ – ಊರಕೇ
3ಸಂಭಾಷಣಮು – ಸಂಭಾಷಣ
5ನೀರನಿ – ನೀರನುಚು
.


Pallavi

कन्न तल्लि नीवु नापाल कलुग
1गासि चॆन्दनेलनम्म

Anupallavi

वॆन्नयुण्ड नेतिकियॆवरैन
वॆसन पडुदुरा त्रिपुर सुन्दरि (कन्न)

Charanams

1. ऎल्ल वारि धनमुलश्वमुलु मरि
ऎक्कुवैन गट्टि मिद्दॆलन्नियु
कल्ल कानि कन्न वारुलु
काञ्चु सुखमु सुन्नयनुचुनु
उल्लमुननु बाग तॆलुसुकॊण्टिनि
2ऊरक धनिकुल 3सम्भाषणमु ने-
नॊल्ल मायलनि तॆलिसि 4रज्जु पै-
युरग बुद्धि चॆन्दनेलनम्मा ननु (कन्न)

2. पलुकु मञ्चि कानि बान्धवुलु मरि
बाव मरदुलक्कलन्न तम्मुलु
कलिमि जूचु वारु लेमिनि
कनुल कान रारु अनुचुनु
तलचुकॊन्न वॆनुक वारि मायल
तगल जालनम्मा मरु मरीचि-
कलनु जूचि 5नीरनि भ्रमसि
कन्दुरा आदिपुर विहारिणि ननु (कन्न)

3. कनक भूषणमुल पॆट्टि मरियु
सॊगसु जेसि पालु पोसि पॆञ्चिन
तनुवु सतमु कादु निर्मल-
तनमिञ्चुक लेदनुचुनु
अनुदिनमॊनरिञ्चु सत्-क्रियल
नीकनि पल्किन त्यागराज रक्षकि
विनुमन्निट नीवनियॆरिगि वेल्पुल
वेरनियॆञ्चुदुरा त्रिपुर सुन्दरि ननु (कन्न)

Variations

1गासि चॆन्द – गासि चॆन्त&न्ब्स्प्;: गासि चॆन्द – is appropriate.
2ऊरक – ऊरके
3सम्भाषणमु – सम्भाषण
5नीरनि – नीरनुचु
.


Pallavi

kanna talli nīvu nāpāla kaluga
1gāsi cendanēlanamma

Anupallavi

vennayuṇḍa nētikiyevaraina
vesana paḍudurā tripura sundari (kanna)

Charanams

1. ella vāri dhanamulaśvamulu mari
ekkuvaina gaṭṭi middelanniyu
kalla kāni kanna vārulu
kāñcu sukhamu sunnayanucunu
ullamunanu bāga telusukoṇṭini
2ūraka dhanikula 3sambhāṣaṇamu nē-
nolla māyalani telisi 4rajju pai-
yuraga buddhi cendanēlanammā nanu (kanna)

2. paluku mañci kāni bāndhavulu mari
bāva maradulakkalanna tammulu
kalimi jūcu vāru lēmini
kanula kāna rāru anucunu
talacukonna venuka vāri māyala
tagala jālanammā maru marīci-
kalanu jūci 5nīrani bhramasi
kandurā ādipura vihāriṇi nanu (kanna)

3. kanaka bhūṣaṇamula peṭṭi mariyu
sogasu jēsi pālu pōsi peñcina
tanuvu satamu kādu nirmala-
tanamiñcuka lēdanucunu
anudinamonariñcu sat-kriyala
nīkani palkina tyāgarāja rakṣaki
vinumanniṭa nīvaniyerigi vēlpula
vēraniyeñcudurā tripura sundari nanu (kanna)

Variations

1gāsi cenda – gāsi centa : gāsi cenda – is appropriate.
2ūraka – ūrakē
3sambhāṣaṇamu – sambhāṣaṇa
5nīrani – nīranucu
.


O Mother who bore me! When You are present with me why should I feel weary?

Anupallavi

O Mother Tripurasundari! Will anyone worry about ghee when there is butter?

Charanams
1. I have understood well in my mind that – (a) wealth, horses and very strong storeyed houses – all these belonging to people – are but false, and (b) the comfort derived by those who possess these is but a nought; (c) it is not without reason I dislike all the talks of the rich; O Mother! having known that all these to be grand illusion, why should I entertain the idea of ‘snake in the rope’? O Mother who bore me! When You are present with us, why should I feel weary?

2. O Mother! After having concluded that – relatives and (the nears) – brothers-in-law, sisters-in-law, elder sisters, elder brothers, younger brothers – whose words are not beneficient, and who look for wealth, would not set eyes during poverty, I shall not get caught in their tricks; having been confounded looking at the vanishing mirages to be water, is it possible to find water really? O Mother abiding at Adipura (Thiruvotriyur) who bore me! when You are present with us, why should I feel weary?

3. O Protector of this Thyagaraja who – having considered that this body – groomed by beautifying by adorning golden ornaments and by feeding nice food – is not permanent, and there is not even a little purity (in the body), surrendered all pious deeds performed daily to be for Your sake! please listen; having known that You exist in everything, would anyone consider other Gods to be different from You? O Mother Tripurasundari, who bore me! when You are present with us, why should I feel weary?
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.