Main Menu

Kannan Varugindra Neram (கண்ணன் வருகின்ற நேரம்)

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

Ragam: maanji

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 P M1 P G2 R2 S

Talam: catushra Eka
Language: Tamil (டமில்)

Recitals


Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: K.J. Yesudas

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: Amrutha Venkatesh

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: Nityashree Mahadevan | Album: Golden Marvels

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: Sharanya Pillai

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: N. Vijay Siva

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: N. Bhairavi and N. Malavi

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Voice: Unknown

Kannan Varugindra Neram | கண்ணன் வருகின்ற நேரம்     
Instrument: Flute | Artist: B.V. Balasai | Album: Murali Melody

Awaiting Contribution
.

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenienceபல்லவி

கந்நன் வருகின்ட்ர னேரம் – கரையோரம்
டென்ட்ரல் கந்டு கொழிடடு பரும்
கனடிடை மொனக்குயில் ஓஸைக்கிடயனடரம்
ஆனக்குழலிஸை கேளும் – போன
ஆவியெல்லாம் கூட மீலும் (கந்நன்)

கரநம் 1

ஸல்லகலனமிட்டொடும் னடி பாடும் – வனம்
டான்கி டான்கு குழன்ட்ராடும் – னல்ல
டுடி படிடும் ஆடியவர் மனமானடு
எடு போல் என
டுள்ளி டுள்ளி குடிடொடும் – புகழ்
கொல்லி கொல்லி இஸை பாடும்
(கந்நன்)

கரநம் 2

கந்நன் னகை போலும் முல்லை இனை இல்லை – என்ட்ரு
கந்டடும் வடொன்ட்ரும் வல்லை – இடு
கனவோ அல்ல னனவோ எனக் கருடடிரு
மனமே ஒரு
காலமும் பொஇஒன்ட்ரும் ஸொல்லேன் – என்கள்
கந்நனன்ட்ரு வேரு இல்லேன்
(கந்நன்)

கரநம் 3

டழை மடல் னீடு னொக்கும்
முல்லைப்பார்கும் – என்ன
ஸொவ்கியமோ என்ட்ரு கேட்கும் – அட
மிழி பேஸிட இடுவோ பொழுடெனவோ
அடோ வரும் மாடவன்
முடு முடியினில் ஸேர்வோம் – அன்கே
மெட மெடப்பேஸி னேர்வோம் (கந்நன்)


పల్లవి

కణ్ణన్ వరుగిండ్ర నేరం – కరైయోరం
తెండ్రల్ కణ్డు కొజ్హితదు పరుం
కనతిడై మొనక్కుయిల్ ఓసైక్కిడయనతరం
ఆనక్కుజ్హలిసై కేళుం – పోన
ఆవియెల్లాం కూడ మీలుం (కణ్ణన్)

చరణం 1

సల్లచలనమిత్తొడుం నది పాడుం – వనం
తాంగి తాంగు చుజ్హంద్రాడుం – నల్ల
తుది పదిడుం ఆడియవర్ మనమానదు
ఎదు పోల్ ఎన
తుళ్ళి తుళ్ళి కుదితొడుం – పుగజ్హ్
చొల్లి చొల్లి ఇసై పాడుం
(కణ్ణన్)

చరణం 2

కణ్ణన్ నగై పోలుం ముల్లై ఇనై ఇల్లై – ఎండ్రు
కణ్డతుం వదొండ్రుం వల్లై – ఇదు
కనవో అల్ల ననవో ఎనక్ కరుదదిరు
మనమే ఒరు
కాలముం పొఇఒండ్రుం సొల్లేన్ – ఎంగళ్
కణ్ణనండ్రు వేరు ఇల్లేన్
(కణ్ణన్)

చరణం 3

తజ్హై మదల్ నీదు నొక్కుం
ముల్లైప్పార్కుం – ఎన్న
సౌకియమో ఎండ్రు కేట్కుం – అడ
మిజ్హి పేసిడ ఇదువో పొజ్హుదెనవో
అదో వరుం మాదవన్
ముతు ముడియినిల్ సేర్వోం – అంగే
మెత మెతప్పేసి నేర్వోం (కణ్ణన్)


pallavi

kaNNan varuginDra nEram – karaiyOram
tenDral kaNDu kozhitadu parum
kanatiDai monakkuyil OsaikkiDayanataram
aanakkuzhalisai kELum – pOna
aaviyellaam kooDa meelum (kaNNan)

caraNam 1

sallacalanamittoDum nadi paaDum – vanam
taangi taangu cuzhandraaDum – nalla
tudi padiDum aaDiyavar manamaanadu
edu pOl ena
tuLLi tuLLi kuditoDum – pugazh
colli colli isai paaDum
(kaNNan)

caraNam 2

kaNNan nagai pOlum mullai inai illai – enDru
kaNDatum vadonDrum vallai – idu
kanavO alla nanavO enak karudadiru
manamE oru
kaalamum poionDrum sollEn – engaL
kaNNananDru vEru illEn
(kaNNan)

caraNam 3

tazhai madal needu nokkum
mullaippaarkum – enna
sowkiyamO enDru kETkum – aDa
mizhi pEsiDa iduvO pozhudenavO
adO varum maadavan
mutu muDiyinil sErvOm – angE
meta metappEsi nErvOm (kaNNan)

Pallavi

Kannan varugindra neram – karaiyoram
Tendral kandu kozhitadu parum
Kanatidai monakkuyil osaikkidayanataram
Aanakkuzhalisai kelum – pona
Aaviyellaam kooda meelum (kannan)

Charanam 1

Sallacalanamittodum nadi paadum – vanam
Taangi taangu cuzhandraadum – nalla
Tudi padidum aadiyavar manamaanadu
Edu pol ena
Tulli tulli kuditodum – pugazh
Colli colli isai paadum
(kannan)

Charanam 2

Kannan nagai polum mullai inai illai – endru
Kandatum vadondrum vallai – idu
Kanavo alla nanavo enak karudadiru
Maname oru
Kaalamum poiondrum sollen – engal
Kannanandru veru illen
(kannan)

Charanam 3

Tazhai madal needu nokkum
Mullaippaarkum – enna
Sowkiyamo endru ketkum – ada
Mizhi pesida iduvo pozhudenavo
Ado varum maadavan
Mutu mudiyinil servom – ange
Meta metappesi nervom (kannan)

Awaiting Contribution.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.