Main Menu

Karuna Judavamma (కరుణ జూడవమ్మ)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: tODi

Talam: aadi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Karuna Judavamma | కరుణ జూడవమ్మ     
Album: Private | Voice: Hyderabad Brothers

Karuna Judavamma | కరుణ జూడవమ్మ     
Album: Private | Voice: Thiagarajan

Karuna Judavamma | కరుణ జూడవమ్మ     
Album: Private | Voice: Bombay Sisters


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

కరుణ జూడవమ్మ కమల వైరి
కలా ధరుని కొమ్మ

Anupallavi

ధరను సరియు దొరకని పంచ నద
నగర నాయకి ధర్మ సంవర్ధని (కరుణ)

Charanams

1. అనేక జగద్-ఆధారివి నీవ్-
అనే మదిని నెర నమ్మితి కానేం-
అనే వాడనోయని నీ మదిం-
ఎంచనే వద్దనుచున్ఆతని
వేడుదునే నాదుపై వినే చాడి
చాలునే నీదు దయకు నేను పాత్రుడ్-
ఔదునే కువలయ నయనే సువసన
జఘనే విధు నిభ వదనే సంతతము (కరుణ)

2. మదమున తెలియక జేసిన కర్మ
విదారి నీవని నమ్మితినే నీ
పదారవింద యుగళ భక్తినిమ్ం-
అని దానమడిగితినే నీకు తోచదేమి
ఉదారి నీ దయను దాచ రాదు
దరి దాపు లేకను సదా మొరలిడ
వినదా చెవులు ఎవరుదా బ్రోతురిక
సదా శివ హితే ముదాన సతతము (కరుణ)

3. పరా శక్తి నాయొక చిత్తము
తామరాకు నీరు విధము తల్లడిల్ల
రాదు అందునకేమి ఫలము
శంబరారి వైరికియర్ధ శరీరి
పురాణ పురుషుడగు రామునికియా
పురారికిని నీకు రాజ ధరి
మచ్చరాన వేరెంచ రాదు అను త్యాగ-
రాజునిక విడువ రాదు సతతము (కరుణ)

Variations

1కొమ్మ – కొమ్మ మాయమ్మ
2నాయకి – నాయికే
5మదమున – మదాన
.


Pallavi

கருண ஜூட3வம்ம கமல வைரி
கலா த4ருனி 1கொம்ம

Anupallavi

த4ரனு ஸரியு தொ3ரகனி பஞ்ச நத3
நக3ர 2நாயகி 3த4ர்ம ஸம்வர்த4னி (கருண)

Charanams

1. அனேக ஜக3த்-ஆதா4ரிவி நீவ்-
அனே மதி3னி நெர நம்மிதி கானேம்-
அனே வாட3னோயனி நீ மதி3ன்-
எஞ்சனே வத்3த3னுசுந்4ஆதனி
வேடு3து3னே நாது3பை வினே சாடி3
சாலுனே நீது3 த3யகு நேனு பாத்ருட்-
ஔது3னே குவலய நயனே ஸுவஸன
ஜக4னே விது4 நிப4 வத3னே ஸந்ததமு (கருண)

2. 5மத3முன தெலியக ஜேஸின கர்ம
விதா3ரி நீவனி நம்மிதினே நீ
பதா3ரவிந்த3 யுக3ள ப4க்தினிம்ம்-
அனி தா3னமடி3கி3தினே நீகு தோசதே3மி
உதா3ரி நீ த3யனு தா3ச ராது3
த3ரி தா3பு லேகனு ஸதா3 மொரலிட3
வினதா3 செவுலு எவருதா3 ப்3ரோதுரிக
ஸதா3 சிவ ஹிதே முதா3ன ஸததமு (கருண)

3. பரா சக்தி நாயொக சித்தமு
தாமராகு நீரு வித4மு தல்லடி3ல்ல
ராது3 அந்து3னகேமி ப2லமு
6சம்ப3ராரி வைரிகியர்த4 சரீரி
புராண புருஷுட3கு3 ராமுனிகியா
புராரிகினி நீகு ராஜ த4ரி
மச்சரான வேரெஞ்ச ராது3 அனு த்யாக3-
ராஜுனிக விடு3வ ராது3 ஸததமு (கருண)

Variations

1கொம்ம – கொம்ம மாயம்ம
2நாயகி – நாயிகே
5மத3முன – மதா3ன
.


Pallavi

ಕರುಣ ಜೂಡವಮ್ಮ ಕಮಲ ವೈರಿ
ಕಲಾ ಧರುನಿ 1ಕೊಮ್ಮ

Anupallavi

ಧರನು ಸರಿಯು ದೊರಕನಿ ಪಂಚ ನದ
ನಗರ 2ನಾಯಕಿ 3ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ (ಕರುಣ)

Charanams

1. ಅನೇಕ ಜಗದ್-ಆಧಾರಿವಿ ನೀವ್-
ಅನೇ ಮದಿನಿ ನೆರ ನಮ್ಮಿತಿ ಕಾನೇಂ-
ಅನೇ ವಾಡನೋಯನಿ ನೀ ಮದಿಂ-
ಎಂಚನೇ ವದ್ದನುಚುನ್4ಆತನಿ
ವೇಡುದುನೇ ನಾದುಪೈ ವಿನೇ ಚಾಡಿ
ಚಾಲುನೇ ನೀದು ದಯಕು ನೇನು ಪಾತ್ರುಡ್-
ಔದುನೇ ಕುವಲಯ ನಯನೇ ಸುವಸನ
ಜಘನೇ ವಿಧು ನಿಭ ವದನೇ ಸಂತತಮು (ಕರುಣ)

2. 5ಮದಮುನ ತೆಲಿಯಕ ಜೇಸಿನ ಕರ್ಮ
ವಿದಾರಿ ನೀವನಿ ನಮ್ಮಿತಿನೇ ನೀ
ಪದಾರವಿಂದ ಯುಗಳ ಭಕ್ತಿನಿಮ್ಂ-
ಅನಿ ದಾನಮಡಿಗಿತಿನೇ ನೀಕು ತೋಚದೇಮಿ
ಉದಾರಿ ನೀ ದಯನು ದಾಚ ರಾದು
ದರಿ ದಾಪು ಲೇಕನು ಸದಾ ಮೊರಲಿಡ
ವಿನದಾ ಚೆವುಲು ಎವರುದಾ ಬ್ರೋತುರಿಕ
ಸದಾ ಶಿವ ಹಿತೇ ಮುದಾನ ಸತತಮು (ಕರುಣ)

3. ಪರಾ ಶಕ್ತಿ ನಾಯೊಕ ಚಿತ್ತಮು
ತಾಮರಾಕು ನೀರು ವಿಧಮು ತಲ್ಲಡಿಲ್ಲ
ರಾದು ಅಂದುನಕೇಮಿ ಫಲಮು
6ಶಂಬರಾರಿ ವೈರಿಕಿಯರ್ಧ ಶರೀರಿ
ಪುರಾಣ ಪುರುಷುಡಗು ರಾಮುನಿಕಿಯಾ
ಪುರಾರಿಕಿನಿ ನೀಕು ರಾಜ ಧರಿ
ಮಚ್ಚರಾನ ವೇರೆಂಚ ರಾದು ಅನು ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜುನಿಕ ವಿಡುವ ರಾದು ಸತತಮು (ಕರುಣ)

Variations

1ಕೊಮ್ಮ – ಕೊಮ್ಮ ಮಾಯಮ್ಮ
2ನಾಯಕಿ – ನಾಯಿಕೇ
5ಮದಮುನ – ಮದಾನ
.


Pallavi

करुण जूडवम्म कमल वैरि
कला धरुनि 1कॊम्म

Anupallavi

धरनु सरियु दॊरकनि पञ्च नद
नगर 2नायकि 3धर्म संवर्धनि (करुण)

Charanams

1. अनेक जगद्-आधारिवि नीव्-
अने मदिनि नॆर नम्मिति कानेम्-
अने वाडनोयनि नी मदिन्-
ऎञ्चने वद्दनुचुन्4आतनि
वेडुदुने नादुपै विने चाडि
चालुने नीदु दयकु नेनु पात्रुड्-
औदुने कुवलय नयने सुवसन
जघने विधु निभ वदने सन्ततमु (करुण)

2. 5मदमुन तॆलियक जेसिन कर्म
विदारि नीवनि नम्मितिने नी
पदारविन्द युगळ भक्तिनिम्म्-
अनि दानमडिगितिने नीकु तोचदेमि
उदारि नी दयनु दाच रादु
दरि दापु लेकनु सदा मॊरलिड
विनदा चॆवुलु ऎवरुदा ब्रोतुरिक
सदा शिव हिते मुदान सततमु (करुण)

3. परा शक्ति नायॊक चित्तमु
तामराकु नीरु विधमु तल्लडिल्ल
रादु अन्दुनकेमि फलमु
6शम्बरारि वैरिकियर्ध शरीरि
पुराण पुरुषुडगु रामुनिकिया
पुरारिकिनि नीकु राज धरि
मच्चरान वेरॆञ्च रादु अनु त्याग-
राजुनिक विडुव रादु सततमु (करुण)

Variations

1कॊम्म – कॊम्म मायम्म
2नायकि – नायिके
5मदमुन – मदान
.


Pallavi

karuṇa jūḍavamma kamala vairi
kalā dharuni 1komma

Anupallavi

dharanu sariyu dorakani pañca nada
nagara 2nāyaki 3dharma saṃvardhani (karuṇa)

Charanams

1. anēka jagad-ādhārivi nīv-
anē madini nera nammiti kānēm-
anē vāḍanōyani nī madin-
eñcanē vaddanucun4ātani
vēḍudunē nādupai vinē cāḍi
cālunē nīdu dayaku nēnu pātruḍ-
audunē kuvalaya nayanē suvasana
jaghanē vidhu nibha vadanē santatamu (karuṇa)

2. 5madamuna teliyaka jēsina karma
vidāri nīvani nammitinē nī
padāravinda yugaḷa bhaktinimm-
ani dānamaḍigitinē nīku tōcadēmi
udāri nī dayanu dāca rādu
dari dāpu lēkanu sadā moraliḍa
vinadā cevulu evarudā brōturika
sadā śiva hitē mudāna satatamu (karuṇa)

3. parā śakti nāyoka cittamu
tāmarāku nīru vidhamu tallaḍilla
rādu andunakēmi phalamu
6śambarāri vairikiyardha śarīri
purāṇa puruṣuḍagu rāmunikiyā
purārikini nīku rāja dhari
maccarāna vēreñca rādu anu tyāga-
rājunika viḍuva rādu satatamu (karuṇa)

Variations

1komma – komma māyamma
2nāyaki – nāyikē
5madamuna – madāna
.


Pallavi

O Spouse of Lord Siva – wearer of digit of moon – enemy of lotus! Deign to show mercy on me.

Anupallavi

O Mother Dharmasamvardhani – ruler of the the town of Thiruvaiyaru – five rivers – the peerless town in the World!

Charanam

1. I believed much in my mind that You are the substratum of multitude of Worlds; and, I shall beseech Him to tell You not to worry at all in Your mind as to what He would say; enough of slander heard about me; I know that I am eligible for Your compassion, O Lotus Eyed! O Mother with waist or hip adorned with charming garments! O Mother with moon like face! Deign to show always mercy on me.

2. O Mother! I firmly believed that You are the destroyer of the (fruits of) actions committed unknowingly due to conceit! I begged You to bestow devotion to Your Lotus Feet; why wouldn’t it occur to You to oblige me, O Generous one? It is not proper to hide Your compassion; are You short of hearing when I ever entreat You being without any refuge or support? Who else will protect me now, O Beloved of Sadasiva! Deign to show always mercy on me pleasingly.

3. It is not proper that my mind should be perplexed like water droplet on the Lotus leaf, O Supreme Mother! What is the benefit of such uncertainty, O Mother who is half the body of Lord Siva – enemy of cupid – slayer demon Sambara! O Wearer of digit of moon! It is not proper for You now to abandon this Thyagaraja who says that it is not appropriate think otherwise due to (possible) envy between Rama – who is the ancient Lord – and that Lord Siva – destroyer the three fortresses. Deign to show always mercy on me.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.