Main Menu

Karuna Judavamma (కరుణ జూడవమ్మ)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Varali

 

Taanam: Mishra Chapu

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Karuna Judavamma | కరున జూడవమ్మ     
Album: Unknown | Voice: D.K. Pattammal
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపల్లవి

కరుణ జూడవమ్మ వినమ్మ శ్రితజన కల్పవల్లి మా తల్లి ||

అనుపల్లవి

మరకతంగి పంచ నదేషు రాణి మధురవాణి ధర్మ సంవర్ధిని ||

చరణములు

1.నరాధములను మహారాజులని పొగడి దురాస చే తిరిగి వేసరి ఇలలో
విరాజ ముఖి నీవు దయతో కాపాడి బిరాన వరమీయవే గిరిరాజ సుత నీవు ||

2.ఉమా భువిని నీకు సమానమెవరు భారమా రక్షించ్తకు అభిమానము లేదని
కుమారుడు గడ నాకిపుడు అభయ మీయవే కుమార జననీ నీవు మానవాతీత గడ ||

3.ఉదార గుణవతి గడ సమ గణ నూట సద నుతి జేసి నీ పదాంబుజముల
ను దాసుని మొర వినవా సమయ మీదే సదాశివుని రమణి దీన జనశ్రితే ||

4.ఉదరము గాను అవతార మెట్టి జగమును సుధాకరుని వలె రంజింప జేయు నీ
పడంబుజమును నమ్మి నిన్నే భజించి సద శ్యామ కృష్ణ జేసినా భాగ్యమే ||


பல்லவி

கருணா ஜோடவம்மா வினம்மா ஸ்ரிடஜன கல்பவல்லி ம தள்ளி ||

அனுபல்லவி

மரகடங்கி பஞ்ச நடேசு ராணி மதுரவனி தர்ம சம்வர்தினி ||

சரனம்ஸ்

1.நரதமுலன்னு மகாராசுழனி போகடி துரைச ச்சே திரிகி வேசரி இலளோ
விரஜ முக்ஹி நீவு டயடோ கபடி பிறன வரமீயவே கிரிராஜ சுட நீவு ||

2.உமா பூவினி நீக்கு சமணமேவரு பரம ரக்ஷின்ச்டகு அபிமானமு லேடனி
குமருடு கட நகிபுடு அபாய மீயவே குமார ஜனனீ நீவு மனவடீட கட ||

3.உதார குணவதி கட சம கன நுட சட நுதி ஜெசி நீ படம்புஜமுல
நு டசுனி மொற வினவ சமய மிடி சடசிவுனி ரமணி டீன ஜனஸ்ரிடே ||

4.உடராமு கனு அவதார மெட்டி ஜகமுனு சுதகருணி வலே ரஞ்சிம்ப செயு நீ
படம்புஜமுனு நம்மி நின்னே பாஜிஞ்சி சட சயாம கிருஷ்ணா ஜெசின பாக்யமே ||


ಪಲ್ಲವಿ

ಕರುಣಾ ಜೂದವಮ್ಮ ವಿನಮ್ಮ ಶೃತಜನ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಮ ತಳ್ಳಿ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಮರಕತಂಗಿ ಪಂಚ ನಡೆಶು ರಾಣಿ ಮಧುರವಾಣಿ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧಿನಿ ||

ಚರನಂಸ್

1.ನರಧಮುಲನು ಮಹಾರಾಜುಳನಿ ಪೋಗದಿ ದುರಸ ಛೆ ತಿರಿಗಿ ವೆಸರಿ ಇಲ್ಲೋ
ವಿರಾಜ ಮುಖಿ ನೀವು ದಯತೋ ಕಾಪಾಡಿ ಬಿರನ ವರಮೀಯವೇ ಗಿರಿರಾಜ ಸುತ ನೀವು ||

2.ಉಮಾ ಭುವಿನಿ ನೀಕು ಸಮನಮೆವರು ಭ್ರಮ ರಕ್ಷಿನ್ಚ್ತಕು ಅಭಿಮನಮು ಲೆದಣಿ
ಕುಮರುದು ಗದ ನಕಿಪುದು ಅಭಯ ಮೀಯವೇ ಕುಮಾರ ಜನನೀ ನೀವು ಮನವತೀತ ಗದ ||

3.ಉದರ ಗುಣವತಿ ಗದ ಸಮ ಗಣ ನುತ ಸದಾ ನುತಿ ಜೆಸಿ ನೀ ಪದಮ್ಬುಜಮುಲ
ನು ದಸುನಿ ಮೊರ ವಿನವ ಸಮಯ ಮಿದೆ ಸದಸಿವುನಿ ರಮಣಿ ದೀನ ಜನಶ್ರೀತೆ ||

4.ಉದರಮು ಗ್ನು ಅವತಾರ ಮೆಟ್ಟಿ ಜಗಮುನು ಸುಧಕರುನಿ ವಾಲೆ ರಂಜಿಮ್ಪ ಜೆಯು ನೀ
ಪದಮ್ಬುಜಮುನು ನಮ್ಮಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾಜಿಂಚಿ ಸದಾ ಸಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಜೆಸಿನ ಭಾಗ್ಯಮೆ ||


पल्लवि

करुणा जूदवंम विनंम स्रितजन कल्पवल्ली मा तल्ली ||

अनुपल्लवि

मरकतङ्गी पञ्च नादेषु रानी मधुरवानि धर्म संवर्धिनी ||

चरनंस

1.नरधमुलनु महारजुलानि पोगदि दुरास चे तिरिगी वेसरि इललो
विराजा मुखी नीवु दयतो कपदी बिरन वरमीयवे गिरिराज सुत नीवु ||

2.उमा भुविनि नीकु समनमेवरु भरम रक्षिन्च्तकु अभिमनमु लेदनि
कुमरुदु गद नकिपुदु अभय मीयवे कुमार जननी नीवु मनवतीत गद ||

3.उदर गुणवति गद समा गण नूत सदा नुति जेसि नी पदंबुजमुल
नु दसुनि मोर विनव समय मिदे सदसिवुनि रमणी दीन जनस्रिते ||

4.उदरमु गनु अवतार मेत्ति जगमुनु सुधकरुनि वाले रन्जिम्प जेयु नी
पदंबुजमुनु नंमि निन्ने भजिन्चि सदा स्याम कृष्ण जेसिना भाग्यमे ||


Pallavi

karuNa jooDavamma vinamma sritajana kalpavalli mA talli ||

Anupallavi

marakatAngi pancha nadEshu rANi madhuravANi dharma samvardhiNi ||

Charanams

1.narAdhamulanu mahArAjulani pogaDi durASa chE tirigi vEsAri ilalO
virAja mukhi neevu dayatO kApADi birAna varAmeeyavE girirAja suta neevu ||

2.umA bhuvini neeku samAnamevaru bhAramA rakshinchTaku abhimAnamu lEdani
kumAruDu gadA nAkipuDu abhaya meeyavE kumAra jananee neevu mAnavAteeta gadA ||

3.udAra guNavati gadA sAma gAna nuta sadA nuti jEsi nee pAdAmbujamula
nu dAsuni mora vinavA samaya midE sadASivuni ramaNi deena janAsritE ||

4.udAramu gAnu avatAra metti jagamunu sudhAkaruni vale ranjimpa jEyu nee
padAmbujamunu nammi ninnE bhajinchi sadA SyAma krishNa jEsina bhAgyamE ||


പല്ലവി

കരുണ ജൂടവമ്മ വിനമ്മ സ്രിടജന കല്പവള്ളി മ തള്ളി ||

അനുപല്ലവി

മരകടങ്ങി പഞ്ച നടെശു റാണി മധുരവനി ധര്‍മ സംവര്ധിനി ||

ചരനംസ്

1.നരധമുലാണ് മഹാരാജുലാനി പോഗടി ട്രസ ഛെ ടിരിഗി വെസരി ഇലാലോ
വിരാജ മുഖി നീവു ദയടോ കപടി ബിരണ വരമീയവേ ഗിരിരാജ സുറ നീവു ||

2.ഉമ ഭുവിനി നീക് സമനമെവര് ഭാരമ രക്ഷിഞ്ച്ടക് അഭിമാനമു ലെടനി
കുമാരുട് ഗദ നകിപുട് അഭയ മീയവേ കുമാര ജനനീ നീവു മനവടീട ഗദ ||

3.ഉദര ഗുനവടി ഗദ സമ ഗാന നട സാദാ നടി ജെസി നീ പടംബുജമുള
നു ദാസുനി മൊര വിനവ സമയ മിടെ സദസിവുനി രമണി ദീന ജനസ്രിറെ ||

4.ഉദരമു ഗ്നു അവതാര മെട്ടി ജഗമുനു സുധാകരുനി വാളേ രണ്ജിമ്പ ജെയ് നീ
പടംബുജമുനു നമ്മി നിന്നെ ഭാജിഞ്ചി സാദാ സ്യമ കൃഷ്ണ ജെസിന ഭാഗ്യമേ ||


Pallavi

Oh Mother,please show mercy,please listen to me. You are the divine wish fulfilling tree to your devotees.

Anupallavi

You have the lustre of emerald.You are the queen of the sacred place ‘Panchanadi’.Your voice is sweet and you uphold Dharma (righteousness)

Charanams

1.I flattered the worst people as great kings. I am disgusted of moving around this world greeding. Oh daughter of the king of the mountains,your face is radiant.Please protect me expeditiously and bestow boons.

2.Oh Mother Uma,who is equal to you on this earth? Is it arduous task for you to protect me affectionately? Am I not your son?Please assure me safety. Oh mother of Kumaraswamy,you are super human.

3.You are the repository of virtues.You engross in the music of ‘Samaveda’. Won’t you listen to the prayers of your humble devotee who always

4.Worships your lotus feet? Oh beautiful consort of SadaSiva the savior of the distressed. This is the appropriate time to shower mercy.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.