Main Menu

Kharakaravamsajaa Vinu (ఖరకరవంశజా విను)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Kharakaravamsajaa Vinu (ఖరకరవంశజా విను)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

ఖరకరవంశజా విను ముఖణ్డిత భూతపిశాచఢాకినీ
జ్వర పరితాపసర్పభయ వారకమైన భవత్పదాబ్జ ని
స్పుర దురువజ్రపఞ్జరముజొచ్చితి, నీయెడ దీన మానవో
ధ్ధర బిరుదఙ్క మేమఱుకు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 35 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!సూర్యవందమువాఁడా!వినుము.మొక్కవోని భూతపిశాచ డాకినులను, జ్వరపరితాపమును, సర్పభీతిని నివారించు నీయడుగుఁదామరలనెడు విజృభించు గొప్ప వజ్రపంజరమును బ్రవేదించితిని.నీదయిన దీనజనోద్దారకుఁడను బిరుదమును మఱచిపోకుము.


Poem:

kharakaravaṃśajā vinu mukhaṇḍita bhūtapiśāchaḍhākinī
jvara paritāpasarpabhaya vārakamaina bhavatpadābja ni
spura duruvajrapañjaramujochchiti, nīyeḍa dīna mānavō
dhdhara birudaṅka mēmaRuku dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 35 ॥

खरकरवंशजा विनु मुखण्डित भूतपिशाचढाकिनी
ज्वर परितापसर्पभय वारकमैन भवत्पदाब्ज नि
स्पुर दुरुवज्रपञ्जरमुजॊच्चिति, नीयॆड दीन मानवो
ध्धर बिरुदङ्क मेमऱुकु दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 35 ॥

க²ரகரவம்ஶஜா வினு முக²ண்டி³த பூ⁴தபிஶாசடா⁴கினீ
ஜ்வர பரிதாபஸர்பப⁴ய வாரகமைன ப⁴வத்பதா³ப்³ஜ நி
ஸ்புர து³ருவஜ்ரபஞ்ஜரமுஜொச்சிதி, நீயெட³ தீ³ன மானவோ
த்⁴த⁴ர பி³ருத³ங்க மேமறுகு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 35 ॥

ಖರಕರವಂಶಜಾ ವಿನು ಮುಖಣ್ಡಿತ ಭೂತಪಿಶಾಚಢಾಕಿನೀ
ಜ್ವರ ಪರಿತಾಪಸರ್ಪಭಯ ವಾರಕಮೈನ ಭವತ್ಪದಾಬ್ಜ ನಿ
ಸ್ಪುರ ದುರುವಜ್ರಪಞ್ಜರಮುಜೊಚ್ಚಿತಿ, ನೀಯೆಡ ದೀನ ಮಾನವೋ
ಧ್ಧರ ಬಿರುದಙ್ಕ ಮೇಮಱುಕು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 35 ॥

ഖരകരവംശജാ വിനു മുഖംഡിത ഭൂതപിശാചഢാകിനീ
ജ്വര പരിതാപസര്പഭയ വാരകമൈന ഭവത്പദാബ്ജ നി
സ്പുര ദുരുവജ്രപംജരമുജൊച്ചിതി, നീയെഡ ദീന മാനവോ
ധ്ധര ബിരുദംക മേമറുകു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 35 ॥

খরকরবংশজা বিনু মুখংডিত ভূতপিশাচঢাকিনী
জ্বর পরিতাপসর্পভয বারকমৈন ভবত্পদাব্জ নি
স্পুর দুরুবজ্রপংজরমুজোচ্চিতি, নীযেড দীন মানবো
ধ্ধর বিরুদংক মেম঱ুকু দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 35 ॥

ખરકરવંશજા વિનુ મુખંડિત ભૂતપિશાચઢાકિની
જ્વર પરિતાપસર્પભય વારકમૈન ભવત્પદાબ્જ નિ
સ્પુર દુરુવજ્રપંજરમુજોચ્ચિતિ, નીયેડ દીન માનવો
ધ્ધર બિરુદંક મેમ઱ુકુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 35 ॥

ଖରକରଵଂଶଜା ଵିନୁ ମୁଖଂଡିତ ଭୂତପିଶାଚଢାକିନୀ
ଜ୍ଵର ପରିତାପସର୍ପଭୟ ଵାରକମୈନ ଭଵତ୍ପଦାବ୍ଜ ନି
ସ୍ପୁର ଦୁରୁଵଜ୍ରପଂଜରମୁଜୋଚ୍ଚିତି, ନୀୟେଡ ଦୀନ ମାନଵୋ
ଧ୍ଧର ବିରୁଦଂକ ମେମ଱ୁକୁ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 35 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.