Main Menu

Laali Laalayya (లాలి లాలయ్య)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kEdaara gowLa

Talam: jhampa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Laali Laalayya | లాలి లాలయ్య     
Voice: Nedunuri

Laali Laalayya | లాలి లాలయ్య     
Voice: S. Srinivasan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

లాలి లాలయ్య లాలి1

Anupallavi

లాలి గుణ-శాలి వన మాలి సు-హృదయన
లాలి మృదు తర హంస తూలికా శయన (లాలి)

Charanams

1. ఇన వంశమందు జనియించిన ఘనాభ
కనక మయ చేల దినకర కోటి శోభ
వనజ నయనాక్రూర2 వరదాబ్జ నాభ
సనకాది నుత సకల సద్-భక్త సులభ (లాలి)

2. కర కలిత శర చాప 3ఖర శిరో-హరణ
అరుణాబ్జ నిభ చరణ అసుర మద హరణ
పుర వైరి వినుత 4సంపూర్ణ శశి వదన
కరుణా రసాక్ష గత కామ ముని శరణ (లాలి)

3. 5పుడమి వరుడ నాదు పూజ కైకొనుమా
కడు నమ్మువారింట కలుగు శ్రీ-కరమా
కడ కంటి చూపు 6నీకది చాల ఘనమా
ఎడబాయ జాల నన్నేలు కుల ధనమా (లాలి)

4. కోటి సూర్య ప్రభల గేరు మంటపము
చాటుగానలంకరించినది నెలకొనుము
సాటి దొరకని సాధు జన వంద్య విడెము
మాటి మాటికియొసగి మరవక కొలుతుము (లాలి)

5. అందు మధ్యంబునను అపరంజితోను
సుందరంబైన మంచము వేసినాను
అందుపై జాజులను అమర 7పరచినాను
అందమౌ నీ పాద యుగము పట్టెదను (లాలి)

6. అసమాన శూర ముక్తావళులు మెరయ
అసమాన గిరి మధ్య కుసుమములు కురియ
బిసరుహ భవాది సుర బృంద కోటులరయ
అసలైన బిరుదులిడియూచెదను సదయ (లాలి)

7. భాగవత సేవలో బడలియున్నావు
రాగ విరహిత నన్ను 8మరవను పొయ్యెదవు
బాగైన జనకజా భాగ్యమా నీవు
త్యాగరాజుని నిండు దయ చేసి బ్రోవు (లాలి)

Variations

1రామయ్య – In some books, this word is given at the end of pallavi.
5పుడమి వరుడ – పుడమి వరద
6నీకది – నీకిది
7పరచినాను – పరిచాను&న్బ్స్ప్;: పరచినాను – is the appropriate form.
8మరవను పొయ్యెదవు – మరవక పొయ్యేవు&న్బ్స్ప్;: మరవక బొయ్యేవు – gives an opposite meaning.
.


Pallavi

லாலி லாலய்ய லாலி1

Anupallavi

லாலி கு3ண-சாலி வன மாலி ஸு-ஹ்ருத3யன
லாலி ம்ருது3 தர ஹம்ஸ தூலிகா சயன (லாலி)

Charanams

1. இன வம்சமந்து3 ஜனியிஞ்சின க4னாப4
கனக மய சேல தி3னகர கோடி சோப4
வனஜ நயனாக்ரூர2 வரதா3ப்3ஜ நாப4
ஸனகாதி3 நுத ஸகல ஸத்-ப4க்த ஸுலப4 (லாலி)

2. கர கலித சர சாப 3க2ர சிரோ-ஹரண
அருணாப்3ஜ நிப4 சரண அஸுர மத3 ஹரண
புர வைரி வினுத 4ஸம்பூர்ண சசி வத3ன
கருணா ரஸாக்ஷ க3த காம முனி சரண (லாலி)

3. 5புட3மி வருட3 நாது3 பூஜ கைகொனுமா
கடு3 நம்முவாரிண்ட கலுகு3 ஸ்ரீ-கரமா
கட3 கண்டி சூபு 6நீகதி3 சால க4னமா
எட3பா3ய ஜால நன்னேலு குல த4னமா (லாலி)

4. கோடி ஸூர்ய ப்ரப4ல கே3ரு மண்டபமு
சாடுகா3னலங்கரிஞ்சினதி3 நெலகொனுமு
ஸாடி தொ3ரகனி ஸாது4 ஜன வந்த்3ய விடெ3மு
மாடி மாடிகியொஸகி3 மரவக கொலுதுமு (லாலி)

5. அந்து3 மத்4யம்பு3னனு அபரஞ்ஜிதோனு
ஸுந்த3ரம்பை3ன மஞ்சமு வேஸினானு
அந்து3பை ஜாஜுலனு அமர 7பரசினானு
அந்த3மௌ நீ பாத3 யுக3மு பட்டெத3னு (லாலி)

6. அஸமான சூர முக்தாவளுலு மெரய
அஸமான கி3ரி மத்4ய குஸுமமுலு குரிய
பி3ஸருஹ ப4வாதி3 ஸுர ப்3ருந்த3 கோடுலரய
அஸலைன பி3ருது3லிடி3யூசெத3னு ஸத3ய (லாலி)

7. பா4க3வத ஸேவலோ ப3ட3லியுன்னாவு
ராக3 விரஹித நன்னு 8மரவனு பொய்யெத3வு
பா3கை3ன ஜனகஜா பா4க்3யமா நீவு
த்யாக3ராஜுனி நிண்டு3 த3ய சேஸி ப்3ரோவு (லாலி)

Variations

1ராமய்ய – In some books, this word is given at the end of pallavi.
5புட3மி வருட3 – புட3மி வரத3
6நீகதி3 – நீகிதி3
7பரசினானு – பரிசானு&ந்ப்3ஸ்ப்;: பரசினானு – is the appropriate form.
8மரவனு பொய்யெத3வு – மரவக பொய்யேவு&ந்ப்3ஸ்ப்;: மரவக பொ3ய்யேவு – gives an opposite meaning.
.


Pallavi

ಲಾಲಿ ಲಾಲಯ್ಯ ಲಾಲಿ1

Anupallavi

ಲಾಲಿ ಗುಣ-ಶಾಲಿ ವನ ಮಾಲಿ ಸು-ಹೃದಯನ
ಲಾಲಿ ಮೃದು ತರ ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾ ಶಯನ (ಲಾಲಿ)

Charanams

1. ಇನ ವಂಶಮಂದು ಜನಿಯಿಂಚಿನ ಘನಾಭ
ಕನಕ ಮಯ ಚೇಲ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಶೋಭ
ವನಜ ನಯನಾಕ್ರೂರ2 ವರದಾಬ್ಜ ನಾಭ
ಸನಕಾದಿ ನುತ ಸಕಲ ಸದ್-ಭಕ್ತ ಸುಲಭ (ಲಾಲಿ)

2. ಕರ ಕಲಿತ ಶರ ಚಾಪ 3ಖರ ಶಿರೋ-ಹರಣ
ಅರುಣಾಬ್ಜ ನಿಭ ಚರಣ ಅಸುರ ಮದ ಹರಣ
ಪುರ ವೈರಿ ವಿನುತ 4ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಶಿ ವದನ
ಕರುಣಾ ರಸಾಕ್ಷ ಗತ ಕಾಮ ಮುನಿ ಶರಣ (ಲಾಲಿ)

3. 5ಪುಡಮಿ ವರುಡ ನಾದು ಪೂಜ ಕೈಕೊನುಮಾ
ಕಡು ನಮ್ಮುವಾರಿಂಟ ಕಲುಗು ಶ್ರೀ-ಕರಮಾ
ಕಡ ಕಂಟಿ ಚೂಪು 6ನೀಕದಿ ಚಾಲ ಘನಮಾ
ಎಡಬಾಯ ಜಾಲ ನನ್ನೇಲು ಕುಲ ಧನಮಾ (ಲಾಲಿ)

4. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭಲ ಗೇರು ಮಂಟಪಮು
ಚಾಟುಗಾನಲಂಕರಿಂಚಿನದಿ ನೆಲಕೊನುಮು
ಸಾಟಿ ದೊರಕನಿ ಸಾಧು ಜನ ವಂದ್ಯ ವಿಡೆಮು
ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಕಿಯೊಸಗಿ ಮರವಕ ಕೊಲುತುಮು (ಲಾಲಿ)

5. ಅಂದು ಮಧ್ಯಂಬುನನು ಅಪರಂಜಿತೋನು
ಸುಂದರಂಬೈನ ಮಂಚಮು ವೇಸಿನಾನು
ಅಂದುಪೈ ಜಾಜುಲನು ಅಮರ 7ಪರಚಿನಾನು
ಅಂದಮೌ ನೀ ಪಾದ ಯುಗಮು ಪಟ್ಟೆದನು (ಲಾಲಿ)

6. ಅಸಮಾನ ಶೂರ ಮುಕ್ತಾವಳುಲು ಮೆರಯ
ಅಸಮಾನ ಗಿರಿ ಮಧ್ಯ ಕುಸುಮಮುಲು ಕುರಿಯ
ಬಿಸರುಹ ಭವಾದಿ ಸುರ ಬೃಂದ ಕೋಟುಲರಯ
ಅಸಲೈನ ಬಿರುದುಲಿಡಿಯೂಚೆದನು ಸದಯ (ಲಾಲಿ)

7. ಭಾಗವತ ಸೇವಲೋ ಬಡಲಿಯುನ್ನಾವು
ರಾಗ ವಿರಹಿತ ನನ್ನು 8ಮರವನು ಪೊಯ್ಯೆದವು
ಬಾಗೈನ ಜನಕಜಾ ಭಾಗ್ಯಮಾ ನೀವು
ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ನಿಂಡು ದಯ ಚೇಸಿ ಬ್ರೋವು (ಲಾಲಿ)

Variations

1ರಾಮಯ್ಯ – In some books, this word is given at the end of pallavi.
5ಪುಡಮಿ ವರುಡ – ಪುಡಮಿ ವರದ
6ನೀಕದಿ – ನೀಕಿದಿ
7ಪರಚಿನಾನು – ಪರಿಚಾನು&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಪರಚಿನಾನು – is the appropriate form.
8ಮರವನು ಪೊಯ್ಯೆದವು – ಮರವಕ ಪೊಯ್ಯೇವು&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಮರವಕ ಬೊಯ್ಯೇವು – gives an opposite meaning.
.


Pallavi

लालि लालय्य लालि1

Anupallavi

लालि गुण-शालि वन मालि सु-हृदयन
लालि मृदु तर हंस तूलिका शयन (लालि)

Charanams

1. इन वंशमन्दु जनियिञ्चिन घनाभ
कनक मय चेल दिनकर कोटि शोभ
वनज नयनाक्रूर2 वरदाब्ज नाभ
सनकादि नुत सकल सद्-भक्त सुलभ (लालि)

2. कर कलित शर चाप 3खर शिरो-हरण
अरुणाब्ज निभ चरण असुर मद हरण
पुर वैरि विनुत 4सम्पूर्ण शशि वदन
करुणा रसाक्ष गत काम मुनि शरण (लालि)

3. 5पुडमि वरुड नादु पूज कैकॊनुमा
कडु नम्मुवारिण्ट कलुगु श्री-करमा
कड कण्टि चूपु 6नीकदि चाल घनमा
ऎडबाय जाल नन्नेलु कुल धनमा (लालि)

4. कोटि सूर्य प्रभल गेरु मण्टपमु
चाटुगानलंकरिञ्चिनदि नॆलकॊनुमु
साटि दॊरकनि साधु जन वन्द्य विडॆमु
माटि माटिकियॊसगि मरवक कॊलुतुमु (लालि)

5. अन्दु मध्यम्बुननु अपरञ्जितोनु
सुन्दरम्बैन मञ्चमु वेसिनानु
अन्दुपै जाजुलनु अमर 7परचिनानु
अन्दमौ नी पाद युगमु पट्टॆदनु (लालि)

6. असमान शूर मुक्तावळुलु मॆरय
असमान गिरि मध्य कुसुममुलु कुरिय
बिसरुह भवादि सुर बृन्द कोटुलरय
असलैन बिरुदुलिडियूचॆदनु सदय (लालि)

7. भागवत सेवलो बडलियुन्नावु
राग विरहित नन्नु 8मरवनु पॊय्यॆदवु
बागैन जनकजा भाग्यमा नीवु
त्यागराजुनि निण्डु दय चेसि ब्रोवु (लालि)

Variations

1रामय्य – In some books, this word is given at the end of pallavi.
5पुडमि वरुड – पुडमि वरद
6नीकदि – नीकिदि
7परचिनानु – परिचानु&न्ब्स्प्;: परचिनानु – is the appropriate form.
8मरवनु पॊय्यॆदवु – मरवक पॊय्येवु&न्ब्स्प्;: मरवक बॊय्येवु – gives an opposite meaning.
.


Pallavi

lāli lālayya lāli1

Anupallavi

lāli guṇa-śāli vana māli su-hṛdayana
lāli mṛdu tara haṃsa tūlikā śayana (lāli)

Charanams

1. ina vaṃśamandu janiyiñcina ghanābha
kanaka maya cēla dinakara kōṭi śōbha
vanaja nayanākrūra2 varadābja nābha
sanakādi nuta sakala sad-bhakta sulabha (lāli)

2. kara kalita śara cāpa 3khara śirō-haraṇa
aruṇābja nibha caraṇa asura mada haraṇa
pura vairi vinuta 4sampūrṇa śaśi vadana
karuṇā rasākṣa gata kāma muni śaraṇa (lāli)

3. 5puḍami varuḍa nādu pūja kaikonumā
kaḍu nammuvāriṇṭa kalugu śrī-karamā
kaḍa kaṇṭi cūpu 6nīkadi cāla ghanamā
eḍabāya jāla nannēlu kula dhanamā (lāli)

4. kōṭi sūrya prabhala gēru maṇṭapamu
cāṭugānalaṅkariñcinadi nelakonumu
sāṭi dorakani sādhu jana vandya viḍemu
māṭi māṭikiyosagi maravaka kolutumu (lāli)

5. andu madhyambunanu aparañjitōnu
sundarambaina mañcamu vēsinānu
andupai jājulanu amara 7paracinānu
andamau nī pāda yugamu paṭṭedanu (lāli)

6. asamāna śūra muktāvaḷulu meraya
asamāna giri madhya kusumamulu kuriya
bisaruha bhavādi sura bṛnda kōṭularaya
asalaina biruduliḍiyūcedanu sadaya (lāli)

7. bhāgavata sēvalō baḍaliyunnāvu
rāga virahita nannu 8maravanu poyyedavu
bāgaina janakajā bhāgyamā nīvu
tyāgarājuni niṇḍu daya cēsi brōvu (lāli)

Variations

1rāmayya – In some books, this word is given at the end of pallavi.
5puḍami varuḍa – puḍami varada
6nīkadi – nīkidi
7paracinānu – paricānu : paracinānu – is the appropriate form.
8maravanu poyyedavu – maravaka poyyēvu : maravaka boyyēvu – gives an opposite meaning.
.


Pallavi

O Lord! I sing lullaby; go to sleep; I sing lullaby.

Anupallavi

I sing lullaby, O Virtuous One by nature! O Lord who wears garland of wild flowers! O Lord with a good heart! I sing lullaby, O Lord reclining in the couch made of (stuffed with) soft silk cotton!

Charanams

1. I sing lullaby, O rain-cloud hued born in the Solar dynasty! O Lord wearing garments of golden hue! O Lord with splendour of a crore Suns! O Lotus Eyed! O Lord who bestowed boons on Akroora! O Lord with Lotus navel! O Lord praised by sages sanaka and others! O Lord who is easily accessible to all true devotees!

2. I sing lullaby, O Lord wielding bow and arrows! O Slayer of Khara! O Lord whose feet resembles Lotus of the hue of dawn! O Lord who destroyed the arrogance of demons! O Lord praised by Lord Siva – the enemy of Tripura! O the Supreme Lord! O Moon Faced (Or Full-moon Faced)! O Lord whose eyes shed the juice of grace! O Lord from whom desires have fled! O Refuge of sages!

3. I sing lullaby, O Consort of Bhu-Devi! Deign to accept my worship; O bestower of prosperity who manifets in the homes of those who believe in You totally! does it behove You much to look at me with side glance? O Wealth of my family! I cannot be separated from You; deign to govern me.

4. A hall rivalling the splendour of a crore Suns has been nicely decorated; deign to be established therein; O Peerless Lord worshipped by ascetics lot! I shall serve You by offering betel leaves unforgettingly every now and then.

5. I have set up a beautiful bed made of pure gold in the middle of it (hall); I have spread jasmine flowers nicely thereon; I am squeezing Your beautiful feet.

6. I sing lullaby, O Unrivalled Hero! As the necklaces of pearls (on Your chest) radiate, as the Parijata – tree situated in the middle of Meru – peerless mountain – flowers rain on You, as Brahma – abiding in the Lotus – and other multitudes of celestials search for You, O Kind hearted! having bedecked You with all true appellations, I am rocking the swing.

7. You are tired having been busy in the service of the true devotees; but O Lord beyond attachments! perchance You forget me (do not forget me); O Fortune of the beautiful Sita – daughter of King Janaka! You please protect this Thyagaraja by showing much compassion.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.