Main Menu

Lalita Sthava Raja (ललित स्थाव राज)

Pending Author Information

Stotra: Lalita Sthava Raja

Verses: 34

Stuti: About Devi Lalita.

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience1. जय देवी जगन मथ, जय देवी परथ्परे,
जय कल्याणि निलये, जय काम कलथ्मिके.

2. जय कमेस वमक्षि, जय कामाक्षी सुन्दरी,
जया अखिल सुररध्ये, जय कमेसि कामधे.

3. जय ब्रह्म मये देवी, ब्रह्मानन्द रसथ्मिके,
जय नारायणि परे, नन्धिथ सेष विष्टपे.

4. जय स्रिकन्त धयिथे, जय श्री ललिथंबिके,
जय स्रिविजये देवी, विजय श्री संरुधाथे

5. जठस्य जायमानस्य, इष्ट पूर्थस्य हेत्हवे,
नमस्थास्यै त्रिजगथं पालयिथ्र्यै परथ्परे.

6. कला मुहुर्थ काश्तहा मन संवथ्सरथ्मिके,
नाम सहस्र सीर्षयै, सहस्र मुख लोचने.

7. नाम सहस्र हस्थाभ्ज पद पङ्कज शोबिथे,
अनेर अनुथारे देवी महाथोपि महीयसि.

8. परथ्पर थारे मथ थेजस्थ्वम् थेजसं अपि,
अथलं थु भवेतः पदौ, विथालं जानुनी थ्व

9. रस थलं कटी देशे कुक्षिष्टे धरणी भवेतः,
हृदयं थेय भुवर्लोक स्वस्थे मूढ ह्रुधं.

10. दृस चन्द्रार्क दहन दिसस्थे बहवोम्बिके,
मरुथस्थे थ्वच्वस वचस्थे स्रुथयोखिल.

11. क्रीडा थेय लोक रचना, सखा थेय चिन्मय शिवा,
आहरस्थे सदनन्धो वसाथे हृदयं सथां.

12. दृश्य दृश्य स्वरूपिनि, रूपाणि भुवनानि थेय,
सिरोरुहा नभस्थे थु थारक कुसुमानि थेय.

13. धर्मध्या बाहावस्थे सुर धर्म आयुधानि थेय,
यमश्च नियमस्च कर पद रुहस्थाधा.

14. श्र्थनौ स्वहा स्वधकरौ लोक जीवन कारक,
प्रनयमस्थु थेय नास रसना थेय श्ररस्वथि.

15. रथ्यहरस्थ्विन्द्रियनि ध्यानं थेय धीस्थु सथाम,
मनस्थे धारण शक्थि, हृदयं थेय समधिकं.

16. महीर्हस्थे अगेरुहा प्रबथं वसनं थ्व,
भूथं भव्यं भविष्यस्च नित्यं च थ्व विग्रहा.

17. यज्ञरूप जगदथ्री विश्वग्रूप च पावनि,
आअधौ यथु धयभूथ सस्र्ज्ज निखिला प्रभा.

18. ह्रुदयस्थापि लोकानाम दृश्या मोहनथ्मिक,
नाम रूप विभागं च या करोथि स्व लीएलय.

19. थान्यधिष्तय थिष्टन्थि थेश्व सक्थार्थ कमध,
नमस्थास्यै महा देव्यै, सर्व शक्थ्यै नमो नाम.

20. या देवी परमा शक्थि, पर ब्रःम्हभिधयिनि,
ब्रःमनन्दभि धनायै थासयै देव्यै नमो नाम.

21. यदग्नाय प्रवर्थन्थे वह्नि सुर्येण्डु मरुथ,
रुथ्वयधी भूथानि, थास्यै देव्यै नमो नाम

22. य सस्र्ज्ज विधाथारं सर्गधौ आधिभूरिया,
दधार स्वयमेवैक थास्यै देव्यै नमो नाम.

23. यया द्रुत्हसा थु धरणी यया अकास धय अमेयाय,
यस्यां उदेथि सविथ, थास्यै देव्यै नमो नाम.

24. यदन्थरस्थं त्रिदिवं यधधारो अन्थरीक्षका,
यन्मय स्चखिलो लोकस्थास्यै नमो नाम.

25. यथ्रदेथि जगत कृत्स्नं, यत्र थिष्टथि निर्भरं,
यत्र अन्थमेथ्यि काले थु थास्यै देव्यै नमो नाम.

26. नमो नमस्थे रजस्थे भवयै,
नमो नमस्थे सात्त्विक संस्थिथायै,
नमो नंस्थे थामसे हरयै,
नमो नमो निर्गुनाथ शिवायै.

27. नमो नंस्थे जगदेक मथ्रे,
नमो नमस्थे जदेक पित्रे,
नमो नमस्थे अखिल रूप थान्थ्रे,
नमो नमस्थे अखिल यज्ञ रूपे

28. नमो नाम लोक गुरु परधने,
नमो नमस्थे अखिल वग विभुथ्यै,
नमोस्थु लक्ष्म्यै जगदेक थुश्तैओ,
नमो नाम संभावि सर्व शक्थ्यै.

29. अनधि मध्यन्थ पञ्च भोउथिक,
ह्यवन्ग मनो गम्य मथार्क्य वैभवं,
अरूप मद्वन्ध्व दृष्टि गोचरं,
प्रभवं अग्र्यं कदंभे वर्न्यथे.

30. प्रसीध विस्वेस्वरि, विस्व वन्दिथे,
प्रसीद विस्वेस्वरि, वेद रूपिणी,
प्रसीध मायामयी मन्थर विग्रहे,
प्रसीध सर्वेस्वरि सर्व रूपिणी.

31. इथि स्थुथ्व महे देवीं देवा सर्वे सवासव,
भूयो भूयो नमस्कृथ्य सरणं जग्मु रञ्जसा.

32. थथ प्रसन्न सा देवी प्रनथं वीक्ष्य वासवं,
वरेण चन्दयमस वरद अखिल देहिनां

33. ये स्थुवन्न्थि च मां भक्त्या स्थावेनानेन मानव,
भाजनं थेय भविष्यन्थि धर्म श्री यससां सदा.

34. विध्या विनय संपन्न मीरोगा, दीर्ग जीविना,
पुत्र मिथ कलथ्रद्या भवन्थि मद अनुग्रहतः.

इथि ललिथोपख्यने,
अस्थामोध्यये ललिथ स्थाव राज.
.


1. జయ దేవి జగన్ మత, జయ దేవి పరత్పరే,
జయ కళ్యాణి నిలయే, జయ కామా కలత్మికే.

2. జయ కమేస వామాక్షి, జయ కామాక్షి సుందరి,
జయా అఖిల సురరధ్యే, జయ కమేసి కామధే.

3. జయ బ్రహ్మ మాయే దేవి, బ్రహ్మానంద రసత్మికే,
జయ నారాయణి పారే, నందిత శేష విష్టపే.

4. జయ శ్రీకాంత దయితే, జయ శ్రీ లలితంబికే,
జయ శ్రివిజయే దేవి, విజయ శ్రీ సంరుధతే

5. జాతస్య జాయమనస్య, ఇష్ట పూర్తస్య హేతవే,
నమస్తస్యై త్రిజగతం పలయిత్ర్యై పరత్పరే.

6. కళా ముహూర్త కాష్టహా మన సంవత్సరత్మికే,
నమ సహస్ర సీర్శయై, సహస్ర ముఖ లోచనే.

7. నమ సహస్ర హస్తభ్జ పద పంకజ శోబితే,
అనేర్ అనుతరే దేవి మహాతోపి మహీయాసి.

8. పరాత్పర తారే మత తేజస్త్వం తేజసం ఆపి,
అతలం తు భవేత్ పాదౌ, వితలం జనుని తవ

9. రస తలం కటీ డేసె కుక్షిష్టే ధరణి భవేత్,
హృదయం థెయ్ భువర్లోక స్వస్తే ముద హృదం.

10. దృస చంద్రార్క దహన దిసస్తే బహావోమ్బికే,
మరుతస్తే త్వచ్వాస వచస్తే సృతయోఖిల.

11. క్రీడా థెయ్ లోక రచనా, సఖా థెయ్ చిన్మయ శివా,
ఆహరస్తే సదనందో వస్తే హృదయం సతాం.

12. దృశ్య దృశ్య స్వరూపిణి, రూపాని భువనాని థెయ్,
సిరోరుహ నభాస్తే తు తారక కుసుమాని థెయ్.

13. ధర్మధ్యా బాహావస్తే సుర ధర్మ ఆయుధాని థెయ్,
యమస్చ నియమస్చ కర పద రుహస్తదా.

14. స్తనౌ స్వాహా స్వధకరౌ లోక జీవన కరక,
ప్రనయమస్తూ థెయ్ నాసా రాసానా థెయ్ సరస్వతి.

15. ప్రత్యహరస్త్విన్ద్రియని ధ్యానం థెయ్ దీస్తూ సతమ,
మనస్తే ధారణ శక్తి, హృదయం థెయ్ సమధికం.

16. మహీరుహస్తే అగేరుహా ప్రబతం వసనం తవ,
భూతం భావ్యం భావిష్యస్చ నిత్యం చ తవ విగ్రహా.

17. యగ్నరూప జగదాత్రి విశ్వగ్రూప చ పావని,
ఆదౌ యతు దయభూత సశ్ర్జ్జ నిఖిలా ప్రభా.

18. హృదయస్తాపి లోకానమ దృశ్యా మొహనత్మిక,
నమ రూప విభాగం చ యా కరోతి స్వ లేఎలయ.

19. తన్యదిష్టయ తిష్టంతి తేష్వ సక్తర్త కామాద,
నమస్తస్యై మహా దేవ్యై, సర్వ శక్త్యై నమో నమ.

20. యా దేవి పరమా శక్తి, పర బ్రహ్మ్హభిధయిని,
బ్రహ్మనందాభి ధనాయై తసయై దేవ్యై నమో నమ.

21. యదగ్నయ ప్రవర్తన్తే వహ్ని సూర్యేందు మారుత,
రుథ్వయధీ భూతాని, తస్యై దేవ్యై నమో నమ

22. య సశ్ర్జ్జ విదాతరం సర్గాదౌ ఆదిభూరియా,
దాధార స్వయమేవైక తస్యై దేవ్యై నమో నమ.

23. యయా ద్రుతాస తు ధరణి యయా ఆకస దయ అమెయాయ,
యస్యాం ఉదేతి సవిత, తస్యై దేవ్యై నమో నమ.

24. యదంతరస్తం త్రిదివం యధాదారో అంతరీక్షకా,
యన్మయ స్చఖిలో లోకస్తస్యై నమో నమ.

25. యత్రదేతి జగత్ కృత్స్నం, యాత్ర తిష్ఠతి నిర్భారం,
యాత్ర అంతమేత్యి కలే తు తస్యై దేవ్యై నమో నమ.

26. నమో నమస్తే రాజస్తే భావయై,
నమో నమస్తే సాత్విక సంస్థితాయై,
నమో నమస్తే తమసే హరయై,
నమో నమో నిర్గునత శివాయై.

27. నమో నమస్తే జగదేక మాత్రే,
నమో నమస్తే జదేక పిత్రే,
నమో నమస్తే అఖిల రూప తంత్రే,
నమో నమస్తే అఖిల యజ్ఞ రూపే

28. నమో నమ లోక గురు ప్రధానే,
నమో నమస్తే అఖిల వగ విభుత్యై,
నమోస్తు లకష్మ్యై జగదేక థుశ్తైఒ,
నమో నమ సంభవి సర్వ శక్త్యై.

29. అనాది మధ్యంత పంచ భౌతిక,
హ్యవంగ్ మనో గమ్య మతర్క్య వైభవం,
అరూప మద్వాన్ద్వ దృష్టి గోచారం,
ప్రభావం అగ్ర్యం కడంభే వర్ణ్యతే.

30. ప్రసీద విశ్వేశ్వరి, విశ్వ వండితే,
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి, వేద రూపిని,
ప్రసీద మాయమయి మంత్ర విగ్రహే,
ప్రసీద సర్వేస్వరి సర్వ రూపిని.

31. ఇతి స్తుత్వా మహె దేవీం దేవా సర్వ్ సవసవ,
భూయో భూయో నమస్కృత్య శరణం జగము రంజస.

32. తథా ప్రసన్న సా దేవి ప్రనాథం వీక్ష్య వాసవం,
వారెన చందయమాస వరద అఖిల దేహినాం

33. ఏ స్తువన్న్తి చ మాం భక్త్యా స్థావేనానేన మనవ,
భాజనం థెయ్ భవిష్యన్తి ధర్మ శ్రీ యససాం సదా.

34. విద్యా వినయ సంపన్న మీరోగా, దీర్గ జీవిన,
పుత్ర మిత కలత్రద్యా భవంతి మద అనుగ్రహత్.

ఇతి లలితోపఖ్యనే,
అస్తమోధ్యయే లలిత స్థావ రాజ.
.


1. ஜெயா தேவி ஜகன் மத, ஜெயா தேவி பரத்பரே,
ஜெயா கல்யாணி நிலையே, ஜெயா கம கலத்மிகே.

2. ஜெயா காமேச வமக்ஷி, ஜெயா காமாக்ஷி சுந்தரி,
ஜெயா அக்கிலா சுரரத்யே, ஜெயா கமேசி காமதே.

3. ஜெயா பிரம்மா மே தேவி, பிரம்மானந்த ரசத்மிகே,
ஜெயா நாராயணி பர், நந்திதா சேஷ விஷ்டபே.

4. ஜெயா சரிகண்ட தயிதே, ஜெயா ஸ்ரீ லலிதம்பிகே,
ஜெயா ஸ்ரிவிஜையே தேவி, விஜய ஸ்ரீ சம்ருததே

5. ஜாதச்ய ஜாயமனச்ய, இஷ்ட பூர்தச்ய ஹெதவே,
நமஸ்தஸ்யை ற்றிஜகதம் பலயித்ர்யை பரத்பரே.

6. கலா முஹுர்த்த காஷ்டஹா மன சம்வத்சரத்மிகே,
நாம சஹாச்ற சீர்ஷயை, சஹாச்ற முக்ஹா லோசனே.

7. நாம சஹாச்ற ஹச்தபிஜா பட பங்கஜ ஷோபிதே,
அநேர் அனுதரே தேவி மகாதொபி மகீயசி.

8. பராத்பர தரே மத தேஜஸ்த்வம் தேஜசம் அபி,
அத்தளம் து பவேத் படு, விதலம் ஜநுனி தவ

9. ராசா தளம் கடி தேசே குக்ஷிஷ்டே தரணி பவேத்,
ஹ்ருதயம் தே புவர்லோக ச்வச்தே முத ஹ்ருதம்.

10. திருஷ சந்திரர்க தகன டிசச்தே பகவோம்பிகே,
மருதச்தே த்வச்வச வச்சச்தே ஸ்ருதயோக்கிலா.

11. கிரீட தே லோக ரச்சனா, சக்ஹா தே சின்மயா சிவா,
ஆஹஅரச்தே சடனந்தோ வசத்தே ஹ்ருதயம் சதாம்.

12. திருஷ்ய திருஷ்ய ஸ்வரூபிணி, ரூபனி புவனானி தே,
சிரோருக நபாச்தே து தாரக குசுமணி தே.

13. தர்மதா பாஹவச்தே சுறா தர்ம ஆயுதனி தே,
யமச்ச நியமச்ச கர பட ருஹச்ததா.

14. தநௌ ஸ்வாஹா ஸ்வட்ஹகரௌ லோக ஜீவன கற்க,
ப்ரனயமச்து தே நாசா ரசனா தே சரஸ்வதி.

15. பிரத்யஹரச்த்வின்றியாணி தானம் தே தேசத்து சதம,
மனஸ்தே தாரண ஷக்தி, ஹ்ருதயம் தே சமதிகம்.

16. மகீருஹச்தே அகேருஹா பரபதம் வசனம் தவ,
போஒதம் பவ்யம் பாவிஷ்யச்ச்ச நித்யம் ச தவ விக்ராஹா.

17. யஞரூப ஜகடத்ரி விஸ்வக்ரூப ச பவனி,
ஆது யது தயபிஊதா சஸ்ர்ஜ்ச நிக்ஹிலா பிரபா.

18. ஹ்ருடயச்தபி லோகானாம த்ருசா மோகனத்மிக,
நாம ரூப விபாகம் ச யா கரோதி சுவா லீஎலய.

19. தன்யதிஷ்டாய திஷ்டந்தி தேஷ்வா சக்தர்த்த கமத,
நமஸ்தஸ்யை மஹா தேவை, சர்வ சக்தியை நமோ நாம.

20. யா தேவி பரமா ஷக்தி, பர ப்ரகும்ஹபிதயினி,
பிராமனண்டபிய் தனையை தசையை தேவை நமோ நாம.

21. யாதஞய ப்ரவர்தந்தே வஹ்னி சுரஎண்டு மறுத்த,
ப்ருத்வயதஈ போஒதனி, தசை தேவை நமோ நாம

22. யா சஸ்ர்ஜ்ச விதாதரம் ஸர்கட்ஹௌ ஆதிபிஊரியா,
ததார ச்வயமேவைக்க தசை தேவை நமோ நாம.

23. யா திருத்தச து தரணி யா அகச தய அமேயாய,
யச்யம் உத்தி சவித, தசை தேவை நமோ நாம.

24. யாதந்தரச்தம் ற்றிடிவம் யததாரோ அந்தரீக்ஷகா,
யன்மைய ச்ச்சக்ஹிலோ லோகச்தச்யை நமோ நாம.

25. யாத்ராதேதி ஜகாத் க்ருத்ச்னம், யாத்ரா திஷ்டதி நிற்பாரம்,
யாத்ரா அந்தமேத்யி களே து தசை தேவை நமோ நாம.

26. நமோ நமஸ்தே ராஜச்தே பாவை,
நமோ நமஸ்தே சதவிக சம்ச்திதையை,
நமோ நமஸ்தே தமசே ஹரியை,
நமோ நமோ நிர்குனத சிவை.

27. நமோ நமஸ்தே ஜகதேக மைத்ரே,
நமோ நமஸ்தே ஜதேக பித்ரே,
நமோ நமஸ்தே அக்கிலா ரூப தந்த்ரே,
நமோ நமஸ்தே அக்கிலா யகன ரூபே

28. நமோ நாம லோக குரு பரதனே,
நமோ நமஸ்தே அக்கிலா வாக் விபூதியை,
நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை ஜகதேக துஷ்டியோ,
நமோ நாம சம்பாவி சர்வ சக்தியை.

29. அந்தி மத்யந்த பஞ்ச போஉதிக,
ஹ்யவங் மனோ கம்ய மதர்க்ய வைபவம்,
அரூப மட்வந்த்வா திருஷ்டி கோசரம்,
பிரபாவம் அக்ரயம் கடம்ப்ஹி வர்ந்யதே.

30. பிரசீத விச்வேச்வரி, விஸ்வ வந்டிதே,
பிரசீட விச்வேச்வரி, வேதா ரூபிணி,
பிரசீத மயமாயி மந்திர விக்ராஹி,
பிரசீத சர்வேச்வரி சர்வ ரூபிணி.

31. இதி ச்துத்வா மகே தேவும் தேவா சர்வே சவசவ,
போஒயோ போஒயோ நமச்க்ருத்ய சரணம் சகமு றஞ்சச.

32. தாதா பிரசன்னா சா தேவி பரநாதம் வீக்ஷ்ய வாசவம்,
வரென சந்டயமாச வரத அக்கிலா தேஹினாம்

33. எ ச்துவன்ந்தி ச மாம் பக்த்யா ச்தவேனாநென மாணவ,
பாசனம் தே பாவிஷ்யந்தி தர்ம ஸ்ரீ யசசாம் சடா.

34. வித்யா வினைய சம்பன்ன மீரோகா, தீர்க்க சீவின,
புத்திர மித கலத்ரத்யா பவந்தி மத அணுக்ரகுஅத்.

இதி லலிதொபக்ஹ்யனே,
அச்தமொதையே லலிதா சதவ ராஜா.
.


1. Jaya devi jagan matha, jaya devi parathpare,
Jaya kalyani nilaye, jaya kama kalathmike.

2. Jaya Kamesa Vamakshi, Jaya Kamakshi Sundari,
Jayaa akhila suraradhye, jaya kamesi Kamadhe.

3. Jaya brahma maye devi, brahmananda rasathmike,
Jaya Narayani pare, nandhitha sesha vishtape.

4. Jaya srikanta dhayithe, jaya sri lalithambike,
Jaya srivijaye devi, vijaya sri samrudhathe

5. Jathasya jaayamanasya, ishta poorthasya hethave,
Namasthasyai trijagatham palayithryai parathpare.

6. Kalaa muhurtha kaashtahaa mana samvathsarathmike,
Nama sahasra seershayai, sahasra mukha lochane.

7. Nama sahasra hasthabhja pada pankaja shobithe,
Aner anuthare devi mahathopi maheeyasi.

8. Parathpara thare matha thejasthwam thejasam api,
Athalam thu bhaveth padou, vithalam januni thava

9. Rasa thalam katee dese kukshishte dharani bhaveth,
Hrudayam they bhuvarloka swasthe mudha hrudham.

10. Drusa chandrarka dahana disasthe bahavombike,
Maruthasthe thwachvasa vachasthe sruthayokhila.

11. Kreeda they loka rachanaa, sakhaa they chinmaya shivaa,
Aaharasthe sadanandho vasathe Hrudayam sathaam.

12. Drusya drusya swaroopini, roopani bhuvanaani they,
Siroruha nabhasthe thu tharaka kusumani they.

13. Dharmadhyaa baahavasthe sura dharma ayudhani they,
Yamascha niyamascha kara pada ruhasthadhaa.

14. Sthanou swahaa swadhakarou loka jeevana karaka,
Pranayamasthu they nasa rasanaa they Saraswathi.

15. Prathyaharasthvindriyani dhyanam they dheesthu sathama,
Manasthe dharana Shakthi, Hrudayam they samadhikam.

16. Maheeruhasthe ageruhaa prabatham vasanam thava,
Bhootham bhavyam bhavishyascha nithyam cha thava vigrahaa.

17. Yagnaroopa jagadathri vishwagroopa cha pavani,
Aadhou yathu dhayabhootha sasrjja nikhilaa prabhaa.

18. Hrudayasthapi lokaanama drusyaa mohanathmika,
Nama roopa vibhagam cha yaa karothi swa leeelaya.

19. THanyadhishtaya thishtanthi theshwa sakthartha kamadha,
Namasthasyai maha devyai, sarva shakthyai namo nama.

20. Yaa devi paramaa Shakthi, para brahmhabhidhayini,
Brahmanandabhi dhanaayai thasayai devyai namo nama.

21. Yadagnaya pravarthanthe vahni suryendu marutha,
Pruthvayadhii bhoothani, thasyai devyai namo nama

22. Ya sasrjja vidhaatharam sargadhou aadhibhooriyaa,
Dadhaara swayamevaika thasyai devyai namo nama.

23. Yayaa druthasa thu dharani yayaa akasa dhya ameyaya,
Yasyam udethi savitha, thasyai devyai namo nama.

24. Yadantharastham tridivam yadhadhaaro anthareekshakaa,
Yanmaya schakhilo lokasthasyai namo nama.

25. yathradethi jagat kruthsnam, yathra thishtathi nirbharam,
Yathra anthamethyi kale thu thasyai devyai namo nama.

26. Namo namasthe rajasthe bhavayai,
Namo namasthe sathvika samsthithayai,
Namo namsthe thamase harayai,
Namo namo nirgunatha sivayai.

27. Namo namsthe jagadeka mathre,
Namo namasthe Jadeka pithre,
Namo namasthe akhila roopa thanthre,
Namo namasthe akhila yagna roope

28. Namo nama loka guru pradhane,
Namo namasthe akhila vag vibhuthyai,
Namosthu lakshmyai jagadeka thushtaio,
Namo nama Sambhavi Sarva shakthyai.

29. Anadhi madhyantha Pancha bhouthika,
Hyavang mano gamya matharkya vaibhavam,
Aroopa madwandhwa drushti gocharam,
Prabhavam agryam kadambhe varnyathe.

30. Praseedha visweswari, viswa vandithe,
Praseeda visweswari, veda roopini,
Praseedha mayamayi manthra vigrahe,
Praseedha sarveswari sarva roopini.

31. Ithi sthuthwa mahe devim devaa sarve savasava,
Bhooyo bhooyo namaskruthya saranam jagmu ranjasa.

32. Thatha prasanna saa devi pranatham veekshya vaasavam,
Varena chandayamasa varada akhila dehinaam

33. Ye sthuvannthi cha maam bhakthyaa sthavenaanena manava,
Bhaajanam they bhavishyanthi dharma sri yasasaam sadaa.

34. Vidhyaa vinaya sampanna meerogaa, deerga jeevina,
Puthra mitha kalathradyaa bhavanthi mad anugrahath.

Ithi Lalithopakhyane,
Asthamodhyaye Lalitha sthava raja.
.


1. Victory to Goddess who is the mother of universe,
Victory to Goddess who is more divine than divinity.
Victory to the store house of pleasant things,
Victory to the soul of the art of love.

2. Victory to the Goddess who has left eye of Lord Shiva,
Victory to the pretty Goddess Kamakshi,
Victory to the one who is worshipped by all devas,
Victory to the love of the Goddess of love.

3. Salutations to goddess full of Brahmam,
And to her who is the soul of the divine joy,
Salutations to the divine Narayani,
And to her who is on the top of Nandi as well as Sesha.

4. Victory to the darling of Shiva, Victory to mother Lalitha,
Victory to the goddess of victory,
Who leads to excess of victory in wars.

5. Salutations to her who is the cause of fulfillment of those born and that of women,
And to the divine one who looks after all the three worlds.

6. Salutations to thousand headed one and to the one with thousand mouths and eyes,
Who is the soul of time measurement like day, month and year.

7. Salutations to her who shines with one thousand lotus like arms and legs,
Who is smaller than the atom and bigger than the biggest.

8. Oh mother you are above divinity and shine more than the most shining,
Your feet are in Athala and your knee are in Vithala

9. Your hips are in Rasathala and your abdomen is on earth,
Your heart is in Bhuvar loka and face is joyful as well as ferocious.

10. Your eyes are moon, sun and fire and oh mother you see outside in all directions,
Your breath is the wind and your words are heard throughout the world.

11. Your sport is the creation of the world, your friend is the pure Lord Shiva,
You take the everlasting happiness as food and live forever in the heart.

12. Oh Goddess who has the form of all that we see, your form is the universe,
Your horn is the sky and all the stars are your flowers.

13. The dharma are your arms and the dharma of devas are your weapons,
Self control and discipline are your ascended hands and feet

14. Your breasts are the Swaha(wife of fire) and using swadh the food of manes you look after the world,
Your pranayama is your nose and your appreciation is Goddess Saraswathi.

15. Your sense organs are the act of withdrawal and your meditation is the light of your soul,
Your mind is the power of understanding and your heart is the Samadhi.

16. Your arms are the earth and your hair are your mornings,
Your thoughts are the past, present and the future and your form is permanent.

17. Oh mother of universe whose form is sacrifice and form which surrounds is pure,
From the very beginning your form is mercy and this is acquired by entire people.

18. That bewitching goddess can be seen in the hearts of all people,
And she differentiates them by name and form through her sport.

19. She exists as our teacher and is in them as desire, wealth and passion,
Salutations to the great goddess and to her who is all powerful.

20. She is the great divine power, who gives us knowledge of even the Brahmam,
Salutations to her who gives us even the divine joy.

21. Salutations to the goddess according to whose, Sun, moon, fire,
Earth as well as the other elements work.

22. She gave lord Brahma in abundance the power to create,
Though she herself could alone do it and salutations to her.

23. She carried the earth as well as the immeasurable sky,
And due to her the Sun rises and my salutations are to her.

24. She is the distance to the highest heaven and she is the basis of environment,
And she is spread all over the world and to her are my salutations.

25. She makes the entire world rise and she stays there completely
And she is there till it ends, and to her are my salutations.

26. Salutations and salutations to her who has rajo guna,
Salutations and salutations to her in whom satva guna rests,
Salutations and salutations to one who destroys thamasic qualities,
Salutations and salutations to the Parvathi who is without any qualities.

27. Salutations and salutations to mother of universe,
Salutations and salutations to father of universe,
Salutations and salutations to her who is the thantra of all forms,
Salutations and salutations to her who is the form of all worship.

28. Salutations and salutations to the prime teacher of the world,
Salutations and salutations to the Goddess of words,
Salutation to Lakshmi who satisfies the entire world,
Salutations to the all powerful consort of Shambu

29. You are the beginning, middle and end, you are the five elements,
Your greatness is beyond, words and mind and has a greatness which is beyond everything,
You are without any form, complicated and not visible,
And how can we oh mother, describe your matchless greatness.

30. Be pleased Goddess of universe who is being saluted by the universe,
Be pleased Goddess of universe who is the form of the Vedas,
Be pleased one who is pervaded by illusion and who is the real form of all chants,
Be pleased Goddess of all who is seen in all forms.

31. All the devas who lived in Indra’s kingdom thus prayed the Goddess,
And again and again saluted her and requested for her protection.

32. Thus pleased that goddess looked at the saluting devas,
And agreed to give boons so that all people are blessed.

33. Those men who pray me using this prayer with devotion,
And worship me, would become wealthy, famous and Dharmic.

34. By my blessing they would gain humility, knowledge,
Live long without any diseases and would get sons, friends and wife.

This is the king of prayers addressed to Lalitha,
Occurring in the 8th chapter of Lalitha upakhyana.
.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.