Main Menu

List of Annamacharya compositions beginning with Y (Telugu: అన్నమయ్య సంకీర్తనలు [ య ] జాబితా)

Sri Taḷḷapāka Annamācārya (Annamayya) is said to have composed as many as 36,000 sankeertanas (songs) on lord Venkateswara out of which around 14000 are available till date. Following is the list of compositions beginning with letter Y (Telugu: య)

S. NoVol. No.Keerthana No.Pallavi | పల్లవిRagam | రాగముCopper sheet No.
1445yajnamUrti yajnakarta | యజ్ఞమూర్తి యజ్ఞకర్తVarali | వరాళి308
21298yeccarika dEva nIku | యెచ్చరిక దేవ నీకుRamakriya | రామక్రియ417
312191yEDakEDa nAguNa | యేడకేడ నాగుణDravidabhairavi | ద్రావిడభైరవి432
412403yeDamATala panulika | యెడమాటల పనులికSankarabharanam | శంకరాభరణం478
512245yeDamATalADiMchE | యెడమాటలాడించేDravidabhairavi | ద్రావిడభైరవి441
612330yeDamATaleMdAka | యెడమాటలెందాకSamavarali | సామ వరాళి465
712411yeDamATalika nEla | యెడమాటలిక నేలKannadabangalam | కన్నడబంగాళం479
81247yEdi nI jANatana | యేది నీ జాణతనMukhari | ముఖారి408
927529yeggE tOdugadhA | యెగ్గే తోదుగదాBouli | బౌళి1788
1012335yeggO tappO yerxuga | యెగ్గో తప్పో యెఱుగGummakambodi | గుమ్మకాంబోది466
1112276yeggupaTTEvu summI | యెగ్గుపట్టేవు సుమ్మీBhairavi | భైరవి446
1212507yekkaDa diShTi dAkunO | యెక్కడ దిష్టి దాకునోBalahamsa | బలహంస495
1312275yekkaDa parAku nIku neMdu | యెక్కడ పరాకు నీకు నెందుDevagandhari | దేవగాంధారి 446
1412379yekkaDa parAku nIku | యెక్కడ పరాకు నీకుRamakriya | రామక్రియ474
151256yekkaDa voyyEmu | యెక్కడ వొయ్యేముMangalakousika | మంగళకౌశిక410
16121yekkaDAnainA jEyi | యెక్కడానైనా జేయిDhannasi | ధన్నాసి401
1712418yekkadOutA nerxagavu | యెక్కడౌతా నెఱగవుMalavigowla | మాళవిగౌళ480
1812307yekkaDi kekkaDa valapeMdeMdu mOcivunnadi | యెక్కడి కెక్కడ వలపెందెందు మోచివున్నదిRamakriya | రామక్రియ462
1912426yEla bayalIdiMchErE | యేల బయలీదించేరేVarali | వరాళి481
2012367yEla bUTakAlu sEsI | యేల బూటకాలు సేసీMukhari | ముఖారి472
2112399yEla mammu raTTu | యేల మమ్ము రట్టుNattanarayani | నట్టనారాయణి477
2212302yEla mammu rEchEvu | యేల మమ్ము రేచేవుRitigoula | రీతిగౌళ461
2312211yEla mammu vEDu | యేల మమ్ము వేడుDevagandhari | దేవగాంధారి 436
2412388yEla mAtO nIDu | యేల మాతో నీడుAmdholi | ఆందోళి 475
2512382yEla mUsI maMtanAlu | యేల మూసీ మంతనాలుAahiri | ఆహిరి 474
2612254yEla nannu bogaDIni | యేల నన్ను బొగడీనిSriragam | శ్రీరాగం443
271214yEla nIvu verachEvu | యేల నీవు వెరచేవుSamantham | సామంతం403
2812534yEla peMchEvu chelamu | యేల పెంచేవు చెలముKannadagoula | కన్నడగౌళ499
291267yEla raTTu sEsukonE | యేల రట్టు సేసుకొనేMukhari | ముఖారి412
3012451yEla sAre garisiMchE | యేల సారె గరిసించేChayanata | ఛాయానాట486
311280yEla tappiMchukonEvu | యేల తప్పించుకొనేవుAahiri | ఆహిరి 414
3212366yEla voTlu veTTEvu | యేల వొట్లు వెట్టేవుNadaramakriya | నాదరామక్రియ471
331227yElE nAku vEgiramu | యేలే నాకు వేగిరముHindolavasamtamu | హిందోళవసంతము405
3412130yElE pogilEvE | యేలే పొగిలేవేAahiri | ఆహిరి 422
3512113yElinavADu tAnu | యేలినవాడు తానుPadi | పాడి419
3612121yEmainA ninnanEnA | యేమైనా నిన్ననేనాDesalam | దేసాళం421
3712213yEmani cheppudunE | యేమని చెప్పుదునేGambhiranata | గంబీరనాట436
3812102yEmani pogaDavaccu | యేమని పొగడవచ్చుMalavigowla | మాళవిగౌళ417
3912296yEmani pogaDudunE | యేమని పొగడుదునేAahiri | ఆహిరి 450
4027203yEmani vinnaviMcEmu | యేమని విన్నవించేముAahiri | ఆహిరి 1734
411213yEmani vinnaviMche nI | యేమని విన్నవించె నీBhairavi | భైరవి403
4212486yEmani vinnaviMchEmu | యేమని విన్నవించేముSriragam | శ్రీరాగం491
4312274yEmani vinnaviMchEnE yika danaku | యేమని విన్నవించేనే యిక దనకుGujjari | గుజ్జరి 446
4412308yEmani vinnaviMchEnu | యేమని విన్నవించేనుSamantham | సామంతం462
451221yEmanunnadO nI chitta | యేమనున్నదో నీ చిత్తKambhodi | కాంబోది404
4612460yEmAya niMduku | యేమాయ నిందుకుSuddavasantham | శుద్ధవసంతం487
4712186yEmayyA ApemIda | యేమయ్యా ఆపెమీదAarabhi | ఆరభి431
4812201yEmayyA nA manasu | యేమయ్యా నా మనసుAahiri | ఆహిరి 434
4912454yEmayyA nI suddu | యేమయ్యా నీ సుద్దుAmarasindhu | అమరసిందు486
5012292yEmayya nIku nAku | యేమయ్య నీకు నాకుGambhiranata | గంబీరనాట449
5112467yEmayya priyamu | యేమయ్య ప్రియముAahiri | ఆహిరి 488
5212386yEmayya vaTTi kata | యేమయ్య వట్టి కతMadhyamavathi | మధ్యమావతి475
5312122yEmayyA yEnuga | యేమయ్యా యేనుగPadi | పాడి421
5412291yeMchukoMTE ninnu nannu | యెంచుకొంటే నిన్ను నన్నుPadi | పాడి449
5512133yeMchaku nA nErami | యెంచకు నా నేరమిMechabhavuli | మేఛభవుళి423
5612496yeMdAkA mogamOTa | యెందాకా మొగమోటDevagandhari | దేవగాంధారి 493
5712177yeMdAkA sigguvaDE | యెందాకా సిగ్గువడేRayagowla | రాయగౌళ430
5812246yeMdaridA beMDlADi | యెందరిదా బెండ్లాడిSankarabharanam | శంకరాభరణం441
5912263yeMdU dappiMchukO | యెందూ దప్పించుకోKambhodi | కాంబోది444
601258yeMdukaina vattuvu | యెందుకైన వత్తువుMalavigowla | మాళవిగౌళ410
6112364yeMduvOyI nI | యెందువోయీ నీRamakriya | రామక్రియ471
621225yEmE mI sErupella | యేమే మీ సేరుపెల్లMukhari | ముఖారి405
6312445yEmi cheppErE buddu | యేమి చెప్పేరే బుద్దుSourastram | సౌరాష్ట్రం485
6412280yEmi cheppEmayyA | యేమి చెప్పేమయ్యాKambhodi | కాంబోది447
6512166yEmi vinnapamu sEsE | యేమి విన్నపము సేసేNagavarali | నాగవరాళి428
6612247yEmI vUrakuMDE | యేమీ వూరకుండేMukhari | ముఖారి442
6712202yEmi gosarE mayyA | యేమి గొసరే మయ్యాKuntalavarali | కుంతలవరాళి434
6812293yEmisEtu nA tamaka | యేమిసేతు నా తమకAmarasindhu | అమరసిందు449
6912223yEmisEtu nammalAla | యేమిసేతు నమ్మలాలSankarabharanam | శంకరాభరణం438
7012412yEmiTikE chelulAla | యేమిటికే చెలులాలAmarasindhu | అమరసిందు479
7112116yeMta AsOdamO | యెంత ఆసోదమోSamantham | సామంతం420
7212126yeMta bhAgyavaMtuDa | యెంత భాగ్యవంతుడNilambaram | నీలాంబరం421
7312408yeMta chelubaDO kAni | యెంత చెలుబడో కానిGoula | గౌళ478
7412431yeMta gaTTuvAya yidi | యెంత గట్టువాయ యిదిDesakshi | దేసాక్షి482
751245yeMta jANarO yI kaliki | యెంత జాణరో యీ కలికిSamantham | సామంతం408
7612124yeMta jANatanamO | యెంత జాణతనమోGujjari | గుజ్జరి 421
771275yeMta kAtarapudani | యెంత కాతరపుదనిGoula | గౌళ413
7812448yeMta kucciturAlaMTA | యెంత కుచ్చితురాలంటాMukhari | ముఖారి485
7912520yeMta lEdu nAyA | యెంత లేదు నాయాAahiri | ఆహిరి 497
8012212yeMta manniMchEvu | యెంత మన్నించేవుNagagamdhari | నాగ గాంధారి436
8112179yeMta nE nerxagakunnA | యెంత నే నెఱగకున్నాSriragam | శ్రీరాగం430
8212482yeMta pani galadO | యెంత పని గలదోPurvagoula | ఫూర్వ గౌళ491
831295yeMta tamakI nani | యెంత తమకీ ననిRamakriya | రామక్రియ416
8412321yeMta voDa barachIni | యెంత వొడ బరచీనిVasanthavarali | వసంతవరాళి464
8512173yeMtainA danivOva | యెంతైనా దనివోవBalahamsa | బలహంస429
861249yeMtaina nA vOja | యెంతైన నా వోజBouli | బౌళి409
871229yeMtaina nEnu nI | యెంతైన నేను నీGundakriya | గుండక్రియ405
8812439yeMtani cheppagavaccu | యెంతని చెప్పగవచ్చుPadi | పాడి484
8912287yeMtani cheppE nEnu | యెంతని చెప్పే నేనుKuntalavarali | కుంతలవరాళి448
9012240yeMtani koniyADE | యెంతని కొనియాడేMangalakousika | మంగళకౌశిక440
9112167yeMtaTi nEruparivi | యెంతటి నేరుపరివిPurvagoula | ఫూర్వ గౌళ428
9212139yenni nEruchukonnADE | యెన్ని నేరుచుకొన్నాడేLalitha | లలిత424
9312232yeppuDU danaku nAku | యెప్పుడూ దనకు నాకుMukhari | ముఖారి439
9412294yeppuDU nanniMtaTAnu | యెప్పుడూ నన్నింతటానుKedaragowla | కేదారగౌళ449
951223yeravu sEsuka | యెరవు సేసుకSamantham | సామంతం404
9612248yeravulE kiddaramU | యెరవులే కిద్దరమూMechabhavuli | మేఛభవుళి442
971239yerxaparikamu lEla | యెఱపరికము లేలSourastram | సౌరాష్ట్రం407
9812109yerxigiMcharE patiki | యెఱిగించరే పతికిDevagandhari | దేవగాంధారి 419
9912339yerxuga kaDigitEnu | యెఱుగ కడిగితేనుRamakriya | రామక్రియ467
10012277yerxugaDA tAnEmainA | యెఱుగడా తానేమైనాBhoopalam | భూపాళం447
10112310yerxugami sEsukona | యెఱుగమి సేసుకొనMukhari | ముఖారి462
10212319yerxuganA nEnEmainA | యెఱుగనా నేనేమైనాBhairavi | భైరవి464
1031268yerxuganA tanasuddu | యెఱుగనా తనసుద్దుPadi | పాడి412
10412185yerxugunO yerxa | యెఱుగునో యెఱPuribi |పూరిబి431
10512371yerxuka sEsukoMdurA | యెఱుక సేసుకొందురాSalanganata | సాళంగనాట472
10623331yeSOda nIbiDDa | యెశోద నీబిడ్డDevagandhari | దేవగాంధారి 1356
10712278yETikayyA nIvu | యేటికయ్యా నీవుNarayani | నారయణి447
10812490yETiki dAchEvO | యేటికి దాచేవోNadaramakriya | నాదరామక్రియ492
10912376yETiki dUrEviTu | యేటికి దూరేవిటుAahiri | ఆహిరి 473
11012129yeTlainA nAyagAga | యెట్లైనా నాయగాగBhairavi | భైరవి422
11112304yeTTu marxavaga vaccu | యెట్టు మఱవగ వచ్చుBhoopalam | భూపాళం461
11212190yeTTu sEsinA jEyi | యెట్టు సేసినా జేయిKannadagoula | కన్నడగౌళ432
1131230yeTTuMDinA nIvE | యెట్టుండినా నీవేSankarabharanam | శంకరాభరణం405
11412394yeTTunnadO nA bhAgya | యెట్టున్నదో నా భాగ్యTelugukambhodhi | తెలుగుకాంభోధి476
11512267yeTTusEsinA jEyanI ika | యెట్టుసేసినా జేయనీ ఇకBouli | బౌళి445
11612249yeTTusEsinA jEyanI yiMka | యెట్టుసేసినా జేయనీ యింకAahiri | ఆహిరి 442
11712535yeTuvale jEsinAnu | యెటువలె జేసినానుNagavarali | నాగవరాళి500
11812369yeTuvaMTi vEDukalO | యెటువంటి వేడుకలోBalahamsa | బళహంస472
11912384yeTuvaMTi yAgaDIDE | యెటువంటి యాగడీడేBouli | బౌళి474
12012142yevvarE nIku sari | యెవ్వరే నీకు సరిSamantham | సామంతం424
1211287yevvaribOludu nEnI | యెవ్వరిబోలుదు నేనీDesakshi | దేశాక్షి415
12212151yevvariki galugunEDI | యెవ్వరికి గలుగునేడీDesakshi | దేశాక్షి426
12312203yevvarivADa vautA | యెవ్వరివాడ వౌతాKondamalahari | కొండమలహరి434
12412508yevvaru muMchinA vArE | యెవ్వరు ముంచినా వారేRitigoula | రీతిగౌళ495
12512484yevvaru ninnoddanEru | యెవ్వరు నిన్నొద్దనేరుDravidabhairavi | ద్రావిడభైరవి491
12612444yI ramaNi cheluvamu | యీ రమణి చెలువముNadaramakriya | నాదరామక్రియ484
12712205yI satiki nIkE tagu | యీ సతికి నీకే తగుAmarasindhu | అమరసిందు435
1281238yIDagu beMDli yiddari jEsEmu | యీడగు బెండ్లి యిద్దరి జేసేముGundakriya | గుండక్రియ407
12912300yiddari dhAvAlu | యిద్దరి ధావాలుSankarabharanam | శంకరాభరణం450
13012227yiddari mElU gaMTi | యిద్దరి మేలూ గంటిMechabouli | మేఛబౌళి438
13112221yiddarU niddarE | యిద్దరూ నిద్దరేSalanganata | సాళంగనాట437
13212270yidevOnA nOmuPala mika nE verapu | యిదెవోనా నోముఫల మిక నే వెరపుSriragam | శ్రీరాగం445
13312108yidi nAku badivElu | యిది నాకు బదివేలుBhairavi | భైరవి418
13412323yidi yEmayyA nIvu | యిది యేమయ్యా నీవుSuddadesi | శుద్దదేసి464
13512290yidivO kAminibhAva | యిదివో కామినిభావSokavarali | శోకవరాళి449
13612429yidivO mA vinnapamu | యిదివో మా విన్నపముHijjiji | హిజ్జిజి482
13712229yidivO nAvalapE | యిదివో నావలపేAmdholi | ఆందోళి 439
13812285yidivO nI katAnanE | యిదివో నీ కతాననేGoula | గౌళ448
13912132yidivO nItoDipoMdu | యిదివో నీతొడిపొందుMukhari | ముఖారి422
14012404yIke vilAsamu chUchi | యీకె విలాసము చూచిKannadagoula | కన్నడగౌళ478
14112452yiMdaramu jeppagAnu | యిందరము జెప్పగానుKedaragowla | కేదారగౌళ486
14212145yiMdariki galuganA | యిందరికి గలుగనాBhoopalam | భూపాళం425
14312517yiMdarilOnA ninnu | యిందరిలోనా నిన్నుKambhodi | కాంబోది497
14412511yiMdukaMTe nunnadade | యిందుకంటె నున్నదదెRamakriya | రామక్రియ496
14512464yiMduku navvakumI | యిందుకు నవ్వకుమీBouli | బౌళి488
14612218yiMduku nIchittamu | యిందుకు నీచిత్తముNadaramakriya | నాదరామక్రియ437
1471272yiMdumukhi garuNiMchu | యిందుముఖి గరుణించుBhairavi | భైరవి412
1481253yiMkA jinnakUturA | యింకా జిన్నకూతురాDesalam | దేసాళం409
14912298yiMkA nEla parAkulu | యింకా నేల పరాకులుPurvagoula | ఫూర్వగౌళ450
15012175yiMka nETi nEramulu | యింక నేటి మేలములుbalahamsa | బలహంస430
15112268yiMkanaina rAvE yidE | యింకనైన రావే యిదేSindhuramakriya | సింధురామక్రియ 445
1521241yiMka nEla mA vinnapalu | యింక నేల మా విన్నపాDesalam | దేసాళం407
15312311yiMka nElE verxapu | యింక నేలే వెఱపుNadaramakriya | నాదరామక్రియ462
15412115yiMta nI vupakAramu | యింత నీ వుపకారముSuddavasantham | శుద్ధవసంతం420
1551294yiMta valapiMchu | యింత వలపించుKannadagoula | కన్నడగౌళ416
15612468yiMta chAladA tanaku | యింత చాలదా తనకుSankarabharanam | శంకరాభరణం488
15712188yiMtakaMTe suddulu | యింతకంటె సుద్దులుKokilapamchamam | కోకిల పంచమం432
15812156yiMtakaMTE nEmi | యింతకంటె నేమిDesalam | దేసాళం426
15912334yiMtEsi kOpanu nEnu | యింతేసి కోపను నేనుDesalam | దేసాళం466
16012523yiMti nI chuTTarikamu | యింతి నీ చుట్టరికముVarali | వరాళి498
1611231yiMTiki viccEya vayya | యింటికి విచ్చేయ వయ్యMadhyamavathi | మధ్యమావతి406
16212346yiMtitO nalugaku | యింతితో నలుగకుSamantham | సామంతం468
16312180yiMtulu nOchina nOmO | ఇంతులు నోచిన నోమోMadhyamavathi | మధ్యమావతి430
16412301yinnALLu nerxugamaiti | యిన్నాళ్ళు నెఱుగమైతిKuntalavarali | కుంతలవరాళి461
16512178yinni nErupula yAke | యిన్ని నేరుపుల యాకెSalanganata | సాళంగనాట430
16612134yinni Vinnapamulunu | యిన్ని విన్నపములునుSourastram | సౌరాష్ట్రం423
1671279yinniTA manniMchitivi | యిన్నిటా మన్నించితివిMadhyamavathi | మధ్యమావతి414
1681226yIpATiki pATiyErA | యీపాటికి పాటియేరాBouli | బౌళి405
1691262yippuDE nEnE manna | యిప్పుడే నే నే మన్నPadi | పాడి411
1701240yippuDE viccEsitivika | యిప్పుడే విచ్చేసితి వికSamantham | సామంతం407
17112519yippu dokka TaitirA | యిప్పు డొక్క టైతిరాMalavigowla | మాళవిగౌళ497
17212281yippuDu vaccitivi | యిప్పుడు వచ్చితివిBhairavi | భైరవి447
17312256yirumonasUdi yAya | యిరుమొనసూది యాయLalitha | లలిత443
1741277yItaDu dayagalaDu | యీతడు దయగలడుSourastram | సౌరాష్ట్రం413
17512196yitara satula mari | యితర సతుల మరిPratapanata | ఫ్రతాపనాట433
1761276yiTTi bhAgyamu gaMTimi | యిట్టి భాగ్యము గంటిమిSalanganata | సాళంగనాట413
17712216yiTTi siMgAramu | యిట్టి సింగారముగలMalavigowla | మాళవిగౌళ436
1781291yiTTuMDavaladA yennikaina nI guNamu | యిట్టుండ వలదా యెన్నికైన నీ గుణముKambhodi | కాంబోది416
17912458yivigO mA vinnapamulu | యివిగో మా విన్నపముSindhuramakriya | సింధురామక్రియ 487
18012435yiviyE suddulu | యివి యేసుద్దులుAahiri | ఆహిరి 483
18111588yOgi bhOgi naTanaM kuru | యోగి భోగి నటనం కురుBouli | బౌళి398

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.