Main Menu

Maha Mrithyunjaya Kavacham (महा मृथ्युन्जय कवचम्)

lord shiva
Pending Author Information

Stotra: Maha Mrithyunjaya Kavacham

Verses: 23

Stuti: About Lord Shiva.

Language: Sankrit

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenienceभैरव उवाच :-

1. श्र्रुनुश्व परमेसनि कवचं मन्मुखोधिथं,
महा मृत्युञ्जयस्यस्य न धेयं परमध्बुथं

2. यं द्रुथ्व, यं पदिथ्व च यं स्रुथ्व कवचोथामं,
त्रिलोक्यधिपथिर भूथ्व सुखिथोस्मि महेस्वरि.

3. तदेव वर्णयिष्यामि थ्व प्रीत्या वरानने,
तदापि परमं थथ्वम् न दथव्य दुरथ्मने.

4. ॐ अस्य श्री महा मृथ्युन्जय कवचस्य,
श्री भैरव ऋषि, गयथ्री चन्द,
श्री मृत्युञ्जय रुद्रो देवथा, ॐ भीजं,
ज्रं शक्थि, स कीलकं होउं इथि थथ्वम्,
चतुर्वर्ग फल साधने पते विनियोग.

5. ॐ चन्द्र मण्डल मध्यस्थे रुद्रमले विचिथ्राथे,
ठथ्रस्थ्वम् चिन्थयेतः साध्यं मृत्युं प्रप्नोथि जीवथि.

6. ॐ ज्रं स होउं सिर पथु, देवो मृत्युञ्जयो मम,
श्री शिवो वै ललाटं च ॐ होउं ब्रोवोव् सदा शिव.

7. नीलकन्तो आवथान नेत्रे, कपर्धी मय अवथ च्छ्रुथी,
त्रिलोचनो अवथादः ग़न्दोव्, नासं मय त्रिपुरन्त्हक.

8. मुखं पीयुष घट ब्रुदः, श्तौ मय कृथिकंबर,
हनुं मय हत केसानो, मुखं बटुक भैरव.

9. कन्धरां कलमधनो, गलं गनप्रियो अवथु,
श्र्कन्धौ स्कन्द पिथ पथु, हस्थौ मय गिरेस्सोवथु.

10. नासान मय गिरिजनधा, पयाद अङ्गुली संयुधान,
श्र्थनौ थारपथि पथु वक्ष पसुपर्थिर मम.

11. कुक्षिं कुभेरवदन, पर्सौ मय मर ससन,
सर्व पथु थया नाभिं सूली पृष्टं ममव्थु.

12. सिस्नं मय संकर पथु, गुह्यं गुह्यकवल्लभा,
कटिं कलन्थक पायदः ऊरु मय अन्धक गाथाक.

13. जागरूको अवथा जानु, जङ्गे मय कला भैरव,
ग़ुल्फ़ो पयद जटाधारी,पधो मृथ्युन्जयो आवथु.

14. पधधि मूर्धा पर्यन्थं सध्योजथ ममवथु,
रक्ष हीनं नाम हीनं वपु पथ्व म्रिथेस्वर.

15. ईसन्यमीस्वर पयद अज्ञेय अं अग्नि लोचन,
नैर्यथ्यं संभू रव्यतः, मां वायव्यं वायुवाहन.

16. ओर्ध्वम् बलप्रमधन पथाले अरमेश्वर,
दस दिक्षु सदा पथु महा मृथ्युञ्जयस्च मां.

17. रणे राजकुले ध्यूथे विषमे, प्राण संशये,
पायद ॐ ज्रं महा रुद्रो, देव देवो दसक्षर.

18. प्रभाथे पथु मां ब्रह्म, मद्यःने बिरवो आवथु,
सायं सर्वेस्वर पथु, निसयां नित्य छेथन,

19. अर्ध रथेर महा देवो, निसन्थे मां महोधाय,
सर्वदा सर्वथु पथु, ॐ ज्रं स होउं मृत्युञ्जय.

20. इथीधं कवचं पूर्णं, त्रिषु लोकेषु दुर्लभं,
सर्व मन्थर मयं गुह्यं सर्व थान्थ्रेषु गोपिथं.

21. पुण्यं पुन्यप्रधं दिव्यं देव देवाधि दैवथं,
य इधं पदेन मन्थरं कवचं वचयेथ थथ.

22. थस्य हस्थे महादेवि थ्र्यंबकस्य अष्ट सिध्य,
रणे द्रुथ्व चरेदः युधां, हथ्व सथ्रून जयं लभेतः.

23. जपं क्रुथ्व गृहे देवी संप्रप्स्यथि सुखं पुन,
महा भये, महा रोगे, महा मारि भये थधा,
दुर्बिक्षे, सथृ संहारे पदेतः कवचमदरतः.

इथि रुद्र यमले, देवी रहस्ये, श्री महा मृत्युञ्जय कवचं समोथं.
.


భైరవ ఉవాచ :-

1. సృనుశ్వ పరమేసాని కవచం మంముఖోదితం,
మహా మ్రిత్యున్జయస్యస్య న దేయం పరమద్బుతం

2. యమ ద్రుత్వ, యమ పదిత్వ చ యమ శ్రుత్వా కవచోతమం,
త్రిలోక్యదిపతిర్ భూత్వా సుఖితోస్మి మహేశ్వరీ.

3. తదేవ వర్ణయిష్యామి తవ ప్రీత్యా వరాననే,
తదపి పరమం తత్వం న దాతవ్య దురత్మనే.

4. ఓం అస్య శ్రీ మహా మ్రిత్యున్జయ కవచస్య,
శ్రీ భైరవ రిషి, గాయత్రి చందా,
శ్రీ మ్రిత్యున్జయ రుద్రో దేవతా, ఓం భీజం,
జరం శక్తి, స కీలకం హుం ఇతి తత్వం,
చతుర్వర్గ ఫల సాధనే పతే వినియోగ.

5. ఓం చంద్ర మండల మధ్యస్తే రుద్రమలె విచిత్రతే,
తత్రస్త్వం చిన్తయేత్ సాధ్యం మ్రిత్యుం ప్రాప్నోతి జీవతి.

6. ఓం జరం స హుం సిరా పాతు, దేవో మ్రిత్యున్జయో మామ,
శ్రీ శివో వై లలాటం చ ఓం హుం బ్రోవౌ సద శివ.

7. నీలకంతో ఆవతాన్ నేత్రే, కపర్దీ మే అవత చ్చ్రుతీ,
త్రిలోచానో అవతాద్ గండౌ, నాసం మే త్రిపురాంతక.

8. ముఖం పీయూష ఘట బృద్, ఒష్టౌ మే క్రుతికంబర,
హనుమ మే హత కేసనో, ముఖం బతుక భైరవ.

9. కంధరం కలమధానో, గళం గానప్రియో అవతు,
స్కంధౌ స్కంద పిత పాతు, హస్తౌ మే గిరేస్సోవతు.

10. నాసాన్ మే గిరిజనదా, ప్యాడ్ అంగుళి సంయుదాన్,
స్తనౌ తరపతి పాతు వక్ష పసుపర్తిర్ మామ.

11. కుక్షిం కుభేరవాదన, పర్సౌ మే మర శాసన,
సర్వ పాతు తయా నాభిం శూలి పృష్టం మామవతు.

12. సిస్నం మే సంకర పాతు, గుహ్యం గుహ్యకవల్లభ,
కటిం కలన్తక పాయాద్ ఊరు మే అంధక గతక.

13. జగరూకో అవతా జానూ, జంగే మే కల భైరవ,
గుల్ఫో ప్యాడ్ జతదరి,పదో మ్రిత్యున్జయో ఆవతు.

14. పాదాది మూర్ధా పర్యంతం సద్యోజాత మామవతు,
రక్షా హీనం నమ హీనం వాపు పాతవ మ్రితేస్వర.

15. ఇసంయమీస్వర ప్యాడ్ ఆగ్నేయ అం అగ్ని లోచన,
నైర్యత్యం శంభు రావ్యత్, మాం వాయవ్యం వాయువాహన.

16. ఊర్ధ్వం బలప్రమధన పతలే పరమేశ్వర,
దాస దిక్షు సదా పాతు మహా మ్రిత్యున్జయస్చ మాం.

17. రాణే రాజకులే ద్యూతే విషమే, ప్రాణ సమస్యే,
పాయాద్ ఓం జరం మహా రుద్రో, దేవ దేవో దసక్షర.

18. ప్రభాతే పాతు మాం బ్రహ్మ, మద్యహ్నే బీరవో ఆవతు,
సయం సర్వేశ్వర పాతు, నిసయాం నిత్య చేతన,

19. అర్ధ రథెర్ మహా దేవో, నిసంతే మాం మహోదయ,
సర్వదా సర్వతు పాతు, ఓం జరం స హుం మ్రిత్యున్జయ.

20. ఇతీదం కవచం పూర్ణం, త్రిషు లోకేషు దుర్లభం,
సర్వ మంత్ర మాయం గుహ్యం సర్వ తన్త్రేషు గోపితం.

21. పుణ్యం పుణ్యప్రదం దివ్యం దేవ దేవాది దైవతం,
య ఇదం పాడెన్ మంత్రం కవచం వచఎత తథా.

22. తస్య హస్తే మహాదేవి త్ర్యంబకస్య అష్ట సిదయ,
రాణే ద్రుత్వ చరెద్ యుధం, హత్వా సత్రూన్ జయం లభేత్.

23. జపం కృత్వా గృహే దేవి సంప్రప్స్యతి సుఖం పూనా,
మహా భయే, మహా రోగే, మహా మారి భయే తదా,
దుర్బిక్శే, శత్రు సంహారే పదేత్ కవచమదరత్.

ఇతి రుద్రా యమలె, దేవి రహస్యే, శ్రీ మహా మ్రిత్యున్జయ కవచం సమోతం.
.


பைரவ உவச்ச :-

1. ஸ்ருனுஷ்வா பரமேசனி கவசம் மன்முக்ஹோதிதம்,
மஹா ம்ரிடிஞ்சயச்யச்ய ந தேயம் பரமத்புதம்

2. யாம் ட்ருத்வா, யாம் படித்வா ச யாம் ச்ருத்வா கவசொதமம்,
ற்றிலோக்யதிபதிர் போஒத்வா சுக்ஹிதொச்மி மகேஸ்வரி.

3. தடவ வர்ணயிஷ்யமி தவ ப்ரீதா வர்ணனே,
தடபி பரமம் தத்வம் ந டதவ்ய டுரத்மனே.

4. ஓம் அசய ஸ்ரீ மஹா மிருத்யுஞ்சய கவச்சச்ய,
ஸ்ரீ பிரவ ரிஷி, காயத்ரி சண்ட,
ஸ்ரீ மிருத்யுஞ்சய ருத்ரோ தேவதா, ஓம் பீஜம்,
சரம் ஷக்தி, ச கீலகம் ஹூம் இதி தத்வம்,
சதுர்வர்க ப்ஹல சதனே படே விநியோக.

5. ஓம் சந்திர மண்டல மத்யச்தே ருட்ரமலே விசித்றதே,
தத்ரச்த்வம் சிந்தஎத் சத்யம் ம்ரித்யும் ப்ராப்னோதி ஜீவதி.

6. ஓம் சரம் ச ஹூம் சிற பாத்து, தேவோ ம்ரிடிஞ்சயோ மாமா,
ஸ்ரீ சிவோ வை லலாடம் ச ஓம் ஹூம் பரோவா சட சிவ.

7. நீலகண்டோ ஆவதான் நேத்ரே, கபர்தீ மே அவத ச்ச்ருதீ,
ற்றிலோசானோ அவதாத் கனடா, நாசம் மே திரிபுராந்தக.

8. முக்ஹம் பீயுஷ கட பிருத், ஓஷ்டு மே க்ருதிகம்பர,
ஹானும் மே ஹட கேசனோ, முக்ஹம் படுக்க பிரவ.

9. கந்தராம் காலமாதானோ, களம் கனப்றியோ அவது,
கந்ட்ஹௌ சகண்ட பித்த பாத்து, ஹஸ்தௌ மே கிறேச்சொவது.

10. னாசான் மே கிரிஜனதா, பயாத் அங்குலி சம்யுதான்,
தநௌ தராபதி பாத்து வக்ஷ பசுபர்திர் மாமா.

11. குக்ச்ஹீம் குபிஎரவதனா, பரசு மே மாற சாசன,
சர்வ பாத்து தயா நபீம் சூலி பிருஷ்டம் மாமாவது.

12. சிச்னம் மே சங்கர பாத்து, குஹ்யம் குஹ்யகவள்ளபா,
கடும் கலந்தக பாயத் ஊரு மே அந்தக கதாக.

13. ஜகரூகோ அவதா ஜானு, சங்கே மே கல பிரவ,
குல்போ பயத் ஜடதறி,பதோ ம்ரித்யுஞ்சயோ ஆவது.

14. பத்தி மூர்த பர்யந்தம் சத்யோஜாத மாமாவது,
ரக்ஷா ஹீனம் நாம ஹீனம் வபு பத்வா ம்ரிதேச்வர.

15. இசன்யமீச்வர பயத் ஆக்னேய அம அக்னி லோச்சனா,
நைர்யத்யம் சம்பு ரவித், மாம் வயவ்யம் வயுவகன.

16. ஊர்த்வம் பலப்ரமதன பாத்தாலே பரமேஸ்வர,
தச டிக்ஷு சடா பாத்து மஹா ம்ரித்யுஞ்சயச்ச்ச மாம்.

17. ரானே ராஜகுலே த்யூதே விஷமே, பிரன சம்சையே,
பாயத் ஓம் சரம் மஹா ருத்ரோ, தேவ தேவோ தசக்ஷற.

18. ப்ரபாதே பாத்து மாம் பிரம்மா, மடைஹ்னே பிறவோ ஆவது,
சாயம் சர்வேஸ்வர பாத்து, நிசாம் நித்ய சேதன,

19. அர்த ரதர் மஹா தேவோ, நிசந்தே மாம் மகோதய,
சர்வதா சார்வது பாத்து, ஓம் சரம் ச ஹூம் மிருத்யுஞ்சய.

20. இதீதம் கவசம் பூர்ணம், த்ரிஷு லோகேஷு துர்லபம்,
சர்வ மந்திர மாயம் குஹ்யம் சர்வ தந்த்றேஷு கோபிதம்.

21. புண்யம் புன்யப்ரதம் திவ்யம் தேவ தேவாதி தைவதம்,
யா இதம் பேடன் மந்த்ரம் கவசம் வச்சஎத தாதா.

22. தஸ்ய ஹஸ்தே மகாதேவி த்ர்யம்பகச்ய அஷ்ட சிதைய,
ரானே ட்ருத்வா சறேத் யுத்தம், ஹத்வா சத்ரூன் ஜெயம் லபிஎத்.

23. ஜபம் க்ருத்வா க்ருஹி தேவி சம்ப்ரப்ச்யாதி சுகன் புன,
மஹா பே, மஹா ரோகே, மஹா மாறி பே ததா,
துர்பிக்ஷே, சத்ரு சம்ஹரே படத் கவச்சமதரத்.

இதி ருத்ர யாமலே, தேவி ரஹஅச்யே, ஸ்ரீ மஹா மிருத்யுஞ்சய கவசம் சமாவ்தம்.
.


Bhairva Uvacha:-

1. Srunushwa Paramesani kavacham Manmukhodhitham,
Maha Mrityunjayasyasya na dheyam Paramadhbutham

2. Yam druthwa, yam padithwa cha yam sruthwa kavachothamam,
Trilokyadhipathir bhoothwa sukhithosmi Maheswari.

3. Thadeva varnayishyami thava preethyaa varanane,
Thadapi paramam thathwam na dathawya durathmane.

4. Om Asya Sri Maha Mrithyunjaya Kavachasya,
Sri Bhairava Rishi, Gayathri Chanda,
Sri Mrityunjaya rudro devathaa, Om bheejam,
Jram Shakthi, Sa keelakam Houm ithi thathwam,
Chaturvarga phala sadhane pate viniyoga.

5. Om Chandra mandala madhyasthe Rudramale vichithrathe,
Thathrasthwam chinthayeth sadhyam mrithyum prapnothi jeevathi.

6. OM jram sa houm sira pathu, devo mrityunjayo mama,
Sri shivo vai lalatam cha Om Houm brovow Sada shiva.

7. Neelakanto aavathaan nethre, Kapardhee may avatha cchruthee,
Trilochano avathaadh Gandow, naasam may Tripuranthaka.

8. Mukham peeyusha ghata brudh, Oshtou may Kruthikambara,
Hanum may Hata kesano, mukham batuka Bhairava.

9. Kandharaam Kalamadhano, galam ganapriyo avathu,
Skandhou Skanda pitha pathu, hasthou may giressovathu.

10. Naasaan may Girijanadhaa, Payaad anguli samyudhaan,
Sthanou tharapathi pathu vaksha pasuparthir mama.

11. Kukshim Kubheravadana, parsou may Mara sasana,
Sarva pathu thayaa nabhim Sooli Prushtam mamavthu.

12. Sisnam may Sankara pathu, guhyam Guhyakavallabha,
Katim Kalanthaka paayadh ooru may andhaka gathaka.

13. Jagarooko avathaa janu, Jange may Kala Bhairava,
Gulfo Payad Jatadhari,Padho mrithyunjayo aavathu.

14. Padhadhi moordha paryantham Sadhyojatha mamavathu,
Raksha heenam Nama heenam Vapu pathwa mritheswara.

15. Isanyameeswara payad Agneya am agni lochana,
Nairyathyam Sambhu ravyath, maam vayavyam Vayuvahana.

16. Oordhwam balapramadhana pathale Parameshwara,
Dasa dikshu sadaa pathu Maha mrithyunjayascha maam.

17. Rane Rajakule dhyoothe vishame, prana samsaye,
Paayad OM Jram Maha rudro, deva devo dasakshara.

18. Prabhathe pathu maam Brahma, Madyahne Bairavo aavathu,
Sayam sarveswara pathu, nisayaam nithya chethana,

19. Ardha rather Maha devo, nisanthe maam mahodhaya,
Sarvadaa sarvathu pathu, Om Jram sa houm Mrityunjaya.

20. Itheedham kavacham poornam, trishu lokeshu durlabham,
Sarva manthra mayam guhyam sarva thanthreshu gopitham.

21. Punyam punyapradham divyam deva devadhi daivatham,
Ya idham paden manthram kavacham vachayetha Thatha.

22. Thasya hasthe Mahadevi thryambakasya ashta sidhaya,
Rane druthwa charedh yudham, hathwa sathroon jayam labheth.

23. Japam kruthwa gruhe Devi samprapsyathi sukham puna,
Maha bhaye, Maha Roge, Maha maari Bhaye thadhaa,
Durbikshe, sathru samhare padeth kavachamadarath.

Ithi Rudra Yamale, devi rahasye, Sri Maha Mrityunjaya kavacham samaotham.
.


Bhairava said:-

1. Please hear the armour of Lord Paramesawara from my mouth,
Which is the desirable one dedicated to,
The great Lord Mrithyunjaya* and is greatly wonderful.
*He has won over death

2. Wearing or reading or hearing that great armour,
Would make you own all the three worlds and,
Would lead a very happy life, Oh Maheswari.

3. Oh blessed one I am describing it due to my love towards you,
And till now such a great principle has not been given to bad souls.

4. Om, for the armour of the great Mrithyunjaya, the sage is Bhairava, The meter is Gayathri,
The God addressed is Mrityunjaya Rudra, the root is “Om”, the power is “jram”,
The nail is “Sa” and the principle is “Houm” and offering four types of fruits this is being chanted.

5. Om, Oh Goddess who is in the middle of the moon, who is garland of Rudra,
Who is greatly different, If anyone thinks about you, immediately even the dead one become alive.

6. “Om, Jram, Sa, hroum”, let the God Mrityunjaya protect my head,
Let Lord Shiva protect my forehead, “Om Houm”, let my eye brows be protected by Sada Shiva.

7. Let the blue necked one protect my eyes, Let the one who holds the skull protect my ears,
Let the three eyed one protect my neck and let the destroyer of three cities protect my nose.

8. Let my mouth be protected by him who filled up the pot of nectar .
Let my lips be protected by him who wears the enchanted cloth.
Let my jaw be protected by the one with unkempt hair,
And let my mouth be protected by the youthful Bhairava.

9. Let my neck be protected by the killer of God of love,
Let my throat be protected by the one who is liked by Ganas,
Let my shoulder be protected by the father of Subrahmanya,
Let my hands be protected by the Lord of the mountain.

10. Let my nose be protected by Lord of Girija,
Let the lord of all the stars protect my fingers, breast and the vital spirit,
And let my chest be protected by the lord of all beings.

11. Let the friend of Kubhera protect my belly,
Let my sides be protected by the one who chided the God of love,
Let him protect everything including my stomach and back side
Be protected by one who holds the trident.

12. Let Lord Sankara protect my penis,
Let the Lord of Kali protect my private parts,
Let my waist be protected by killer of God of death,
And let my thigh be protected by the killer of Andhaka.

13. Let the ever ready one protect my thigh,
Let Kala Bhairava protect my shanks,
Let my ankle be protected by one with matted hair,
And let Mrithyunjaya (the victor over death) protect my feet.

14. Let te one who was born by himself protect from feet to head,
And let the God of death protect those areas which have not been protected,
And those places of the body whose names have not been mentioned.

15. Let North east be protected by Easwara,
Let South east be protected by the one who has fire as an eye,
Let South west be protected by Lord Shambhu,
And let North west be protected by he who rides on wind.

16. Let the strong Pramadha protect the top side,
Let Parameshwara protect the Patala,
Let the ten directions be protected by the great winner over death.

17. In war, amidst royal family, during gambling, during troubles,
And in times when life is in danger let Om Jram Maha Rudra,
Is the god of gods and the one with ten letters.

18. Let Brahma protect me in the morning,
Let Bhairava protect me in the afternoon,
Let the God of all protect me in the evening,
And let the ever alive one protect me at night.

19. Let the great god protect me at midnight,
Let the gentleman God protect me at the end of night,
Let Om Jram SA Houm Mrityunjaya protect me always and everywhere.

20. This armour which thus is complete, is rare in all the three worlds,
And is secret from all manthras as well as all thanthras.

21. Blessed, leading to blessing, holy, godly even to the Gods of devas,
Is this chant and if this armour is read, then all desires would be fulfilled.

22. In his hands would be the great goddess and the eight great occult powers,
And if he fights in war he would kill all enemies and get victory.

23. In the house where it is chanted the Goddess would foresee and establish,
Pleasure again in case of great fear, great diseases, fear of great epidemics,
In case of famine and help in case of killing of enemies.

Thus ends the armour of the great victor against death occurring in Devi Rahasya
Occurring in Rudra Yamala.
.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.