Main Menu

Mamava Satatam (మామవ సతతం)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam:jaganmOhini

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Mamava Satatam | మామవ సతతం     
Album: Unknown | Voice: D.K.Pattammal


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మామవ సతతం రఘునాథ

Anupallavi

శ్రీమదినాంవయ సాగర చంద్ర
శ్రిత జన శుభ ఫలద సుగుణ సాంద్ర (మామవ)

Charanam

భక్తి రహిత శాస్త్ర-విదతి దూర
పంకజ దళ నయన నృప కుమార
శక్తి తనయ హృద్-ఆలయ రఘువీర
శాంత నిర్వికార
యుక్త వచన కనకాచల ధీర
ఉరగ శయన ముని జన పరివార
త్యక్త కామ మోహ మద గంభీర
త్యాగరాజ రిపు జలద సమీర (మామవ)
.


Pallavi

மாமவ ஸததம் ரகு4னாத2

Anupallavi

ஸ்ரீமதி3னான்வய ஸாக3ர சந்த்3ர
ச்ரித ஜன சுப4 ப2லத3 ஸுகு3ண ஸாந்த்3ர (மாமவ)

Charanam

ப4க்தி ரஹித சாஸ்த்ர-வித3தி தூ3ர
பங்கஜ த3ள நயன ந்ருப குமார
1சக்தி தனய ஹ்ருத்-ஆலய ரகு4வீர
சாந்த நிர்விகார
யுக்த வசன கனகாசல தீ4ர
உரக3 சயன முனி ஜன பரிவார
த்யக்த காம மோஹ மத3 க3ம்பீ4ர
த்யாக3ராஜ ரிபு ஜலத3 ஸமீர (மாமவ)
.


Pallavi

ಮಾಮವ ಸತತಂ ರಘುನಾಥ

Anupallavi

ಶ್ರೀಮದಿನಾಂವಯ ಸಾಗರ ಚಂದ್ರ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಶುಭ ಫಲದ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ್ರ (ಮಾಮವ)

Charanam

ಭಕ್ತಿ ರಹಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿದತಿ ದೂರ
ಪಂಕಜ ದಳ ನಯನ ನೃಪ ಕುಮಾರ
1ಶಕ್ತಿ ತನಯ ಹೃದ್-ಆಲಯ ರಘುವೀರ
ಶಾಂತ ನಿರ್ವಿಕಾರ
ಯುಕ್ತ ವಚನ ಕನಕಾಚಲ ಧೀರ
ಉರಗ ಶಯನ ಮುನಿ ಜನ ಪರಿವಾರ
ತ್ಯಕ್ತ ಕಾಮ ಮೋಹ ಮದ ಗಂಭೀರ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಿಪು ಜಲದ ಸಮೀರ (ಮಾಮವ)
.


Pallavi

मामव सततं रघुनाथ

Anupallavi

श्रीमदिनान्वय सागर चन्द्र
श्रित जन शुभ फलद सुगुण सान्द्र (मामव)

Charanam

भक्ति रहित शास्त्र-विदति दूर
पंकज दळ नयन नृप कुमार
1शक्ति तनय हृद्-आलय रघुवीर
शान्त निर्विकार
युक्त वचन कनकाचल धीर
उरग शयन मुनि जन परिवार
त्यक्त काम मोह मद गम्भीर
त्यागराज रिपु जलद समीर (मामव)
.


Pallavi

māmava satataṃ raghunātha

Anupallavi

śrīmadinānvaya sāgara candra
śrita jana śubha phalada suguṇa sāndra (māmava)

Charanam

bhakti rahita śāstra-vidati dūra
paṅkaja daḷa nayana nṛpa kumāra
1śakti tanaya hṛd-ālaya raghuvīra
śānta nirvikāra
yukta vacana kanakācala dhīra
uraga śayana muni jana parivāra
tyakta kāma mōha mada gambhīra
tyāgarāja ripu jalada samīra (māmava)
.


Pallavi

O Lord Raghunatha! Please protect me always.

Anupallavi

O Moon born in the ocean of the sacred solar dynasty! O Lord who bestows auspicious results to those who are dependent on You! O Lord who is full of virtues!

Charanams

O Lord who is far away from those who are proficient in Sastras but bereft of devotion! O Lotus petal eyed! O Prince – Son of the King! O Lord Raghuvira – abiding in the heart of Ganapati or Skanda – son of Parvati (OR) O Lord Raghuvira – abiding in the heart of sage Parasara – son of sage Sakti (son of sage Vasishtha)! O Lord who is tranquil! O Lord who is immutable! O Brave as Meru – golden mountain – who speaks words appropriate to the occasion! O Lord reclining on the couch of Sesha – the serpent! O Lord who has retinue of sages! O Majestic Lord who is free of desires, passion or delusion and pride! O Wind which drives away the clouds called enemies of this Thyagaraja!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.