Main Menu

Maname Ni Ishan (மனமே நீ ஈஷன்)

Vishnu Laxmi

Composer: Mayuram Vedanayakam Pillai (மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை) (11 October 1826 – 21 July 1889) also called as “Varakavi” in Tamil, this poet wrote philosophical, thought-provoking poems said to be divinely inspired. He was Born in Kulatur close to Tirucirapalli to Savarimutu PiLLai and ArokiamariammaaL on October 11, 1826, he was a prodigy in school and early had a taste for Tamil literature.More

Ragam: Kuntala VaraaLi

28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 P D2 N2 D2 S
Av: S N2 D2 P M1 S

Talam: Rupakam

Language: Tamil (தமிழ்)

Mayuram Vedanayakam Pillai

Mayuram Vedanayakam Pillai

Recitals


Awaiting Contribution.
Awaiting Contribution.

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


Pallavi

மனமே நீ ஈஷன் நாமத்தை வாழ்ட்டுவாஇ தினம் வாழ்ட்டுவாஇ
(மனமே)

Anupallavi

அனவரதமும் நீ அறுபதாம் பாடி க்ஹனசுக்ஹமேவிட கலந்து கொண்டாடி
(மனமே)

Charanams

1. வம்பு வார்தைகளே பெரும் பாவம் வைக்கு ஷேடமல்லால் என்ன லாபம்
எம்பிரான் திரு மகிமை பிரதாபம் எடுத்து பேஷுவடு சட் காலக்ஷேபம்
(மனமே)

2. ஏகமாக உள்ளுருகியே பாரிய இரு கண்ணனண்ட ப்ஹாஸ்பங்கள் சொரிய
dEha பரவசம் தாயன்பு விரிய ஷிரகாடிகள் அஞ்சலி புரிய
(மனமே)

3.கரும்பு தின்ன கை கூலியும் ஏனோ கர்க்கண்டோ அமுதோ பசும் தேனோ
விரும்பும் பரமானண்டமெ ஆடு தானோ வேடனாயகன்பெர்க்கிணை சொல்ல நானோ
(மனமே)

Pallavi

మనమే నీ ఈషన్ నామత్తై వాజ్హ్త్తువాఇ దినం వాజ్హ్త్తువాఇ
(మనమే)

Anupallavi

అనవరతముం నీ అరుపదం పాడి ఘనసుఖమేవిడ కలందు కొణ్డాడి
(మనమే)

Charanams

1. వంబు వార్తైగళే పెరుం పావం వాఇక్కు షేదమల్లాల్ ఎన్న లాభం
ఎంబిరాన్ తిరు మహిమై ప్రతాపం ఎడుత్తు పేషువదు సద్ కాలక్శేపం
(మనమే)

2. ఏకమగ ఉళ్ళురుగియే పరియ ఇరు కణ్ణనంద భాశ్పంగళ్ షొరియ
దేహ పరవషం తాయంబు విరియ షిరకాదిగళ్ అంజలి పురియ
(మనమే)

3. కరుంబు తిన్న కై కూలియుం ఏనో కర్క్కణ్డో అముదో పసుం తేనో
విరుంబుం పరమానందమె అదు తానో వేదనాయకంపెర్క్కిణై షొల్ల నానో
(మనమే)

Pallavi

मनमे नि ईशान नमत्तै वाज़्ह्त्तुवाइ दिनं वाज़्ह्त्तुवाइ
(मनमे)

Anupallavi

अनवरतमुं नि अरुपदं पदि घनसुखमेविदा कलण्डु कोन्ददि
(मनमे)

Charanams

1. वम्बु वर्तैगले पेरुं पवम वैक्कु शेदमल्लल् एन्न लाभं
एम्बिरन तिरु महिमै प्रतापं एदुत्तु पेषुवदु सद कालक्षेपं
(मनमे)

2. एकामाग उल्लुरुगिये प्रिय इरु कन्ननन्द भस्पन्गल् शोरिय
देह परवशं तयन्बु विरिय शिरकदिगल् अञ्जलि पुरिय
(मनमे)

3.करुम्बु तिन्न कै कुलियुं एनो कर्क्कन्दो अमुदो पशुं तेनो
विरुम्बुं परमनन्दमे अदु तनो वेदनायकन्पेर्क्किणै शोल्ल नानो
(मनमे )

Pallavi

manamE nI Ishan nAmattai vAzhttuvAi dinam vAzhttuvAi
(manamE)

Anupallavi

anavaratamum nI arupadam pADi ghanasukhamEviDa kalandu koNDADi
(manamE)

Charanams

1. vambu vArtaigaLE perum pAvam vAikku shEdamallAl enna lAbham
embirAn tiru mahimai pratApam eDuttu pEshuvadu sad kAlakSEpam
(manamE)

2. Ekamaga uLLurugiyE pariya iru kaNNananda bhASpangaL shoriya
dEha paravasham tAyanbu viriya shirakAdigaL anjali puriya
(manamE)

3.karumbu tinna kai kUliyum EnO karkkaNDO amudO pasum tEnO
virumbum paramAnandame adu tAnO vEdanAyakanperkkiNai sholla nAnO
(manamE)

Pallavi

Maname Ni Ishan Namattai Vazhttuvai Dinam Vazhttuvai
(Maname)

Anupallavi

Anavaratamum Ni Arupadam Padi Ghanasukhamevida Kalandu Kondadi
(Maname)

Chharanams

1. Vambu Vartaigale Perum Pavam Vaikku Shedamallal Enna Labham
Embiran Tiru Mahimai Pratapam Eduttu Peshuvadu Sad Kalaksepam
(Maname)

2. Ekamaga Ullurugiye Pariya Iru Kannananda Bhaspangal Shoriya
Deha Paravasham Tayanbu Viriya Shirakadigal Anjali Puriya
(Maname)

3.Karumbu Tinna Kai Kuliyum Eno Karkkando Amudo Pasum Teno
Virumbum Paramanandame Adu Tano Vedanayakanperkkinai Sholla Nano
(Maname)

Awaiting Contribution.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.