Main Menu

Mapala Velasi (మాపాల వెలసి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: asaavEri

Talam: aadi

8 hanumatODi janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Mapala Velasi | మాపాల వెలసి     
Voice: Nedunuri

Mapala Velasi | మాపాల వెలసి     
Voice: Kanaka Dhurga

Mapala Velasi | మాపాల వెలసి     
Voice: D.K. Jayaraman


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మాపాల వెలసియిక మము
బ్రోవగ రాదా శ్రీ రామచంద్ర

Anupallavi

నీ పాదముల భక్తి నిండారగనిచ్చి
కాపాడు శక్తి నీ కరముననుండగ (మాపాల)

Charanams

1. పాప సంహార నా పరితాపములను దునుమం-
ఏ పాటిరా కరుణా పయో నిధివైన
శ్రీ పతి విధృత చాప బాణ ఈ
పాప మతి నరులాపదలను నేం-
ఏ పని జూతును ఆపద్-బాంధవ
కాపాడ నీకీ పరాకేల (మాపాల)

2. దీన రక్షక భక్తాధీన సాకేత నగర్-
ఈశ నా మది పదరిన సుజన
మానాభిమాన పాలన సమాన రహిత
1రోసాన నీదు దాసానుదాసుడను
దానవాంతక ముదాన నారద సు-
గాన లోల దరి కాన సంతతము (మాపాల)

3. 2నాగాధిప వినుత నాగారి రథ నిను
వినా గతినెరుగ 2నాగ రాజ హృత్-
సాగరాబ్జ భవ సాగరాంతక సుర్-
ఆఘ హర కనకాగ ధీర సుర
నాగ గమన శరణాగతాప్త శ్రీ
3త్యాగరాజ నుత (మాపాల)

Variations

3త్యాగరాజ నుత – త్యాగరాజ నుత రామచంద్ర
.


Pallavi

மாபால வெலஸியிக மமு
ப்3ரோவக3 ராதா3 ஸ்ரீ ராமசந்த்3ர

Anupallavi

நீ பாத3முல ப4க்தி நிண்டா3ரக3னிச்சி
காபாடு3 சக்தி நீ கரமுனனுண்ட3க3 (மாபால)

Charanams

1. பாப ஸம்ஹார நா பரிதாபமுலனு து3னுமன்-
ஏ பாடிரா கருணா பயோ நிதி4வைன
ஸ்ரீ பதி வித்4ருத சாப பா3ண ஈ
பாப மதி நருலாபத3லனு நேன்-
ஏ பனி ஜூதுனு ஆபத்-பா3ந்த4வ
காபாட3 நீகீ பராகேல (மாபால)

2. தீ3ன ரக்ஷக ப4க்தாதீ4ன ஸாகேத நக3ர்-
ஈச நா மதி3 பத3ரின ஸுஜன
மானாபி4மான பாலன ஸமான ரஹித
1ரோஸான நீது3 தா3ஸானுதா3ஸுட3னு
தா3னவாந்தக முதா3ன நாரத3 ஸு-
கா3ன லோல த3ரி கான ஸந்ததமு (மாபால)

3. 2நாகா3தி4ப வினுத நாகா3ரி ரத2 நினு
வினா க3தினெருக3 2நாக3 ராஜ ஹ்ருத்-
ஸாக3ராப்3ஜ ப4வ ஸாக3ராந்தக ஸுர்-
ஆக4 ஹர கனகாக3 தீ4ர ஸுர
நாக3 க3மன சரணாக3தாப்த ஸ்ரீ
3த்யாக3ராஜ நுத (மாபால)

Variations

3த்யாக3ராஜ நுத – த்யாக3ராஜ நுத ராமசந்த்3ர
.


Pallavi

ಮಾಪಾಲ ವೆಲಸಿಯಿಕ ಮಮು
ಬ್ರೋವಗ ರಾದಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ

Anupallavi

ನೀ ಪಾದಮುಲ ಭಕ್ತಿ ನಿಂಡಾರಗನಿಚ್ಚಿ
ಕಾಪಾಡು ಶಕ್ತಿ ನೀ ಕರಮುನನುಂಡಗ (ಮಾಪಾಲ)

Charanams

1. ಪಾಪ ಸಂಹಾರ ನಾ ಪರಿತಾಪಮುಲನು ದುನುಮಂ-
ಏ ಪಾಟಿರಾ ಕರುಣಾ ಪಯೋ ನಿಧಿವೈನ
ಶ್ರೀ ಪತಿ ವಿಧೃತ ಚಾಪ ಬಾಣ ಈ
ಪಾಪ ಮತಿ ನರುಲಾಪದಲನು ನೇಂ-
ಏ ಪನಿ ಜೂತುನು ಆಪದ್-ಬಾಂಧವ
ಕಾಪಾಡ ನೀಕೀ ಪರಾಕೇಲ (ಮಾಪಾಲ)

2. ದೀನ ರಕ್ಷಕ ಭಕ್ತಾಧೀನ ಸಾಕೇತ ನಗರ್-
ಈಶ ನಾ ಮದಿ ಪದರಿನ ಸುಜನ
ಮಾನಾಭಿಮಾನ ಪಾಲನ ಸಮಾನ ರಹಿತ
1ರೋಸಾನ ನೀದು ದಾಸಾನುದಾಸುಡನು
ದಾನವಾಂತಕ ಮುದಾನ ನಾರದ ಸು-
ಗಾನ ಲೋಲ ದರಿ ಕಾನ ಸಂತತಮು (ಮಾಪಾಲ)

3. 2ನಾಗಾಧಿಪ ವಿನುತ ನಾಗಾರಿ ರಥ ನಿನು
ವಿನಾ ಗತಿನೆರುಗ 2ನಾಗ ರಾಜ ಹೃತ್-
ಸಾಗರಾಬ್ಜ ಭವ ಸಾಗರಾಂತಕ ಸುರ್-
ಆಘ ಹರ ಕನಕಾಗ ಧೀರ ಸುರ
ನಾಗ ಗಮನ ಶರಣಾಗತಾಪ್ತ ಶ್ರೀ
3ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ (ಮಾಪಾಲ)

Variations

3ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ – ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ರಾಮಚಂದ್ರ
.


Pallavi

मापाल वॆलसियिक ममु
ब्रोवग रादा श्री रामचन्द्र

Anupallavi

नी पादमुल भक्ति निण्डारगनिच्चि
कापाडु शक्ति नी करमुननुण्डग (मापाल)

Charanams

1. पाप सम्हार ना परितापमुलनु दुनुमन्-
ए पाटिरा करुणा पयो निधिवैन
श्री पति विधृत चाप बाण ई
पाप मति नरुलापदलनु नेन्-
ए पनि जूतुनु आपद्-बान्धव
कापाड नीकी पराकेल (मापाल)

2. दीन रक्षक भक्ताधीन साकेत नगर्-
ईश ना मदि पदरिन सुजन
मानाभिमान पालन समान रहित
1रोसान नीदु दासानुदासुडनु
दानवान्तक मुदान नारद सु-
गान लोल दरि कान सन्ततमु (मापाल)

3. 2नागाधिप विनुत नागारि रथ निनु
विना गतिनॆरुग 2नाग राज हृत्-
सागराब्ज भव सागरान्तक सुर्-
आघ हर कनकाग धीर सुर
नाग गमन शरणागताप्त श्री
3त्यागराज नुत (मापाल)

Variations

3त्यागराज नुत – त्यागराज नुत रामचन्द्र
.


Pallavi

māpāla velasiyika mamu
brōvaga rādā śrī rāmacandra

Anupallavi

nī pādamula bhakti niṇḍāraganicci
kāpāḍu śakti nī karamunanuṇḍaga (māpāla)

Charanams

1. pāpa samhāra nā paritāpamulanu dunuman-
ē pāṭirā karuṇā payō nidhivaina
śrī pati vidhṛta cāpa bāṇa ī
pāpa mati narulāpadalanu nēn-
ē pani jūtunu āpad-bāndhava
kāpāḍa nīkī parākēla (māpāla)

2. dīna rakṣaka bhaktādhīna sākēta nagar-
īśa nā madi padarina sujana
mānābhimāna pālana samāna rahita
1rōsāna nīdu dāsānudāsuḍanu
dānavāntaka mudāna nārada su-
gāna lōla dari kāna santatamu (māpāla)

3. 2nāgādhipa vinuta nāgāri ratha ninu
vinā gatineruga 2nāga rāja hṛt-
sāgarābja bhava sāgarāntaka sur-
āgha hara kanakāga dhīra sura
nāga gamana śaraṇāgatāpta śrī
3tyāgarāja nuta (māpāla)

Variations

3tyāgarāja nuta – tyāgarāja nuta rāmacandra
.


Pallavi

O Lord Sri Ramachandra! won’t You protect us now by being on our side?

Anupallavi

While the power of protecting us, by bestowing abundant devotion to Your holy feet, is in Your hands, won’t You protect us now by being on our side?

Charanams

1. O Destroyer of sins! How much effort is it for You to rend my misery? O Consort of Lakshmi who is the Ocean of compassion! O Wielder of bow and arrows! O Friend in need! what job would I attend to in the midst of misfortunes caused by these sinful minded people? why You have this unconcern in protecting me?

2. O Protector of humble! O Lord dedicated to (the welfare of) devotees! O Lord of the town of Ayodhya! O Protector of the honour and pride of virtuous people! O Peerless Lord! Even if my mind is perturbed, I am, passionately or always servant of Your devotees; O Destroyer of demons! O Lord who enjoys the sweet music of sage Narada! in order to find refuge, won’t You protect us now happily by being on our side forever?

3. O Lord praised by Sesha – Chief of snakes! O Lord who has Garuda – enemy of snakes as carrier! I do not know any refuge other than You; O Lord who abides in the Lotus of the Ocean of the heart of Gajendra – King of elephants! O Lord who puts and end to the Ocean of Worldly Existence! O Lord who removes suffering of celestials! O Hero like Meru – golden mountain! O Lord whose gait is as majestic as that of Airavata – celestial elephant! O Benefactor of those who seek refuge! O Lord praised by this Thyagaraja!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.