Main Menu

Mari Vere Gati (మరి వేరే గతి)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Anandabhairavi

 

Taanam: Mishra Chapu

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Mari Ve Re Gati | మరి వేరే గతి     
Album: Unknown | Voice: A. Ramanujam Iyengar

Mari Ve Re Gati | మరి వేరే గతి     
Album: Unknown | Voice: G.N. Balasubramaniam

Mari Ve Re Gati | మరి వేరే గతి     
Album: Unknown | Voice: Brinda Mukta
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

మరి వేరే గతియెవరమ్మా
మహిలో నన్ను బ్రోచుటకు

అనుపల్లవి

శరణాగత రక్షకి నీవేయని
సదా నమ్మితి నమ్మితిని మీనాక్షీ (మరి)

చరణం 1

మధురా పురి నిలయా వాణీ
రమా సేవిత పద కమలా
మధు కైటభ భంజనీ కాత్యాయనీ
మరాళ గమనా నిగమాంత వాసినీ (మరి)

చరణం 2

వరమిచ్చి శీఘ్రమే బ్రోవు
శివా అంబా ఇది నీకు బరువా
నెర దాతవు నీవు గదా శంకరీ
సరోజ భవాది సురేంద్ర పూజితే (మరి)

చరణం 3

శుక శ్యామళా ఘన శ్యామ కృష్ణుని
సోదరీ కౌమారీ
అకళంక కలా ధరీ బింబాధరీ
అపార కృపా నిధి నీవే రక్షింప (మరి)

స్వర సాహిత్య

పాద యుగము మదిలో దలచి కోరితి
వినుము మద గజ గమనా
పరుల నుతింపగనే వరమొసగు
సతతము నిను మది మరవకనే
మదన రిపు సతి నిను హృదయములో
గతియని దలచి స్తుతి సలిపితే
ముదముతో ఫలమొసగుటకు ధరలో
నతావన కుతూహల నీవేగా (మరి)


பல்லவி

மரி வேரே க3தி(யெ)வ(ர)ம்மா
மஹிலோ நன்னு ப்3ரோசுடகு

அனுபல்லவி

ஸ1ர(ணா)க3த ரக்ஷகி நீவே(ய)னி
ஸதா3 நம்மிதி நம்மிதினி மீ(னா)க்ஷீ (மரி)

சரணம் 1

மது4ரா புரி நிலயா வாணீ
ரமா ஸேவித பத3 கமலா
மது4 கைடப4 ப4ஞ்ஜனீ காத்யாயனீ
மராள க3மனா நிக3(மா)ந்த வாஸினீ (மரி)

சரணம் 2

வர(மி)ச்சி ஸீ1க்4ரமே ப்3ரோவு
ஸி1வா அம்பா3 இதி3 நீகு ப3ருவா
நெர தா3தவு நீவு க3தா3 ஸ1ங்கரீ
ஸரோஜ ப4(வா)தி3 ஸு(ரே)ந்த்3ர பூஜிதே (மரி)

சரணம் 3

ஸு1க ஸ்1யாமளா க4ன ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ணுனி
ஸோத3ரீ கௌமாரீ
அகளங்க கலா த4ரீ பி3ம்(பா3)த4ரீ
அபார க்ரு2பா நிதி4 நீவே ரக்ஷிம்ப (மரி)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

பாத3 யுக3மு மதி3லோ த3லசி கோரிதி
வினுமு மத3 க3ஜ க3மனா
பருல நுதிம்பக3னே வர(மொ)ஸகு3
ஸததமு நினு மதி3 மரவகனே
மத3ன ரிபு ஸதி நினு ஹ்ரு2த3யமுலோ
க3தி(ய)னி த3லசி ஸ்துதி ஸலிபிதே
முத3முதோ ப2ல(மொ)ஸகு3டகு த4ரலோ
ந(தா)வன குதூஹல நீவேகா3 (மரி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಮರಿ ವೇರೇ ಗತಿಯೆವರಮ್ಮಾ
ಮಹಿಲೋ ನನ್ನು ಬ್ರೋಚುಟಕು

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕಿ ನೀವೇಯನಿ
ಸದಾ ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿನಿ ಮೀನಾಕ್ಷೀ (ಮರಿ)

ಚರಣಂ 1

ಮಧುರಾ ಪುರಿ ನಿಲಯಾ ವಾಣೀ
ರಮಾ ಸೇವಿತ ಪದ ಕಮಲಾ
ಮಧು ಕೈಟಭ ಭಂಜನೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ
ಮರಾಳ ಗಮನಾ ನಿಗಮಾಂತ ವಾಸಿನೀ (ಮರಿ)

ಚರಣಂ 2

ವರಮಿಚ್ಚಿ ಶೀಘ್ರಮೇ ಬ್ರೋವು
ಶಿವಾ ಅಂಬಾ ಇದಿ ನೀಕು ಬರುವಾ
ನೆರ ದಾತವು ನೀವು ಗದಾ ಶಂಕರೀ
ಸರೋಜ ಭವಾದಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತೇ (ಮರಿ)

ಚರಣಂ 3

ಶುಕ ಶ್ಯಾಮಳಾ ಘನ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣುನಿ
ಸೋದರೀ ಕೌಮಾರೀ
ಅಕಳಂಕ ಕಲಾ ಧರೀ ಬಿಂಬಾಧರೀ
ಅಪಾರ ಕೃಪಾ ನಿಧಿ ನೀವೇ ರಕ್ಷಿಂಪ (ಮರಿ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪಾದ ಯುಗಮು ಮದಿಲೋ ದಲಚಿ ಕೋರಿತಿ
ವಿನುಮು ಮದ ಗಜ ಗಮನಾ
ಪರುಲ ನುತಿಂಪಗನೇ ವರಮೊಸಗು
ಸತತಮು ನಿನು ಮದಿ ಮರವಕನೇ
ಮದನ ರಿಪು ಸತಿ ನಿನು ಹೃದಯಮುಲೋ
ಗತಿಯನಿ ದಲಚಿ ಸ್ತುತಿ ಸಲಿಪಿತೇ
ಮುದಮುತೋ ಫಲಮೊಸಗುಟಕು ಧರಲೋ
ನತಾವನ ಕುತೂಹಲ ನೀವೇಗಾ (ಮರಿ)


पल्लवि

मरि वेरे गति(यॆ)व(र)म्मा
महिलो नन्नु ब्रोचुटकु

अनुपल्लवि

शर(णा)गत रक्षकि नीवे(य)नि
सदा नम्मिति नम्मितिनि मी(ना)क्षी (मरि)

चरणम् 1

मधुरा पुरि निलया वाणी
रमा सेवित पद कमला
मधु कैटभ भञ्जनी कात्यायनी
मराळ गमना निग(मा)न्त वासिनी (मरि)

चरणम् 2

वर(मि)च्चि शीघ्रमे ब्रोवु
शिवा अम्बा इदि नीकु बरुवा
नॆर दातवु नीवु गदा शङ्करी
सरोज भ(वा)दि सु(रे)न्द्र पूजिते (मरि)

चरणम् 3

शुक श्यामळा घन श्याम कृष्णुनि
सोदरी कौमारी
अकळङ्क कला धरी बि(म्बा)धरी
अपार कृपा निधि नीवे रक्षिम्प (मरि)

स्वर साहित्य

पाद युगमु मदिलो दलचि कोरिति
विनुमु मद गज गमना
परुल नुतिम्पगने वर(मॊ)सगु
सततमु निनु मदि मरवकने
मदन रिपु सति निनु हृदयमुलो
गति(य)नि दलचि स्तुति सलिपिते
मुदमुतो फल(मॊ)सगुटकु धरलो
न(ता)वन कुतूहल नीवेगा (मरि)


pallavi

mari vErE gati(y)evar(a)mmA
1mahilO nannu brOcuTaku

anupallavi

SaraN(A)gata rakshaki nIvE(y)ani
2sadA nammiti nammitini mIn(A)kshI (mari)

caraNam 1

madhurA puri nilayA vANI
ramA sEvita pada kamalA
3madhu kaiTabha bhanjanI kAtyAyanI
marALa gamanA nigam(A)nta vAsinI (mari)

caraNam 2

varam(i)cci 4SIghramE brOvu
SivA ambA idi nIku baruvA
nera dAtavu nIvu gadA SankarI
sarOja bhav(A)di sur(E)ndra 5pUjitE (mari)

caraNam 3

Suka SyAmaLA ghana 6SyAma kRshNuni
sOdarI kaumArI
akaLanka kalA dharI bimb(A)dharI
apAra kRpA nidhi nIvE rakshimpa (mari)

svara sAhitya

pAda yugamu madilO dalaci kOriti
vinumu mada gaja gamanA
7parula nutimpaganE varam(o)sagu
satatamu 8ninu madi maravakanE
madana ripu sati 9ninu hRdayamulO
gati(y)ani dalaci stuti salipitE
mudamutO phalam(o)saguTaku dharalO
nat(A)vana kutUhala 10nIvEgA (mari)


പല്ലവി

മരി വേരേ ഗതിയെവരമ്മാ
മഹിലോ നന്നു ബ്രോചുടകു

അനുപല്ലവി

ശരണാഗത രക്ഷകി നീവേയനി
സദാ നമ്മിതി നമ്മിതിനി മീനാക്ഷീ (മരി)

ചരണമ് 1

മധുരാ പുരി നിലയാ വാണീ
രമാ സേവിത പദ കമലാ
മധു കൈടഭ ഭഞ്ജനീ കാത്യായനീ
മരാള ഗമനാ നിഗമാന്ത വാസിനീ (മരി)

ചരണമ് 2

വരമിച്ചി ശീഘ്രമേ ബ്രോവു
ശിവാ അമ്ബാ ഇദി നീകു ബരുവാ
നെര ദാതവു നീവു ഗദാ ശങ്കരീ
സരോജ ഭവാദി സുരേന്ദ്ര പൂജിതേ (മരി)

ചരണമ് 3

ശുക ശ്യാമളാ ഘന ശ്യാമ കൃഷ്ണുനി
സോദരീ കൌമാരീ
അകളങ്ക കലാ ധരീ ബിമ്ബാധരീ
അപാര കൃപാ നിധി നീവേ രക്ഷിമ്പ (മരി)

സ്വര സാഹിത്യ

പാദ യുഗമു മദിലോ ദലചി കോരിതി
വിനുമു മദ ഗജ ഗമനാ
പരുല നുതിമ്പഗനേ വരമൊസഗു
സതതമു നിനു മദി മരവകനേ
മദന രിപു സതി നിനു ഹൃദയമുലോ
ഗതിയനി ദലചി സ്തുതി സലിപിതേ
മുദമുതോ ഫലമൊസഗുടകു ധരലോ
നതാവന കുതൂഹല നീവേഗാ (മരി)


Pallavi

O Mother (ammA)! Who (evaru) else (vErE) than (mari) You is refuge (gati) (gatiyevarammA) for protecting (brOcuTaku) me (nannu) in this World (mahilO)?

Anupallavi

O mInAkshI (literally fish eyed)! I always (sadA) trusted whole heartedly (nammiti nammitini) that (ani) You alone (nIvE) (nIvEyani) are the protector (rakshaki) of those who have sought (Agata) refuge (SaraNu) (SaraNAgata).
O Mother! Who else than You is refuge for protecting me in this World?

Charanam

1.O Resident (nilayA) of madhurA puri! O Mother whose feet (pada) lotus (kamalA) are served (sEvita) by sarasvati (vANI) and lakshmI (ramA)!
O Slayer (bhanjanI) of asuras madhu and kaiTabha! O kAtyAyanI! O Swan (marALa) gaited (gamanA)! O Mother found (vAsinI) (literally abiding) in upanishads (nigama anta) (nigamAnta) (literally vEdAnta)!
O Mother! Who else than You is refuge for protecting me in this World?

2.O SivA! Granting (icci) boons (varamu) (varamicci), please protect (brOvu) me quickly (SIghramE). O ambA! Is this (idi) a burden (baruvA) for You (nIku)?
O SankarI! Aren’t (gadA) You (nIvu) very (nera) munificent (dAtavu)? O Mother worshipped (pUjitE) by brahmA – abiding (bhava) in lotus (sarOja), indra – Lord (indra) of celestials (sura) (surEndra) and others (Adi) (bhavAdi)!
O Mother! Who else than You is refuge for protecting me in this World?

3.O SyAmaLA holding parrot (Suka)! O Sister (sOdarI) of dark hued (ghana) (literally rain cloud) vishNu – SyAma kRshNa (kRshNuni)! O kaumArI!
O Blemishless (akaLanka) Mother who sports (dharI) crescent (kalA)! O Mother whose lips (adharI) resemble bimbA fruit (bimbAdharI)! You alone (nIvE) are the boundless (apAra) Ocean (nidhi) of Mercy (kRpA) for protecting (rakshimpa) me.
O Mother! Who else than You is refuge for protecting me in this World?

Svara Sahityam

Please listen (vinumu), O Majestic gaited (gamanA) like elephant (gaja) in rut (mada). I besought (kOriti) You contemplating (madilO dalaci) on Your holy feet (pada yugamu). I shall not extol (nutimpaganE) others (parula). Please grant (osagu) me boons (varamu) (varamosagu).
O Consort (sati) of Siva – enemy (ripu) of manmatha (madana)! O Mother who is eager (kutUhala) to protect (avana) those who supplicate (nata) (natAvana)!
In this World (dharalO), You are the Only One (nIvEgA) for happily (mudamutO) bestowing (osaguTaku) results (phalamu) (phalamosaguTaku), if people extol (stuti salipitE) You, meditating (dalaci) in their hearts (hRdayamulO) on You (ninu) as (ani) their refuge (gati) (gatiyani) and mentally (madi) never forgetting (satatamu maravakanE) You (ninu).
O Mother! Who else than You is refuge for protecting me in this World?

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.