Main Menu

Mayamma Nannu Brovavamma (మాయమ్మా నన్ను బ్రోవవమ్మా)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Natakuranji

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Mayamma Nannu Brovavamma | మాయమ్మా నన్ను బ్రోవవమ్మా     
Album: Unknown | Voice: M. Santhanam

Mayamma Nannu Brovavamma | మాయమ్మా నన్ను బ్రోవవమ్మా     
Album: Unknown | Voice: S.R. Janakiraman
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

మాయమ్మా నన్ను బ్రోవవమ్మా మహా మాయా ఉమా

అనుపల్లవి

సత్యానందా సానందా నిత్యానందా ఆనందా అంబ (మాయమ్మా)

చరణం

శ్యామ కృష్ణ జననీ తామసమేల రావే దేవీ
శ్యామళే నీలోత్పలే హిమాచల సుతే సుఫలే శివే (మాయమ్మా)

స్వర సాహిత్య

మాధవాది వినుత సరసిజాక్షి
కంచి కామాక్షి తామసము సేయక
రమ్మా మరకతాంగి మహా త్రిపుర
సుందరి నిన్నే హృదయము పట్టుకొని (మాయమ్మా)


பல்லவி

மா(ய)ம்மா நன்னு ப்3ரோ(வவ)ம்மா மஹா மாயா உமா

அனுபல்லவி

ஸத்(யா)னந்தா3 ஸானந்தா3 நித்(யா)னந்தா3 ஆனந்தா3 அம்ப3 (மாயம்மா)

சரணம்

ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஜனனீ தாமஸ(மே)ல ராவே தே3வீ
ஸ்1யாமளே நீ(லோ)த்பலே ஹி(மா)சல ஸுதே ஸுப2லே ஸி1வே (மாயம்மா)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

மாத4(வா)தி3 வினுத ஸரஸி(ஜா)க்ஷி
கஞ்சி காமாக்ஷி தாமஸமு ஸேயக
ரம்மா மரக(தா)ங்கி3 மஹா த்ரிபுர
ஸுந்த3ரி நின்னே ஹ்ரு2த3யமு பட்டுகொனி (மாயம்மா)


ಪಲ್ಲವಿ

ಮಾಯಮ್ಮಾ ನನ್ನು ಬ್ರೋವವಮ್ಮಾ ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಉಮಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಸತ್ಯಾನಂದಾ ಸಾನಂದಾ ನಿತ್ಯಾನಂದಾ ಆನಂದಾ ಅಂಬ (ಮಾಯಮ್ಮಾ)

ಚರಣಂ

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನನೀ ತಾಮಸಮೇಲ ರಾವೇ ದೇವೀ
ಶ್ಯಾಮಳೇ ನೀಲೋತ್ಪಲೇ ಹಿಮಾಚಲ ಸುತೇ ಸುಫಲೇ ಶಿವೇ (ಮಾಯಮ್ಮಾ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಾಧವಾದಿ ವಿನುತ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿ
ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾಮಸಮು ಸೇಯಕ
ರಮ್ಮಾ ಮರಕತಾಂಗಿ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ
ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನೇ ಹೃದಯಮು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ (ಮಾಯಮ್ಮಾ)


पल्लवि

मा(य)म्मा नन्नु ब्रो(वव)म्मा महा माया उमा

अनुपल्लवि

स(त्या)नन्दा सानन्दा नि(त्या)नन्दा आनन्दा अम्ब (मायम्मा)

चरणम्

श्याम कृष्ण जननी तामस(मे)ल रावे देवी
श्यामळे नी(लो)त्पले हि(मा)चल सुते सुफले शिवे (मायम्मा)

स्वर साहित्य

माध(वा)दि विनुत सरसि(जा)क्षि
कञ्चि कामाक्षि तामसमु सेयक
रम्मा मरक(ता)ङ्गि महा त्रिपुर
सुन्दरि निन्ने हृदयमु पट्टुकॊनि (मायम्मा)


pallavi

mA(y)ammA nannu brOv(av)ammA 1mahA mAyA umA

anupallavi

2saty(A)nandA sAnandA nity(A)nandA 3AnandA amba (mAyammA)

caraNam

SyAma kRshNa jananI tAmasam(E)la rAvE dEvI
SyAmaLE 4nIl(O)tpalE him(A)cala sutE suphalE SivE (mAyammA)

svara sAhitya

mAdhav(A)di 5vinuta sarasij(A)kshi
kanci kAmAkshi tAmasamu sEyaka
rammA marakat(A)ngi mahA tripura
sundari ninnE 6hRdayamu paTTukoni (mAyammA)


പല്ലവി

മായമ്മാ നന്നു ബ്രോവവമ്മാ മഹാ മായാ ഉമാ

അനുപല്ലവി

സത്യാനന്ദാ സാനന്ദാ നിത്യാനന്ദാ ആനന്ദാ അമ്ബ (മായമ്മാ)

ചരണമ്

ശ്യാമ കൃഷ്ണ ജനനീ താമസമേല രാവേ ദേവീ
ശ്യാമളേ നീലോത്പലേ ഹിമാചല സുതേ സുഫലേ ശിവേ (മായമ്മാ)

സ്വര സാഹിത്യ

മാധവാദി വിനുത സരസിജാക്ഷി
കഞ്ചി കാമാക്ഷി താമസമു സേയക
രമ്മാ മരകതാങ്ഗി മഹാ ത്രിപുര
സുന്ദരി നിന്നേ ഹൃദയമു പട്ടുകൊനി (മായമ്മാ)


Pallavi

O My (mA) Mother (ammA) (mAyammA)! O Mother (ammA)! Please protect (brOvu) (brOvavammA) me (nannu). O mahA mAyA! O umA!

Anupallavi

O Existence (satya) Bliss (AnandA) (satyAnandA)! O Blissful (sAnandA)! O Eternally (nitya) Blissful (AnandA) (nityAnandA)! O Embodiment of Bliss (AnandA)! O amba!
O My Mother! O Mother! Please protect me. O mahA mAyA! O umA!

Charanam

O Mother (jananI) of SyAma kRshNa! Why (Ela) delay (tAmasamu) (tAmasamEla)? Please come (rAvE), O dEvI!
O SyAmaLA (SyAmaLE)! O nIlOtpalAmbA (nIlOtpalE) (nIla utpalE) (litrally blue lotus)! O Daughter (sutE) of snow (hima) mountain (acala) (himAcala)! O Yielder of auspicious results (suphalE)! O SivA (SivE)!
O My Mother! O Mother! Please protect me. O mahA mAyA! O umA!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.