Main Menu

Mayammayani Ne (మాయమ్మాయని నే)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Ahiri

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Mayammayani Ne | మాయమ్మాయని నే     
Album: Unknown | Voice: Alathur Brothers

Mayammayani Ne | మాయమ్మాయని నే     
Album: Unknown | Voice: M.S. Subbulakshmi

Mayammayani Ne | మాయమ్మాయని నే     
Album: Unknown | Voice: Vijay Shiva
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

మాయమ్మాయని నే పిలచితే
మాట్లాడ రాదా నాతో అంబా

అనుపల్లవి

న్యాయమా (మీనాక్షమ్మా) మీనాక్షికిది
నిన్ను వినా వేరే దిక్కెవరున్నారు (మాయమ్మా)

చరణం 1

సరసిజ భవ హరి హర నుత సు-లలిత
నీ పద పంకజముల
స్థిరమని నమ్మితి నమ్మితి నమ్మితిని
కరుణ జూడవే కాత్యాయని కాళికా భవాని
పరమేశ్వరి సుందరేశు రాణి
బాలాంబా మధుర వాణి (మాయమ్మా)

చరణం 2

వినుత జన పాప విమోచని ఓ జననీ
ఘన నీల వేణి
విదళిత దానవ మండల దమనీ
వనజ లోచనా సుధా-కరాననా వర దాయకి
అనయము నిను కోరియున్నానమ్మా
బంగారు బొమ్మా (మాయమ్మా)

చరణం 3

అభయమొసగి నన్ను బ్రోవుము ఓ వరదా
నెర దాతవు గదా
అంబికా బిడ్డపై గొప్పగ దయ రాదా
అఖిల లోక జననీ అనాథ రక్షకి
అనేటి బిరుదు గాదా
వైభవము గల శ్యామ కృష్ణ సోదరి
వీర శక్తి త్రిపుర సుందరి (మాయమ్మా)


பல்லவி

மா(ய)ம்மா(ய)னி நே பிலசிதே
மா(ட்லா)ட3 ராதா3 நாதோ அம்பா3

அனுபல்லவி

ந்யாயமா (மீ(னா)(க்ஷ)ம்மா) மீ(னா)க்ஷி(கி)தி3
நின்னு வினா வேரே தி3க்(கெ)வ(ரு)ன்னாரு (மாயம்மா)

சரணம் 1

ஸரஸிஜ ப4வ ஹரி ஹர நுத ஸு-லலித
நீ பத3 பங்கஜமுல
ஸ்தி2ர(ம)னி நம்மிதி நம்மிதி நம்மிதினி
கருண ஜூட3வே காத்யாயனி காளிகா ப4வானி
பரமேஸ்1வரி ஸுந்த3ரேஸு1 ராணி
பா3(லா)ம்பா3 மது4ர வாணி (மாயம்மா)

சரணம் 2

வினுத ஜன பாப விமோசனி ஓ ஜனனீ
க4ன நீல வேணி
வித3ளித தா3னவ மண்ட3ல த3மனீ
வனஜ லோசனா ஸுதா4-க(ரா)னனா வர தா3யகி
அனயமு நினு கோரி(யு)ன்னா(ன)ம்மா
ப3ங்கா3ரு பொ3ம்மா (மாயம்மா)

சரணம் 3

அப4ய(மொ)ஸகி3 நன்னு ப்3ரோவுமு ஓ வரதா3
நெர தா3தவு க3தா3
அம்பி3கா பி3ட்3ட3பை கொ3ப்பக3 த3ய ராதா3
அகி2ல லோக ஜனனீ அனாத2 ரக்ஷகி
அனேடி பி3ருது3 கா3தா3
வைப4வமு க3ல ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரி
வீர ஸ1க்தி த்ரிபுர ஸுந்த3ரி (மாயம்மா)


ಪಲ್ಲವಿ

ಮಾಯಮ್ಮಾಯನಿ ನೇ ಪಿಲಚಿತೇ
ಮಾಟ್ಲಾಡ ರಾದಾ ನಾತೋ ಅಂಬಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನ್ಯಾಯಮಾ (ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮಾ) ಮೀನಾಕ್ಷಿಕಿದಿ
ನಿನ್ನು ವಿನಾ ವೇರೇ ದಿಕ್ಕೆವರುನ್ನಾರು (ಮಾಯಮ್ಮಾ)

ಚರಣಂ 1

ಸರಸಿಜ ಭವ ಹರಿ ಹರ ನುತ ಸು-ಲಲಿತ
ನೀ ಪದ ಪಂಕಜಮುಲ
ಸ್ಥಿರಮನಿ ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿ ನಮ್ಮಿತಿನಿ
ಕರುಣ ಜೂಡವೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ
ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸುಂದರೇಶು ರಾಣಿ
ಬಾಲಾಂಬಾ ಮಧುರ ವಾಣಿ (ಮಾಯಮ್ಮಾ)

ಚರಣಂ 2

ವಿನುತ ಜನ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಓ ಜನನೀ
ಘನ ನೀಲ ವೇಣಿ
ವಿದಳಿತ ದಾನವ ಮಂಡಲ ದಮನೀ
ವನಜ ಲೋಚನಾ ಸುಧಾ-ಕರಾನನಾ ವರ ದಾಯಕಿ
ಅನಯಮು ನಿನು ಕೋರಿಯುನ್ನಾನಮ್ಮಾ
ಬಂಗಾರು ಬೊಮ್ಮಾ (ಮಾಯಮ್ಮಾ)

ಚರಣಂ 3

ಅಭಯಮೊಸಗಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವುಮು ಓ ವರದಾ
ನೆರ ದಾತವು ಗದಾ
ಅಂಬಿಕಾ ಬಿಡ್ಡಪೈ ಗೊಪ್ಪಗ ದಯ ರಾದಾ
ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಜನನೀ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕಿ
ಅನೇಟಿ ಬಿರುದು ಗಾದಾ
ವೈಭವಮು ಗಲ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ
ವೀರ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ (ಮಾಯಮ್ಮಾ)


पल्लवि

मा(य)म्मा(य)नि ने पिलचिते
मा(ट्ला)ड रादा नातो अम्बा

अनुपल्लवि

न्यायमा (मी(ना)(क्ष)म्मा) मी(ना)क्षि(कि)दि
निन्नु विना वेरे दि(क्कॆ)व(रु)न्नारु (मायम्मा)

चरणम् 1

सरसिज भव हरि हर नुत सु-ललित
नी पद पङ्कजमुल
स्थिर(म)नि नम्मिति नम्मिति नम्मितिनि
करुण जूडवे कात्यायनि काळिका भवानि
परमेश्वरि सुन्दरेशु राणि
बा(ला)म्बा मधुर वाणि (मायम्मा)

चरणम् 2

विनुत जन पाप विमोचनि ओ जननी
घन नील वेणि
विदळित दानव मण्डल दमनी
वनज लोचना सुधा-क(रा)नना वर दायकि
अनयमु निनु कोरि(यु)न्ना(न)म्मा
बङ्गारु बॊम्मा (मायम्मा)

चरणम् 3

अभय(मॊ)सगि नन्नु ब्रोवुमु ओ वरदा
नॆर दातवु गदा
अम्बिका बिड्डपै गॊप्पग दय रादा
अखिल लोक जननी अनाथ रक्षकि
अनेटि बिरुदु गादा
वैभवमु गल श्याम कृष्ण सोदरि
वीर शक्ति त्रिपुर सुन्दरि (मायम्मा)


pallavi

1mA(y)ammA(y)ani nE 2pilacitE
mATl(A)Da rAdA 3nAtO ambA

anupallavi

4nyAyamA (mIn(A)ksh(a)mmA) mIn(A)kshik(i)di
ninnu vinA 5vErE dikk(e)var(u)nnAru (mAyammA)

caraNam 1

sarasija bhava hari hara nuta su-lalita
nI pada pankajamula
sthiram(a)ni nammiti nammiti nammitini
karuNa jUDavE 6kAtyAyani kALikA bhavAni
paramESvari sundarESu rANi
bAl(A)mbA madhura vANi (mAyammA)

caraNam 2

vinuta jana pApa vimOcani O jananI
ghana nIla vENi
7vidaLita dAnava maNDala damanI
vanaja lOcanA sudhA-kar(A)nanA vara dAyaki
anayamu ninu kOri(y)unnAn(a)mmA
bangAru bommA (mAyammA)

caraNam 3

abhayam(o)sagi nannu brOvumu O varadA
8nera dAtavu gadA
ambikA biDDapai goppaga daya rAdA
akhila lOka jananI anAtha rakshaki
anETi birudu gAdA
vaibhavamu gala SyAma kRshNa sOdari
9vIra Sakti tripura sundari (mAyammA)


പല്ലവി

മായമ്മായനി നേ പിലചിതേ
മാട്ലാഡ രാദാ നാതോ അമ്ബാ

അനുപല്ലവി

ന്യായമാ (മീനാക്ഷമ്മാ) മീനാക്ഷികിദി
നിന്നു വിനാ വേരേ ദിക്കെവരുന്നാരു (മായമ്മാ)

ചരണമ് 1

സരസിജ ഭവ ഹരി ഹര നുത സു-ലലിത
നീ പദ പങ്കജമുല
സ്ഥിരമനി നമ്മിതി നമ്മിതി നമ്മിതിനി
കരുണ ജൂഡവേ കാത്യായനി കാളികാ ഭവാനി
പരമേശ്വരി സുന്ദരേശു രാണി
ബാലാമ്ബാ മധുര വാണി (മായമ്മാ)

ചരണമ് 2

വിനുത ജന പാപ വിമോചനി ഓ ജനനീ
ഘന നീല വേണി
വിദളിത ദാനവ മണ്ഡല ദമനീ
വനജ ലോചനാ സുധാ-കരാനനാ വര ദായകി
അനയമു നിനു കോരിയുന്നാനമ്മാ
ബങ്ഗാരു ബൊമ്മാ (മായമ്മാ)

ചരണമ് 3

അഭയമൊസഗി നന്നു ബ്രോവുമു ഓ വരദാ
നെര ദാതവു ഗദാ
അമ്ബികാ ബിഡ്ഡപൈ ഗൊപ്പഗ ദയ രാദാ
അഖില ലോക ജനനീ അനാഥ രക്ഷകി
അനേടി ബിരുദു ഗാദാ
വൈഭവമു ഗല ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരി
വീര ശക്തി ത്രിപുര സുന്ദരി (മായമ്മാ)


Pallavi

O Mother (ambA)! If I (nE) call (pilacitE) You as (ani) ‘O My (mA) (literally our) Mother (ammA) (mAyammAyani)’, won’t (rAdA) You talk (mATalu ADa) (mATlADa) to me (nAtO)?

Anupallavi

O Mother (ammA) mInAkshi (mIna akshi) (literally fish eyed) (mInAkshammA)! Is it fair (nyAyamA)? Is this (idi) fair (nyAyamA) for mInAkshi (mInAkshikidi)?
Who (evaru) else (vErE) than (vinA) You (ninnu) is there (unnAru) as my refuge (dikku) (dikkeverunnAru)?
O Mother! If I call You as ‘O My Mother’, won’t You talk to me?

Charanam

1.O Most Lovely (su-lalita) Mother extolled (nuta) by brahmA – abiding (bhava) in lotus (sarasija), vishNu (hari) and Siva (hara)! I thrice affirm that I steadfastly (sthiramu ani) (sthiramani) trusted (nammiti nammiti nammitini) Your (nI) feet (pada) lotus (pankajamula).
O Mother kAtyAyani! Please show (jUDavE) mercy (karuNa). O kALikA! O bhAvAni! O Supreme Goddess (parama ISvari) (paramESvari)! O Queen (rANi) of Lord sundarESa (sundarESu) (name of Lord at Madurai)! O Mother (ambA) bAlA (bAlAmbA)! O Sweet (madhura) spoken (vANi)!
O Mother! If I call You as ‘O My Mother’, won’t You talk to me?

2.O Mother who redresses (vimOcani) sins (pApa) of those (jana) who extol (vinuta) You! O Mother who bore us (jananI)! O Mother with rain-cloud (ghana) like dark (nIla) tresses (vENi)! O Destroyer (vidaLita/damanI) of entire community (maNDala) of asuras (dAnava)!
O Lotus (vanaja) Eyed (lOcanA)! O Moon (sudhA-kara) Faced (AnanA) (sudhAkarAnanA)! O Bestower (dAyaki) of boons (vara)! O Mother (ammA)! I remain (unnAnu) constantly (anayamu) praying (kOri) (kOriyunnAnammA) to You (ninu), O Golden (bangAru) Idol (bommA)!
O Mother! If I call You as ‘O My Mother’, won’t You talk to me?

3.Please protect (brOvumu) me (nannu), granting (osagi) refuge (abayamu) (literally freedom from fear) (abhayamosagi), O Bestower of Boons (varadA)! Aren’t You (gadA) very (nera) generous (dAtavu), O ambikA! Won’t You have (rAdA) compassion (daya) on Your child (biDDapai) abundantly (goppaga)?
O Mother (jananI) of entire (akhila) Worlds (lOka)! Don’t You have (gAdA) the appellation (birudu) of (anETi) ‘Protector (rakshaki) of destitutes (anAtha)’? O Sister (sOdari) of that celebrated (vaibhavamu gala) vishNu – SyAma kRshNa! O Valorous (vIra) Sakti, tripura sundari!
O Mother! If I call You as ‘O My Mother’, won’t You talk to me?

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.