Main Menu

Meevalla Guna Dosha (మీవల్ల గుణ దోష)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaapi

Talam: jhampa

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Meevalla Guna Dosha | మీవల్ల గుణ దోష     
Voice: T.V. Sankaranarayanan

Meevalla Guna Dosha | మీవల్ల గుణ దోష     
Voice: M.S. Subbalakshmi

Meevalla Guna Dosha | మీవల్ల గుణ దోష     
Voice: M. Santhanam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మీవల్ల గుణ దోషమేమి శ్రీ రామ

Anupallavi

నావల్ల్నే కాని నళిన దళ నయన (మీవల్ల)

Charanams

1. బంగారు బాగుగ పదివన్నె గాకుంటే
అంగలార్చుచు 1బత్తునాడుకోనేల (మీవల్ల)

2. తన తనయ ప్రసవ వేదనకోర్వ లేకుంటే
అనయయల్లునిపై అహంకార పడనేల (మీవల్ల)

3. ఏ జన్మమున 2పాత్రమెరిగి దానంబీక
పూజించ మరచి వేల్పులనాడుకోనేల (మీవల్ల)

4. నా మనసు నా ప్రేమ నన్నలయ జేసిన
రాజిల్లు శ్రీ త్యాగరాజ నుత చరణ (మీవల్ల)

Variations

1బత్తు – బచ్చు&న్బ్స్ప్;: ‘బచ్చు’ means ‘chetty’, ‘shetty’, shet’ belonging to Vaisya community; ‘బత్తు’ means ‘goldsmith’. In all the books, the meaning derived is ‘goldsmith’. Therefore ‘బత్తు’ has been adopted keeping with the traditional meaning.
.


Pallavi

மீவல்ல கு3ண தோ3ஷமேமி ஸ்ரீ ராம

Anupallavi

நாவல்ல்னே கானி நளின த3ள நயன (மீவல்ல)

Charanams

1. ப3ங்கா3ரு பா3கு3க3 பதி3வன்னெ கா3குண்டே
அங்க3லார்சுசு 1ப3த்துனாடு3கோனேல (மீவல்ல)

2. தன தனய ப்ரஸவ வேத3னகோர்வ லேகுண்டே
அனயயல்லுனிபை அஹங்கார பட3னேல (மீவல்ல)

3. ஏ ஜன்மமுன 2பாத்ரமெரிகி3 தா3னம்பீ3க
பூஜிஞ்ச மரசி வேல்புலனாடு3கோனேல (மீவல்ல)

4. நா மனஸு நா ப்ரேம நன்னலய ஜேஸின
ராஜில்லு ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ நுத சரண (மீவல்ல)

Variations

1ப3த்து – ப3ச்சு&ந்ப்3ஸ்ப்;: ‘ப3ச்சு’ means ‘chetty’, ‘shetty’, shet’ belonging to Vaisya community; ‘ப3த்து’ means ‘goldsmith’. In all the books, the meaning derived is ‘goldsmith’. Therefore ‘ப3த்து’ has been adopted keeping with the traditional meaning.
.


Pallavi

ಮೀವಲ್ಲ ಗುಣ ದೋಷಮೇಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ

Anupallavi

ನಾವಲ್ಲ್ನೇ ಕಾನಿ ನಳಿನ ದಳ ನಯನ (ಮೀವಲ್ಲ)

Charanams

1. ಬಂಗಾರು ಬಾಗುಗ ಪದಿವನ್ನೆ ಗಾಕುಂಟೇ
ಅಂಗಲಾರ್ಚುಚು 1ಬತ್ತುನಾಡುಕೋನೇಲ (ಮೀವಲ್ಲ)

2. ತನ ತನಯ ಪ್ರಸವ ವೇದನಕೋರ್ವ ಲೇಕುಂಟೇ
ಅನಯಯಲ್ಲುನಿಪೈ ಅಹಂಕಾರ ಪಡನೇಲ (ಮೀವಲ್ಲ)

3. ಏ ಜನ್ಮಮುನ 2ಪಾತ್ರಮೆರಿಗಿ ದಾನಂಬೀಕ
ಪೂಜಿಂಚ ಮರಚಿ ವೇಲ್ಪುಲನಾಡುಕೋನೇಲ (ಮೀವಲ್ಲ)

4. ನಾ ಮನಸು ನಾ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನಲಯ ಜೇಸಿನ
ರಾಜಿಲ್ಲು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ಚರಣ (ಮೀವಲ್ಲ)

Variations

1ಬತ್ತು – ಬಚ್ಚು&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ‘ಬಚ್ಚು’ means ‘chetty’, ‘shetty’, shet’ belonging to Vaisya community; ‘ಬತ್ತು’ means ‘goldsmith’. In all the books, the meaning derived is ‘goldsmith’. Therefore ‘ಬತ್ತು’ has been adopted keeping with the traditional meaning.
.


Pallavi

मीवल्ल गुण दोषमेमि श्री राम

Anupallavi

नावल्ल्ने कानि नळिन दळ नयन (मीवल्ल)

Charanams

1. बंगारु बागुग पदिवन्नॆ गाकुण्टे
अंगलार्चुचु 1बत्तुनाडुकोनेल (मीवल्ल)

2. तन तनय प्रसव वेदनकोर्व लेकुण्टे
अनययल्लुनिपै अहंकार पडनेल (मीवल्ल)

3. ए जन्ममुन 2पात्रमॆरिगि दानम्बीक
पूजिञ्च मरचि वेल्पुलनाडुकोनेल (मीवल्ल)

4. ना मनसु ना प्रेम नन्नलय जेसिन
राजिल्लु श्री त्यागराज नुत चरण (मीवल्ल)

Variations

1बत्तु – बच्चु&न्ब्स्प्;: ‘बच्चु’ means ‘chetty’, ‘shetty’, shet’ belonging to Vaisya community; ‘बत्तु’ means ‘goldsmith’. In all the books, the meaning derived is ‘goldsmith’. Therefore ‘बत्तु’ has been adopted keeping with the traditional meaning.
.


Pallavi

mīvalla guṇa dōṣamēmi śrī rāma

Anupallavi

nāvallnē kāni naḷina daḷa nayana (mīvalla)

Charanams

1. baṅgāru bāguga padivanne gākuṇṭē
aṅgalārcucu 1battunāḍukōnēla (mīvalla)

2. tana tanaya prasava vēdanakōrva lēkuṇṭē
anayayallunipai ahaṅkāra paḍanēla (mīvalla)

3. ē janmamuna 2pātramerigi dānambīka
pūjiñca maraci vēlpulanāḍukōnēla (mīvalla)

4. nā manasu nā prēma nannalaya jēsina
rājillu śrī tyāgarāja nuta caraṇa (mīvalla)

Variations

1battu – baccu : ‘baccu’ means ‘chetty’, ‘shetty’, shet’ belonging to Vaisya community; ‘battu’ means ‘goldsmith’. In all the books, the meaning derived is ‘goldsmith’. Therefore ‘battu’ has been adopted keeping with the traditional meaning.
.


Pallavi

What is the fault because of You, O Lord Sri Rama?

Anupallavi

O Lotus petal eyed! Rather, all (faults) are because of me only; what is the fault because of You, O Lord Sri Rama?

Charanam

1. If the gold is not highly pure, why grumble and blame the goldsmith?

2. If one’s daughter is unable to bear labour pain, why be much angry with the son-in-law?

3. Having failed to give charity to deserving persons and having failed to perform worship of the Lord in any (of the previous) births, why blame the Gods (for one’s fate)?

4. My mind and my attachments made me languish; O Effulgent Lord whose Lotus Feet are praised by this Tyagaraja!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.