Main Menu

Mohana Rama (మోహన రామ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: mOhanam

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Mohana Rama | మోహన రామ     
Voice: M. Vishvanatha Iyer

Mohana Rama | మోహన రామ     
Voice: Sanjay Subramanyan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

1మోహన రామ ముఖ జిత సోమ
ముద్దుగ పల్కుమా

Anupallavi

మోహన రామ మొదటి దైవమా
మోహము నీపై మొనసియున్నదిరా (మోహన)

Charanam

2ధర మనుజావతార మహిమ విని
సుర 3కిన్నర 4కింపురుష 5విద్యాధర
సుర పతి విధి విభాకర 6చంద్రాదులు
కరగుచు ప్రేమతో
వర మృగ 7పక్షి వానర తనువులచే
8గిరిని వెలయు సీతా వర చిర కాలము
9గురి తప్పక మై మరచి సేవించిరి
వర త్యాగరాజ వరదాఖిల జగన్(మోహన)
.


Pallavi

1மோஹன ராம முக2 ஜித ஸோம
முத்3து3க3 பல்குமா

Anupallavi

மோஹன ராம மொத3டி தை3வமா
மோஹமு நீபை மொனஸியுன்னதி3ரா (மோஹன)

Charanam

2த4ர மனுஜாவதார மஹிம வினி
ஸுர 3கின்னர 4கிம்புருஷ 5வித்3யாத4ர
ஸுர பதி விதி4 விபா4கர 6சந்த்3ராது3லு
கரகு3சு ப்ரேமதோ
வர ம்ருக3 7பக்ஷி வானர தனுவுலசே
8கி3ரினி வெலயு ஸீதா வர சிர காலமு
9கு3ரி தப்பக மை மரசி ஸேவிஞ்சிரி
வர த்யாக3ராஜ வரதா3கி2ல ஜக3ன்(மோஹன)
.


Pallavi

1ಮೋಹನ ರಾಮ ಮುಖ ಜಿತ ಸೋಮ
ಮುದ್ದುಗ ಪಲ್ಕುಮಾ

Anupallavi

ಮೋಹನ ರಾಮ ಮೊದಟಿ ದೈವಮಾ
ಮೋಹಮು ನೀಪೈ ಮೊನಸಿಯುನ್ನದಿರಾ (ಮೋಹನ)

Charanam

2ಧರ ಮನುಜಾವತಾರ ಮಹಿಮ ವಿನಿ
ಸುರ 3ಕಿನ್ನರ 4ಕಿಂಪುರುಷ 5ವಿದ್ಯಾಧರ
ಸುರ ಪತಿ ವಿಧಿ ವಿಭಾಕರ 6ಚಂದ್ರಾದುಲು
ಕರಗುಚು ಪ್ರೇಮತೋ
ವರ ಮೃಗ 7ಪಕ್ಷಿ ವಾನರ ತನುವುಲಚೇ
8ಗಿರಿನಿ ವೆಲಯು ಸೀತಾ ವರ ಚಿರ ಕಾಲಮು
9ಗುರಿ ತಪ್ಪಕ ಮೈ ಮರಚಿ ಸೇವಿಂಚಿರಿ
ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರದಾಖಿಲ ಜಗನ್(ಮೋಹನ)
.


Pallavi

1मोहन राम मुख जित सोम
मुद्दुग पल्कुमा

Anupallavi

मोहन राम मॊदटि दैवमा
मोहमु नीपै मॊनसियुन्नदिरा (मोहन)

Charanam

2धर मनुजावतार महिम विनि
सुर 3किन्नर 4किम्पुरुष 5विद्याधर
सुर पति विधि विभाकर 6चन्द्रादुलु
करगुचु प्रेमतो
वर मृग 7पक्षि वानर तनुवुलचे
8गिरिनि वॆलयु सीता वर चिर कालमु
9गुरि तप्पक मै मरचि सेविञ्चिरि
वर त्यागराज वरदाखिल जगन्(मोहन)
.


Pallavi

1mōhana rāma mukha jita sōma
mudduga palkumā

Anupallavi

mōhana rāma modaṭi daivamā
mōhamu nīpai monasiyunnadirā (mōhana)

Charanam

2dhara manujāvatāra mahima vini
sura 3kinnara 4kimpuruṣa 5vidyādhara
sura pati vidhi vibhākara 6candrādulu
karagucu prēmatō
vara mṛga 7pakṣi vānara tanuvulacē
8girini velayu sītā vara cira kālamu
9guri tappaka mai maraci sēviñciri
vara tyāgarāja varadākhila jagan(mōhana)
.


Pallavi

O Captivating Lord Rama whose face vanquishes the moon! Please speak to me charmingly.

Anupallavi

O Captivating Lord Rama – the foremost God! I have been captivated by You.

Charanam

Having heard Your greatness of having incarnated as a human being in the World, celestials, kinnara, kimpurusha, vidyadhara, Indra – Lord of celestials, Brahma, Sun, moon and others, melting with love, having embodied as blessed animals, birds and monkeys, O Consort of Sita shining on the Mount Prasravana or Suvela! without missing the aim, worshipped You for a long time bereft of consciousness of the body; O Bestower of boons on this blessed Thyagaraja! O Lord Sri Rama who captivates the whole Universe whose face vanquishes the moon!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.