Main Menu

Mookambika Stotra (മൂകാംബിക സ്റൊട്ര)

Pending Author Information

Stotra: Mookambika Stotra

Verses: 7

Stuti: About Mookambika Devi.

Language: Malayalam

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Malayalam. Other languages are for your convenience1. ആദരി നിവാസിനി, ദേവി മൂകംബികെ,
വിദ്യ സ്വരൂപിണി, ദേവി മൂകംബികെ,
ആത്മ പ്രകസിനി, ദേവി മൂകംബികെ,
അത്മനന്ദ പ്രധെ ദേവി മൂകംബികെ.

2. ഇന്ധീവരെക്ഷനെ, ഇന്ദു ബിംബണനെ,
ഇന്ദു ചൂടാ പ്രിയേ മൂകംബികെ,
ഈരെഴുലഗിനു കരണ ഭൂതയി,
മേവീടും അമ്ബികെ മൂകംബികെ.

3. ഉള്ളം തെളിവതിന്നു ഉള്ളില്‍ വാനീടെനം,
ഉള്ള നാള്‍ ഒക്കെയും മൂകംബികെ,
ഓണം വരുത്തണം രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒക്കെയും,
ദീന ദയ നിധെ മൂകംബികെ.

4. എന്നെ കനിവോടെ കത്ത് അരുലീമേ,
അമ്പേ, ധയനിധെ, മൂകംബികെ,
ഇനങ്ങ ബിംബണനെ മനോ മോഹനെ,
മഹേശ്വര പ്രിയേ മൂകംബികെ.

5. ഇയ്ഹീക സുഖവും, മോക്ഷവും നല്ഗുന്ന,
മോഹ വിനസിനി, മൂകംബികെ,
ഒക്കെയും ഉപേക്ഷിച്ചു നിന്‍ പട പങ്കജം,
ചൊല്‍ക്കൊണ്ടു കാനായി മൂകംബികെ.

6. ഓതുന്ന വേദ പോരുലി മേവുന്ന,
പതാക നസിനി, മൂകംബികെ,
ഔടുപ മല യനിഞ്ഞു വിളങ്ങുന,
ദിവ്യ ജനര്ചിതെ മൂകംബികെ.

7. അന്തരമെന്നിയെ ചിനിതിപ്പവര്കുള്ള,
സന്തപനസിനി മൂകംബികെ,
മോകംബിക ദേവി, മൂകാംബിക ദേവി,
മൂകാംബിക ദേവി, മൂകംബികെ
.


1. అడరి నివాసిని, దేవి మూకంబికే,
విద్య స్వరూపిణి, దేవి మూకంబికే,
ఆత్మ ప్రకసిని, దేవి మూకంబికే,
ఆత్మానంద ప్రదే దేవి మూకంబికే.

2. ఇందీవరేక్షనే, ఇందు బిమ్బననే,
ఇందు చూడ ప్రియే మూకంబికే,
ఈరేజ్హులగిను కరణ భూతయై,
మేవీడుం అంబికే మూకంబికే.

3. ఉల్లం తెలివతిన్ను ఉల్లిల్ వానీదేనం,
ఉల్ల నాల్ ఒక్కేయుం మూకంబికే,
ఊనం వరుతనం రోగంగాల్క్కు ఒక్కేయుం,
దీన దయ నిధే మూకంబికే.

4. ఎన్నె కనివోడే కాతు అరులేఅమే,
అంబే, దయానిధే, మూకంబికే,
ఎనంగా బిమ్బననే మనో మోహనే,
మహేశ్వర ప్రియే మూకంబికే.

5. ఇయ్హీక సుఖవుం, మోక్షవుం నల్గున్న,
మోహ వినసిని, మూకంబికే,
ఒక్కేయుం ఉపెక్షిచు నిన్ పద పంకజం,
చోల్క్కొండు కానయి మూకంబికే.

6. ఒతున్న వేద పోరులై మేవున్న,
పతక నసిని, మూకంబికే,
ఔడుప మల యనింజు విలన్గున,
దివ్య జనర్చితే మూకంబికే.

7. అంతరామేన్నియే చినితిప్పవర్కుల్ల,
సంతపనసిని మూకంబికే,
మొకంబిక దేవి, మూకంబిక దేవి,
మూకంబిక దేవి, మూకంబికే
.


1. அத்ரி நிவாசினி, தேவி மூகம்பிகே,
வித்யா ஸ்வரூபிணி, தேவி மூகம்பிகே,
ஆத்மா பிரகாசினி, தேவி மூகம்பிகே,
ஆத்மானந்தா பிரதே தேவி மூகம்பிகே.

2. இந்தீவறேக்ஷனே, இந்து பிம்பனனே,
இந்து சூட பரியே மூகம்பிகே,
ஈரேழுலகினு காரண போஒதையை,
மேவீடும் அம்பிகே மூகம்பிகே.

3. உள்ளம் தெளிவதின்னு உள்ளில் வாநீதேனம்,
உள்ள நாள் ஒக்கேயும் மூகம்பிகே,
ஊனம் வருத்தனம் ரோகங்கல்க்கு ஒக்கேயும்,
தீன தயா நிதே மூகம்பிகே.

4. என்னே கனிவோடு காது அருலீமே,
அம்பே, தயாநிதே, மூகம்பிகே,
இணங்க பிம்பனனே மனோ மோகனே,
மகேஸ்வர பரியே மூகம்பிகே.

5. இய்ஹீக சுக்ஹவும், மொக்ஷவும் நல்குன்ன,
முஹ வினசினி, மூகம்பிகே,
ஒக்கேயும் உபெக்ஷிசு நின் பட பங்கஜம்,
சொல்க்கொண்டு காணி மூகம்பிகே.

6. ஒதுன்ன வேதா பொருளை மேவுன்ன,
பதாக நாசினி, மூகம்பிகே,
ஓஉடுப மல யனிஞ்சு விளங்குன,
திவ்ய ஜனற்சிதே மூகம்பிகே.

7. அந்தரமேன்னியே சினிதிப்பவற்குள்ள,
சந்தபனசினி மூகம்பிகே,
மோகம்பிகா தேவி, மூகாம்பிக தேவி,
மூகாம்பிக தேவி, மூகம்பிகே
.


1. अद्रि निवासिनि, देवी मूकंबिके,
विध्य स्वरूपिनि, देवी मूकंबिके,
आत्मा प्रकसिनि, देवी मूकंबिके,
अथ्मनन्द प्रधे देवी मूकंबिके.

2. इन्धीवरेक्षणे, इन्धु बिम्बनने,
इन्धु चूडा प्रिये मूकंबिके,
एरेज़्हुलगिनु कारण भूथायै,
मेवीदुं अम्बिके मूकंबिके.

3. उल्लं थेलिवथिन्नु उल्लिल् वानीदेनं,
उल्ल नाल ओक्केयुं मूकंबिके,
ऊनं वरुथानं रोगन्गल्क्कु ओक्केयुं,
धीन धय निधे मूकंबिके.

4. येन्ने कनिवोदे कथु अरुलेअमे,
अम्बे, धयनिधे, मूकंबिके,
एनङ्ग बिम्बनने मनो मोहने,
महेस्वर प्रिये मूकंबिके.

5. इय्हीक सुखवुं, मोक्षवुं नल्गुन्न,
मोह विनासिनि, मूकंबिके,
ओक्केयुं उपेक्षिचु निन पद पङ्कजं,
चोल्क्कोण्डु कानयि मूकंबिके.

6. ओथुन्न वेद पोरुलै मेवुन्न,
पथक नासिनि, मूकंबिके,
ओउदुप मल यनिन्जु विलन्गुन,
दिव्य जनर्चिथे मूकंबिके.

7. अन्थरमेन्निये चिनिथिप्पवर्कुल्ल,
संथपनसिनि मूकंबिके,
मोकंबिक देवी, मूकंबिक देवी,
मूकंबिक देवी, मूकंबिके
.


1. Adri nivasini, Devi Mookambike,
Vidhya swaroopini, Devi Mookambike,
Aathma prakasini, Devi Mookambike,
Athmananda pradhe Devi Mookambike.

2. Indheevarekshane, Indhu Bimbanane,
Indhu chooda priye Mookambike,
Eerezhulaginu karana bhoothayai,
Meveedum ambike Mookambike.

3. Ullam thelivathinnu ullil vaaneedenam,
Ulla naal okkeyum Mookambike,
Oonam varuthanam rogangalkku okkeyum,
Dheena dhaya nidhe Mookambike.

4. Yenne kanivode kathu aruleame,
Ambe, dhayanidhe, Mookambike,
Enanga bimbanane Mano mohane,
Maheswara priye Mookambike.

5. Iyheeka sukhavum, mokshavum nalgunna,
Moha vinasini, Mookambike,
Okkeyum upekshichu nin pada pankajam,
Cholkkondu kaanayi mookambike.

6. Othunna veda porulai mevunna,
Pathaka nasini, mookambike,
Oudupa mala yaninju vilanguna,
Divya janarchithe Mookambike.

7. Antharamenniye chinithippavarkulla,
Santhapanasini Mookambike,
Mokambika devi, Mookambika devi,
Mookambika devi, Mookambike
.


1. Oh Goddess Mookambika, who lives on a mountain,
Oh Goddess Mookambika, who is personification of knowledge,
Oh Goddess Mookambika, who shines in my soul,
Oh Goddess Mookambika, who makes the soul joyous.

2. Oh Mookambika who has eyes like blue lotus,
Who has the shine of the moon and is the one dear to Lord Shiva,
Oh Goddess Mookambika who exists,
As the causal factor of the fourteen worlds.

3. Oh Mookambika, you should always live with in me,
So that my mind is very clear,
Oh Mookambika, Oh treasure of mercy to the oppressed,
Please cure all the diseases.

4. Oh Mookambika, Oh mother, Oh treasure of mercy,
Please protect me with pity,
Oh Goddess who has face like moon, Oh Goddess who attracts the mind,
Oh Mookambika who is dear to Lord Parameshwara.

5. Oh Mookambika, who is the destroyer of passion,
And one gives pleasure in the present life and also salvation,
I would leave out every thing and see by ewords,
Your lotus like feet, Oh Mookabika.

6. Oh Mookambika who destroys sinful persons,
And who is the personification of Chanted Vedas,
Oh Mookambika who is worshiped by divine persons,
And who shines wearing a garland of rafts.

7. Oh Mookambika who without any partiality,
Removes sorrows of those who think about her,
Oh Goddess Mookambika, Oh Goddess Mookambika,
Oh Goddess Mookambika, Oh Mookambika.
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.