Main Menu

Mudamuna Kaatapattu (ముదమున కాటపటు)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Mudamuna Kaatapattu (ముదమున కాటపటు)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

ముదమున కాటపట్టుభవ మోహమద్వ దిరదాఙ్కుశమ్బు సం
పదల కొటారు కోరికల పణ్ట పరమ్బున కాది వైరుల
న్నదన జయిఞ్చుత్రోవ విపదబ్ధికినావగదా సదాభవ
త్సదమలనామసంస్మరణ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 79 ॥

తాత్పర్యము:

రామా!దయాసముద్రా!నిరంతరము నీ నిర్మలమైన నామసంస్మరణము సంతోషమునకు నిలయము. ధనమోహమనెడు మత్తగజమున కంకుశము,సంపదలకు గని,కోరికలపంట,పరలోకమునకు మూలము, శత్రువు లదలునట్లు జయించుటకు మార్గము, ఆపత్సముద్రమును దాఁటించునోడ కదా!


Poem:

mudamuna kāṭapaṭṭubhava mōhamadva diradāṅkuśambu saṃ
padala koṭāru kōrikala paṇṭa parambuna kādi vairula
nnadana jayiñchutrōva vipadabdhikināvagadā sadābhava
tsadamalanāmasaṃsmaraṇa dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 79 ॥

मुदमुन काटपट्टुभव मोहमद्व दिरदाङ्कुशम्बु सं
पदल कॊटारु कोरिकल पण्ट परम्बुन कादि वैरुल
न्नदन जयिञ्चुत्रोव विपदब्धिकिनावगदा सदाभव
त्सदमलनामसंस्मरण दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 79 ॥

முத³முன காடபட்டுப⁴வ மோஹமத்³வ தி³ரதா³ங்குஶம்பு³ ஸம்
பத³ல கொடாரு கோரிகல பண்ட பரம்பு³ன காதி³ வைருல
ந்னத³ன ஜயிஞ்சுத்ரோவ விபத³ப்³தி⁴கினாவக³தா³ ஸதா³ப⁴வ
த்ஸத³மலனாமஸம்ஸ்மரண தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 79 ॥

ಮುದಮುನ ಕಾಟಪಟ್ಟುಭವ ಮೋಹಮದ್ವ ದಿರದಾಙ್ಕುಶಮ್ಬು ಸಂ
ಪದಲ ಕೊಟಾರು ಕೋರಿಕಲ ಪಣ್ಟ ಪರಮ್ಬುನ ಕಾದಿ ವೈರುಲ
ನ್ನದನ ಜಯಿಞ್ಚುತ್ರೋವ ವಿಪದಬ್ಧಿಕಿನಾವಗದಾ ಸದಾಭವ
ತ್ಸದಮಲನಾಮಸಂಸ್ಮರಣ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 79 ॥

മുദമുന കാടപട്ടുഭവ മോഹമദ്വ ദിരദാംകുശംബു സം
പദല കൊടാരു കോരികല പംട പരംബുന കാദി വൈരുല
ന്നദന ജയിംചുത്രോവ വിപദബ്ധികിനാവഗദാ സദാഭവ
ത്സദമലനാമസംസ്മരണ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 79 ॥

মুদমুন কাটপট্টুভব মোহমদ্ব দিরদাংকুশংবু সং
পদল কোটারু কোরিকল পংট পরংবুন কাদি বৈরুল
ন্নদন জযিংচুত্রোব বিপদব্ধিকিনাবগদা সদাভব
ত্সদমলনামসংস্মরণ দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 79 ॥

મુદમુન કાટપટ્ટુભવ મોહમદ્વ દિરદાંકુશંબુ સં
પદલ કોટારુ કોરિકલ પંટ પરંબુન કાદિ વૈરુલ
ન્નદન જયિંચુત્રોવ વિપદબ્ધિકિનાવગદા સદાભવ
ત્સદમલનામસંસ્મરણ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 79 ॥

ମୁଦମୁନ କାଟପଟ୍ଟୁଭଵ ମୋହମଦ୍ଵ ଦିରଦାଂକୁଶଂବୁ ସଂ
ପଦଲ କୋଟାରୁ କୋରିକଲ ପଂଟ ପରଂବୁନ କାଦି ଵୈରୁଲ
ନ୍ନଦନ ଜୟିଂଚୁତ୍ରୋଵ ଵିପଦବ୍ଧିକିନାଵଗଦା ସଦାଭଵ
ତ୍ସଦମଲନାମସଂସ୍ମରଣ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 79 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.