Main Menu

Muripemu (మురిపెము)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: mukhaari

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Muripemu | మురిపెము     
Voice: Nedunuri

Muripemu | మురిపెము     
Voice: S. Varadhachari


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మురిపెము గలిగే గదా రామ సం-
ముని నుత కరి వరద శ్రీ రామ

Anupallavi

పరమ పురుష జగదీశ వర మృదు
భాష సుగుణ మణి కోశ నీకు(మురిపెము)

Charanams

1.ఈడు లేని 1మలయ మారుతము చే
కూడిన కావేరి తటమందు
మేడల మిద్దెలతో శృంగారము
మించు సదనములలో
వేడుచు భూ-సురులగ్ని-హోత్రులై2
వేద ఘోషములచే నుత్యింప
జూడ శివుడు కోరు యోగ్యమైన
సుందరమగు పురము దొరికెననుచు (మురిపెము)

2. సకల సు-గంధ రాజ సుమములు
స-లలితమగు కోకిల నాదమ్ములు
శుక ముఖ 3సంకాదులు నుతమైన
4సుర తరువులు కలిగి
నికటమందు వాణి కొలువ సుర పతి
నీల మణి నిభ శరీర నేడు
ప్రకటమైన నవ రత్న ఖచిత
హాటక మండప వాసము కలిగెననుచు (మురిపెము)

3. ఈ మహిలో సొగసైన 5చోళ
సీమయందు వరమైన్ పంచ నద పుర
ధాముని చెంతను వసించుటకై
నీ మదినెంచగ
కామ జనక త్యాగరాజ సన్నుత
నామ పవన తనయ విధృత చరణ
క్షేమముగ వర్ధిల్లునట్టి పురమున సీతా
భామ సౌమిత్రి ప్రక్క కొలిచెదరని (మురిపెము)
.


Pallavi

முரிபெமு க3லிகே3 க3தா3 ராம ஸன்-
முனி நுத கரி வரத3 ஸ்ரீ ராம

Anupallavi

பரம புருஷ ஜக3தீ3ச வர ம்ருது3
பா4ஷ ஸுகு3ண மணி கோச நீகு(முரிபெமு)

Charanams

1.ஈடு3 லேனி 1மலய மாருதமு சே
கூடி3ன காவேரி தடமந்து3
மேட3ல மித்3தெ3லதோ ச்ருங்கா3ரமு
மிஞ்சு ஸத3னமுலலோ
வேடு3சு பூ4-ஸுருலக்3னி-ஹோத்ருலை2
வேத3 கோ4ஷமுலசே நுத்யிம்ப
ஜூட3 சிவுடு3 கோரு யோக்3யமைன
ஸுந்த3ரமகு3 புரமு தொ3ரிகெனனுசு (முரிபெமு)

2. ஸகல ஸு-க3ந்த4 ராஜ ஸுமமுலு
ஸ-லலிதமகு3 கோகில நாத3ம்முலு
சுக முக2 3ஸன்காது3லு நுதமைன
4ஸுர தருவுலு கலிகி3
நிகடமந்து3 வாணி கொலுவ ஸுர பதி
நீல மணி நிப4 சரீர நேடு3
ப்ரகடமைன நவ ரத்ன க2சித
ஹாடக மண்ட3ப வாஸமு கலிகெ3னனுசு (முரிபெமு)

3. ஈ மஹிலோ ஸொக3ஸைன 5சோள
ஸீமயந்து3 வரமைன் பஞ்ச நத3 புர
தா4முனி செந்தனு வஸிஞ்சுடகை
நீ மதி3னெஞ்சக3
காம ஜனக த்யாக3ராஜ ஸன்னுத
நாம பவன தனய வித்4ருத சரண
க்ஷேமமுக3 வர்தி4ல்லுனட்டி புரமுன ஸீதா
பா4ம ஸௌமித்ரி ப்ரக்க கொலிசெத3ரனி (முரிபெமு)
.


Pallavi

ಮುರಿಪೆಮು ಗಲಿಗೇ ಗದಾ ರಾಮ ಸಂ-
ಮುನಿ ನುತ ಕರಿ ವರದ ಶ್ರೀ ರಾಮ

Anupallavi

ಪರಮ ಪುರುಷ ಜಗದೀಶ ವರ ಮೃದು
ಭಾಷ ಸುಗುಣ ಮಣಿ ಕೋಶ ನೀಕು(ಮುರಿಪೆಮು)

Charanams

1.ಈಡು ಲೇನಿ 1ಮಲಯ ಮಾರುತಮು ಚೇ
ಕೂಡಿನ ಕಾವೇರಿ ತಟಮಂದು
ಮೇಡಲ ಮಿದ್ದೆಲತೋ ಶೃಂಗಾರಮು
ಮಿಂಚು ಸದನಮುಲಲೋ
ವೇಡುಚು ಭೂ-ಸುರುಲಗ್ನಿ-ಹೋತ್ರುಲೈ2
ವೇದ ಘೋಷಮುಲಚೇ ನುತ್ಯಿಂಪ
ಜೂಡ ಶಿವುಡು ಕೋರು ಯೋಗ್ಯಮೈನ
ಸುಂದರಮಗು ಪುರಮು ದೊರಿಕೆನನುಚು (ಮುರಿಪೆಮು)

2. ಸಕಲ ಸು-ಗಂಧ ರಾಜ ಸುಮಮುಲು
ಸ-ಲಲಿತಮಗು ಕೋಕಿಲ ನಾದಮ್ಮುಲು
ಶುಕ ಮುಖ 3ಸಂಕಾದುಲು ನುತಮೈನ
4ಸುರ ತರುವುಲು ಕಲಿಗಿ
ನಿಕಟಮಂದು ವಾಣಿ ಕೊಲುವ ಸುರ ಪತಿ
ನೀಲ ಮಣಿ ನಿಭ ಶರೀರ ನೇಡು
ಪ್ರಕಟಮೈನ ನವ ರತ್ನ ಖಚಿತ
ಹಾಟಕ ಮಂಡಪ ವಾಸಮು ಕಲಿಗೆನನುಚು (ಮುರಿಪೆಮು)

3. ಈ ಮಹಿಲೋ ಸೊಗಸೈನ 5ಚೋಳ
ಸೀಮಯಂದು ವರಮೈನ್ ಪಂಚ ನದ ಪುರ
ಧಾಮುನಿ ಚೆಂತನು ವಸಿಂಚುಟಕೈ
ನೀ ಮದಿನೆಂಚಗ
ಕಾಮ ಜನಕ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನ್ನುತ
ನಾಮ ಪವನ ತನಯ ವಿಧೃತ ಚರಣ
ಕ್ಷೇಮಮುಗ ವರ್ಧಿಲ್ಲುನಟ್ಟಿ ಪುರಮುನ ಸೀತಾ
ಭಾಮ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಪ್ರಕ್ಕ ಕೊಲಿಚೆದರನಿ (ಮುರಿಪೆಮು)
.


Pallavi

मुरिपॆमु गलिगे गदा राम सन्-
मुनि नुत करि वरद श्री राम

Anupallavi

परम पुरुष जगदीश वर मृदु
भाष सुगुण मणि कोश नीकु(मुरिपॆमु)

Charanams

1.ईडु लेनि 1मलय मारुतमु चे
कूडिन कावेरि तटमन्दु
मेडल मिद्दॆलतो शृंगारमु
मिञ्चु सदनमुललो
वेडुचु भू-सुरुलग्नि-होत्रुलै2
वेद घोषमुलचे नुत्यिम्प
जूड शिवुडु कोरु योग्यमैन
सुन्दरमगु पुरमु दॊरिकॆननुचु (मुरिपॆमु)

2. सकल सु-गन्ध राज सुममुलु
स-ललितमगु कोकिल नादम्मुलु
शुक मुख 3सन्कादुलु नुतमैन
4सुर तरुवुलु कलिगि
निकटमन्दु वाणि कॊलुव सुर पति
नील मणि निभ शरीर नेडु
प्रकटमैन नव रत्न खचित
हाटक मण्डप वासमु कलिगॆननुचु (मुरिपॆमु)

3. ई महिलो सॊगसैन 5चोळ
सीमयन्दु वरमैन् पञ्च नद पुर
धामुनि चॆन्तनु वसिञ्चुटकै
नी मदिनॆञ्चग
काम जनक त्यागराज सन्नुत
नाम पवन तनय विधृत चरण
क्षेममुग वर्धिल्लुनट्टि पुरमुन सीता
भाम सौमित्रि प्रक्क कॊलिचॆदरनि (मुरिपॆमु)
.


Pallavi

muripemu galigē gadā rāma san-
muni nuta kari varada śrī rāma

Anupallavi

parama puruṣa jagadīśa vara mṛdu
bhāṣa suguṇa maṇi kōśa nīku(muripemu)

Charanams

1.īḍu lēni 1malaya mārutamu cē
kūḍina kāvēri taṭamandu
mēḍala middelatō śṛṅgāramu
miñcu sadanamulalō
vēḍucu bhū-surulagni-hōtrulai2
vēda ghōṣamulacē nutyimpa
jūḍa śivuḍu kōru yōgyamaina
sundaramagu puramu dorikenanucu (muripemu)

2. sakala su-gandha rāja sumamulu
sa-lalitamagu kōkila nādammulu
śuka mukha 3sankādulu nutamaina
4sura taruvulu kaligi
nikaṭamandu vāṇi koluva sura pati
nīla maṇi nibha śarīra nēḍu
prakaṭamaina nava ratna khacita
hāṭaka maṇḍapa vāsamu kaligenanucu (muripemu)

3. ī mahilō sogasaina 5cōḷa
sīmayandu varamain pañca nada pura
dhāmuni centanu vasiñcuṭakai
nī madineñcaga
kāma janaka tyāgarāja sannuta
nāma pavana tanaya vidhṛta caraṇa
kṣēmamuga vardhillunaṭṭi puramuna sītā
bhāma saumitri prakka kolicedarani (muripemu)
.


Pallavi

O Lord Rama! Isn’t it that now You have a proudy gait? O Lord praised by great sages! O Bestower of Boons on Gajendra – the elephant! O Lord Sri Rama!

Anupallavi

O Supreme Lord! O Lord of the Universe! O Lord with nice soft speech! O Treasure-chest of jewels of virtues! Isn’t it that You now have a proudy gait?

Charanams

1. O Lord Rama! Isn’t it that You now have a proudy gait that You have found a beautiful town, which even Lord Siva desires to look at as being worthy, on the banks of river kAvEri, along with incomparable breeze from the malaya mountains, where, in the exceedingly beautiful houses with storeys and terraces, brahmins, being offerers of oblations in fire, praying to You, praise You chanting vEdas?

2. O Lord Rama – Lord of celestials with a body resembling that of sapphire – blue diamond! Isn’t it that You now have a proudy gait that, today You have attained residence in an open golden hall studded with precious stones together with all kinds of best fragrant flowers, the sweet notes of koel, the divine trees praised by sage Suka – parrot faced and sanaka and others, and as sarasvati serves You nearby?

3. O Father of cupid! O Lord whose name is praised by this Thyagaraja! O Lord whose feet are held by Anjaneya – son of vAyu! Having decided in Your mind to live near of Lord Siva – resident of the sacred town of Thiruvaiyyaru – five rivers, in the beautiful land of cOla in this Earth, isn’t it that You now have a proudy gait that, in such a prosperous in the town, Your wife sItA and Your brother Lakshmana – son of Sumitra, are comfortably serving You on Your both sides?
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.