Main Menu

Na moralanu (నా మొరలను)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aarabi

Talam: dEshaadi

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Na moralanu | నా మొరలను     
Album: Unknown | Voice: M.Balamurali Krishna

Na moralanu | నా మొరలను     
Album: Unknown | Voice: Nitya Santoshini


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నా మొరలను విని ఏమరవలెనా
పామర మనుజులలో ఓ రామ

Anupallavi

తోమర నారాచములై మనసుకు
తోచెనా భక్త పాప విమోచన (నా)

Charanams

1. ఇభ రాజేంద్రుడు ఎక్కువైన లంచం-
ఇచ్చినదేమిరా
సభలో మానము పోవు సమయంబున
సతియేమిచ్చెనురా ఓ రామ (నా)

2. భాగవతాగ్రేసర రసికావన
జాగరూకుడని పేరే
రాగ స్వర యుత ప్రేమ భక్త జన
రక్షక త్యాగరాజ వందిత (నా)
.


Pallavi

நா மொரலனு வினி ஏமரவலெனா
பாமர மனுஜுலலோ ஓ ராம

Anupallavi

தோமர நாராசமுலை மனஸுகு
தோசெனா ப4க்த பாப விமோசன (நா)

Charanams

1. இப4 ராஜேந்த்3ருடு3 எக்குவைன லஞ்சம்-
இச்சினதே3மிரா
ஸப4லோ மானமு போவு ஸமயம்பு3ன
ஸதியேமிச்செனுரா ஓ ராம (நா)

2. பா4க3வதாக்3ரேஸர ரஸிகாவன
ஜாக3ரூகுட3னி பேரே
ராக3 ஸ்வர யுத ப்ரேம ப4க்த ஜன
ரக்ஷக த்யாக3ராஜ வந்தி3த (நா)
.


Pallavi

ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನಿ ಏಮರವಲೆನಾ
ಪಾಮರ ಮನುಜುಲಲೋ ಓ ರಾಮ

Anupallavi

ತೋಮರ ನಾರಾಚಮುಲೈ ಮನಸುಕು
ತೋಚೆನಾ ಭಕ್ತ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ (ನಾ)

Charanams

1. ಇಭ ರಾಜೇಂದ್ರುಡು ಎಕ್ಕುವೈನ ಲಂಚಂ-
ಇಚ್ಚಿನದೇಮಿರಾ
ಸಭಲೋ ಮಾನಮು ಪೋವು ಸಮಯಂಬುನ
ಸತಿಯೇಮಿಚ್ಚೆನುರಾ ಓ ರಾಮ (ನಾ)

2. ಭಾಗವತಾಗ್ರೇಸರ ರಸಿಕಾವನ
ಜಾಗರೂಕುಡನಿ ಪೇರೇ
ರಾಗ ಸ್ವರ ಯುತ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತ ಜನ
ರಕ್ಷಕ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಂದಿತ (ನಾ)
.


Pallavi

ना मॊरलनु विनि एमरवलॆना
पामर मनुजुललो ओ राम

Anupallavi

तोमर नाराचमुलै मनसुकु
तोचॆना भक्त पाप विमोचन (ना)

Charanams

1. इभ राजेन्द्रुडु ऎक्कुवैन लञ्चम्-
इच्चिनदेमिरा
सभलो मानमु पोवु समयम्बुन
सतियेमिच्चॆनुरा ओ राम (ना)

2. भागवताग्रेसर रसिकावन
जागरूकुडनि पेरे
राग स्वर युत प्रेम भक्त जन
रक्षक त्यागराज वन्दित (ना)
.


Pallavi

nā moralanu vini ēmaravalenā
pāmara manujulalō ō rāma

Anupallavi

tōmara nārācamulai manasuku
tōcenā bhakta pāpa vimōcana (nā)

Charanams

1. ibha rājēndruḍu ekkuvaina lañcam-
iccinadēmirā
sabhalō mānamu pōvu samayambuna
satiyēmiccenurā ō rāma (nā)

2. bhāgavatāgrēsara rasikāvana
jāgarūkuḍani pērē
rāga svara yuta prēma bhakta jana
rakṣaka tyāgarāja vandita (nā)
.


Pallavi

O Lord Sri Rama! In the midst of wicked people, should You overlook me even after hearing my pleas?

Anupallavi

Did my pleas pinch Your mind as lances and arrows? O Redeemer of sins of devotees!

Charanams

1. O Lord! What kind of huge bribe was given by Gajendra – the Overlord of elephants (that You came fast on Garuda to save him)? O Lord Sri Rama! What did Draupadi – the chaste woman give You when she was about to lose her honour in the assembly (that You immediately responded by providing endless lengths of saree to save her honour)?

2. O Protector of most eminent of devotees and those who enjoy music! You just have a name that You are always vigilant in attending to the pleas of Your devotees; O Protector of devotee lot possessing love along with music! O Lord worshipped by this Thyagaraja!
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.