Main Menu

Naa Moraalakimpa (నా మొరాలకింప)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: dEvagaandhaari

Talam: roopakam

29 shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Naa Moraalakimpa | నా మొరాలకింప     
Album: Unknown | Voice: Dr. S Ramanathan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నా మొరాలకింపవేమి శ్రీ రామ

Anupallavi

నీ మహిమలు విని విని నేం-
ఎంతో నెర నమ్మితి (నా)

Charanams

1. ఒక వన చరుడల నాడు
సహోదర బాధలు
తాళక మొరలిడ బ్రోచితివి
తనకు సుగ్రీవము కాదా (నా)

2. ఒక నిశి చరుడన్న మాటల్-
ఓర్వక శరణనగా
శుక వచనములకు నాదు
పలుకులన్ని విభీషణమా (నా)

3. పూసలు కూర్చినయటువలె
పూని భజించగ
ఆసలుగల త్యాగరాజు
దాసుడనుచు తెలిసి (నా)
.


Pallavi

நா மொராலகிம்பவேமி ஸ்ரீ ராம

Anupallavi

நீ மஹிமலு வினி வினி நேன்-
எந்தோ நெர நம்மிதி (நா)

Charanams

1. ஒக 1வன சருட3ல நாடு3
ஸஹோத3ர பா3த4லு
தாளக மொரலிட3 ப்3ரோசிதிவி
தனகு ஸுக்3ரீவமு காதா3 (நா)

2. ஒக 2நிசி சருட3ன்ன மாடல்-
ஓர்வக சரணனகா3
சுக வசனமுலகு நாது3
பலுகுலன்னி விபீ4ஷணமா (நா)

3. பூஸலு கூர்சினயடுவலெ
பூனி ப4ஜிஞ்சக3
ஆஸலுக3ல த்யாக3ராஜு
தா3ஸுட3னுசு தெலிஸி (நா)
.


Pallavi

ನಾ ಮೊರಾಲಕಿಂಪವೇಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ

Anupallavi

ನೀ ಮಹಿಮಲು ವಿನಿ ವಿನಿ ನೇಂ-
ಎಂತೋ ನೆರ ನಮ್ಮಿತಿ (ನಾ)

Charanams

1. ಒಕ 1ವನ ಚರುಡಲ ನಾಡು
ಸಹೋದರ ಬಾಧಲು
ತಾಳಕ ಮೊರಲಿಡ ಬ್ರೋಚಿತಿವಿ
ತನಕು ಸುಗ್ರೀವಮು ಕಾದಾ (ನಾ)

2. ಒಕ 2ನಿಶಿ ಚರುಡನ್ನ ಮಾಟಲ್-
ಓರ್ವಕ ಶರಣನಗಾ
ಶುಕ ವಚನಮುಲಕು ನಾದು
ಪಲುಕುಲನ್ನಿ ವಿಭೀಷಣಮಾ (ನಾ)

3. ಪೂಸಲು ಕೂರ್ಚಿನಯಟುವಲೆ
ಪೂನಿ ಭಜಿಂಚಗ
ಆಸಲುಗಲ ತ್ಯಾಗರಾಜು
ದಾಸುಡನುಚು ತೆಲಿಸಿ (ನಾ)
.


Pallavi

ना मॊरालकिम्पवेमि श्री राम

Anupallavi

नी महिमलु विनि विनि नेन्-
ऎन्तो नॆर नम्मिति (ना)

Charanams

1. ऒक 1वन चरुडल नाडु
सहोदर बाधलु
ताळक मॊरलिड ब्रोचितिवि
तनकु सुग्रीवमु कादा (ना)

2. ऒक 2निशि चरुडन्न माटल्-
ओर्वक शरणनगा
शुक वचनमुलकु नादु
पलुकुलन्नि विभीषणमा (ना)

3. पूसलु कूर्चिनयटुवलॆ
पूनि भजिञ्चग
आसलुगल त्यागराजु
दासुडनुचु तॆलिसि (ना)
.


Pallavi

nā morālakimpavēmi śrī rāma

Anupallavi

nī mahimalu vini vini nēn-
entō nera nammiti (nā)

Charanams

1. oka 1vana caruḍala nāḍu
sahōdara bādhalu
tāḷaka moraliḍa brōcitivi
tanaku sugrīvamu kādā (nā)

2. oka 2niśi caruḍanna māṭal-
ōrvaka śaraṇanagā
śuka vacanamulaku nādu
palukulanni vibhīṣaṇamā (nā)

3. pūsalu kūrcinayaṭuvale
pūni bhajiñcaga
āsalugala tyāgarāju
dāsuḍanucu telisi (nā)
.


Pallavi

O Lord Sri Rama! Why don’t You listen to my entreaty?

Anupallavi

Having heard repeatedly Your greatness, I believed You completely.

Charanams

1. That day when Sugreeva – a forest dweller, unable to bear troubles created by his brother, complained, you protected him; isn’t it that I too have a fine voice?

2. (While You protected) Vibheeshana – a night prowler – who, unable to bear the words of his elder brother, sought your refuge, do all my words sound hoarse to You against those parrot-like sweet words (of Vibheeshana)?

3. While I resolutely chant your names (continuously) like the beads strung in a rosary, even after knowing that this Thyagaraja who has ardent desire (towards You) to be your servant, why don’t you listen to my entreaty?
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.