Main Menu

Nadupai (నాదుపై)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: madyamaavati

Talam: jhampa

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Nadupai | నాదుపై     
Album: Unknown | Voice: D.K. Pattammal

Nadupai | నాదుపై     
Album: Unknown | Voice: Ram Kaushik

Nadupai | నాదుపై     
Album: Unknown | Voice: T. Raamaswaami


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నాదుపై పలికెరు నరులు

Anupallavi

వేద సన్నుత భవము వేరు జేసితిననుచు (నా)

Charanams

1.పంచ శర జనక ప్రపంచమున గల సుఖము
మంచు వలెననుచు మదినెంచితి గాని
పంచుకొని ధనములార్జించుకొని సరియెవ్వర్-
అంచు మరి గతియు లేదంచు పల్కితినా (నా)

2.దినము నిత్యోత్సవమునకాస జెందితి
నా మనసున ఇల్లు ఒకటియనియుంటి గాని
అను దినమునొరుల మేలును జూచి తాళ
లేకను రెండు సేయ వలెననుచు పల్కితినా (నా)

3.ప్రాణమేపాటియని మానమే మేలంటి
గాని శ్రీ రామ పరమానంద జలధి
శ్రీ నాథ కులములో లేని దారిని పట్టి
జేనెడుదరము నింపనొరుల పొగడితినా (నా)

4.ఆజాను బాహు యుగ శ్రీ జానకీ పతి
పయోజాక్ష శ్రీ త్యాగరాజ నుత చరణ
ఈ జగతిలో నిన్ను పూజించువారిం-
అవ్యాజమున బ్రోచు సు-రాజ నీవాడైన (నా)

Variations

1శ్రీ రామ – Some books have this word at the end of pallavi.
4మనసున ఇల్లు ఒకటియని – మనసునను ఇల్లు ఒకటని.
5జేనెడు –జానేదు. Both forms of the word seem to be correct.
.


Pallavi

நாது3பை பலிகெரு நருலு1

Anupallavi

வேத3 ஸன்னுத 2ப4வமு வேரு ஜேஸிதினனுசு (நா)

Charanams

1.3பஞ்ச சர ஜனக ப்ரபஞ்சமுன க3ல ஸுக2மு
மஞ்சு வலெனனுசு மதி3னெஞ்சிதி கா3னி
பஞ்சுகொனி த4னமுலார்ஜிஞ்சுகொனி ஸரியெவ்வர்-
அஞ்சு மரி க3தியு லேத3ஞ்சு பல்கிதினா (நா)

2.தி3னமு நித்யோத்ஸவமுனகாஸ ஜெந்தி3தி
நா 4மனஸுன இல்லு ஒகடியனியுண்டி கா3னி
அனு தி3னமுனொருல மேலுனு ஜூசி தாள
லேகனு ரெண்டு3 ஸேய வலெனனுசு பல்கிதினா (நா)

3.ப்ராணமேபாடியனி மானமே மேலண்டி
கா3னி ஸ்ரீ ராம பரமானந்த3 ஜலதி4
ஸ்ரீ நாத2 குலமுலோ லேனி தா3ரினி பட்டி
5ஜேனெடு3த3ரமு நிம்பனொருல பொக3டி3தினா (நா)

4.ஆஜானு பா3ஹு யுக3 ஸ்ரீ ஜானகீ பதி
பயோஜாக்ஷ ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ நுத சரண
ஈ ஜக3திலோ நின்னு பூஜிஞ்சுவாரின்-
6அவ்யாஜமுன ப்3ரோசு ஸு-ராஜ நீவாடை3ன (நா)

Variations

1ஸ்ரீ ராம – Some books have this word at the end of pallavi.
4மனஸுன இல்லு ஒகடியனி – மனஸுனனு இல்லு ஒகடனி.
5ஜேனெடு3 –ஜானேது3. Both forms of the word seem to be correct.
.


Pallavi

ನಾದುಪೈ ಪಲಿಕೆರು ನರುಲು1

Anupallavi

ವೇದ ಸನ್ನುತ 2ಭವಮು ವೇರು ಜೇಸಿತಿನನುಚು (ನಾ)

Charanams

1.3ಪಂಚ ಶರ ಜನಕ ಪ್ರಪಂಚಮುನ ಗಲ ಸುಖಮು
ಮಂಚು ವಲೆನನುಚು ಮದಿನೆಂಚಿತಿ ಗಾನಿ
ಪಂಚುಕೊನಿ ಧನಮುಲಾರ್ಜಿಂಚುಕೊನಿ ಸರಿಯೆವ್ವರ್-
ಅಂಚು ಮರಿ ಗತಿಯು ಲೇದಂಚು ಪಲ್ಕಿತಿನಾ (ನಾ)

2.ದಿನಮು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಮುನಕಾಸ ಜೆಂದಿತಿ
ನಾ 4ಮನಸುನ ಇಲ್ಲು ಒಕಟಿಯನಿಯುಂಟಿ ಗಾನಿ
ಅನು ದಿನಮುನೊರುಲ ಮೇಲುನು ಜೂಚಿ ತಾಳ
ಲೇಕನು ರೆಂಡು ಸೇಯ ವಲೆನನುಚು ಪಲ್ಕಿತಿನಾ (ನಾ)

3.ಪ್ರಾಣಮೇಪಾಟಿಯನಿ ಮಾನಮೇ ಮೇಲಂಟಿ
ಗಾನಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪರಮಾನಂದ ಜಲಧಿ
ಶ್ರೀ ನಾಥ ಕುಲಮುಲೋ ಲೇನಿ ದಾರಿನಿ ಪಟ್ಟಿ
5ಜೇನೆಡುದರಮು ನಿಂಪನೊರುಲ ಪೊಗಡಿತಿನಾ (ನಾ)

4.ಆಜಾನು ಬಾಹು ಯುಗ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ಪತಿ
ಪಯೋಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ಚರಣ
ಈ ಜಗತಿಲೋ ನಿನ್ನು ಪೂಜಿಂಚುವಾರಿಂ-
6ಅವ್ಯಾಜಮುನ ಬ್ರೋಚು ಸು-ರಾಜ ನೀವಾಡೈನ (ನಾ)

Variations

1ಶ್ರೀ ರಾಮ – Some books have this word at the end of pallavi.
4ಮನಸುನ ಇಲ್ಲು ಒಕಟಿಯನಿ – ಮನಸುನನು ಇಲ್ಲು ಒಕಟನಿ.
5ಜೇನೆಡು –ಜಾನೇದು. Both forms of the word seem to be correct.
.


Pallavi

नादुपै पलिकॆरु नरुलु1

Anupallavi

वेद सन्नुत 2भवमु वेरु जेसितिननुचु (ना)

Charanams

1.3पञ्च शर जनक प्रपञ्चमुन गल सुखमु
मञ्चु वलॆननुचु मदिनॆञ्चिति गानि
पञ्चुकॊनि धनमुलार्जिञ्चुकॊनि सरियॆव्वर्-
अञ्चु मरि गतियु लेदञ्चु पल्कितिना (ना)

2.दिनमु नित्योत्सवमुनकास जॆन्दिति
ना 4मनसुन इल्लु ऒकटियनियुण्टि गानि
अनु दिनमुनॊरुल मेलुनु जूचि ताळ
लेकनु रॆण्डु सेय वलॆननुचु पल्कितिना (ना)

3.प्राणमेपाटियनि मानमे मेलण्टि
गानि श्री राम परमानन्द जलधि
श्री नाथ कुलमुलो लेनि दारिनि पट्टि
5जेनॆडुदरमु निम्पनॊरुल पॊगडितिना (ना)

4.आजानु बाहु युग श्री जानकी पति
पयोजाक्ष श्री त्यागराज नुत चरण
ई जगतिलो निन्नु पूजिञ्चुवारिन्-
6अव्याजमुन ब्रोचु सु-राज नीवाडैन (ना)

Variations

1श्री राम – Some books have this word at the end of pallavi.
4मनसुन इल्लु ऒकटियनि – मनसुननु इल्लु ऒकटनि.
5जेनॆडु –जानेदु. Both forms of the word seem to be correct.
.


Pallavi

nādupai palikeru narulu1

Anupallavi

vēda sannuta 2bhavamu vēru jēsitinanucu (nā)

Charanams

1.3pañca śara janaka prapañcamuna gala sukhamu
mañcu valenanucu madineñciti gāni
pañcukoni dhanamulārjiñcukoni sariyevvar-
añcu mari gatiyu lēdañcu palkitinā (nā)

2.dinamu nityōtsavamunakāsa jenditi
nā 4manasuna illu okaṭiyaniyuṇṭi gāni
anu dinamunorula mēlunu jūci tāḷa
lēkanu reṇḍu sēya valenanucu palkitinā (nā)

3.prāṇamēpāṭiyani mānamē mēlaṇṭi
gāni śrī rāma paramānanda jaladhi
śrī nātha kulamulō lēni dārini paṭṭi
5jēneḍudaramu nimpanorula pogaḍitinā (nā)

4.ājānu bāhu yuga śrī jānakī pati
payōjākṣa śrī tyāgarāja nuta caraṇa
ī jagatilō ninnu pūjiñcuvārin-
6avyājamuna brōcu su-rāja nīvāḍaina (nā)

Variations

1śrī rāma – Some books have this word at the end of pallavi.
4manasuna illu okaṭiyani – manasunanu illu okaṭani.
5jēneḍu –jānēdu. Both forms of the word seem to be correct.
.


Pallavi

People are blaming me.

Anupallavi

O Lord well-praised in Vedas! People are blaming me that I caused division in the family.

Charanams

1.O Father of cupid – one with five arrows (of flowers)! I considered in my mind that – the comforts found in this universe are evanescent like dew drops; otherwise, having divided the property and earned the wealth, having remained peerless, then (having lost all) did I say that I (am destitute) have no other go?

2.I always wished for Your daily worship; I considered in my mind that the family to be one only; otherwise, every day having seen the prosperity of others and envying them, did I say that the (house) should be divided?

3.I Considered that the life is of no value and honour alone is worthy; otherwise, O Lord Sri Rama – the Ocean of supreme bliss! O Consort of Lakshmi! by adopting a path which is not in the family, did I extol others in order to fill the span-sized stomach?

4.O Lord whose pair of hands extends upto to knees! O Consort of Sri Janaki! O Lotus Eyed! O Lord whose feet are praised by this Thyagaraja! O munificient Lord who, in this world, protects without any motive those who worship You! people are blaming me – one who belongs to You.
.

, , , ,

One Response to Nadupai (నాదుపై)

 1. పోతుకూచి దక్షిణామూర్తి June 10, 2020 at 5:46 am #

  పైన చెప్పిన – నాదుపై పలికేరు…… కృతి లోని
  పేర్కొనబడిన variations లో

  5-జేనెడు-జానేదు. Both forms of the word seem to be correct
  సరియైన పదం- జానెడు+ఉదరము = జానెడుదరము.

  జాన, బెత్త, మూర, …. మొ||నవి చిన్న చిన్న దూరాలను కొలవటానికి ఉపయోగించు మౌలికమైన చేతి ఎముకల(తద్భా గముల) ప్రామాణికములు.
  పోతన గారి పద్యం “బాలరసాలసాల…….హాలికుల్……నిజదార సుతోదర పోషణార్థమై” అనే దోరణి గుర్తుకొస్తుంది.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.