Main Menu

Narada Gurusvami (నారద గురు స్వామి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: darbaar

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Narada Gurusvami | నారద గురు స్వామి     
Album: Unknown | Voice: Malladi Brothers

Narada Gurusvami | నారద గురు స్వామి     
Album: Unknown | Voice: R.K.Srikantan

Narada Gurusvami | నారద గురు స్వామి     
Album: Unknown | Voice: Dr. Semmangudi Srinivasa Iyer


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నారద గురు స్వామియికనైన
నన్నాదరింపవేమి ఈ కరవేమి

Anupallavi

సారెకు సంగీత యోగ నైగమ
పారంగతుడైన పరమ పావన (నారద)

Charanam

ఇతిహాస పురాణాగమ చరితముల్-
ఎవరి-వల్ల కలిగే
పతిని దానమివ్వ బుద్ధి సత్య-
భామకెటుల కలిగే
ద్యుతి జిత శరద్-అభ్ర నిను వినా ముని
యతులకెవరు కలిగే
క్షితిని త్యాగరాజ వినుత నమ్మితి
చింత తీర్చి ప్రహ్లాదుని బ్రోచిన (నారద)
.


Pallavi

நாரத3 கு3ரு ஸ்வாமியிகனைன
நன்னாத3ரிம்பவேமி ஈ கரவேமி

Anupallavi

ஸாரெகு ஸங்கீ3த யோக3 நைக3ம
பாரங்க3துடை3ன பரம பாவன (நாரத3)

Charanam

இதிஹாஸ புராணாக3ம சரிதமுல்-
எவரி-வல்ல கலிகே3
பதினி தா3னமிவ்வ பு3த்3தி4 2ஸத்ய-
பா4மகெடுல கலிகே3
த்3யுதி ஜித 3சரத்-அப்4ர நினு வினா முனி
யதுலகெவரு கலிகே3
க்ஷிதினி த்யாக3ராஜ வினுத நம்மிதி
சிந்த தீர்சி ப்ரஹ்லாது3னி ப்3ரோசின (நாரத3)
.


Pallavi

ನಾರದ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯಿಕನೈನ
ನನ್ನಾದರಿಂಪವೇಮಿ ಈ ಕರವೇಮಿ

Anupallavi

ಸಾರೆಕು ಸಂಗೀತ ಯೋಗ ನೈಗಮ
ಪಾರಂಗತುಡೈನ ಪರಮ ಪಾವನ (ನಾರದ)

Charanam

ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಗಮ ಚರಿತಮುಲ್-
ಎವರಿ-ವಲ್ಲ ಕಲಿಗೇ
ಪತಿನಿ ದಾನಮಿವ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯ-
ಭಾಮಕೆಟುಲ ಕಲಿಗೇ
ದ್ಯುತಿ ಜಿತ 3ಶರದ್-ಅಭ್ರ ನಿನು ವಿನಾ ಮುನಿ
ಯತುಲಕೆವರು ಕಲಿಗೇ
ಕ್ಷಿತಿನಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ ನಮ್ಮಿತಿ
ಚಿಂತ ತೀರ್ಚಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದುನಿ ಬ್ರೋಚಿನ (ನಾರದ)
.


Pallavi

नारद गुरु स्वामियिकनैन
नन्नादरिम्पवेमि ई करवेमि

Anupallavi

सारॆकु संगीत योग नैगम
पारंगतुडैन परम पावन (नारद)

Charanam

इतिहास पुराणागम चरितमुल्-
ऎवरि-वल्ल कलिगे
पतिनि दानमिव्व बुद्धि सत्य-
भामकॆटुल कलिगे
द्युति जित 3शरद्-अभ्र निनु विना मुनि
यतुलकॆवरु कलिगे
क्षितिनि त्यागराज विनुत नम्मिति
चिन्त तीर्चि प्रह्लादुनि ब्रोचिन (नारद)
.


Pallavi

nārada guru svāmiyikanaina
nannādarimpavēmi ī karavēmi

Anupallavi

sāreku saṅgīta yōga naigama
pāraṅgatuḍaina parama pāvana (nārada)

Charanam

itihāsa purāṇāgama caritamul-
evari-valla kaligē
patini dānamivva buddhi 2satya-
bhāmakeṭula kaligē
dyuti jita 3śarad-abhra ninu vinā muni
yatulakevaru kaligē
kṣitini tyāgarāja vinuta nammiti
cinta tīrci prahlāduni brōcina (nārada)
.


Pallavi

O Lord Preceptor Narada! Why wouldn’t You be gracious towards me at least from now on? What kind of dearth (of compassion) is this?

Anupallavi

O Supremely holy Lord preceptor Narada having profound knowledge of music, Yoga and Vedas! Why wouldn’t You always be gracious towards me at least from now on?

Charanam

At whose else behest legends, epics, various sciences and histories were born? How else the idea to give away her husband as a gift occurred to Satyabhama? O Lord whose splendour surpasses that of autumnal cloud! Who else is there for ascetics and self restrained other than You? O Lord praised by this Tyagaraja! I have placed full faith in You; O Lord preceptor Narada who protected Prahlada in this very Earth by relieving his worry!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.