Main Menu

Natajana Paripala (నత జన పరిపాల)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: simhEndra madyamam

Talam: roopakam

57 simhEndra madhyamam mEla
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Natajana Paripala | నత జన పరిపాల     
Album: Unknown | Voice: M.D.Ramanathan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నత జన పరిపాల ఘన నన్ను బ్రోవవే

Anupallavi

శ్రుతి మొరలిడ లేదా భూ-సూత్ర ధారి నీవే కదా (నత)

Charanam

జిత మనోరథులకు మౌన యతుల తపో నియతులకై
హితము సేయ తనకహితపు వ్రాతలను జెందిన
శ్రిత పదంబు జీవనామృత ఫలంబు నీవని నా
హితము పూజ విడనాడని అతడే త్యాగరాజ నుత (నత)

Variations

1బ్రోవవే – బ్రోవవే మా
2భూ-సూత్రధారి – సూత్రధారి
5పూజ విడనాడని – పూజ విడనాడిన. However, in all the books the meaning derived is ‘who did not abandon the worship’. As, the word ‘విడనాడు’ means ‘abandon’, the meaning taken in these books is quite opposite. Therefore, it is doubtful whether the word is ‘విడనాడిన’ or ‘విడనాడని’. In the latter case, the meaning as derived in the books is appropriate. Accordingly, the translation has been done by changing the word to ‘విడనాడని’ in keeping with the meaning.
o However, if the purport of the Kriti is that Sri Thyagaraja has abandoned even daily ritualistic worship in favour chanting of names uniterruptedly, then ‘విడనాడిన’ may be correct.
.


Pallavi

நத ஜன பரிபால க4ன நன்னு 1ப்3ரோவவே

Anupallavi

ச்ருதி மொரலிட3 லேதா3 2பூ4-ஸூத்ர தா4ரி நீவே கதா3 (நத)

Charanam

ஜித மனோரது2லகு மௌன யதுல தபோ நியதுலகை
ஹிதமு ஸேய 3தனகஹிதபு வ்ராதலனு ஜெந்தி3ன
ச்ரித பத3ம்பு3 ஜீவனாம்ருத ப2லம்பு3 நீவனி நா
4ஹிதமு 5பூஜ விட3னாட3னி அதடே3 த்யாக3ராஜ நுத (நத)

Variations

1ப்3ரோவவே – ப்3ரோவவே மா
2பூ4-ஸூத்ரதா4ரி – ஸூத்ரதா4ரி
5பூஜ விட3னாட3னி – பூஜ விட3னாடி3ன. However, in all the books the meaning derived is ‘who did not abandon the worship’. As, the word ‘விட3னாடு3’ means ‘abandon’, the meaning taken in these books is quite opposite. Therefore, it is doubtful whether the word is ‘விட3னாடி3ன’ or ‘விட3னாட3னி’. In the latter case, the meaning as derived in the books is appropriate. Accordingly, the translation has been done by changing the word to ‘விட3னாட3னி’ in keeping with the meaning.
o However, if the purport of the Kriti is that Sri Thyagaraja has abandoned even daily ritualistic worship in favour chanting of names uniterruptedly, then ‘விட3னாடி3ன’ may be correct.
.


Pallavi

ನತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಘನ ನನ್ನು 1ಬ್ರೋವವೇ

Anupallavi

ಶ್ರುತಿ ಮೊರಲಿಡ ಲೇದಾ 2ಭೂ-ಸೂತ್ರ ಧಾರಿ ನೀವೇ ಕದಾ (ನತ)

Charanam

ಜಿತ ಮನೋರಥುಲಕು ಮೌನ ಯತುಲ ತಪೋ ನಿಯತುಲಕೈ
ಹಿತಮು ಸೇಯ 3ತನಕಹಿತಪು ವ್ರಾತಲನು ಜೆಂದಿನ
ಶ್ರಿತ ಪದಂಬು ಜೀವನಾಮೃತ ಫಲಂಬು ನೀವನಿ ನಾ
4ಹಿತಮು 5ಪೂಜ ವಿಡನಾಡನಿ ಅತಡೇ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ (ನತ)

Variations

1ಬ್ರೋವವೇ – ಬ್ರೋವವೇ ಮಾ
2ಭೂ-ಸೂತ್ರಧಾರಿ – ಸೂತ್ರಧಾರಿ
5ಪೂಜ ವಿಡನಾಡನಿ – ಪೂಜ ವಿಡನಾಡಿನ. However, in all the books the meaning derived is ‘who did not abandon the worship’. As, the word ‘ವಿಡನಾಡು’ means ‘abandon’, the meaning taken in these books is quite opposite. Therefore, it is doubtful whether the word is ‘ವಿಡನಾಡಿನ’ or ‘ವಿಡನಾಡನಿ’. In the latter case, the meaning as derived in the books is appropriate. Accordingly, the translation has been done by changing the word to ‘ವಿಡನಾಡನಿ’ in keeping with the meaning.
o However, if the purport of the Kriti is that Sri Thyagaraja has abandoned even daily ritualistic worship in favour chanting of names uniterruptedly, then ‘ವಿಡನಾಡಿನ’ may be correct.
.


Pallavi

नत जन परिपाल घन नन्नु 1ब्रोववे

Anupallavi

श्रुति मॊरलिड लेदा 2भू-सूत्र धारि नीवे कदा (नत)

Charanam

जित मनोरथुलकु मौन यतुल तपो नियतुलकै
हितमु सेय 3तनकहितपु व्रातलनु जॆन्दिन
श्रित पदम्बु जीवनामृत फलम्बु नीवनि ना
4हितमु 5पूज विडनाडनि अतडे त्यागराज नुत (नत)

Variations

1ब्रोववे – ब्रोववे मा
2भू-सूत्रधारि – सूत्रधारि
5पूज विडनाडनि – पूज विडनाडिन. However, in all the books the meaning derived is ‘who did not abandon the worship’. As, the word ‘विडनाडु’ means ‘abandon’, the meaning taken in these books is quite opposite. Therefore, it is doubtful whether the word is ‘विडनाडिन’ or ‘विडनाडनि’. In the latter case, the meaning as derived in the books is appropriate. Accordingly, the translation has been done by changing the word to ‘विडनाडनि’ in keeping with the meaning.
o However, if the purport of the Kriti is that Sri Thyagaraja has abandoned even daily ritualistic worship in favour chanting of names uniterruptedly, then ‘विडनाडिन’ may be correct.
.


Pallavi

nata jana paripāla ghana nannu 1brōvavē

Anupallavi

śruti moraliḍa lēdā 2bhū-sūtra dhāri nīvē kadā (nata)

Charanam

jita manōrathulaku mauna yatula tapō niyatulakai
hitamu sēya 3tanakahitapu vrātalanu jendina
śrita padambu jīvanāmṛta phalambu nīvani nā
4hitamu 5pūja viḍanāḍani ataḍē tyāgarāja nuta (nata)

Variations

1brōvavē – brōvavē mā
2bhū-sūtradhāri – sūtradhāri
5pūja viḍanāḍani – pūja viḍanāḍina. However, in all the books the meaning derived is ‘who did not abandon the worship’. As, the word ‘viḍanāḍu’ means ‘abandon’, the meaning taken in these books is quite opposite. Therefore, it is doubtful whether the word is ‘viḍanāḍina’ or ‘viḍanāḍani’. In the latter case, the meaning as derived in the books is appropriate. Accordingly, the translation has been done by changing the word to ‘viḍanāḍani’ in keeping with the meaning.
o However, if the purport of the Kriti is that Sri Thyagaraja has abandoned even daily ritualistic worship in favour chanting of names uniterruptedly, then ‘viḍanāḍina’ may be correct.
.


Pallavi

O The Great One who protects those who supplicate! Please protect me.

Anupallavi

Are You not the puppeteer who holds the strings of this World? Haven’t the Vedas proclaimed so?

Charanam

Realising that You are indeed the Lord, praised by this Thyagaraja, – (1) who dispensed to Himself unfavourable fate in order to do what is favourable to (a) those who have overcome their desires, (b) those silent sages and (c) those restrained ascetics, – (2) whose feet are sought for by those dependent on Him and (3) who is the end result called the nectar of Life, I did not abandon my pleasurable (ritualistic) worship.
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.