Main Menu

Nataraja Pathu (நடராஜ பாட்டு)

Pending Author Information

Stotra: Nataraja Pathu

Verses: 11

Stuti: About Lord Shiva.

Language: Tamil

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience1. மாந்தி போஒதமோடு, விண்ணதி அண்டம் நீ,
மறை நகின் அடிமுடியும் நீ,
மதியும் நீ, ரவியும் நீ, புனலும் நீ, அனாலும் நீ,
மண்டலமிரண்டேழும் நீ,
பேணும் நீ, ஆணும் நீ, பல்ல்யுஇர்க்கு உயிரும் நீ,
பிறவும் நீ, ஒருவும் நீயே,
பிஎததி பிஏதம் நீ, பத்தி கேசம் நீ,
பேத தை தந்தை நீயே,
பொன்னும் நீ, பொருளும் நீ, இருளும் நீ, ஒளியும் நீ,
போதிக்க வந்த குருவும் நீ,
புகழ் ஓனா கரகங்கள் ஒன்பதுவும் நீ, இந்த புவங்கள் பெதவனும் நீ,
எண்ணரிய ஜீவா கொடிகள் ஈன்ற அப்பனே,
ஏன் குறைகள் யார்க்கு உரைப்பேன்,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

2. மான் ஆட, மதி ஆட, புனல் ஆட, மங்கை ஷிவகமியாட,
மால் ஆட, நூல் ஆட மறையாட, திரையாட, மறை தந்த பிரம்மன் ஆட,
கோனாட, வானுலக கூடமெல்லாம் ஆட, குஞ்சர முகத்தான் ஆட,
குண்டலம் இரண்டு ஆட, தண்டை புலி யுடை ஆட, குழந்தை முருகேசன் ஆட,
ஜன சம்பந்தரோடு இந்திரா பதினெட்டு முனி அஷ்ட பாலகரும் ஆட,
நரை தும்பை அருகாட, நந்தி வாகனம் ஆட, நாட்டிய பெண்களிட,
வினை ஓட, யுனை பாட, எனை நாடி இது வேலை விருந்தோடு ஆடி வருவாய்.
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

3. கடல் என்ற புவி மீதில், அலை என்ற உரு கொண்டு, கனவென்ற வாழ்வை நம்பி,
காதென்ற மூவசை மறுத்த சுழலிலே, கட்டுண்டு நிதம் நிதம்,
உடல் என்ற கும்பிக்கு உணவென்ற உயிரை தேடி ஓயாமல் இரவு பகலும்,
உண்டு உண்டு உறங்குவதை கண்டதேயள்ளது, ஒரு பயன் அடைந்திலேனே,
தடம் என்ற இடை கரையில் பந்தா பசங்கள் எனும் தாபரம் பின்னலிட்டு,
தென்று, சென்று, நீயென்று, நானென்று, தமியேனை இவ்வன்னமை,
இடையென்று, கடஎன்று, ஏன் என்று கேளதிருப்பது தன அழககுமோ ?
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

4. பாம்பு சூநியமல்ல, வைப்பல்ல, மாரணம் தம்பனம் வசியம் அல்ல,
படல வஞ்சனம், பர கைய பிரவேசம் அல்ல, மதுவல்ல, ஜாலம் அல்ல,
அம்பு குண்டுகள் விலக மொழியும் மந்திரமல்ல, ஆகாய குளிகயல்ல,
அன்போடு செய்கின்ற வாத மோடிகள் அல்ல, அறிய மோகனவுன் அல்ல,
கும்ப மணி, மச்ச முனி, சட்ட முனி, பிரம்மா ரிஷி, கொங்கணர் புலி பாணியும்,
கோரக்கர், வள்ளுவர், போக முனி இவர் எல்லாம் கூறிடும் வைதியமல்ல,ஏன் மனது உன் அடி விட்டு நீங்காது நிலை நிற்க எது உளது புகல வருவாய்.
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

5. நொண்டு வந்தேன் என்று ஆயிரம் சொல்லியும், செவியென்ன மந்தமுண்டோ,
நுட்ப நெறி யறியாத பிள்ளையை பேத பின் நோக்கத தந்தை உண்டோ,
சந்ததவும் தஞ்சம் என்று அடியை பிடித்த பின் தளராத நெஞ்சமுண்டோ,
தந்தி முகன் ஆறு முகன், இரு பிள்ளை இல்லையோ, தந்தை நீ மலடு தானோ,
விந்தையும் சாலவும் உன்னிடமிருக்குதே, வினை ஒன்றும் மறிகிலேனே,
வேடமும் சாஸ்திரமும் உன்னையே புகழுதே, வேடிக்கை இது வல்லவோ,
இந்த உலகீறேழு மென் அளித்தி சொல்லு, இனி உன்னை விடுவதில்லை,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

6. வழி கண்டு உன்னடியை துதியாத போதிலும், வஞ்சி இல்லாத போதிலும்,
வாழாமை கோயில் சுத்த போதிலும், வஞ்சகமே செய்த போதிலும்,
மொழியடனை மோகனை இல்லாமலே படினும், மூர்கனே முகடகிலும்,
மோசமே செய்யினும், தேசமே கவரினும், முழு கமியே ஆயினும்,
பழி எனக்கல்லவே, தி தந்தை க்கல்லவோ, பார்த்தவர்கள் சொல்வார்களோ,
பற்றிய மனைவிக்கு பத்தி உடல் ஈந்த, நீ பலனை காக்க ஒனதோ,
எழில் பெரிய அண்டங்க அடுக்கை யமைத்த நீ, ஏன் குறைகள் தீர்த்தல் பெரிதோ,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

7. அன்னை தந்தை என்னை ஈன்றதர்க்கு அழுவானோ, அறிவிலததர்க்கு அழுவானோ,
அல்லாமல் நன் முகன் தன்னையே நோவனோ, ஆசை மூன்றுக்கு அழுவானோ,
முன் பிறப்பு ஏன் வினை செய்தான் என்றழ்வனோ, ஏன் மூட வரவுக்கு அழுவானோ,
முன்னிலென் வினை வந்து மூளுமென்று அழ்வனோ, முக்தி வரும் என்று உணர்வானோ,
தன்னை நோன்டழுவனோ, உன்னை நோன்டழுவனோ, தவ மென்ன வென்றழுவனோ,
தயழர்க்கு அழுவானோ, மெய் வளர்க்கு அழுவானோ, தரித்திர தசைக்கு அழுவானோ,
இன்னும் என்ன பிறவி வருமோ வென்றழுவனோ, எல்லாம் உரைக்க வருவாய்,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

8. கயமுன் மாற மீது பிஞ்சு அருதனோ, கன்னியர்கள் பழி கொண்டேனோ,
கடன் என்று பொருள் பறித்து வயிறு எறிந்தேனோ, கிளை வழியில் முள்ளு இட்டேனோ,
தாயாருடன் பிறவிக்கு என்ன வினை செய்தேனோ, தந்த பொருள் இல்லை என்றேனோ,
தன என்று கேர்விது கொலை களவு செய்தேனோ, தவசிகளை எசிநேனோ,
வாயார போய் சொலஈ வீண் பொருள் பரிட்டனோ, வானவரை பழித்திட்டனோ,
வடிவு போல பிறரை சேர்க்காது அடித்னோ, வந்த பின் ஏன் செய்தானோ,
ஈயத லோபிய் என்றே பெயர் எடுத்தானோ, எல்லாம் பொறுத்தருள்வாய்,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

9. தாயார் இருந்தென்ன, தண்டஹையும் இருந்தென்ன, தன பிரவு யுறவு கோடி,
தன மலை குவித்தென்ன, கன பியர் எடுத்தென்ன, தரணியை ஆண்டு மென்ன,
செயற்கள் இருந்தென்ன, குருவை இருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்து மென்ன,
செய்து பல கதென்ன, நிதமும் விரதங்கள் செய்தென்ன, நதிகள் எல்லாம்,
ஓயாது மூழ்கினும் என்ன பலன், எமன் ஓலை ஒன்றை கண்டு தடுக்க,
உதவுமோ, இது வெலாம் சந்தயுற வென்று தன, உன்னிரு பதம் பிடித்தேன்,
யார் மீது உன் மன மிருந்தாலும் உன் கடை கான் பார்வை யது போதுமே,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

10. இன்னமும் சொல்லவோ, உன் மனம் கல்லோ, இரும்போ, பெரும் பாராயோ,
இரு செவியும் மந்தமோ, கேளது அந்தமோ, இது உனக்கு அழகு தானோ,
என்னை மோகமோ இது வெண்ண கோபமோ, இதுவும் உன் செய்கை தானோ,
இரு பிள்ளை தாபமோ, யார் மீது கோபமோ, ஆனாலும் நான் விடுவேனோ,
உன்னை விட்டு எங்கு சென்றாலும் விழல் ஆவேனோ, நான் உன்னை அடுத்தும் கெடுவேனோ,
ஓஹோ, இது உன் குத்தம், மென் குத்தம் ஒன்றும் இல்லை, யூத்து பார் பெத்தவையோ,
ஏன் குத்தமாயினும், உன் குத்தமாயினும், இனி அருள் அளிக்க வருவாய்,
ஈசனே, சிவகாமி நேசனே, எனை ஈன்ற, தில்லை வாழ் நடராஜனே.

11. சனி, ரகு, கேது, புதன், சுக்ரன், செவ்வாய், குரு, சந்திரன் சூர்யன் இவரை,
சது எனகுள்ளக்கி, ரசி பணிரண்டையும், சமமாய் நிறுத்தியுடனே,
பணியோத நக்ஷத்ரங்கள் இருபத்தி எழும் பக்குவ படுத்தி பின்னல்,
பகர்கின்ற கிரணங்கள் பதினொன்றையும் வெட்டி பலரையும் அதட்டி ஏன் முன்,
கனி போலவே பேசி கேடு நினைவு நினைக்கின்ற கசடர்களையும் கசக்கி,
கத நின் தொண்டராம் தொண்டர்க்கு தொண்டர்கள் தொழுத நாகி,
இனியவள மருவு சிறு வனவை முனி சாமி எனை ஆல்வதினி யுன் கடன் கான்.
.


1. మంది భూతమోడు, విన్నది అందం నీ,
మరి నాగిన్ అడిముదియుం నీ,
మతియుం నీ, రావియుం నీ, పునలుం నీ, అనలుం నీ,
మండలమిరందేజ్హుం నీ,
పెనుం నీ, ఆనుం నీ, పల్ల్యుఇర్క్కు ఉయిరుం నీ,
పిరవుం నీ, ఒరువుం నీయె,
భేధది భేదం నీ, పాదాది కేసం నీ,
పేత తి తనది నీయె,
పొంనుం నీ, పోరులుం నీ, ఇరులుం నీ, ఒలియుం నీ,
పోతిక్క వంద గురువుం నీ,
ఉగజ్హ ఓనా గ్రహంగల్ ఒంపతువుం నీ, ఇంద భువంగల్ పెతవనుం నీ,
ఎన్నారియ జీవ కోడిగల్ ఈంద్ర అప్పనే,
యెన్ కురైగల్ యార్కు ఉరైప్పెన్,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

2. మాన్ ఆడ, మతి ఆడ, పునల్ ఆడ, మంగి శివకమియాడ,
మాల్ ఆడ, నూల్ ఆడ మర్యాద, తిరయాడ, మరి తనద పిరంమన్ ఆడ,
కోనాడ, వనులగా కూతమేల్లం ఆడ, కుంజర ముగాతాన్ ఆడ,
కుండలం ఇరండు ఆడ, తనది పులి యుడి ఆడ, కుజ్హన్దై మురుగేసన్ ఆడ,
జన సంబందరోడు ఇందిరా పతినేట్టు ముని అష్ట పలగారుం ఆడ,
నారి తుంబి అరుగాడ, నంది వగానం ఆడ, నట్టియ పెంగాలాడ,
విని ఓడ, యునై పాద, ఎనై నది యితు వెలి విరున్తోడు ఆది వరువై.
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

3. కదల ఎండ్ర పువి మీతిల్, అలి ఎండ్ర ఉరు కొందు, కనవేంద్ర వాజ్హ్వై నంబి,
కాతేంద్ర మూవసై మారుత చుజ్హలిలే, కట్టుండు నితం నితం,
ఉదాల్ ఎండ్ర కుమ్భిక్కు ఉనవేంద్ర ఉయిరై తేది ఒయామల్ ఇరవు పగలుం,
ఉండు ఉండు ఉరంగువతై కందతేయల్లతు, ఒరు పయన అడింతిలేనే,
తడం ఎండ్ర ఇది కరయిల్ బంధ పసంగల్ యేనుం తబరం పిన్నలిట్టు,
తఎండ్రు, చేఎండ్రు, నీఎండ్రు, నానేండ్రు, తమిఎనై ఇవ్వన్నమై,
ఇదాఎండ్రు, కదఎండ్రు, యెన్ ఎందరు కేలతిరుప్పతు తన అజ్హగాగుమో ?
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

4. పంబు సూనియమల్ల, వైప్పల్ల, మారణం తంబనం వసియం అల్లా,
పాతాళ వంచనం, పర కయ ప్రవేశం అల్లా, మధువల్ల, జాలం అల్లా,
అంబు గుండుగల్ విలగ మోజ్హియుం మందిరమల్ల, ఆగాయ గులిగాయల్ల,
అన్బోడు చేయ్గింద్ర వధ మోదిగల్ అల్లా, అరియ మొహనవున్ అల్లా,
కుంబ మని, మచ ముని, చట్ట ముని, బ్రహ్మ రిషి, కొంగనర్ పులి పానియుం,
గోరక్కర్, వళ్ళువర్, భోగ ముని ఇవర్ ఎల్లం కూరిడుం వైతియమల్ల,యెన్ మంతు ఉన్ అది విత్తు నీన్గాతు నీలి నిర్క్క యేతు ఉలతు పుగల వరువై.
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

5. నొందు వందెన్ ఎన్రు ఆయిరం చోల్లియుం, చేవిఎన్న మంధముందో,
నుత్ప నేరి యరియత పిల్లయై పేత పిన్ నొక్కత తంతి ఉందొ,
సంతతవుం తన్జం ఎందరు అడియై పీడిత పిన్ తలరాత నేన్జముందో,
దంతి ముగన్ ఆరు ముగన్, ఇరు పిళ్ళై యిల్లయో, తంతి నీ మలడు తానో,
విన్ధయుం జలవుం ఉన్నిదమిరుక్కుతే, విని ఒంద్రుం మరిగిలేనే,
వేదముం సస్తిరముం ఉన్నాయే పుగాజ్హుతే, వెడిక్కై ఇతు వల్లవో,
ఇంద ఉలగీరేజ్హు మెన్ అలితై చొల్లు, ఇని ఉన్నాయ్ విడువతిల్లై,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

6. వజ్హి కందు ఉన్నదియై తుతియత పోతిలుం, వంచి ఇల్లత పోతిలుం,
వాలయమై కోయిల్ చుతత పోతిలుం, వంజకమే చేయత పోదిలుం,
మోజ్హియదనై మొగని యిల్లమలె పదినుం, మూర్కనే ముగాదగిలుం,
మోసమే చేయ్యినుం, దేసమే కవరినుం, ముజ్హు కమియే ఆయినుం,
పజ్హి ఎనక్కల్లవే, థాయ్ తంతి క్కల్లవో, పర్తవర్గల్ చోల్వర్గలో,
పరరియ మనైవిక్కు పతి ఉదాల్ యీంత, నీ బలనై కక్క ఒనతో,
ఎజ్హిల్ పెరియ అందంగా అడుక్కి యమిత నీ, యెన్ కురైగల్ తీర్తాల్ పేరితో,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

7. అన్ని తంతి ఎన్ని ఈన్ద్రతర్క్కు అజ్హువానో, అరివిలతతర్క్కు అజ్హువానో,
అల్లమల్ నం ముగన్ తన్నయే నోవానో, ఆసి మూన్ద్రుక్కు అజ్హువానో,
మున్ పిరప్పు యెన్ విని చేయ్తాన్ ఎంద్రజ్హ్వానో, యెన్ మూడ వరవిక్కు అజ్హువానో,
మున్నిలేన్ విని వందు మూలుమెండ్రు అజ్హ్వానో, ముక్తి వరుం ఎందరు ఉనర్వనో,
తనని నోన్దజ్హువానో, ఉన్నాయ్ నోన్దజ్హువానో, తవ మెన్న వెంద్రజ్హువానో,
తయలర్క్కు అజ్హువానో, మీ వలర్క్కు అజ్హువానో, తరితిర తసైక్కు అజ్హువానో,
ఇన్నుం ఎన్న పిరవి వరుమో వెంద్రజ్హువానో, ఎల్లం ఉరిక్క వరువై,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

8. కయమున్ మర మీతు పింజు అరుతనో, కన్నియర్గల్ పజ్హి కొందేనో,
కాదన్ ఎందరు పోరుల్ పరితు వాయిరు ఎరింతేనో, కిలి వజ్హియిల్ ముళ్ళు ఇట్టేనో,
తయరుదన్ పిరవిక్కు ఎన్న విని చేయ్తేనో, తనత పోరుల్ ఇల్లై ఎందరినో,
తన ఎందరు కేర్వితు కోలై కలవు చేయ్తేనో, తవసిగాలై ఎసినేనో,
వయార పోయ్ చొలీ వీణ పోరుల్ పరిత్తనో, వనవరై పజ్హితిత్తనో,
వదివు పోలా పిరరై చేర్క్కతు అడిత్నో, వంద పిన్ యెన్ చేయ్తనో,
ఈయత లోభి ఎందరు పేయర్ ఎడుతనో, ఎల్లం పోరుతరుల్వాయ్,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

9. తయార్ ఇరున్దేన్న, తన్దహయుం ఇరున్దేన్న, తన పిరావు యురావు కోడి,
ధన మలై కువితేన్న, గణ పేయర్ ఎడుతేన్న, ధరనియై అందు మెన్న,
చేయర్గల్ ఇరున్దేన్న, గురువై ఇరున్దేన్న చీదర్గల్ ఇరుందు మెన్న,
చితు పల కతేన్న, నితముం విరతంగల్ చేయ్తేన్న, నదిగల్ ఎల్లం,
ఒయాతు మూజ్హ్గినుం ఎన్న బాలన్, ఏమన్ ఆలి ఒంద్రై కందు తడుక్క,
ఉదావుమో, ఇతు వేలం చంతయుర వెండ్రు తన, ఉన్నిరు పథం పిడితేన్,
యార్ మీతు ఉన్ మన మిరున్తలుం ఉన్ కది క్కన్ పార్వై యతు పోతుమే,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

10. ఇన్నాముం చోల్లవో, ఉన్ మనం కల్లో, ఇరుమ్బో, పేరుం పరాయో,
ఇరు చేవియుం మంధమో, కేలతు అంతమో, ఇతు ఉనక్కు అజ్హగు తానో,
ఎన్ని మోకమో ఇతు వెన్న కోపమో, ఇతువుం ఉన్ చేయ్గై తానో,
ఇరు పిళ్ళై తాపమో, యార్ మీతు కోపమో, ఆనాలుం నాన్ విడువేనో,
ఉన్నాయ్ విత్తు ఏంగు చెంద్రాలుం విజ్హళ్ ఆవేనో, నాన్ ఉన్నాయ్ ఆడుతుం కేడువేనో,
ఓహో, ఇదు ఉన్ కుత్తం, మెన్ కుత్తం ఒంద్రుం ఇల్లై, యుత్తు పార్ పెత్తవాయో,
యెన్ కుత్తమాయినుం, ఉన్ కుత్తమాయినుం, ఇని ఆరుళ్ అలిక్క వరువై,
ఈసనే, శివకామి నేసనే, ఎనై ఈంద్ర, తిల్లై వాజ్హ నటరాజనే.

11. సాని, రాహు, కేతు, బుద్హన్, శుక్రన్, చేవ్వై, గురు, చందిరన్ సూర్యాన్ ఇవరై,
చాతు ఏనాకుల్లక్కి, రాసి పనిరందయుం, సమమై నిరుతియుడనే,
పనియోత నక్ష్ట్రంగల్ ఇరుపతి ఎజ్హుం పక్కువ పడుతి పిన్నల్,
పగర్గింద్ర కిరనంగల్ పతినోన్ద్రయుం వెట్టి పలరయుం అధట్టి యెన్ మున్,
కానీ పోలవే పేసి కెదు నినైవు నినైకింద్ర కసదర్గాలయుం కసక్కి,
కథ నిన్ తొందరాం తొందర్క్కు తొందర్కల్ తోజ్హుత నాకి,
ఇనియవల మరువు చిరు వానవై ముని చమి ఎనై ఆల్వతిని యుం కాదన్ కాన్.
.


1. मान्धि भूथमोदु, विन्नाधि अण्डं नी,
मरै नागिन अदिमुदियुं नी,
मथियुं नी, रवियुं नी, पुनलुं नी, अनलुं नी,
मन्दलमिरन्देज़्हुम् नी,
पेनुं नी, आनुं नी, पल्ल्युइर्क्कु उयिरुं नी,
पिरवुं नी, ओरुवुं नीये,
भेधधि भेधं नी, पधधि केसम नी,
पेठ थै थान्द्है नीये,
पोन्नुं नी, पोरुलुं नी, इरुलुं नी, ओलियुं नी,
पोथिक्क वन्ध गुरुवुं नी,
उगज़्ह ओना ग्रहान्गल् ओन्पथुवुं नी, इन्ध भुवन्गल् पेथवनुं नी,
एन्नरिय जीव कोदिगल् ईन्द्र अप्पने,
येन कुरैगल् यर्क्कु उरैप्पेन,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

2. मान आद, मथि आद, पुनल् आद, मन्गै शिवकमियाद,
माल आद, नूल् आद मर्यादा, थिरयाद, मरै थान्ध पिरंमन आद,
कोनाद, वनुलग कूतमेल्लं आद, कुञ्जर मुगथान आद,
कुण्डलं इरण्डु आद, थान्दै पुलि युदै आद, कुज़्हन्धै मुरुगेसन आद,
जन संबन्दरोदु इन्दिरा पथिनेत्तु मुनि अष्ट पलगरुं आद,
नरै थुम्बि अरुगाद, नन्दी वगनं आद, नात्तिय पेन्गलाद,
विनी ओद, युनि पाद, येनै नदी यिथु वेलै विरुन्थोदु आदि वरुवै.
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

3. कदल येन्द्र पुवि मीथिल्, अलि येन्द्र उरु कोण्डु, कनवेन्द्र वाज़्ह्वै नंबी,
काथेन्द्र मूवसै मरुथ चुज़्हलिले, कत्तुण्डु निथं निथं,
उदल येन्द्र कुम्भिक्कु उनावेन्द्र उयिरै थेदि ओयामल् इरवु पगलुं,
उन्दु उन्दु उरन्गुवत्है कन्दथेयल्लथु, ओरु पयन अदैन्थिलेने,
तदं येन्द्र इदि करयिल् बन्ध पसन्गल् येनुं थाबरं पिन्नलित्तु,
थयेन्द्रु, चेयेन्द्रु, नीयेन्द्रु, नानेन्द्रु, थामियेणै इव्वन्नमै,
इदयेन्द्रु, कदयेन्द्रु, येन येन्द्रु केलथिरुप्पथु थन अज़्हगगुमो ?
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

4. पम्बु सूनियमल्ल, वैप्पल्ल, मारणं थंबनं वसियं अल्ला,
पाताल वञ्चनं, पर काय प्रवेशं अल्ला, मधुवल्ल, जलं अल्ला,
अम्बु गुन्दुगल् विलग मोज़्हियुम् मन्दिरमल्ल, आगय गुलिगयल्ल,
अन्बोदु चेय्गिन्द्र वध मोदिगल् अल्ला, अरिया मोहनवुन अल्ला,
कुम्ब मणि, मच मुनि, चत्त मुनि, ब्रह्म ऋषि, कोन्गनर पुलि पानियुं,
गोरक्कर, वल्लुवर, भोग मुनि इवार येल्लं कूरिदुं वैथियमल्ल,येन मन्थु उन आदि वित्तु नीन्गथु निलै निर्क्क येथु उलथु पुगल वरुवै.
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

5. नोन्दु वन्धेन येन्रु आयिरं चोल्लियुं, चेवियेन्न मन्धमुन्दो,
नुत्प नेरी यरियथ पिल्लयै पेठ पिन नोक्काथ थान्त्है उन्दो,
संथथवुं थाञ्जं येन्द्रु अदियै पिदिथ पिन थालरथा नेन्जमुन्दो,
दन्थि मुगान आरु मुगान, इरु पिल्लै यिल्लयो, थान्त्है नी मलदु थानो,
विन्धयुं जलवुं उन्निदमिरुक्कुथे, विनी ओन्द्रुं मरिगिलेने,
वेदमुं सस्थिरमुं उन्नये पुगज़्हुथे, वेदिक्कै इथु वल्लवो,
इन्ध उलगीरेज़्हु मेन अलित्है चोल्लु, इनि उन्नै विदुवथिल्लै,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

6. वज़्हि कन्दु उन्नदियै थुथियथ पोथिलुं, वञ्चि इल्लथ पोथिलुं,
वालयमै कोयिल् चुथाथ पोथिलुं, वन्जकमे चेय्थ पोधिलुं,
मोज़्हियदनै मोगणै यिल्लमले पदिनुं, मूर्कने मुगदगिलुं,
मोसमे चेय्यिनुं, देसमे कवरिनुं, मुज़्हु कमिये आयिनुं,
अज़्हि येनाक्कल्लवे, थाय थान्त्है क्कल्लवो, पर्थवर्गल् चोल्वर्गलो,
पररिय मनैविक्कु पथि उदल यीन्थ, नी बलानि कक्क ओनाथो,
ज़्हिल् पेरिया अन्दङ्ग अदुक्कै यमिथ नी, येन कुरैगल् थीर्थल् पेरिथो,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

7. अन्नै थान्त्है येन्णै ईन्द्रथर्क्कु अज़्हुवनो, अरिविलथथर्क्कु अज़्हुवनो,
अल्लमल् नन मुगान थान्नये नोवनो, आसि मून्द्रुक्कु अज़्हुवनो,
मुञ् पिरप्पु येन विनी चेय्त्हन एन्द्रज़्ह्वनो, येन मूदा वरविक्कु अज़्हुवनो,
मुन्निलेन विनी वन्धु मूलुमेन्द्रु अज़्ह्वनो, मुक्थि वरुं येन्द्रु उनार्वनो,
थान्णै नोन्दज़्हुवनो, उन्नै नोन्दज़्हुवनो, थ्व मेनन वेन्द्रज़्हुवनो,
थयलर्क्कु अज़्हुवनो, मेय वलर्क्कु अज़्हुवनो, थार्थिर थासैक्कु अज़्हुवनो,
इन्नुं येन्न पिरवि वरुमो वेन्द्रज़्हुवनो, येल्लं उरैक्क वरुवै,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

8. कयमुन मर मीथु पिन्जु अरुथानो, कन्नियर्गल् पज़्हि कोन्देनो,
कदन येन्द्रु पोरुल् पृथु वयिरु एरिन्थेनो, किलै वज़्हियिल् मुल्लु इत्तेनो,
थयरुदन पिरविक्कु येन्न विनी चेय्थेनो, थन्थ पोरुल् इल्लै येन्द्रेनो,
थन एन्द्रु केर्विथु कोलै कलवु चेय्थेनो, थावसिगलै येसिनेनो,
वायार पोय चोली वीन पोरुल् परित्तनो, वनवरै पज़्हिथित्तनो,
वदिवु पोल पिररै चेर्क्कथु अदिथ्नो, वन्ध पिन येन चेय्थानो,
ईयथ लोभी येन्द्रे पेयर येदुथानो, येल्लं पोरुथरुल्व्य,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

9. थायार इरुन्धेन्न, थान्दःयुं इरुन्धेन्न, थन पिरवु युरवु कोदि,
धन मलै कुविथेन्न, गण पेयर येदुथेन्न, धरनियै आन्दु मेनन,
चेयर्गल् इरुन्धेन्न, गुरुवै इरुन्धेन्न चीदर्गल् इरुन्धु मेनन,
चिथु पाल कथेन्न, निथमुं विरथन्गल् चेय्थेन्न, नाधिगल् येल्लं,
ओयाथु मूज़्ह्गिनुम् येन्न बलान, येमान ओलै ओन्द्रै कन्दु थादुक्क,
उदवुमो, इथु वेलां चन्थयुर वेन्द्रु थन, उन्निरु पथं पिदिथेन,
यार मीथु उन मन मिरुन्थलुं उन कादि ककन पर्वै यथु पोथुमे,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

10. इन्नमुं चोल्लवो, उन मानं कल्लो, इरुम्बो, पेरुं परयो,
इरु चेवियुं मन्धमो, केलथु अन्थामो, इथु उनाक्कु अज़्हगु थानो,
येन्णै मोकमो इथु वेण्ण कोपमो, इथुवुं उन चेय्गै थानो,
इरु पिल्लै थापमो, यार मीथु कोपमो, आनालुं नान विदुवेनो,
उन्नै वित्तु येन्गु चेन्द्रालुं विज़्हल् आवेनो, नान उन्नै अदुथुं केदुवेनो,
ओहो, इधु उन कुत्थं, मेन कुत्थं ओन्द्रुं इल्लै, युत्थु पार पेत्थावयो,
येन कुत्थामायिनुं, उन कुत्थामायिनुं, इनि अरुल् अलिक्क वरुवै,
ईसने, सिवकामि नेसने, येनै ईन्द्र, थिल्लै वाज़्ह नतरजने.

11. सनि, रहु, केथु, बुधन, शुक्रान, चेव्वै, गुरु, चन्दिरन सुर्यन इवारै,
चथु एनकुल्लक्की, रसि पनिरन्दयुं, सममै निरुथियुदने,
पनियोथ नक्ष्त्रन्गल् इरुपथि एज़्हुम् पक्कुव पदुथि पिन्नल्,
पगर्गिन्द्र किरनन्गल् पथिनोन्द्रयुं वेत्ति पलरयुं अधत्ति येन मुञ्,
कानि पोलवे पेसि केदु निनैवु निनैकिन्द्र कसदर्गलयुं कसक्की,
कथा निन थोन्दरां थोन्दर्क्कु थोन्दर्कल् थोज़्हुथ नाकी,
इनियवल मरुवु चिरु वनवै मुनि चामि येनै आल्वथिनि यून कदन कान.
.


1. Maandhi bhoothamodu, vinnadhi andam nee,
Marai nagin adimudiyum nee,
Mathiyum nee, Raviyum nee, Punalum nee, analum nee,
Mandalamirandezhum nee,
Penum nee, aanum nee, pallyuirkku uyirum nee,
Piravum nee, Oruvum neeye,
Bhedhadhi bhedham nee, padhadhi kesam nee,
Petha thai thandhai neeye,
Ponnum nee, porulum nee, irulum nee, oliyum nee,
Pothikka vandha guruvum nee,
Pugazh onaa grahangal onpathuvum nee, indha bhuvangal pethavanum nee,
Ennariya jeeva kodigal eendra appane,
Yen kuraigal yarkku uraippen,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

2. Maan aada, mathi aada, punal aada, mangai Shivakamiyaada,
Maal aada, nool aada marayaada, thirayaada, marai thandha piramman aada,
Konaada, vanulaga kootamellam aada, kunjara mugathaan aada,
Kundalam irandu aada, thandai puli yudai aada, kuzhandhai murugesan aada,
Jana sambandarodu indira pathinettu muni ashta palagarum aada,
Narai thumbai arugaada, nandi vaganam aada, nattiya pengalada,
Vinai oda, yunai paada, yenai nadi yithu velai virunthodu aadi varuvaai.
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

3. Kadal yendra puvi meethil, alai yendra uru kondu, kanavendra vaazhvai nambi,
Kaathendra moovasai marutha chuzhalile, kattundu nitham nitham,
Udal yendra kumbhikku unavendra uyirai thedi oyaamal iravu pagalum,
Undu undu uranguvathai kandatheyallathu, oru payan adainthilene,
Thadam yendra idai karayil bandha pasangal yenum thabaram pinnalittu,
Thayendru, cheyendru, neeyendru, naanendru, thamiyenai ivvannamai,
Idayendru, kadayendru, yen yendru kelathiruppathu than azhagagumo?
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

4. Pambu sooniyamalla, vaippalla, maaranam thambanam vasiyam alla,
Patala vanchanam, para kaya pravesam alla, madhuvalla, jalam alla,
Ambu gundugal vilaga mozhiyum mandiramalla, aagaya guligayalla,
Anbodu cheygindra vadha modigal alla, ariya mohanavun alla,
Kumba mani, macha muni, chatta muni, brahma rishi, konganar puli paaniyum,
Gorakkar, valluvar, bhoga muni ivar yellam kooridum vaithiyamalla,Yen manthu un adi vittu neengathu nilai nirkka yethu ulathu pugala varuvai.
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

5. Nondu vandhen yenru aayiram cholliyum, cheviyenna mandhamundo,
Nutpa neri yariyatha pillayai petha pin nokkatha thanthai undo,
Santhathavum thanjam yendru adiyai piditha pin thalaratha nenjamundo,
Danthi mugan aaru mugan, iru pillai yillayo, thanthai nee maladu thaano,
Vindhayum jalavum unnidamirukkuthe, vinai ondrum marigilene,
Vedamum sasthiramum unnaye pugazhuthe, vedikkai ithu vallavo,
Indha ulageerezhu men alithai chollu, ini unnai viduvathillai,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

6. Vazhi kandu unnadiyai thuthiyatha pothilum, vanchai illatha pothilum,
Vaalayamai koyil chuthatha pothilum, Vanjakame cheytha podhilum,
Mozhiyadanai moganai yillamale padinum, moorkane mugadagilum,
Mosame cheyyinum, desame kavarinum, muzhu kamiye aayinum,
Pazhi yenakkallave, thay thanthai kkallavo, parthavargal cholvargalo,
Parariya manaivikku pathi udal yeentha, nee balanai kakka onatho,
Ezhil periya andanga adukkai yamaitha nee, yen kuraigal theerthal peritho,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

7. Annai thanthai yennai eendratharkku azhuvano, arivilathatharkku azhuvano,
Allamal nan mugan thannaye novano, aasai moondrukku azhuvano,
Mun pirappu yen vinai cheythan endrazhvano, Yen mooda varavikku azhuvano,
Munnilen vinai vandhu moolumendru azhvano, Mukthi varum yendru unarvano,
Thannai nondazhuvano, unnai nondazhuvano, thava menna vendrazhuvano,
Thayalarkku azhuvano, mey valarkku azhuvano, tharithira thasaikku azhuvano,
Innum yenna piravi varumo vendrazhuvano, yellam uraikka varuvai,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

8. Kayamun mara meethu pinju aruthano, Kanniyargal pazhi kondeno,
Kadan yendru porul parithu vayiru erintheno, kilai vazhiyil mullu itteno,
Thayarudan piravikku yenna vinai cheytheno, Thantha porul illai yendreno,
Than endru kervithu kolai kalavu cheytheno, Thavasigalai yesineno,
Vaayaara poy cholii veen porul parittano, vanavarai pazhithittano,
Vadivu pola pirarai cherkkathu adithno, vandha pin yen cheythano,
Eeyatha lobhi yendre peyar yeduthano, yellam porutharulvay,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

9. Thaayaar irundhenna, Thandahayum irundhenna, than piravu yuravu kodi,
Dhana malai kuvithenna, gana peayar yeduthenna, dharaniyai aandu menna,
Cheyargal irundhenna, Guruvai irundhenna Cheedargal irundhu menna,
Chithu pala kathenna, nithamum virathangal cheythenna, nadhigal yellam,
Oyaathu moozhginum yenna balan, yeman olai ondrai kandu thadukka,
Udavumo, ithu velaam chanthayura vendru than, unniru patham pidithen,
Yaar meethu un mana mirunthalum un kadai kkan parvai yathu pothume,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

10. Innamum chollavo, un manam kallo, irumbo, perum parayo,
Iru cheviyum mandhamo, kelathu anthamo, ithu unakku azhagu thano,
Yennai mokamo ithu venna kopamo, ithuvum un cheygai thaano,
Iru pillai thapamo, yaar meethu kopamo, aanaalum naan viduveno,
Unnai vittu yengu chendraalum vizhal aaveno, naan unnai aduthum keduveno,
Oho, idhu un kuttham, men kuttham ondrum illai, yutthu paar petthavayo,
Yen kutthamaayinum, un kutthamaayinum, ini arul alikka varuvai,
Eesane, sivakami nesane, yenai eendra, thillai vaazh natarajane.

11. Sani, Rahu, Kethu, Budhan, Shukran, Chevvai, Guru, Chandiran suryan ivarai,
Chathu enakullakki, rasi panirandayum, samamai niruthiyudane,
Paniyotha nakshtrangal irupathi ezhum pakkuva paduthi pinnal,
Pagargindra kiranangal pathinondrayum vetti palarayum adhatti yen mun,
Kani polave pesi kedu ninaivu ninaikindra kasadargalayum kasakki,
Katha nin thondaraam thondarkku thondarkal thozhutha naaki,
Iniyavala maruvu chiru vanavai muni chami yenai aalvathini yun kadan kaan.
.


1. You are that which is spread from the beings of the earth to the planet in the universe,
You are the top to bottom of the four Vedas,
You are the moon, you are the Sun, you are the stream, you are the fire,
You are the two sets of the seven worlds,
You are woman, you are man, you are the soul of several beings,
You are everything else, you are also the one,
You are the differences and similarities, you are from foot to head,
You are the mother and father who gave birth to me,
You are the gold, you are the assets, you are darkness, you are light,
You are the Guru who came to teach,
You are the famous nine planets, you are the creator of these worlds,
Oh father who gave birth to innumerable beings,
To whom shall I tell my problems,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

2. Deer dancing, moon dancing, streams dancing, Goddess Parvathi dancing,
Lord Vishnu dancing, books dancing, Vedas dancing, waves dancing, Brahma who gave Vedas dancing,
King dancing, all the crowd in heaven dancing, the god with elephant face dancing,
The two ear globes dancing, armlets and the tiger cloth dancing, the baby Subrahmanya dancing,
Along with Jnana Sambandar, Indra, the eighteen sages and eight direction guards dancing,
The sparse thumbai flowers dancing, the Nandi the vehicle of Shiva dancing, dancing girls dancing,
And with fate the time is running, when I sing about you, please come to me with a feast.
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

3. On this earth which is like the sea, taking the form of tides, believing in the dream called life,
Daily, daily getting completely tied up, in the whirl wind of the three type of desires
Without rest searching day and night for the food called life to this pot called body,
And spending all the time in eating and sleeping and nothing else, I did not achieve anything.
In the track called the shore of life, getting me tied up completely with affection and love,
With the concepts called mothers, children, myself, you made me the baser or little better type,
And Was it right on your part right not to question me why I was like this?
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

4. It is not snake nor black magic, it is not some evil thing kept, It is not some wish for my death,
It is not something to make me immobile, It is not something to attract me,
It is not the cheating of hell, it is not making one soul enter another body,
It is not alcoholic drink, it is not a trick, it is not a chant to avoid arrows and bombs,
It is not a tablet from the sky, it is not black magic being done with affection,
It is not the rare pretty form to attract, it is not the medical treatment prescribed by,
Agasthya, Macha sage, Chatta sage, Brahmin sage, the Kongana sage,
Sage Gorakka, sage Valluvar, sage Bhoga but please tell me,
What should I do, so that my mind never goes away from your feet.
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

5. Though I have told you thousand times that I have come with pain, are you not able to hear it?
Are there any fathers who do not look after, their own son whose understanding is poor?
Is there any heart that does not melt,though I have always been holding your feet seeking protection ?
Do you not have two sons called the elephant faced one and the six faced one, are you a barren father?
Though you have tricks and odd nature with you, I am not able to see any action from you?
Is it not funny, that Vedas and shastras sing your praise?
Please tell me, why did you create these two times seven worlds, I am not going to leave you,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

6. Though I did not find the way and did not pray your feet, though I did not have affection towards you,
Though as a habit I did not go round temples, though I was only doing deceit,
Though I sang the language without ornamentation, though I am top level boorish,
Though I deceive, though I steal even the nation and though I am completely passionate,
The blame does not come to me but doesnot the blame go to my father and mother, would not the people who see this tell,
Oh God who publicly gave half your body to your wife, can you not protect this boy,
And you who have stacked the big globes so nicely, can you not solve my problems,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

7. Would I cry, for my father and mother for having given birth to me?
Would I cry for being not intelligent or would I find fault with the four headed Brahma?
Would I cry for the three desires, would I cry about problems created by my previous birth?
Would I cry for my foolish knowledge, Would I cry thinking that I would be covered by result of my past sins?
Would I realize that I would get salvation? Would I blame myself and cry? Would I blame you and cry?
Would I cry thinking why this penance, would I cry for the ladies, would I cry for increasing the truth?
Would I cry for my poverty, would I cry as to what would be my next birth, please come to tell all this,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

8. Did I pluck the fruit before it got matured, Did I get blame from virgin ladies,
Did I rob someone in the name of loan and make any one suffer,
Did I put thorns in the branch short cut path, Did I do any harm to my mother at birth,
Did I deny the receipt of money by me, Did I became egoistic and rob or murder someone,
Did I berate sages, did I tell great lies and steal wealth, did I find fault with gods,
Did I like the ones with form, did not allow others to join and beat them, What I did, I do afterwards,
Did I take a bad name as a miser who never gives, please pardon me for all these,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

9. What if mother is there, what if father is there, what if you are born in a noble family,
And made mountains of money, What if I got great fame, what if I ruled the earth,
What if I have children, What if I am a teacher, what if I have students,
What if I learn several tricks, what if I observe penance daily,
What if I continuously dip myself in sacred river waters,, Will all these,
Help me to stop the call from the god of death, and so thinking that these are only temporary friends,
I caught hold of your feet and so wherever you kept your mind, I would be satisfied by a mere look,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

10. Shall I tell further, is your mind stone or steel or big boulder,
Are both your ears not working properly and are you acting as if you did not hear,
Is this proper for you, do you like me, what type of anger is this, is this also your action,
Are you sad because of only two kids, whom are you angry with, but in spite of it, will I leave you,
Wherever I go leaving you, will I not become useless, Would I suffer in spite of being near to you,
Oh, this is not either my fault nor yours, see care carefully, are these born to you,
Even if it is my fault or that of yours, please come to shower your grace on me,
Oh God, Oh darling of Parvathi, Oh Nataraja of Chidambaram who gave birth to me.

11. Making Saturn, Rahu, Kethu, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, moon and sun inside me,
Making all the twelve rasis stand equally, after processing the snow like twenty seven stars,
And cutting the eleven rays that shine behind and after shouting at many,
And after talking before me like fruit and after pulverizing the bad ones wishing bad things,
You saved the volunteer of your volunteers and made him saluted by your volunteers,
And so it is your job to rule over Vanavai Munichamy who has a sweet disposition.
.

, , , ,

3 Responses to Nataraja Pathu (நடராஜ பாட்டு)

  1. Sethupathy December 15, 2017 at 5:45 am #

    Very Worst Spelling Mistakes…..Remove It Quickly

  2. Shakthi September 11, 2019 at 6:17 am #

    Totally wrong lyrics. Kindly remove this post

  3. Sathtan November 28, 2019 at 7:09 pm #

    நிறைய‌ எழுத்துப் பிழைகள்….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.