Main Menu

Nee Sahajambu Saatvikamu (నీ సహజంబు సాత్త్వికము)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Nee Sahajambu Saatvikamu (నీ సహజంబు సాత్త్వికము)     పద్యం:

నీసహజమ్బు సాత్వికము నీవిడిపట్టు సుధాపయోధి, ప
ద్మాసనుడాత్మజుణ్డు, గమలాలయనీ ప్రియురాలు నీకు సిం
హాసనమిద్ధరిత్రి; గొడుగాక సమక్షులు చన్ద్రబాస్కరుల్
నీసుమతల్పమాదిఫణి నీవె సమస్తము గొల్చినట్టి నీ
దాసుల భాగ్యమెట్టిదయ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 63 ॥

తాత్పర్యము:
ఓయి భద్రాద్రి రామా!దయాసముద్రా!రాజశ్రేష్ఠుడా;రఘుకుల శ్రేష్ఠుడా;ముల్లోకములను నెలకొల్పిన రామా; ముక్తియను ఫలము నొసఁగు రామా; నా పాపములను బోఁగొట్టవా! నిన్నుఁ బ్రస్తుతింతును రామా; సీతా భర్తవైన రామా!


Poem:

nīsahajambu sātvikamu nīviḍipaṭṭu sudhāpayōdhi, pa
dmāsanuḍātmajuṇḍu, gamalālayanī priyurālu nīku siṃ
hāsanamiddharitri; goḍugāka samakṣulu chandrabāskarul
nīsumatalpamādiphaṇi nīve samastamu golchinaṭṭi nī
dāsula bhāgyameṭṭidaya dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 63 ॥

नीसहजम्बु सात्विकमु नीविडिपट्टु सुधापयोधि, प
द्मासनुडात्मजुण्डु, गमलालयनी प्रियुरालु नीकु सिं
हासनमिद्धरित्रि; गॊडुगाक समक्षुलु चन्द्रबास्करुल्
नीसुमतल्पमादिफणि नीवॆ समस्तमु गॊल्चिनट्टि नी
दासुल भाग्यमॆट्टिदय दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 63 ॥

நீஸஹஜம்பு³ ஸாத்விகமு நீவிடி³பட்டு ஸுதா⁴பயோதி⁴, ப
த்³மாஸனுடா³த்மஜுண்டு³, க³மலாலயனீ ப்ரியுராலு நீகு ஸிம்
ஹாஸனமித்³த⁴ரித்ரி; கொ³டு³கா³க ஸமக்ஷுலு சன்த்³ரபா³ஸ்கருல்
நீஸுமதல்பமாதி³ப²ணி நீவெ ஸமஸ்தமு கொ³ல்சினட்டி நீ
தா³ஸுல பா⁴க்³யமெட்டித³ய தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 63 ॥

ನೀಸಹಜಮ್ಬು ಸಾತ್ವಿಕಮು ನೀವಿಡಿಪಟ್ಟು ಸುಧಾಪಯೋಧಿ, ಪ
ದ್ಮಾಸನುಡಾತ್ಮಜುಣ್ಡು, ಗಮಲಾಲಯನೀ ಪ್ರಿಯುರಾಲು ನೀಕು ಸಿಂ
ಹಾಸನಮಿದ್ಧರಿತ್ರಿ; ಗೊಡುಗಾಕ ಸಮಕ್ಷುಲು ಚನ್ದ್ರಬಾಸ್ಕರುಲ್
ನೀಸುಮತಲ್ಪಮಾದಿಫಣಿ ನೀವೆ ಸಮಸ್ತಮು ಗೊಲ್ಚಿನಟ್ಟಿ ನೀ
ದಾಸುಲ ಭಾಗ್ಯಮೆಟ್ಟಿದಯ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 63 ॥

നീസഹജംബു സാത്വികമു നീവിഡിപട്ടു സുധാപയോധി, പ
ദ്മാസനുഡാത്മജുംഡു, ഗമലാലയനീ പ്രിയുരാലു നീകു സിം
ഹാസനമിദ്ധരിത്രി; ഗൊഡുഗാക സമക്ഷുലു ചംദ്രബാസ്കരുല്
നീസുമതല്പമാദിഫണി നീവെ സമസ്തമു ഗൊല്ചിനട്ടി നീ
ദാസുല ഭാഗ്യമെട്ടിദയ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 63 ॥

নীসহজংবু সাত্বিকমু নীবিডিপট্টু সুধাপযোধি, প
দ্মাসনুডাত্মজুংডু, গমলালযনী প্রিযুরালু নীকু সিং
হাসনমিদ্ধরিত্রি; গোডুগাক সমক্ষুলু চংদ্রবাস্করুল্
নীসুমতল্পমাদিফণি নীবে সমস্তমু গোল্চিনট্টি নী
দাসুল ভাগ্যমেট্টিদয দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 63 ॥

નીસહજંબુ સાત્વિકમુ નીવિડિપટ્ટુ સુધાપયોધિ, પ
દ્માસનુડાત્મજુંડુ, ગમલાલયની પ્રિયુરાલુ નીકુ સિં
હાસનમિદ્ધરિત્રિ; ગોડુગાક સમક્ષુલુ ચંદ્રબાસ્કરુલ્
નીસુમતલ્પમાદિફણિ નીવે સમસ્તમુ ગોલ્ચિનટ્ટિ ની
દાસુલ ભાગ્યમેટ્ટિદય દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 63 ॥

ନୀସହଜଂବୁ ସାତ୍ଵିକମୁ ନୀଵିଡିପଟ୍ଟୁ ସୁଧାପୟୋଧି, ପ
ଦ୍ମାସନୁଡାତ୍ମଜୁଂଡୁ, ଗମଲାଲୟନୀ ପ୍ରିୟୁରାଲୁ ନୀକୁ ସିଂ
ହାସନମିଦ୍ଧରିତ୍ରି; ଗୋଡୁଗାକ ସମକ୍ଷୁଲୁ ଚଂଦ୍ରବାସ୍କରୁଲ୍
ନୀସୁମତଲ୍ପମାଦିଫଣି ନୀଵେ ସମସ୍ତମୁ ଗୋଲ୍ଚିନଟ୍ଟି ନୀ
ଦାସୁଲ ଭାଗ୍ୟମେଟ୍ଟିଦୟ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 63 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.