Main Menu

Neeku Sari Evarooraa (నీకు సరి ఎవరూరా)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: Manirangu

Talam: Jhampa

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting for Contribution


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నీకు సరి ఎవరూరా నీవేగాని వేరెవరు

Anupallavi

అక్ఖు వాహన సుతుడగు అత్యంత ప్రేమతో బాగుగ ప్రణవాధారుడు బహు విధ ఫలం ఇచ్చిన

Charanams

1.చంద్ర సూర్య సనకాది మునిజన సురేంద్రులు గంధర్వ ప్రముఖులు కనక లక్శ కుంభముతో

మధ్యమకాలం

స్కందవర సనాతన వసిశ్ఠ సప్త ర్శి గణాదుల వారందరు ఉర్వికి షుభ మొసగేడి చ్
ఇంతలో ధ్యాన యోగ షీలాతవ కుమారా నందికేష షివ భక్త గ్రగణయువ
రాజ్య పట్టాభిశేక వివాహ మహోత్సవ మంత్ర హోమ జపమున అందముగ చొక్కుమని
మంగళ షోభనములు పంతముగ జేయుట మందహాసముతో సంకల్పము జేసిన

2.పక్శి వాహన ఘనుడు ష్ర్శ్టి కర్తులుచేరి సాక్శాత్కారించి సదాషివుని క్ర్ప జేసి

మధ్యమకాలం

యక్శ కిన్నరవర చిత్రనేన ఊర్వషి కాక్శిగా సొగసుగను నాట్యము జేయ అక్శయమని కరుణతో
ఆది విశ్ణు దేవుని వక్శస్థళ నివాసిని లక్శ్మీ దేవి జూచుట శడ్-రసయుత భక్శణములు బహు విధముల
మరగ పక్శముతో భక్తులకు పరిమళ గంధ సహిత దక్శిణయును జేర్చి త్రుప్తిగా ఇచ్చిన

3.పంచనద పురమున జనించిన నా పాపముల తీర్చిన ప్రణతార్థి హరుడు ష్రీ

మధ్యమకాలం

కంజదళ నేత్రితో కరుణ జూచిన వేనుక ఉంచవ్ర్త్తి భజన ఉన్నతముగ జేసి
పన్నగాభరణ నీదు పాదముల నమ్మితి సంచిత కామాదుల సంచలము దీర్చి
వాంచిత ఫల మొసగిన వారిధి నీ సన్నిధిలో మంజుళ వీణ వేణు మ్ర్దంగ మహనీయ
కరకళలు ష్రుతి జేర్చి రంజిత క్ర్తి జేసేది త్యాగరాజ సుతునికి స్థిరమగు పదములుచిన

.


Pallavi

nIku sari evarUrA nIvEgAni vErevaru

Anupallavi

akkhu vAhana sutuDagu atyanta prEmatO bAguga praNavAdhAruDu bahu vidha phalam iccina

Charanams

1.candra sUrya sanakAdi munijana surEndrulu gandharva pramukhulu kanaka lakSa kumbhamutO

madhyamakaalam

skandavara sanAtana vasiSTha sapta rSi gaNAdula vArandaru urviki shubha mosagEDi c
intalO dhyAna yOga shIlAtava kumArA nandikEsha shiva bhakta gragaNayuva
rAjya paTTAbhiSEka vivAha mahOtsava mantra hOma japamuna andamuga cokkumani
mangaLa shObhanamulu pantamuga jEyuTa mandahAsamutO sankalpamu jEsina

2.pakSi vAhana ghanuDu shrSTi kartulucEri sAkSAtkArinci sadAshivuni krpa jEsi

madhyamakaalam

yakSa kinnaravara citranEna Urvashi kAkSigA sogasuganu nATyamu jEya akSayamani karuNatO
Adi viSNu dEvuni vakSasthaLa nivAsini lakSmI dEvi jUcuTa SaD-rasayuta bhakSaNamulu bahu vidhamula
maraga pakSamutO bhaktulaku parimaLa gandha sahita dakSiNayunu jErci truptigA iccina

3.pancanada puramuna janincina nA pApamula tIrcina praNatArthi haruDu shrI

madhyamakaalam

kanjadaLa nEtritO karuNa jUcina vEnuka uncavrtti bhajana unnatamuga jEsi
pannagAbharaNa nIdu pAdamula nammiti sancita kAmAdula sancalamu dIrci
vAncita phala mosagina vAridhi nI sannidhilO manjuLa vINa vENu mrdanga mahanIya
karakaLalu shruti jErci ranjita krti jEsEdi tyAgarAja sutuniki sthiramagu padamulucina

.


Pallavi

niku sari evarura nivegani verevaru

Anupallavi

akkhu vahana sutudagu atyanta premato baguga pranavadharudu bahu vidha phalam iccina

Charanams

1.candra surya sanakadi munijana surendrulu gandharva pramukhulu kanaka laksa kumbhamuto

madhyamakaalam

skandavara sanatana vasistha sapta rsi ganadula varandaru urviki shubha mosagedi c
intalo dhyana yoga shilatava kumara nandikesha shiva bhakta graganayuva
rajya pattabhiseka vivaha mahotsava mantra homa japamuna andamuga cokkumani
mangala shobhanamulu pantamuga jeyuta mandahasamuto sankalpamu jesina

2.paksi vahana ghanudu shrsti kartuluceri saksatkarinci sadashivuni krpa jesi

madhyamakaalam

yaksa kinnaravara citranena urvashi kaksiga sogasuganu natyamu jeya aksayamani karunato
adi visnu devuni vaksasthala nivasini laksmi devi jucuta sad-rasayuta bhaksanamulu bahu vidhamula
maraga paksamuto bhaktulaku parimala gandha sahita daksinayunu jerci truptiga iccina

3.pancanada puramuna janincina na papamula tircina pranatarthi harudu shri

madhyamakaalam

kanjadala netrito karuna jucina venuka uncavrtti bhajana unnatamuga jesi
pannagabharana nidu padamula nammiti sancita kamadula sancalamu dirci
vancita phala mosagina varidhi ni sannidhilo manjula vina venu mrdanga mahaniya
karakalalu shruti jerci ranjita krti jesedi tyagaraja sutuniki sthiramagu padamulucina

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.