Main Menu

Neelaghanaabhamoortivagu (నీలఘనాభమూర్తివగు)

sitha rama kalyanam

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Neelaghanaabhamoortivagu (నీలఘనాభమూర్తివగు)      

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

నీలఘనాభమూర్తివగు నిన్ను గనుఙ్గొనికోరి వేడినన్
జాలముసేసి డాగెదవు సంస్తుతి కెక్కిన రామనామ మే
మూలను దాచుకోగలవు ముక్తికి బ్రాపది పాపమూలకు
ద్దాలముగాదె మాయెడల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 55 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!నల్లని మేఘము కాంతివంటి కాంతి గల మేనివాఁడవైన నిన్నుఁ జూడఁగోరి వేఁడుకొన్నను జాగుచేసి డాఁగికొందువు.మిక్కిలి నుతికెక్కిన రామనామమును నీ వెచ్చట దాఁచుకొనఁగలవు? మా విషయమున నది మోక్షమున కాదారమైనది.పాపములనెడి వేరులకుఁ ద్రవ్వుఁగోలయైనది.


Poem:

nīlaghanābhamūrtivagu ninnu ganuṅgonikōri vēḍinan
jālamusēsi ḍāgedavu saṃstuti kekkina rāmanāma mē
mūlanu dāchukōgalavu muktiki brāpadi pāpamūlaku
ddālamugāde māyeḍala dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 55 ॥

नीलघनाभमूर्तिवगु निन्नु गनुङ्गॊनिकोरि वेडिनन्
जालमुसेसि डागॆदवु संस्तुति कॆक्किन रामनाम मे
मूलनु दाचुकोगलवु मुक्तिकि ब्रापदि पापमूलकु
द्दालमुगादॆ मायॆडल दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 55 ॥

நீலக⁴னாப⁴மூர்திவகு³ நின்னு க³னுங்கொ³னிகோரி வேடி³னந்
ஜாலமுஸேஸி டா³கெ³த³வு ஸம்ஸ்துதி கெக்கின ராமனாம மே
மூலனு தா³சுகோக³லவு முக்திகி ப்³ராபதி³ பாபமூலகு
த்³தா³லமுகா³தெ³ மாயெட³ல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 55 ॥

ನೀಲಘನಾಭಮೂರ್ತಿವಗು ನಿನ್ನು ಗನುಙ್ಗೊನಿಕೋರಿ ವೇಡಿನನ್
ಜಾಲಮುಸೇಸಿ ಡಾಗೆದವು ಸಂಸ್ತುತಿ ಕೆಕ್ಕಿನ ರಾಮನಾಮ ಮೇ
ಮೂಲನು ದಾಚುಕೋಗಲವು ಮುಕ್ತಿಕಿ ಬ್ರಾಪದಿ ಪಾಪಮೂಲಕು
ದ್ದಾಲಮುಗಾದೆ ಮಾಯೆಡಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 55 ॥

നീലഘനാഭമൂര്തിവഗു നിന്നു ഗനുംഗൊനികോരി വേഡിനന്
ജാലമുസേസി ഡാഗെദവു സംസ്തുതി കെക്കിന രാമനാമ മേ
മൂലനു ദാചുകോഗലവു മുക്തികി ബ്രാപദി പാപമൂലകു
ദ്ദാലമുഗാദെ മായെഡല ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 55 ॥

নীলঘনাভমূর্তিবগু নিন্নু গনুংগোনিকোরি বেডিনন্
জালমুসেসি ডাগেদবু সংস্তুতি কেক্কিন রামনাম মে
মূলনু দাচুকোগলবু মুক্তিকি ব্রাপদি পাপমূলকু
দ্দালমুগাদে মাযেডল দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 55 ॥

નીલઘનાભમૂર્તિવગુ નિન્નુ ગનુંગોનિકોરિ વેડિનન્
જાલમુસેસિ ડાગેદવુ સંસ્તુતિ કેક્કિન રામનામ મે
મૂલનુ દાચુકોગલવુ મુક્તિકિ બ્રાપદિ પાપમૂલકુ
દ્દાલમુગાદે માયેડલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 55 ॥

ନୀଲଘନାଭମୂର୍ତିଵଗୁ ନିନ୍ନୁ ଗନୁଂଗୋନିକୋରି ଵେଡିନନ୍
ଜାଲମୁସେସି ଡାଗେଦଵୁ ସଂସ୍ତୁତି କେକ୍କିନ ରାମନାମ ମେ
ମୂଲନୁ ଦାଚୁକୋଗଲଵୁ ମୁକ୍ତିକି ବ୍ରାପଦି ପାପମୂଲକୁ
ଦ୍ଦାଲମୁଗାଦେ ମାୟେଡଲ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 55 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.