Main Menu

Neelotpalaambikaayaam

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Raga Poorva Gaula

 

Taalam: Roopakam

 

Diety: Nilotpalamba vibhakti Krithis
 

.

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

నీలోత్పలాంబికాయాం భక్తిం కరోమి శ్రీ

అనుపల్లవి

నీలోత్పల నాయక సమేతాయాం
నిఖిలాగమ సన్నుతాయాం
నీలాంబర పుష్ప మాలావృతాయామ్

చరణము

కవి జనాది మోదిన్యాం
కమలేశ పాలిన్యాం
సూర్య కోటి ప్రకాశిన్యాం
సూరి జనోపాసిత పూర్వ గౌళ ప్రకాశిన్యామ్
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
అవిద్యా విద్యా స్వరూపిణ్యాం
ఆరక్త వర్ణ రూపిణ్యాం
ఇభ వదన గురు గుహాది జనన్యామ్

variations

భక్తిం కరోమి శ్రీ – భక్తిం కరోమి
.


பல்லவி

நீலோத்பலாம்பி3காயாம் ப4க்திம் கரோமி ஸ்ரீ

அனுபல்லவி

நீலோத்பல நாயக ஸமேதாயாம்
நிகி2லாக3ம ஸன்னுதாயாம்
நீலாம்ப3ர புஷ்ப மாலாவ்ரு2தாயாம்

சரணம்

கவி ஜனாதி3 மோதி3ன்யாம்
கமலேஸ1 பாலின்யாம்
ஸூர்ய கோடி ப்ரகாஸி1ன்யாம்
ஸூரி ஜனோபாஸித பூர்வ கௌ3ள ப்ரகாஸி1ன்யாம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
அவித்3யா வித்3யா ஸ்வரூபிண்யாம்
ஆரக்த வர்ண ரூபிண்யாம்
இப4 வத3ன கு3ரு கு3ஹாதி3 ஜனன்யாம்

variations

ப4க்திம் கரோமி ஸ்ரீ – ப4க்திம் கரோமி
.


ಪಲ್ಲವಿ

ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಬಿಕಾಯಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ಕರೋಮಿ ಶ್ರೀ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನೀಲೋತ್ಪಲ ನಾಯಕ ಸಮೇತಾಯಾಂ
ನಿಖಿಲಾಗಮ ಸನ್ನುತಾಯಾಂ
ನೀಲಾಂಬರ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಾವೃತಾಯಾಮ್

ಚರಣಮ್

ಕವಿ ಜನಾದಿ ಮೋದಿನ್ಯಾಂ
ಕಮಲೇಶ ಪಾಲಿನ್ಯಾಂ
ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಂ
ಸೂರಿ ಜನೋಪಾಸಿತ ಪೂರ್ವ ಗೌಳ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಮ್
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಾಂ
ಆರಕ್ತ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣ್ಯಾಂ
ಇಭ ವದನ ಗುರು ಗುಹಾದಿ ಜನನ್ಯಾಮ್

variations

ಭಕ್ತಿಂ ಕರೋಮಿ ಶ್ರೀ – ಭಕ್ತಿಂ ಕರೋಮಿ
.


पल्लवि

नीलोत्पलाम्बिकायां भक्तिं करोमि श्री

अनुपल्लवि

नीलोत्पल नायक समेतायां
निखिलागम सन्नुतायां
नीलाम्बर पुष्प मालावृतायाम्

चरणम्

कवि जनादि मोदिन्यां
कमलेश पालिन्यां
सूर्य कोटि प्रकाशिन्यां
सूरि जनोपासित पूर्व गौळ प्रकाशिन्याम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
अविद्या विद्या स्वरूपिण्यां
आरक्त वर्ण रूपिण्यां
इभ वदन गुरु गुहादि जनन्याम्

variations

भक्तिं करोमि श्री – भक्तिं करोमि
.


pallavi

nIlOtpalAmbikAyAM bhaktiM karOmi SrI

anupallavi

nIlOtpala nAyaka samEtAyAM
nikhilAgama sannutAyAM
nIlAmbara pushpa mAlAvRtAyAm

caraNam

kavi janAdi mOdinyAM
kamalESa pAlinyAM
sUrya kOTi prakASinyAM
sUri janOpAsita pUrva gauLa prakASinyAm
(madhyama kAla sAhityam)
avidyA vidyA svarUpiNyAM
Arakta varNa rUpiNyAM
ibha vadana guru guhAdi jananyAm

variations

bhaktiM karOmi SrI – bhaktiM karOmi
.


പല്ലവി

നീലോത്പലാമ്ബികായാം ഭക്തിം കരോമി ശ്രീ

അനുപല്ലവി

നീലോത്പല നായക സമേതായാം
നിഖിലാഗമ സന്നുതായാം
നീലാമ്ബര പുഷ്പ മാലാവൃതായാമ്

ചരണമ്

കവി ജനാദി മോദിന്യാം
കമലേശ പാലിന്യാം
സൂര്യ കോടി പ്രകാശിന്യാം
സൂരി ജനോപാസിത പൂര്വ ഗൌള പ്രകാശിന്യാമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
അവിദ്യാ വിദ്യാ സ്വരൂപിണ്യാം
ആരക്ത വര്ണ രൂപിണ്യാം
ഇഭ വദന ഗുരു ഗുഹാദി ജനന്യാമ്

variations

ഭക്തിം കരോമി ശ്രീ – ഭക്തിം കരോമി
.


Pallavi

I show devotion towards nilotpalambika.

Anupallavi

The consort of nilotpalanAyaka; the one worshipped by all the agamas; the one wearing blue robes & garlands.

Charanam

The one pleased by poets; the one who protected Vishnu, the one that shines like crores of suns; the one worshipped by the learned & shines as the raga purvagaula; the form of knowledge & ignorance; the reddish-hued; the mother of Ganesha – the elephant faced & guruguha.

.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.