Main Menu

Neelotpalaambikaayaastava

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Maalava Gaula

 

Taalam: Misra Caapu

 

Diety: Nilotpalamba vibhakti Krithis
 

.

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

నీలోత్పలాంబికాయాస్తవ దాసోऽహం శ్రీ

అనుపల్లవి

నీలాంబరానుజాయాః నిరుపమ పదాంబుజాయాః
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
నీల కంఠార్ధ శరీరిణ్యాః నిఖిల లోక జనన్యాః

చరణము

మాయా మాళవ గౌళాది దేశ ప్రకాశిన్యాః
మాతంగ వదనేంద్రాది పూజిత వర దాయిన్యాః
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
మాయా-మయ విశ్వోత్పత్తి స్థితి లయ కారణాయాః
మాధుర్యామృత ధార మహా దేవ గురు గుహ పాశిన్యాః

variations

కారణాయాః – కారిణ్యాః
మాధుర్యామృత ధార – మాధుర్యామృతా ధార
.


பல்லவி

நீலோத்பலாம்பி3காயாஸ்தவ தா3ஸோऽஹம் ஸ்ரீ

அனுபல்லவி

நீலாம்ப3ரானுஜாயா: நிருபம பதா3ம்பு3ஜாயா:
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
நீல கண்டா2ர்த4 ஸ1ரீரிண்யா: நிகி2ல லோக ஜனன்யா:

சரணம்

மாயா மாளவ கௌ3ளாதி3 தே3ஸ1 ப்ரகாஸி1ன்யா:
மாதங்க3 வத3னேந்த்3ராதி3 பூஜித வர தா3யின்யா:
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
மாயா-மய விஸ்1வோத்பத்தி ஸ்தி2தி லய காரணாயா:
மாது4ர்யாம்ரு2த தா4ர மஹா தே3வ கு3ரு கு3ஹ பாஸி1ன்யா:

variations

காரணாயா: – காரிண்யா:
மாது4ர்யாம்ரு2த தா4ர – மாது4ர்யாம்ரு2தா தா4ர
.


ಪಲ್ಲವಿ

ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಬಿಕಾಯಾಸ್ತವ ದಾಸೋऽಹಂ ಶ್ರೀ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನೀಲಾಂಬರಾನುಜಾಯಾಃ ನಿರುಪಮ ಪದಾಂಬುಜಾಯಾಃ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ನೀಲ ಕಂಠಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣ್ಯಾಃ ನಿಖಿಲ ಲೋಕ ಜನನ್ಯಾಃ

ಚರಣಮ್

ಮಾಯಾ ಮಾಳವ ಗೌಳಾದಿ ದೇಶ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾಃ
ಮಾತಂಗ ವದನೇಂದ್ರಾದಿ ಪೂಜಿತ ವರ ದಾಯಿನ್ಯಾಃ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಮಾಯಾ-ಮಯ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣಾಯಾಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಮೃತ ಧಾರ ಮಹಾ ದೇವ ಗುರು ಗುಹ ಪಾಶಿನ್ಯಾಃ

variations

ಕಾರಣಾಯಾಃ – ಕಾರಿಣ್ಯಾಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಮೃತ ಧಾರ – ಮಾಧುರ್ಯಾಮೃತಾ ಧಾರ
.


पल्लवि

नीलोत्पलाम्बिकायास्तव दासोऽहं श्री

अनुपल्लवि

नीलाम्बरानुजायाः निरुपम पदाम्बुजायाः
(मध्यम काल साहित्यम्)
नील कण्ठार्ध शरीरिण्याः निखिल लोक जनन्याः

चरणम्

माया माळव गौळादि देश प्रकाशिन्याः
मातङ्ग वदनेन्द्रादि पूजित वर दायिन्याः
(मध्यम काल साहित्यम्)
माया-मय विश्वोत्पत्ति स्थिति लय कारणायाः
माधुर्यामृत धार महा देव गुरु गुह पाशिन्याः

variations

कारणायाः – कारिण्याः
माधुर्यामृत धार – माधुर्यामृता धार
.


pallavi

nIlOtpalAmbikAyAstava dAsO(a)haM SrI

anupallavi

nIlAmbarAnujAyAH nirupama padAmbujAyAH
(madhyama kAla sAhityam)
nIla kaNThArdha SarIriNyAH nikhila lOka jananyAH

caraNam

mAyA mALava gauLAdi dESa prakASinyAH
mAtanga vadanEndrAdi pUjita vara dAyinyAH
(madhyama kAla sAhityam)
mAyA-maya viSvOtpatti sthiti laya kAraNAyAH
mAdhuryAmRta dhAra mahA dEva guru guha pASinyAH

variations

kAraNAyAH – kAriNyAH
mAdhuryAmRta dhAra – mAdhuryAmRtA dhAra
.


പല്ലവി

നീലോത്പലാമ്ബികായാസ്തവ ദാസോऽഹം ശ്രീ

അനുപല്ലവി

നീലാമ്ബരാനുജായാഃ നിരുപമ പദാമ്ബുജായാഃ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
നീല കണ്ഠാര്ധ ശരീരിണ്യാഃ നിഖില ലോക ജനന്യാഃ

ചരണമ്

മായാ മാളവ ഗൌളാദി ദേശ പ്രകാശിന്യാഃ
മാതങ്ഗ വദനേന്ദ്രാദി പൂജിത വര ദായിന്യാഃ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
മായാ-മയ വിശ്വോത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ കാരണായാഃ
മാധുര്യാമൃത ധാര മഹാ ദേവ ഗുരു ഗുഹ പാശിന്യാഃ

variations

കാരണായാഃ – കാരിണ്യാഃ
മാധുര്യാമൃത ധാര – മാധുര്യാമൃതാ ധാര
.


Pallavi

I am a slave unto you, Nilotpalamba.

Anupallavi

(I am a slave unto)
The one who is a sister of Vishnu, the dark-hued one.The one whose lotus-feet are beyond comparison.The one who has half the body of the blue-necked Shiva. The one who is the mother of all universes.

Charanam

The one who shines forth in the lands of mAlava and Gaula regions; the one worshipped by the elephant-faced Ganesha,Indra and others; the one who bestows boons ; The one who is the causative principle behind the creation,sustenance and destruction of this illusory universe. The one who binds Shiva and Guruguha in the sweet nectar of bliss.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.