Main Menu

Neerajaakshi Kaamaakshi

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Hindolam

 

Taalam: Roopakam

 

Diety: Kanchi – Kamakshi Devi Krithis
 

.

Recitals


Nirajaksi Kamaksi     
Album: Unknown | Voice: C Saroja, C Lalitha

Nirajaksi Kamaksi     
Album: Unknown | Voice: Musiri Subramania Iyer


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

నీరజాక్షి కామాక్షి నీరద చికురే త్రిపురే

అనుపల్లవి

శారదా రమా నయనే సారస చంద్రాననే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వారిజ పాదే వరదే తారయ మాం తత్వ పదే

చరణం

గౌరీ హిందోళ ద్యుతి హీర మణి-మయాభరణే
శౌరి విరించి వినుత శివ శక్తి-మయ నవావరణే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
నారీమణ్యాద్యర్చిత నవ నాథాంతఃకరణే
సూరి జన సంసేవిత సుందర గురు గుహ కరణే

variations

నాథాంతఃకరణే – నాదాంతఃకరణే (నాదాంతఃకరణే – seems to be error)
.


பல்லவி

நீரஜாக்ஷி காமாக்ஷி நீரத3 சிகுரே த்ரிபுரே

அனுபல்லவி

ஸா1ரதா3 ரமா நயனே ஸாரஸ சந்த்3ரானனே
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வாரிஜ பாதே3 வரதே3 தாரய மாம் தத்வ பதே3

சரணம்

கௌ3ரீ ஹிந்தோ3ள த்3யுதி ஹீர மணி-மயாப4ரணே
ஸௌ1ரி விரிஞ்சி வினுத ஸி1வ ஸ1க்தி-மய நவாவரணே
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
நாரீமண்யாத்3யர்சித நவ நாதா2ந்த:கரணே
ஸூரி ஜன ஸம்ஸேவித ஸுந்த3ர கு3ரு கு3ஹ கரணே

variations

நாதா2ந்த:கரணே – நாதா3ந்த:கரணே (நாதா3ந்த:கரணே – seems to be error)
.


ಪಲ್ಲವಿ

ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೀರದ ಚಿಕುರೇ ತ್ರಿಪುರೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಶಾರದಾ ರಮಾ ನಯನೇ ಸಾರಸ ಚಂದ್ರಾನನೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಾರಿಜ ಪಾದೇ ವರದೇ ತಾರಯ ಮಾಂ ತತ್ವ ಪದೇ

ಚರಣಮ್

ಗೌರೀ ಹಿಂದೋಳ ದ್ಯುತಿ ಹೀರ ಮಣಿ-ಮಯಾಭರಣೇ
ಶೌರಿ ವಿರಿಂಚಿ ವಿನುತ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ-ಮಯ ನವಾವರಣೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ನಾರೀಮಣ್ಯಾದ್ಯರ್ಚಿತ ನವ ನಾಥಾಂತಃಕರಣೇ
ಸೂರಿ ಜನ ಸಂಸೇವಿತ ಸುಂದರ ಗುರು ಗುಹ ಕರಣೇ

variations

ನಾಥಾಂತಃಕರಣೇ – ನಾದಾಂತಃಕರಣೇ (ನಾದಾಂತಃಕರಣೇ – seems to be error)
.


पल्लवि

नीरजाक्षि कामाक्षि नीरद चिकुरे त्रिपुरे

अनुपल्लवि

शारदा रमा नयने सारस चन्द्रानने
(मध्यम काल साहित्यम्)
वारिज पादे वरदे तारय मां तत्व पदे

चरणम्

गौरी हिन्दोळ द्युति हीर मणि-मयाभरणे
शौरि विरिञ्चि विनुत शिव शक्ति-मय नवावरणे
(मध्यम काल साहित्यम्)
नारीमण्याद्यर्चित नव नाथान्तःकरणे
सूरि जन संसेवित सुन्दर गुरु गुह करणे

variations

नाथान्तःकरणे – नादान्तःकरणे (नादान्तःकरणे – seems to be error)
.


pallavi

nIrajAkshi kAmAkshi nIrada cikurE tripurE

anupallavi

SAradA ramA nayanE sArasa candrAnanE
(madhyama kAla sAhityam)
vArija pAdE varadE tAraya mAM tatva padE

caraNam

gaurI hindOLa dyuti hIra maNi-mayAbharaNE
Sauri virinci vinuta Siva Sakti-maya navAvaraNE
(madhyama kAla sAhityam)
nArImaNyAdyarcita nava nAthAntaHkaraNE
sUri jana saMsEvita sundara guru guha karaNE

variations

nAthAntaHkaraNE – nAdAntaHkaraNE (nAdAntaHkaraNE – seems to be error)
.


പല്ലവി

നീരജാക്ഷി കാമാക്ഷി നീരദ ചികുരേ ത്രിപുരേ

അനുപല്ലവി

ശാരദാ രമാ നയനേ സാരസ ചന്ദ്രാനനേ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വാരിജ പാദേ വരദേ താരയ മാം തത്വ പദേ

ചരണമ്

ഗൌരീ ഹിന്ദോള ദ്യുതി ഹീര മണി-മയാഭരണേ
ശൌരി വിരിഞ്ചി വിനുത ശിവ ശക്തി-മയ നവാവരണേ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
നാരീമണ്യാദ്യര്ചിത നവ നാഥാന്തഃകരണേ
സൂരി ജന സംസേവിത സുന്ദര ഗുരു ഗുഹ കരണേ

variations

നാഥാന്തഃകരണേ – നാദാന്തഃകരണേ (നാദാന്തഃകരണേ – seems to be error)
.


Pallavi

The lotus-eyed Kamakshi! the one with tresses dark like the rain clouds. Tripura!

Anupallavi

The one who has Lakshmi andSaraswati as her eyes,The one whose face resembles the autumn moon.The lotus-feet. The giver of boons.Protect me, O subject of the tatpada ie the supreme

Charanam

The fair-skinned, The one who wears diamonds and gemstudded ornaments. The one who has the nava avaranas which are an embodiment of shiva-shakti and worshipped by Vishnu and Brahma.The one worshipped by gems among women and is contained in the antahkarana which represent the nine nathas. The one worshipped by devas.The creator of the beautiful guruguha
.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.