Main Menu

Neevanti Daivamu (నీవంటి దైవము)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: tODi

Talam: aadi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నీవంటి దైవము షడానన నేనెందు కానరా

Anupallavi

భావించి చూడ తరము కాని
1బ్రహ్మపురి నిలయ గిరిజా తనయ (నీ)

Charanams

1. సరి బాలురతో కైలాస గిరిని
శుభాకృతితోనాడగను
2వెరపు లేక 3ప్రణవార్థము తానను
విధిని కోపగించి
సరగున 4నవ వీరులందొక
కింకరుని కని 5ముమ్మారు సెలవిచ్చి
సురులు 6ముర పురారులు విని మెచ్చగ
వరుసగాను సృష్టి శక్తినొసగిన (నీ)

2. 7హరి హరులకు దిక్-పాలుల
కల శశి సూర్యులకు
మరి 8విద్యాధరులకు 7బ్రహ్మాండ-
మున 7వెలయు 9వీరాదులకు
తరము గాక నిన్ను 7జత కూడి
శరణనగా విని సైరించక
10పరమ ద్రోహియైన శూర
పద్మాసురుని కీర్తిగాను గర్వమణచిన (నీ)

3. మార కోటులందు కల్గిన శృంగారం-
ఎల్ల ఇందు ముఖ నీ కొన-
గోరును పోలునే అటువంటి శుభ్-
ఆకారము సంతతము
సారెకు నా మదిని నిలిపిన
11కుమార దయా-పర నీరజ లోచన
తారకాధిప కలా ధరుడగు
శ్రీ 12త్యాగరాజ సన్నుతాశ్రిత హిత (నీ)

Variations

1బ్రహ్మపురి – In some books, it is taken to mean Sirgazhi in Tamil Nadu. The name of Lord Siva in the temple is Brahmapureesvara – [Sirkazhi]
o In another book, this is given as ‘Dharmapura’.
7హరి హరులకు, బ్రహ్మాండమున, వెలయు, జత కూడి – హరి హరాదులకు, బ్రహ్మాండములను, వెలసే, జత కూడక – As the former forms are appropriate, these have been adopted.
9 వీరాదుల – వర వీరాదుల
.


Pallavi

நீவண்டி தை3வமு ஷடா3னன நேனெந்து3 கானரா

Anupallavi

பா4விஞ்சி சூட3 தரமு கானி
1ப்3ரஹ்மபுரி நிலய கி3ரிஜா தனய (நீ)

Charanams

1. ஸரி பா3லுரதோ கைலாஸ கி3ரினி
சுபா4க்ருதிதோனாட3க3னு
2வெரபு லேக 3ப்ரணவார்த2மு தானனு
விதி4னி கோபகி3ஞ்சி
ஸரகு3ன 4நவ வீருலந்தொ3க
கிங்கருனி கனி 5மும்மாரு ஸெலவிச்சி
ஸுருலு 6முர புராருலு வினி மெச்சக3
வருஸகா3னு ஸ்ருஷ்டி சக்தினொஸகி3ன (நீ)

2. 7ஹரி ஹருலகு தி3க்-பாலுல
கல சசி ஸூர்யுலகு
மரி 8வித்3யாத4ருலகு 7ப்3ரஹ்மாண்ட3-
முன 7வெலயு 9வீராது3லகு
தரமு கா3க நின்னு 7ஜத கூடி3
சரணனகா3 வினி ஸைரிஞ்சக
10பரம த்3ரோஹியைன சூர
பத்3மாஸுருனி கீர்திகா3னு க3ர்வமணசின (நீ)

3. மார கோடுலந்து3 கல்கி3ன ச்ருங்கா3ரம்-
எல்ல இந்து3 முக2 நீ கொன-
கோ3ருனு போலுனே அடுவண்டி சுப்4-
ஆகாரமு ஸந்ததமு
ஸாரெகு நா மதி3னி நிலிபின
11குமார த3யா-பர நீரஜ லோசன
தாரகாதி4ப கலா த4ருட3கு3
ஸ்ரீ 12த்யாக3ராஜ ஸன்னுதாச்ரித ஹித (நீ)

Variations

1ப்3ரஹ்மபுரி – In some books, it is taken to mean Sirgazhi in Tamil Nadu. The name of Lord Siva in the temple is Brahmapureesvara – [Sirkazhi]
o In another book, this is given as ‘Dharmapura’.
7ஹரி ஹருலகு, ப்3ரஹ்மாண்ட3முன, வெலயு, ஜத கூடி3 – ஹரி ஹராது3லகு, ப்3ரஹ்மாண்ட3முலனு, வெலஸே, ஜத கூட3க – As the former forms are appropriate, these have been adopted.
9 வீராது3ல – வர வீராது3ல
.


Pallavi

ನೀವಂಟಿ ದೈವಮು ಷಡಾನನ ನೇನೆಂದು ಕಾನರಾ

Anupallavi

ಭಾವಿಂಚಿ ಚೂಡ ತರಮು ಕಾನಿ
1ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ನಿಲಯ ಗಿರಿಜಾ ತನಯ (ನೀ)

Charanams

1. ಸರಿ ಬಾಲುರತೋ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿನಿ
ಶುಭಾಕೃತಿತೋನಾಡಗನು
2ವೆರಪು ಲೇಕ 3ಪ್ರಣವಾರ್ಥಮು ತಾನನು
ವಿಧಿನಿ ಕೋಪಗಿಂಚಿ
ಸರಗುನ 4ನವ ವೀರುಲಂದೊಕ
ಕಿಂಕರುನಿ ಕನಿ 5ಮುಮ್ಮಾರು ಸೆಲವಿಚ್ಚಿ
ಸುರುಲು 6ಮುರ ಪುರಾರುಲು ವಿನಿ ಮೆಚ್ಚಗ
ವರುಸಗಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನೊಸಗಿನ (ನೀ)

2. 7ಹರಿ ಹರುಲಕು ದಿಕ್-ಪಾಲುಲ
ಕಲ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯುಲಕು
ಮರಿ 8ವಿದ್ಯಾಧರುಲಕು 7ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-
ಮುನ 7ವೆಲಯು 9ವೀರಾದುಲಕು
ತರಮು ಗಾಕ ನಿನ್ನು 7ಜತ ಕೂಡಿ
ಶರಣನಗಾ ವಿನಿ ಸೈರಿಂಚಕ
10ಪರಮ ದ್ರೋಹಿಯೈನ ಶೂರ
ಪದ್ಮಾಸುರುನಿ ಕೀರ್ತಿಗಾನು ಗರ್ವಮಣಚಿನ (ನೀ)

3. ಮಾರ ಕೋಟುಲಂದು ಕಲ್ಗಿನ ಶೃಂಗಾರಂ-
ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಮುಖ ನೀ ಕೊನ-
ಗೋರುನು ಪೋಲುನೇ ಅಟುವಂಟಿ ಶುಭ್-
ಆಕಾರಮು ಸಂತತಮು
ಸಾರೆಕು ನಾ ಮದಿನಿ ನಿಲಿಪಿನ
11ಕುಮಾರ ದಯಾ-ಪರ ನೀರಜ ಲೋಚನ
ತಾರಕಾಧಿಪ ಕಲಾ ಧರುಡಗು
ಶ್ರೀ 12ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನ್ನುತಾಶ್ರಿತ ಹಿತ (ನೀ)

Variations

1ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ – In some books, it is taken to mean Sirgazhi in Tamil Nadu. The name of Lord Siva in the temple is Brahmapureesvara – [Sirkazhi]
o In another book, this is given as ‘Dharmapura’.
7ಹರಿ ಹರುಲಕು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮುನ, ವೆಲಯು, ಜತ ಕೂಡಿ – ಹರಿ ಹರಾದುಲಕು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮುಲನು, ವೆಲಸೇ, ಜತ ಕೂಡಕ – As the former forms are appropriate, these have been adopted.
9 ವೀರಾದುಲ – ವರ ವೀರಾದುಲ
.


Pallavi

नीवण्टि दैवमु षडानन नेनॆन्दु कानरा

Anupallavi

भाविञ्चि चूड तरमु कानि
1ब्रह्मपुरि निलय गिरिजा तनय (नी)

Charanams

1. सरि बालुरतो कैलास गिरिनि
शुभाकृतितोनाडगनु
2वॆरपु लेक 3प्रणवार्थमु ताननु
विधिनि कोपगिञ्चि
सरगुन 4नव वीरुलन्दॊक
किंकरुनि कनि 5मुम्मारु सॆलविच्चि
सुरुलु 6मुर पुरारुलु विनि मॆच्चग
वरुसगानु सृष्टि शक्तिनॊसगिन (नी)

2. 7हरि हरुलकु दिक्-पालुल
कल शशि सूर्युलकु
मरि 8विद्याधरुलकु 7ब्रह्माण्ड-
मुन 7वॆलयु 9वीरादुलकु
तरमु गाक निन्नु 7जत कूडि
शरणनगा विनि सैरिञ्चक
10परम द्रोहियैन शूर
पद्मासुरुनि कीर्तिगानु गर्वमणचिन (नी)

3. मार कोटुलन्दु कल्गिन शृंगारम्-
ऎल्ल इन्दु मुख नी कॊन-
गोरुनु पोलुने अटुवण्टि शुभ्-
आकारमु सन्ततमु
सारॆकु ना मदिनि निलिपिन
11कुमार दया-पर नीरज लोचन
तारकाधिप कला धरुडगु
श्री 12त्यागराज सन्नुताश्रित हित (नी)

Variations

1ब्रह्मपुरि – In some books, it is taken to mean Sirgazhi in Tamil Nadu. The name of Lord Siva in the temple is Brahmapureesvara – [Sirkazhi]
o In another book, this is given as ‘Dharmapura’.
7हरि हरुलकु, ब्रह्माण्डमुन, वॆलयु, जत कूडि – हरि हरादुलकु, ब्रह्माण्डमुलनु, वॆलसे, जत कूडक – As the former forms are appropriate, these have been adopted.
9 वीरादुल – वर वीरादुल
.


Pallavi

nīvaṇṭi daivamu ṣaḍānana nēnendu kānarā

Anupallavi

bhāviñci cūḍa taramu kāni
1brahmapuri nilaya girijā tanaya (nī)

Charanams

1. sari bāluratō kailāsa girini
śubhākṛtitōnāḍaganu
2verapu lēka 3praṇavārthamu tānanu
vidhini kōpagiñci
saraguna 4nava vīrulandoka
kiṅkaruni kani 5mummāru selavicci
surulu 6mura purārulu vini meccaga
varusagānu sṛṣṭi śaktinosagina (nī)

2. 7hari harulaku dik-pālula
kala śaśi sūryulaku
mari 8vidyādharulaku 7brahmāṇḍa-
muna 7velayu 9vīrādulaku
taramu gāka ninnu 7jata kūḍi
śaraṇanagā vini sairiñcaka
10parama drōhiyaina śūra
padmāsuruni kīrtigānu garvamaṇacina (nī)

3. māra kōṭulandu kalgina śṛṅgāram-
ella indu mukha nī kona-
gōrunu pōlunē aṭuvaṇṭi śubh-
ākāramu santatamu
sāreku nā madini nilipina
11kumāra dayā-para nīraja lōcana
tārakādhipa kalā dharuḍagu
śrī 12tyāgarāja sannutāśrita hita (nī)

Variations

1brahmapuri – In some books, it is taken to mean Sirgazhi in Tamil Nadu. The name of Lord Siva in the temple is Brahmapureesvara – [Sirkazhi]
o In another book, this is given as ‘Dharmapura’.
7hari harulaku, brahmāṇḍamuna, velayu, jata kūḍi – hari harādulaku, brahmāṇḍamulanu, velasē, jata kūḍaka – As the former forms are appropriate, these have been adopted.
9 vīrādula – vara vīrādula
.


Pallavi

O Lord of Six Faces! I do not find anywhere a God like You.

Anupallavi

O Lord abiding in brahmapuri whom it is not possible to behold even in meditation! O Son of ParvathI – daughter of Himavan!

Charanams

1. O Lord of Six Faces! I do not find anywhere a God like You who – (a) that day, while playing, with Your auspicious form, with boys of Your age on the Kailasa mountain, (b) having become angry with Brahma who, on Your questioning, responded fearlessly that he Himself to be the purport of Pranava, (c) by quickly pointing to one warrior among nine warriors, and giving definitive orders to him allotted the powers of projection one by one, (d) to the appreciation of celestials, Vishnu – enemy of Mura, and Siva – enemy of Tri-pura on hearing the same.

2. O Lord of Six Faces! I do not find anywhere a God like You who, (a) being beyond the capacity of Vishnu, Siva, the Lords of Directions, Moon who has digits, Sun, and Vidyadhara, the blessed heroes and others existing in this great Universe (to subdue the arrogance of Soora Padmasura), (b) when (they) joining together, sought Your refuge, (c) hearing their plea and unable to bear, (d) gloriously subdued the arrogance of Soora Padmasura – who is the greatest enemy (of celestials).

3. O Moon Faced! all the lovely beauty found in millions of cupids would be equivalent to the tip of Your nail; O Lord Kumara who implanted in my mind firmly for ever such an auspicious form of Your’s! O Lord of Great Compassion! O Lotus Eyed! O Lord well praised by Lord Siva – who is wearer of Digit of Moon – Lord of Stars! O Lord Well Disposed to those dependent on You!
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.