Main Menu

Neeve Kaani (నీవే కాని)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: bilahari

Talam: caapu

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)


Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నీవే కాని నన్నెవరు కాతురురా
నీరజ దళ నయన

Anupallavi

కావలసిన కోరికలిచ్చి నన్ను చాల
కరుణించి 1బ్రోచే తల్లి తండ్రివి (నీవే)

Charanams

1. మును మా వంశమున కలుగు పెద్దలు
తపములను జేసియార్జించిన ధనము
వినవయ్య బహు జన్మములను నేననేక
విరుల వేల పూజించిన ఫలము (నీవే)

2. శరణాగత జన పాప జ్వలనమును
శమన జేయు జల పూరిత ఘనము
సుర ముని జన యోగి గణముల హృదయము
సు-గృహమౌ 2సచ్చిదానంద ఘనము (నీవే)

3. సాగర శయన నదులలో మేలైన
3స్వర్-నదీ స్నానాంబున కల్గు ఫలము
త్యాగరాజు వరమని బ్రహ్మాదులుకు
సత్యము జేసి పల్కిన తారకము (నీవే)

Variations

1బ్రోచే – బ్రోచు
3స్వర్-నదీ – స్వర్ణదీ – సువర్నదీ – స్వర్ణ నదీ – As per Monier’s Sanskrit dictionary, the following words refer to Ganga – ‘స్వర్-గంగా’ – ‘సుర నదీ’. Therefore the appropriate word might be ‘స్వర్-నదీ’.
.


Pallavi

நீவே கானி நன்னெவரு காதுருரா
நீரஜ த3ள நயன

Anupallavi

காவலஸின கோரிகலிச்சி நன்னு சால
கருணிஞ்சி 1ப்3ரோசே தல்லி தண்ட்3ரிவி (நீவே)

Charanams

1. முனு மா வம்சமுன கலுகு3 பெத்3த3லு
தபமுலனு ஜேஸியார்ஜிஞ்சின த4னமு
வினவய்ய ப3ஹு ஜன்மமுலனு நேனனேக
விருல வேல பூஜிஞ்சின ப2லமு (நீவே)

2. சரணாக3த ஜன பாப ஜ்வலனமுனு
சமன ஜேயு ஜல பூரித க4னமு
ஸுர முனி ஜன யோகி3 க3ணமுல ஹ்ருத3யமு
ஸு-க்3ருஹமௌ 2ஸச்சிதா3னந்த3 க4னமு (நீவே)

3. ஸாக3ர சயன நது3லலோ மேலைன
3ஸ்வர்-நதீ3 ஸ்னானாம்பு3ன கல்கு3 ப2லமு
த்யாக3ராஜு வரமனி ப்3ரஹ்மாது3லுகு
ஸத்யமு ஜேஸி பல்கின தாரகமு (நீவே)

Variations

1ப்3ரோசே – ப்3ரோசு
3ஸ்வர்-நதீ3 – ஸ்வர்ணதீ3 – ஸுவர்னதீ3 – ஸ்வர்ண நதீ3 – As per Monier’s Sanskrit dictionary, the following words refer to Ganga – ‘ஸ்வர்-க3ங்கா3’ – ‘ஸுர நதீ3’. Therefore the appropriate word might be ‘ஸ்வர்-நதீ3’.
.


Pallavi

ನೀವೇ ಕಾನಿ ನನ್ನೆವರು ಕಾತುರುರಾ
ನೀರಜ ದಳ ನಯನ

Anupallavi

ಕಾವಲಸಿನ ಕೋರಿಕಲಿಚ್ಚಿ ನನ್ನು ಚಾಲ
ಕರುಣಿಂಚಿ 1ಬ್ರೋಚೇ ತಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರಿವಿ (ನೀವೇ)

Charanams

1. ಮುನು ಮಾ ವಂಶಮುನ ಕಲುಗು ಪೆದ್ದಲು
ತಪಮುಲನು ಜೇಸಿಯಾರ್ಜಿಂಚಿನ ಧನಮು
ವಿನವಯ್ಯ ಬಹು ಜನ್ಮಮುಲನು ನೇನನೇಕ
ವಿರುಲ ವೇಲ ಪೂಜಿಂಚಿನ ಫಲಮು (ನೀವೇ)

2. ಶರಣಾಗತ ಜನ ಪಾಪ ಜ್ವಲನಮುನು
ಶಮನ ಜೇಯು ಜಲ ಪೂರಿತ ಘನಮು
ಸುರ ಮುನಿ ಜನ ಯೋಗಿ ಗಣಮುಲ ಹೃದಯಮು
ಸು-ಗೃಹಮೌ 2ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನಮು (ನೀವೇ)

3. ಸಾಗರ ಶಯನ ನದುಲಲೋ ಮೇಲೈನ
3ಸ್ವರ್-ನದೀ ಸ್ನಾನಾಂಬುನ ಕಲ್ಗು ಫಲಮು
ತ್ಯಾಗರಾಜು ವರಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದುಲುಕು
ಸತ್ಯಮು ಜೇಸಿ ಪಲ್ಕಿನ ತಾರಕಮು (ನೀವೇ)

Variations

1ಬ್ರೋಚೇ – ಬ್ರೋಚು
3ಸ್ವರ್-ನದೀ – ಸ್ವರ್ಣದೀ – ಸುವರ್ನದೀ – ಸ್ವರ್ಣ ನದೀ – As per Monier’s Sanskrit dictionary, the following words refer to Ganga – ‘ಸ್ವರ್-ಗಂಗಾ’ – ‘ಸುರ ನದೀ’. Therefore the appropriate word might be ‘ಸ್ವರ್-ನದೀ’.
.


Pallavi

नीवे कानि नन्नॆवरु कातुरुरा
नीरज दळ नयन

Anupallavi

कावलसिन कोरिकलिच्चि नन्नु चाल
करुणिञ्चि 1ब्रोचे तल्लि तण्ड्रिवि (नीवे)

Charanams

1. मुनु मा वंशमुन कलुगु पॆद्दलु
तपमुलनु जेसियार्जिञ्चिन धनमु
विनवय्य बहु जन्ममुलनु नेननेक
विरुल वेल पूजिञ्चिन फलमु (नीवे)

2. शरणागत जन पाप ज्वलनमुनु
शमन जेयु जल पूरित घनमु
सुर मुनि जन योगि गणमुल हृदयमु
सु-गृहमौ 2सच्चिदानन्द घनमु (नीवे)

3. सागर शयन नदुललो मेलैन
3स्वर्-नदी स्नानाम्बुन कल्गु फलमु
त्यागराजु वरमनि ब्रह्मादुलुकु
सत्यमु जेसि पल्किन तारकमु (नीवे)

Variations

1ब्रोचे – ब्रोचु
3स्वर्-नदी – स्वर्णदी – सुवर्नदी – स्वर्ण नदी – As per Monier’s Sanskrit dictionary, the following words refer to Ganga – ‘स्वर्-गंगा’ – ‘सुर नदी’. Therefore the appropriate word might be ‘स्वर्-नदी’.
.


Pallavi

nīvē kāni nannevaru kātururā
nīraja daḷa nayana

Anupallavi

kāvalasina kōrikalicci nannu cāla
karuṇiñci 1brōcē talli taṇḍrivi (nīvē)

Charanams

1. munu mā vaṃśamuna kalugu peddalu
tapamulanu jēsiyārjiñcina dhanamu
vinavayya bahu janmamulanu nēnanēka
virula vēla pūjiñcina phalamu (nīvē)

2. śaraṇāgata jana pāpa jvalanamunu
śamana jēyu jala pūrita ghanamu
sura muni jana yōgi gaṇamula hṛdayamu
su-gṛhamau 2saccidānanda ghanamu (nīvē)

3. sāgara śayana nadulalō mēlaina
3svar-nadī snānāmbuna kalgu phalamu
tyāgarāju varamani brahmāduluku
satyamu jēsi palkina tārakamu (nīvē)

Variations

1brōcē – brōcu
3svar-nadī – svarṇadī – suvarnadī – svarṇa nadī – As per Monier’s Sanskrit dictionary, the following words refer to Ganga – ‘svar-gaṅgā’ – ‘sura nadī’. Therefore the appropriate word might be ‘svar-nadī’.
.


Pallavi

O Lotus petal eyed! Who else than You will protect me?

Anupallavi

You are my Mother and Father who protect me very compassionately by granting all necessary wishes.

Charanams

1. You are the wealth earned, ere long, by fore-fathers born in our lineage, by performing penances, and O Lord! Please listen! (You are) the fruit of my worshipping with thousands of flowers in many of my earlier births.

2. You are the rain bearing cloud that extinguishes the flames of sins of those people who have sought refuge in You; You are the quintessence sat-cit-Ananda who has the heart(s) of multitude of celestials, sages and ascetics as nice abode.

3. O Lord reclining in the Ocean of Milk! You are indeed the fruit attained by one who takes holy dip in the Ganga – the heavenly river which is the most sacred of all rivers; Your name is the ferry that takes one cross the Ocean of Worldly Existence, which, this Thyagaraja told to brahma and others by swearing, to be a boon.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.