Main Menu

Nenonarimchu Paapamula (నేనొనరించు పాపముల)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Nenonarimchu Paapamula (నేనొనరించు పాపముల)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

నేనొనరిఞ్చు పాపముల నేకములైనను నాదుజిహ్వకుం
బానకమయ్యెమీపరమ పావననామముదొణ్టి చిల్కరా
మాననుగావుమన్న తుది మాటకు సద్గతి జెన్దెగావునన్
దాని ధరిమ్పగోరెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 46 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!నే ననేక పాపముల నొనరించితిని.కాఁగా నా నాలుకను నీ మిక్కిలి పవిత్రమైన నామము మదురపదారధమైనది.పూర్వమొక చిలుక రామా!నన్ను రక్షింపుమనఁగా,నా చివరి మాట కుత్తమగతిని జెందెను. కావున నే నా మాటను బలుకఁగోరెదను.


Poem:

nēnonariñchu pāpamula nēkamulainanu nādujihvakuṃ
bānakamayyemīparama pāvananāmamudoṇṭi chilkarā
mānanugāvumanna tudi māṭaku sadgati jendegāvunan
dāni dharimpagōredanu dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 46 ॥

नेनॊनरिञ्चु पापमुल नेकमुलैननु नादुजिह्वकुं
बानकमय्यॆमीपरम पावननाममुदॊण्टि चिल्करा
माननुगावुमन्न तुदि माटकु सद्गति जॆन्दॆगावुनन्
दानि धरिम्पगोरॆदनु दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 46 ॥

நேனொனரிஞ்சு பாபமுல நேகமுலைனநு நாது³ஜிஹ்வகும்
பா³னகமய்யெமீபரம பாவனநாமமுதொ³ண்டி சில்கரா
மானநுகா³வுமன்ன துதி³ மாடகு ஸத்³க³தி ஜென்தெ³கா³வுனந்
தா³னி த⁴ரிம்பகோ³ரெத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 46 ॥

ನೇನೊನರಿಞ್ಚು ಪಾಪಮುಲ ನೇಕಮುಲೈನನು ನಾದುಜಿಹ್ವಕುಂ
ಬಾನಕಮಯ್ಯೆಮೀಪರಮ ಪಾವನನಾಮಮುದೊಣ್ಟಿ ಚಿಲ್ಕರಾ
ಮಾನನುಗಾವುಮನ್ನ ತುದಿ ಮಾಟಕು ಸದ್ಗತಿ ಜೆನ್ದೆಗಾವುನನ್
ದಾನಿ ಧರಿಮ್ಪಗೋರೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 46 ॥

നേനൊനരിംചു പാപമുല നേകമുലൈനനു നാദുജിഹ്വകും
ബാനകമയ്യെമീപരമ പാവനനാമമുദൊംടി ചില്കരാ
മാനനുഗാവുമന്ന തുദി മാടകു സദ്ഗതി ജെംദെഗാവുനന്
ദാനി ധരിംപഗോരെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 46 ॥

নেনোনরিংচু পাপমুল নেকমুলৈননু নাদুজিহ্বকুং
বানকময্যেমীপরম পাবননামমুদোংটি চিল্করা
মাননুগাবুমন্ন তুদি মাটকু সদ্গতি জেংদেগাবুনন্
দানি ধরিংপগোরেদনু দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 46 ॥

નેનોનરિંચુ પાપમુલ નેકમુલૈનનુ નાદુજિહ્વકું
બાનકમય્યેમીપરમ પાવનનામમુદોંટિ ચિલ્કરા
માનનુગાવુમન્ન તુદિ માટકુ સદ્ગતિ જેંદેગાવુનન્
દાનિ ધરિંપગોરેદનુ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 46 ॥

ନେନୋନରିଂଚୁ ପାପମୁଲ ନେକମୁଲୈନନୁ ନାଦୁଜିହ୍ଵକୁଂ
ବାନକମୟ୍ୟେମୀପରମ ପାଵନନାମମୁଦୋଂଟି ଚିଲ୍କରା
ମାନନୁଗାଵୁମନ୍ନ ତୁଦି ମାଟକୁ ସଦ୍ଗତି ଜେଂଦେଗାଵୁନନ୍
ଦାନି ଧରିଂପଗୋରେଦନୁ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 46 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.