Main Menu

Nethaa Yasya Bruhaspathih (నేతా యస్య బృహస్పతిః)

Composer: Bhartruhari a King of Ujjain, Bhartruhari was the elder step brother of his more renowned sibling, Vikramaditya. His life presents to us a living account of a person’s transformation from a pleasure-loving emperor who had everything at his disposal to a sage who gave us the immortal Shataka trilogy. Bhartruhari was fiercely enamoured of his newly-wedded wife Pingala, a fact which caused Vikramaditya considerable anguish for the elder brother neglected his kingly duties preferring to spend his life in her arms. Pingala on her part conspired and had Vikramaditya thrown out of Ujjain. More...

Poem Abstract:

Yet, this courage and virtue are granted by the Supreme Power. So that power is greater than any | అయితే ఈ ధర్యం, శీలం అనేవి బహ్గవంతుని చేత ఇవ్వబడినందున, ఎంతటి పౌరుషవంతునికన్నా దైవబలమే మిన్న
 

 

Bhartruhari

Bhartruhari

Recitals


Awaiting for Contribution


Awaiting for Contribution

Hide Lyrics


This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:
నేతా యస్య బృహస్పతిః, ప్రహరణం వజ్రం, సురాః సైనికాః,
స్వర్గో దుర్గ, మనుగ్రహః ఖలు హరే, రైరావణో వారణః
ఇత్యాశ్చర్యబలాన్వితో పి బలభి ద్భగ్నః పరైః సఙ్గరే |
తద్వ్యక్తం నను దైవ మేవ శరణం ధిగ్ ధిగ్ వృథా పౌర్షమ్ ||
తాత్పర్యం:
దేవేంద్రునికి ఏం తక్కువ ? సకలైశ్వర్యాలూ ఉన్నాయి. పౌరుషం కూడా అసాధారణం. కాని పరాజయం వరించిందెందుచేత ? ప్రయత్నలోపం.

ప్రయత్నించే పురుష శ్రేష్ఠుడినే చేరుతుంది. దైవం ఇవాలనుకుంటే ఇస్తాడు – మనదేముంది? అంటారు అసమర్థులు. కానీ ప్రయత్నం చేసి తీరాలి.

ఉద్యోగినం పురుషసింహము పైతి లక్ష్మీ
ర్దైవం ప్రదాన మితి కాపురుషా వదన్తి |
దైవం నిహత్య కురు పౌరుషమాత్మశక్త్యా
యత్నే కతే యది న సిద్ధ్యతి కో త్ర దోషః ?

అప్పటికీ అనుకూలించకపోతే , తప్పు ప్రయత్నానిదే అవుతుంది. ప్రయత్నమే మన కర్తవ్యం.

బృహస్పతి వంటి దేవగురువు, ఎదురులేనిట్టి వజ్రాయుధం, సేనావాహినిలో ఉన్నవారంతా దేవతలు, కోట చూడబోతే స్వర్గం, ఐరావతం అనే ఏనుగు, అన్నిటినీమించి శ్రీహరి అనుగ్రహం …. ఇన్నీ వుండి కూడా ఇంద్రుడు యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు. అదీ – శత్రువులైన దానవుల చేతిలో …. దీనివల్ల ‘దైవబలం ప్రధానమే కాని, పౌరుష ప్రయత్నం లేనపుడు’ కార్యం అనుకూలించదు.
.


Poem:
Nethaa Yasya Bruhaspathih, Praharanam Vajram, Suraah Sainikaah,
Svargo Dhurga, Manugrahah Khalu Hare, Rairaavano Vaaranah
Ithyaashcharyabalaanvitho Pi Balabhi Dhbhagnah Paraih Saggare |
Thadhvyaktham Nanu Dhaiva Meva Sharanam Dhig Dhig Vruthaa Paursham ||
Meaning:
The King of Devas, Devendra, has all riches. Inspite of that, he faces defeat at the hands of Asuras (the Demons). This clearly exemplifies that the Supreme power is greater than all other powers.

Yet, one must not lack in effort. Even the supreme power favors those who put in the effort

udhyoginam purushasimhamu paithi lakshmee
rdhaivam pradhaana mithi kaapurushaa vadhanthi |
dhaivam nihathya kuru paurushamaathmashakthyaa
yathne kathe yadhi na sidhdhyathi ko thra dhoshah ?

The King of Devas, Indra, has a great teacher Brihaspati to guide him, the greatest elephant – Airawat, The heaven itself his fort, and above all the blessings of Lord Srihari…yet, he lost his battles to the Asuras. This is because of his lack of effort. Even the Lord’s Blessings become fruitful only to a man who puts in his efforts to succeed!
.


nethaa yasya bruhaspathih, praharanam vajram, suraah sainikaah,
svargo dhurga, manugrahah khalu hare, rairaavano vaaranah
ithyaashcharyabalaanvitho pi balabhi dhbhagnah paraih saGgare |
thadhvyaktham nanu dhaiva meva sharanam dhig dhig vruthaa paursham ||
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.