Main Menu

Nilotpalamba Jayati

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Narayana Gaula

 

Taalam: Misra Capu

 

Diety:
 

.

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


నీలోత్పలాంబా జయతి – రాగం నారాయణ గౌళ – తాళం మిశ్ర చాపు

పల్లవి

నీలోత్పలాంబా జయతి
నిత్య శుద్ధ శుభ దాయికా శ్రీ

అనుపల్లవి

మూలాజ్ఞాన హర గురు గుహ జననీ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
ఫాల లోచనీ పురాణీ పన్నగ వేణీ నత వాణీ

చరణమ్

శివ కామేశ్వరీ శంకరి శృంగార రస-కరీ
పాశాంకుశ ధరీ పరమ దయా-కరీ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
భవ రోగ హర నిపుణ-తర వర దాయిన్యాం
నారాయణ గౌళ రాగ మోదిన్యాం
భుక్తి ముక్తి మచ్చిత్తం విలయతు

variations:

పల్లవి – దాయికా – దాయిక

.

நீலோத்பலாம்பா ஜயதி – ராகம் நாராயண கௌள – தாளம் மிஸ்ர சாபு

பல்லவி

நீலோத்பலாம்பா ஜயதி
நித்ய ஸுத்த ஸுப தாயிகா ஸ்ரீ

அனுபல்லவி

மூலாக்ஞான ஹர குரு குஹ ஜனனீ
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
பால லோசனீ புராணீ பன்னக வேணீ நத வாணீ

சரணம்

ஸிவ காமேஸ்வரீ ஸங்கரி ஸ்ருங்கார ரஸ-கரீ
பாஸாங்குஸ தரீ பரம தயா-கரீ
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
பவ ரோக ஹர நிபுண-தர வர தாயின்யாம்
நாராயண கௌ3ள ராக3 மோதி3ன்யாம்
புக்தி முக்தி மச்சித்தம் விலயது

variations:

பல்லவி – தாயிகா – தாயிக

.

ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಬಾ ಜಯತಿ – ರಾಗಂ ನಾರಾಯಣ ಗೌಳ – ತಾಳಂ ಮಿಶ್ರ ಚಾಪು

ಪಲ್ಲವಿ

ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಬಾ ಜಯತಿ
ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಶುಭ ದಾಯಿಕಾ ಶ್ರೀ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಮೂಲಾಜ್ಞಾನ ಹರ ಗುರು ಗುಹ ಜನನೀ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಫಾಲ ಲೋಚನೀ ಪುರಾಣೀ ಪನ್ನಗ ವೇಣೀ ನತ ವಾಣೀ

ಚರಣಮ್

ಶಿವ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಶಂಕರಿ ಶೃಂಗಾರ ರಸ-ಕರೀ
ಪಾಶಾಂಕುಶ ಧರೀ ಪರಮ ದಯಾ-ಕರೀ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಭವ ರೋಗ ಹರ ನಿಪುಣ-ತರ ವರ ದಾಯಿನ್ಯಾಂ
ನಾರಾಯಣ ಗೌಳ ರಾಗ ಮೋದಿನ್ಯಾಂ
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಲಯತು

variations:

ಪಲ್ಲವಿ – ದಾಯಿಕಾ – ದಾಯಿಕ

.

नीलोत्पलाम्बा जयति – रागं नारायण गौळ – ताळं मिश्र चापु

पल्लवि

नीलोत्पलाम्बा जयति
नित्य शुद्ध शुभ दायिका श्री

अनुपल्लवि

मूलाज्ञान हर गुरु गुह जननी
(मध्यम काल साहित्यम्)
फाल लोचनी पुराणी पन्नग वेणी नत वाणी

चरणम्

शिव कामेश्वरी शङ्करि शृङ्गार रस-करी
पाशाङ्कुश धरी परम दया-करी
(मध्यम काल साहित्यम्)
भव रोग हर निपुण-तर वर दायिन्यां
नारायण गौळ राग मोदिन्यां
भुक्ति मुक्ति मच्चित्तं विलयतु

variations:

पल्लवि – दायिका – दायिक

.

pallavi

nIlOtpalAmbA jayati
nitya Suddha Subha dAyikA SrI

anupallavi

mUlAjnAna hara guru guha jananI
(madhyama kAla sAhityam)
phAla lOcanI purANI pannaga vENI nata vANI

caraNam

Siva kAmESvarI Sankari SRngAra rasa-karI
pASAnkuSa dharI parama dayA-karI
(madhyama kAla sAhityam)
bhava rOga hara nipuNa-tara vara dAyinyAM
nArAyaNa gauLa rAga mOdinyAM
bhukti mukti maccittaM vilayatu

variations:

pallavi – dAyikA – dAyika

.

നീലോത്പലാമ്ബാ ജയതി – രാഗം നാരായണ ഗൌള – താളം മിശ്ര ചാപു

പല്ലവി

നീലോത്പലാമ്ബാ ജയതി
നിത്യ ശുദ്ധ ശുഭ ദായികാ ശ്രീ

അനുപല്ലവി

മൂലാജ്ഞാന ഹര ഗുരു ഗുഹ ജനനീ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഫാല ലോചനീ പുരാണീ പന്നഗ വേണീ നത വാണീ

ചരണമ്

ശിവ കാമേശ്വരീ ശങ്കരി ശൃങ്ഗാര രസ-കരീ
പാശാങ്കുശ ധരീ പരമ ദയാ-കരീ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഭവ രോഗ ഹര നിപുണ-തര വര ദായിന്യാം
നാരായണ ഗൌള രാഗ മോദിന്യാം
ഭുക്തി മുക്തി മച്ചിത്തം വിലയതു

variations:

പല്ലവി – ദായികാ – ദായിക

.

Pallavi
May the eternally pure, auspicious nilotpalambaa be victorious.

Anupallavi:
The mother of guruguha who dispels the basic ignorance; the one who has a third eye on her forehead; the primordial one; the one who has serpent-like tresses; the one worshipped by Saraswathi.

Charanam:
The one dear to Shiva; the auspicious one who is full of the emotion of Shringara, the one who bears the noose and the goad, the compassionate one; the one who is capable of granting the boon of freedom from the cycle of births & deaths; the one pleased by the raga Narayanagaula; May my mind be fixed on her to attain enjoyment and liberation

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.