Main Menu

Ninaippadeppodu Nenje (நினைப்படெப்போடு நெஞ்சே)

Composer: Mayuram Vedanayakam Pillai (மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை) (11 October 1826 – 21 July 1889) also called as “Varakavi” in Tamil, this poet wrote philosophical, thought-provoking poems said to be divinely inspired. He was Born in Kulatur close to Tirucirapalli to Savarimutu PiLLai and ArokiamariammaaL on October 11, 1826, he was a prodigy in school and early had a taste for Tamil literature.More

Ragam: Nadaramakriya

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

Talam: Aadi

Language: Tamil (தமிழ்)

Mayuram Vedanayakam Pillai

Mayuram Vedanayakam Pillai

Recitals


Awaiting Contribution.
Awaiting Contribution.

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


Pallavi

நினைப்படெப்போடு நெஞ்சே அய்யன் படத்தை நினப்படெப்போடு எஞ்சே
(நினப்பதேப்போடு)

Anupallavi

தனத்தையும் மதர் யௌவனட்டையும் உத்யோக
கனத்தையும் எண்ணிப்-பல தினத்தையும் கழித்தல்
(நினப்படெப்போடு)

Charanams

1.பாட்டிலும் பல விளையாட்டிலும் டுர்விஸயக்-
காட்டிலும் புட்திடனை நாட்டி நாள் கழித்தல்
(நினப்படெப்போடு)

2.தரத்தை பிள்ளைகள் சம்சாரட்டை எண்ணி தூர்-
வ்யாபாரட்டிலே நமது நேரத்தை கழித்தல்
(நினைப்படெப்போடு)

3.தரைக்குள் ஒரு ஷாண்குழி இரைக்காக வெள்ளைக்கார
துறைக்கு கை காட்டி சாகும் வரைக்கும் நாம் உழைத்தல்
(நினைப்படெப்போடு)

4.பாருக்குள் வரும் கக்ஷிக்காராக்கும் பின்னும் இந்த
உருக்கும் உழைத்து நம் விரட்டி குலைட்டால்
(நினைப்படெப்போடு)

5.தொண்டை கிழித்துக்கொண்டு சண்டை செய்யும் வக்கீல்கள்
அண்டையில் இருண்டு நம் மண்டையை உடைத்தல்
(நினைப்படெப்போடு)

6.ஜ்னாலட்டில் பெண்கள் செய்யும் ஜலத்தையும் நம்பி அவர்
மூலட்டிலே நமது காலத்தை கழித்தல்
(நினப்படெப்போடு)

7.வேதநாயகன் டிருப்பாடங்களை மறந்து
புட உடல் வளர்க்க கடன்கள் அலைண்டால்
(நினப்படெப்போடு)


Pallavi

నినైప్పదెప్పోదు నెంజే అయ్యన్ పదత్తై నినప్పదెప్పోదు ఎంజే
(నినప్పదెప్పొదు)

Anupallavi

ధనత్తైయుం మాదర్ యౌవనత్తైయుం ఉద్యోగ
ఘనత్తైయుం ఎణ్ణిప్-పల దినత్తైయుం కజ్హిత్తాల్
(నినప్పదెప్పోదు)

Charanams

1.పాట్టిలుం పల విళైయాట్టిలుం దుర్విశయక్-
కాట్టిలుం బుద్ధితనై నాట్టి నాళ్ కజ్హిత్తాల్
(నినప్పదెప్పోదు)

2.దారత్తై పిళ్ళైగళ్ సంసారత్తై ఎణ్ణి దుర్-
వ్యాపారత్తిలే నమదు నేరత్తై కజ్హిత్తాల్
(నినైప్పదెప్పోదు)

3.తరైక్కుళ్ ఒరు షాణ్కుజ్హి ఇరైక్కగ వెళ్ళైక్కార
దురైక్కు కై కాట్టి షాగుం వరైక్కుం నాం ఉజ్హైత్తాల్
(నినైప్పదెప్పోదు)

4.పారుక్కుళ్ వరుం కక్శిక్కారాక్కుం పిన్నుం ఇంద
ఊరుక్కుం ఉజ్హైత్తు నం వీరత్తై కులైత్తాల్
(నినైప్పదెప్పోదు)

5.తొణ్డై కిజ్హిత్తుక్కొణ్డు షణ్డై షెయ్యుం వక్కీల్గళ్
అణ్డైయిల్ ఇరుందు నం మణ్డైయై ఉడైత్తాల్
(నినైప్పదెప్పోదు)

6.ఝ్నాలత్తిల్ పెణ్గళ్ షెయ్యుం జాలత్తైయుం నంబి అవర్
మూలత్తిలే నమదు కాలత్తై కజ్హిత్తాల్
(నినప్పదెప్పోదు)

7.వేదనాయకన్ తిరుప్పాదంగళై మరందు
భూత ఉడల్ వళర్క్క కాదంగళ్ అలైందాల్
(నినప్పదెప్పోదు)


Pallavi

निनैप्पदेप्पोदु नेन्जे ययन पदत्तै निनप्पदेप्पोदु एन्जे
(निनप्पदेप्पोदु)

Anupallavi

धनत्तैयुं मदर यौवनत्तैयुं उद्योग
घनत्तैयुं एन्निप् -पाल दिनत्तैयुं कज़्हित्तॢ
(निनप्पदेप्पोदु)

Charanams

1.पत्तिलुं पाल विलैयत्तिलुं दुर्विसयक-
कत्तिलुं बुद्धितणै नात्ति नल कज़्हित्तॢ
(निनप्पदेप्पोदु)

2.दरत्तै पिल्लैगल् संसरत्तै एन्नी दुर-
व्यपरत्तिले नमदु नेरत्तै कज़्हित्तॢ
(निनैप्पदेप्पोदु)

3.तरैक्कुल् ओरु शँकुज़्हि इरैक्काग वेल्लैक्कर
दुरैक्कु कै कत्ति शगुं वरैक्कुं नं उज़्हैत्तॢ
(निनैप्पदेप्पोदु)

4.परुक्कुल् वरुं कक्सिक्करक्कुं पिन्नुं इन्द
उरुक्कुं उज़्हैत्तु नं विरत्तै कुलैत्तल्
(निनैप्पदेप्पोदु)

5.तोन्दै किज़्हित्तुक्कोण्डु शाण्डि शेय्युं वक्किल्गल्
अन्दैयिल् इरुण्डु नं मन्दैयै उदैत्तल्
(निनैप्पदेप्पोदु)

6.ज्नलत्तिल् पेन्गल् शेय्युं जलत्तैयुं नंबी अवर
मुलत्तिले नमदु कलत्तै कज़्हित्तॢ
(निनप्पदेप्पोदु)

7.वेदनयकान तिरुप्पदन्गलै मरण्डु
भूत उदल वलर्क्क कदन्गल् अलैन्दल्
(निनप्पदेप्पोदु)

Pallavi

ninaippadeppOdu nenjE ayyan padattai ninappadeppOdu enjE
(ninappadeppodu)

Anupallavi

dhanattaiyum mAdar yauvanattaiyum udyOga
ghanattaiyum eNNip-pala dinattaiyum kazhittAl
(ninappadeppOdu)

Charanams

1.pATTilum pala viLaiyATTilum durviSayak-
kATTilum buddhitanai nATTi nAL kazhittAl
(ninappadeppOdu)

2.dArattai piLLaigaL samsArattai eNNi dur-
vyApArattilE namadu nErattai kazhittAl
(ninaippadeppOdu)

3.taraikkuL oru shANkuzhi iraikkaga veLLaikkAra
duraikku kai kATTi shAgum varaikkum nAm uzhaittAl
(ninaippadeppOdu)

4.pArukkuL varum kakSikkArAkkum pinnum inda
Urukkum uzhaittu nam vIrattai kulaittAl
(ninaippadeppOdu)

5.toNDai kizhittukkoNDu shaNDai sheyyum vakkIlgaL
aNDaiyil irundu nam maNDaiyai uDaittAl
(ninaippadeppOdu)

6.JnAlattil peNgaL sheyyum jAlattaiyum nambi avar
mUlattilE namadu kAlattai kazhittAl
(ninappadeppOdu)

7.vEdanAyakan tiruppAdangaLai marandu
bhUta uDal vaLarkka kAdangaL alaindAl
(ninappadeppOdu)

Pallavi

Ninaippadeppodu Nenje Ayyan Padattai Ninappadeppodu Enje
(Ninappadeppodu)

Anupallavi

Dhanattaiyum Madar Yauvanattaiyum Udyoga
Ghanattaiyum Ennip-Pala Dinattaiyum Kazhittal
(Ninappadeppodu)

Chharanams

1.Pattilum Pala Vilaiyattilum Durvisayak-
Kattilum Buddhitanai Natti Nal Kazhittal
(Ninappadeppodu)

2.Darattai Pillaigal Samsarattai Enni Dur-
Vyaparattile Namadu Nerattai Kazhittal
(Ninaippadeppodu)

3.Taraikkul Oru Shankuzhi Iraikkaga Vellaikkara
Duraikku Kai Katti Shagum Varaikkum Nam Uzhaittal
(Ninaippadeppodu)

4.Parukkul Varum Kaksikkarakkum Pinnum Inda
Urukkum Uzhaittu Nam Virattai Kulaittal
(Ninaippadeppodu)

5.Tondai Kizhittukkondu Shandai Sheyyum Vakkilgal
Andaiyil Irundu Nam Mandaiyai Udaittal
(Ninaippadeppodu)

6.Jnalattil Pengal Sheyyum Jalattaiyum Nambi Avar
Mulattile Namadu Kalattai Kazhittal
(Ninappadeppodu)

7.Vedanayakan Tiruppadangalai Marandu
Bhuta Udal Valarkka Kadangal Alaindal
(Ninappadeppodu)

Awaiting Contribution.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.