Main Menu

Ninne Namminanu (నిన్నే నమ్మినాను)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Todi

 

Taanam: Mishra Chapu

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Ninne Namminanu | నిన్నే నమ్మినాను     
Album: Unknown | Voice: Alathur Brothers

Ninne Namminanu | నిన్నే నమ్మినాను     
Album: Unknown | Voice: G.B. Balasubramaniam

Ninne Namminanu | నిన్నే నమ్మినాను     
Album: Unknown | Voice: T.M. Krishna
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

నిన్నే నమ్మినాను సదా నా
విన్నపము విని నన్ను బ్రోవుము

అనుపల్లవి

కన్న తల్లి గాదా (అంబా) బిడ్డయని
కనికరమింతైన లేదా
పన్నగ ధరుని రాణీ శుక
పాణీ కామాక్షీ కల్యాణీ (నిన్నే)

చరణం 1

వేగమే వచ్చి నాదు కోర్కెలీవే
పరాముఖమేల
భోగీంద్ర సన్నుత పూత చరితా
పురుహూత పూజితా పర దేవతే (నిన్నే)

చరణం 2

ధ్యానమే వినాక మంత్ర
తంత్రమేమి ఎరుంగనే
గాన వినోదినీ నీదు సాటి
జగాన గాననే బంగారు బొమ్మా (నిన్నే)

చరణం 3

శ్యామ కృష్ణ సహోదరీ భక్త
కామితార్థ ఫల దాయకీ
కామాక్షీ కంజ దళాయతాక్షీ
కారుణ్య మూర్తి గదా నీవే సంపద (నిన్నే)

స్వర సాహిత్య

నీ మహిమ విని మదిలో
నీవే గతియనుచును కోరితి
కమల భవ దనుజ రిపు నుత పద
కమల యుగ సమయమిదే బ్రోవుము (నిన్నే)


பல்லவி

நின்னே நம்மினானு ஸதா3 நா
வின்னபமு வினி நன்னு ப்3ரோவுமு

அனுபல்லவி

கன்ன தல்லி கா3தா3 (அம்பா3) பி3ட்3ட3(ய)னி
கனிகர(மி)ந்தைன லேதா3
பன்னக3 த4ருனி ராணீ ஸு1க
பாணீ காமாக்ஷீ கல்யாணீ (நின்னே)

சரணம் 1

வேக3மே வச்சி நாது3 கோர்கெ(லீ)வே
பராமுக2(மே)ல
போ4(கீ3)ந்த்3ர ஸன்னுத பூத சரிதா
புருஹூத பூஜிதா பர தே3வதே (நின்னே)

சரணம் 2

த்4யானமே வினாக மந்த்ர
தந்த்ர(மே)மி எருங்க3னே
கா3ன வினோதி3னீ நீது3 ஸாடி
ஜகா3ன கா3னனே ப3ங்கா3ரு பொ3ம்மா (நின்னே)

சரணம் 3

ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸஹோத3ரீ ப4க்த
காமி(தா)ர்த2 ப2ல தா3யகீ
காமாக்ஷீ கஞ்ஜ த3(ளா)ய(தா)க்ஷீ
காருண்ய மூர்தி க3தா3 நீவே ஸம்பத3 (நின்னே)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

நீ மஹிம வினி மதி3லோ
நீவே க3தி(ய)னுசுனு கோரிதி
கமல ப4வ த3னுஜ ரிபு நுத பத3
கமல யுக3 ஸமய(மி)தே3 ப்3ரோவுமு (நின்னே)


ಪಲ್ಲವಿ

ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿನಾನು ಸದಾ ನಾ
ವಿನ್ನಪಮು ವಿನಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವುಮು

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಗಾದಾ (ಅಂಬಾ) ಬಿಡ್ಡಯನಿ
ಕನಿಕರಮಿಂತೈನ ಲೇದಾ
ಪನ್ನಗ ಧರುನಿ ರಾಣೀ ಶುಕ
ಪಾಣೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ (ನಿನ್ನೇ)

ಚರಣಂ 1

ವೇಗಮೇ ವಚ್ಚಿ ನಾದು ಕೋರ್ಕೆಲೀವೇ
ಪರಾಮುಖಮೇಲ
ಭೋಗೀಂದ್ರ ಸನ್ನುತ ಪೂತ ಚರಿತಾ
ಪುರುಹೂತ ಪೂಜಿತಾ ಪರ ದೇವತೇ (ನಿನ್ನೇ)

ಚರಣಂ 2

ಧ್ಯಾನಮೇ ವಿನಾಕ ಮಂತ್ರ
ತಂತ್ರಮೇಮಿ ಎರುಂಗನೇ
ಗಾನ ವಿನೋದಿನೀ ನೀದು ಸಾಟಿ
ಜಗಾನ ಗಾನನೇ ಬಂಗಾರು ಬೊಮ್ಮಾ (ನಿನ್ನೇ)

ಚರಣಂ 3

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರೀ ಭಕ್ತ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲ ದಾಯಕೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಂಜ ದಳಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಗದಾ ನೀವೇ ಸಂಪದ (ನಿನ್ನೇ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನೀ ಮಹಿಮ ವಿನಿ ಮದಿಲೋ
ನೀವೇ ಗತಿಯನುಚುನು ಕೋರಿತಿ
ಕಮಲ ಭವ ದನುಜ ರಿಪು ನುತ ಪದ
ಕಮಲ ಯುಗ ಸಮಯಮಿದೇ ಬ್ರೋವುಮು (ನಿನ್ನೇ)


पल्लवि

निन्ने नम्मिनानु सदा ना
विन्नपमु विनि नन्नु ब्रोवुमु

अनुपल्लवि

कन्न तल्लि गादा (अम्बा) बिड्ड(य)नि
कनिकर(मि)न्तैन लेदा
पन्नग धरुनि राणी शुक
पाणी कामाक्षी कल्याणी (निन्ने)

चरणम् 1

वेगमे वच्चि नादु कोर्कॆ(ली)वे
परामुख(मे)ल
भो(गी)न्द्र सन्नुत पूत चरिता
पुरुहूत पूजिता पर देवते (निन्ने)

चरणम् 2

ध्यानमे विनाक मन्त्र
तन्त्र(मे)मि ऎरुङ्गने
गान विनोदिनी नीदु साटि
जगान गानने बङ्गारु बॊम्मा (निन्ने)

चरणम् 3

श्याम कृष्ण सहोदरी भक्त
कामि(ता)र्थ फल दायकी
कामाक्षी कञ्ज द(ळा)य(ता)क्षी
कारुण्य मूर्ति गदा नीवे संपद (निन्ने)

स्वर साहित्य

नी महिम विनि मदिलो
नीवे गति(य)नुचुनु कोरिति
कमल भव दनुज रिपु नुत पद
कमल युग समय(मि)दे ब्रोवुमु (निन्ने)


pallavi

ninnE namminAnu sadA nA
vinnapamu 1vini nannu brOvumu

anupallavi

2kanna talli gAdA (ambA) biDDa(y)ani
kanikaram(i)ntaina lEdA
3pannaga dharuni rANI Suka
pANI kAmAkshI kalyANI (ninnE)

caraNam 1

vEgamE vacci nAdu kOrkel(I)vE
4parAmukham(E)la
5bhOg(I)ndra sannuta pUta caritA
puruhUta pUjitA 6para dEvatE (ninnE)

caraNam 2

7dhyAnamE vinAka mantra
8tantram(E)mi erunganE
gAna vinOdinI nIdu sATi
jagAna 9gAnanE 10bangAru bommA (ninnE)

caraNam 3

SyAma kRshNa sahOdarI bhakta
kAmit(A)rtha phala dAyakI
kAmAkshI kanja daL(A)yat(A)kshI
kAruNya mUrti gadA nIvE saMpada (ninnE)

svara sAhitya

nI mahima vini madilO
nIvE gati(y)anucunu kOriti
kamala bhava danuja ripu nuta pada
kamala yuga samayam(i)dE brOvumu (ninnE)


പല്ലവി

നിന്നേ നമ്മിനാനു സദാ നാ
വിന്നപമു വിനി നന്നു ബ്രോവുമു

അനുപല്ലവി

കന്ന തല്ലി ഗാദാ (അമ്ബാ) ബിഡ്ഡയനി
കനികരമിന്തൈന ലേദാ
പന്നഗ ധരുനി രാണീ ശുക
പാണീ കാമാക്ഷീ കല്യാണീ (നിന്നേ)

ചരണമ് 1

വേഗമേ വച്ചി നാദു കോര്കെലീവേ
പരാമുഖമേല
ഭോഗീന്ദ്ര സന്നുത പൂത ചരിതാ
പുരുഹൂത പൂജിതാ പര ദേവതേ (നിന്നേ)

ചരണമ് 2

ധ്യാനമേ വിനാക മന്ത്ര
തന്ത്രമേമി എരുങ്ഗനേ
ഗാന വിനോദിനീ നീദു സാടി
ജഗാന ഗാനനേ ബങ്ഗാരു ബൊമ്മാ (നിന്നേ)

ചരണമ് 3

ശ്യാമ കൃഷ്ണ സഹോദരീ ഭക്ത
കാമിതാര്ഥ ഫല ദായകീ
കാമാക്ഷീ കഞ്ജ ദളായതാക്ഷീ
കാരുണ്യ മൂര്തി ഗദാ നീവേ സമ്പദ (നിന്നേ)

സ്വര സാഹിത്യ

നീ മഹിമ വിനി മദിലോ
നീവേ ഗതിയനുചുനു കോരിതി
കമല ഭവ ദനുജ രിപു നുത പദ
കമല യുഗ സമയമിദേ ബ്രോവുമു (നിന്നേ)


Pallavi

I have always (sadA) trusted (namminAnu) You alone (ninnE). Listening (vini) to my (nA) appeal (vinnapamu), please protect (brOvumu) me (nannu).

Anupallavi

Aren’t (gAdA) You the mother (talli) who bore me (kanna), O ambA (literally Mother)! Don’t You have (lEdA) this much (intaina) kindness (kanikaramu) (kanikaramintaina) that (ani) I am Your child (biDDa) (biDDayani)?
O Queen (rANI) of Siva – adorned (dharuni) with snake (pannaga)! O kAmAkshi – holding parrot (Suka) in the hand (pANI)! O kalyANI (literally Auspicious One)!
I have always trusted You alone. Listening to my appeal, please protect me.

Charanam

1.Please grant (IvE) my (nAdu) wishes (kOrkelu) (kOrkelIvE), coming (vacci) quickly (vEgamE). Why (Ela) this indifference (parAmukhamu) (parAmukhamEla)?
O Mother of Pure (pUta) exploits (caritA) extolled by Adi SEsha – King (indra) of snakes (bhOgi) (bhOgIndra)! O Supreme (para) Goddess (dEvatE) worshipped (pUjitA) by indra (puruhUta)!
I have always trusted You alone. Listening to my appeal, please protect me.

2.I do not know (erunganE) any (Emi) mantra or tantra, excepting (vinAka) just meditation (dhyAnamE).
O Enjoyer (vinOdini) of Music (gAna)! I do not find (gAnanE) Your (nIdu) equal (sATi) in this Universe (jagAna), O Golden (bangAru) Idol (bommA)!
I have always trusted You alone. Listening to my appeal, please protect me.

3.O Sister (sahOdarI) of vishNu – SyAma kRshNa! O Bestower (dAyakI) of material welfare (artha phala) as desired (kAmita) (kAmitArtha) by devotees (bhakta)!
O Long (Ayata) Lotus (kanja) petal (daLa) Eyed (akshi) (daLAyatAkshi) Mother kAmAkshi! Aren’t You (gadA) Mercy (kAruNya) Embodied (mUrti)? You alone (nIvE) are my wealth (saMpada).
I have always trusted You alone. Listening to my appeal, please protect me.

Svara Sahitya

Hearing (vini) Your (nI) greatness (mahima), I besought (kOriti) You alone (nIvE) in my mind (madilO) as (anucunu) my refuge (gati) (gatiyanucunu).
O Mother whose Lotus (kamala) feet (pada yuga) are extolled (nuta) by brahmA – abiding (bhava) in Lotus (kamala) and indra – enemy (ripu) of asuras (danuja)! This indeed (idE) is the opportune moment (samayamu) (samayamidE). Please protect (brOvumu) me.
I have always trusted You alone. Listening to my appeal, please protect me.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.