Main Menu

Ninne Nammiti (నిన్నే నమ్మితి)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kedaragaula

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

నిన్నే నమ్మితి నిజముగ గతి లోకములో

అనుపల్లవి

నన్ను-అడ చలుపగ నా విచారము దీర్చి-
అంబో-రుహ-ఆననా దివ్య-తర జూచి ప్రసన్న ముఖము (నిన్నే)

చరణం

నీ మహాత్మ్యము ఎవరే నిదానింప శక్యము గాదు గదా
శ్రీ మాతవే నీ ఛాయేతుల-ఒకని గాంచ గలనే
ఏమని చెప్పుదు దేవీ నుతింప నాదు వశమా
ఈ మహిలో నీ దయ గల్గి నా భయంబు తొలిగేనో (నిన్నే)


பல்லவி

நின்னே நம்மிதி நிஜமுக3 க3தி லோகமுலோ

அனுபல்லவி

நன்(ன)ட3 சலுபக3 நா விசாரமு தீ3ர்சி-
(ன)ம்போ3-ரு(ஹா)னனா தி3வ்ய-தர ஜூசி ப்ரஸன்ன முக2மு (நின்னே)

சரணம்

நீ மஹாத்ம்யமு எவரே நிதா3னிம்ப ஸ1க்யமு கா3து3 க3தா3
ஸ்ரீ மாதவே நீ சா2யேதுல(னொ)கனி கா3ஞ்ச க3லனே
ஏமனி செப்புது3 தே3வீ நுதிம்ப நாது3 வஸ1மா
ஈ மஹிலோ நீ த3ய க3ல்கி3 நா ப4யம்பு3 தொலிகே3னோ (நின்னே)


ಪಲ್ಲವಿ

ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿತಿ ನಿಜಮುಗ ಗತಿ ಲೋಕಮುಲೋ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನನ್ನಡ ಚಲುಪಗ ನಾ ವಿಚಾರಮು ದೀರ್ಚಿ-
ನಂಬೋ-ರುಹಾನನಾ ದಿವ್ಯ-ತರ ಜೂಚಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಮು (ನಿನ್ನೇ)

ಚರಣಂ

ನೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮು ಎವರೇ ನಿದಾನಿಂಪ ಶಕ್ಯಮು ಗಾದು ಗದಾ
ಶ್ರೀ ಮಾತವೇ ನೀ ಛಾಯೇತುಲನೊಕನಿ ಗಾಂಚ ಗಲನೇ
ಏಮನಿ ಚೆಪ್ಪುದು ದೇವೀ ನುತಿಂಪ ನಾದು ವಶಮಾ
ಈ ಮಹಿಲೋ ನೀ ದಯ ಗಲ್ಗಿ ನಾ ಭಯಂಬು ತೊಲಿಗೇನೋ (ನಿನ್ನೇ)


पल्लवि

निन्ने नम्मिति निजमुग गति लोकमुलो

अनुपल्लवि

न(न्न)ड चलुपग ना विचारमु दीर्चि-
(न)म्बो-रु(हा)नना दिव्य-तर जूचि प्रसन्न मुखमु (निन्ने)

चरणम्

नी महात्म्यमु ऎवरे निदानिम्प शक्यमु गादु गदा
श्री मातवे नी छायेतुल(नॊ)कनि गाञ्च गलने
एमनि चॆप्पुदु देवी नुतिम्प नादु वशमा
ई महिलो नी दय गल्गि ना भयम्बु तॊलिगेनो (निन्ने)


pallavi

ninnE nammiti nijamuga gati lOkamulO

anupallavi

1nann(a)Da calupaga nA vicAramu dIrci-
(n)2ambO-ruh(A)nanA divya-tara jUci 3prasanna mukhamu (ninnE)

caraNam

nI mahAtmyamu evarE nidAnimpa Sakyamu gAdu gadA
4SrI mAtavE nI 5chAyEtula(n)okani gAnca galanE
Emani ceppudu dEvI nutimpa nAdu vaSamA
I mahilO 6nI daya galgi nA bhayambu toligEnO (ninnE)


ಪಲ್ಲವಿ

ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿತಿ ನಿಜಮುಗ ಗತಿ ಲೋಕಮುಲೋ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನನ್ನು-ಅಡ ಚಲುಪಗ ನಾ ವಿಚಾರಮು ದೀರ್ಚಿ-
ಅಂಬೋ-ರುಹ-ಆನನಾ ದಿವ್ಯ-ತರ ಜೂಚಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಮು (ನಿನ್ನೇ)

ಚರಣಂ

ನೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮು ಎವರೇ ನಿದಾನಿಂಪ ಶಕ್ಯಮು ಗಾದು ಗದಾ
ಶ್ರೀ ಮಾತವೇ ನೀ ಛಾಯೇತುಲ-ಒಕನಿ ಗಾಂಚ ಗಲನೇ
ಏಮನಿ ಚೆಪ್ಪುದು ದೇವೀ ನುತಿಂಪ ನಾದು ವಶಮಾ
ಈ ಮಹಿಲೋ ನೀ ದಯ ಗಲ್ಗಿ ನಾ ಭಯಂಬು ತೊಲಿಗೇನೋ (ನಿನ್ನೇ)


Pallavi

In this World (lOkamulO), I truly (nijamuga) trusted (nammiti) You alone (ninnE) as my refuge (gati).

Anupallavi

O Moon (ambO-ruha) faced (AnanA)! Without disregarding (aDa calupaga) me (nannu) (nannaDa), relieving (dIrci) (dIrcinambO-ruhAnanA) my (nA) worries (vicAramu), please look (jUci) at me gracefully (divya-tara) with Your pleasing (prasanna) face (mukhamu).
In this World, I truly trusted You alone as my refuge.

Charanam

Isn’t it (gadA) that it is not possible (Sakyamu gAdu) for anyone (evarE) to fathom (nidAnimpa) (literally evaluate) Your (nI) greatness (mahAtmyamu)? O SrI mAtA (mAtavE)! I am unable (galanE) to find (gAnca) (literally behold) anyone (okani) who proximates even Your (nI) shadow (chAyEtula) (chAyEtulanokani).
O dEvI! What (Emani) shall I say (ceppudu)? Is it possible (vaSamA) for me (nAdu) even to extol (nutimpa) You? In this (I) Earth (mahilO), will I have (galgi) Your (nI) grace (daya) and will my (nA) fears (bhayambu) go away (toligEnO)?
In this World, I truly trusted You alone as my refuge.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.