Main Menu

Ninne Nera Namminanu (నిన్నే నెర నమ్మినాను)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aarabi

Talam: tripuTa

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions. [audio: audio-instrumental-file-name.mp3]

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నిన్నే నెర నమ్మినాను
నీరజాక్ష నను బ్రోవుము

Anupallavi

కన్న కన్న వారిని వేడు-
కొన్నాను ఫలము లేదని నే (ని)

Charanams

1. దార తనయుల ఉదర పూరణము సేయు కొరకు
దూర దేశములను సంచారము జేసి
సారమింతైన లేక వేసారి ఈ
సంసార పారావారమందు కలుగు ఫలమీ
దారియని తెలిసి రామ (ని)

2. సంచిత కర్మము తొలగించి నన్నే వేళ
కరుణించి 1బ్రోచు దైవము నీవనుచు
యాచించి కొంచెపు నరుల
నుతియించను నా వల్లను కాదంచును దుస్-సంగతి
చాలించి సంతతము రామ (ని)

3. భూ-తలముననొక్కరి చేతి ధనమపహరించు
ఘాతకుల పర-లోక భీతియు లేని
పాతకుల పట్టి యమ దూతలు కొట్టెడి వేళ
బ్రోతునని పల్కనెవరి చేత కాదని శ్రీరామ (ని)

4. ఎందు నిండియుండు రఘు నందన వేగ నా
మనసునందు తలచినయంతానందమై తోచే
సుందర వదన యోగి బృంద వందిత పాదారవింద
యుగ త్యాగరాజ వందనీయ సంతతము (ని)

Variations

1బ్రొచు దైవము నీవనుచు యాచించి – బ్రోవు దైవము నీవంచుయాసించి – the latter version is not appropriate.
.


Pallavi

நின்னே நெர நம்மினானு
நீரஜாக்ஷ நனு ப்3ரோவுமு

Anupallavi

கன்ன கன்ன வாரினி வேடு3-
கொன்னானு ப2லமு லேத3னி நே (நி)

Charanams

1. தா3ர தனயுல உத3ர பூரணமு ஸேயு கொரகு
தூ3ர தே3சமுலனு ஸஞ்சாரமு ஜேஸி
ஸாரமிந்தைன லேக வேஸாரி ஈ
ஸம்ஸார பாராவாரமந்து3 கலுகு3 ப2லமீ
தா3ரியனி தெலிஸி ராம (நி)

2. ஸஞ்சித கர்மமு தொலகி3ஞ்சி நன்னே வேள
கருணிஞ்சி 1ப்3ரோசு தை3வமு நீவனுசு
யாசிஞ்சி கொஞ்செபு நருல
நுதியிஞ்சனு நா வல்லனு காத3ஞ்சுனு து3ஸ்-ஸங்க3தி
சாலிஞ்சி ஸந்ததமு ராம (நி)

3. பூ4-தலமுனனொக்கரி சேதி த4னமபஹரிஞ்சு
கா4தகுல பர-லோக பீ4தியு லேனி
பாதகுல பட்டி யம தூ3தலு கொட்டெடி3 வேள
ப்3ரோதுனனி பல்கனெவரி சேத காத3னி ஸ்ரீராம (நி)

4. எந்து3 நிண்டி3யுண்டு3 ரகு4 நந்த3ன வேக3 நா
மனஸுனந்து3 தலசினயந்தானந்த3மை தோசே
ஸுந்த3ர வத3ன யோகி3 ப்3ருந்த3 வந்தி3த பாதா3ரவிந்த3
யுக3 த்யாக3ராஜ வந்த3னீய ஸந்ததமு (நி)

Variations

1ப்3ரொசு தை3வமு நீவனுசு யாசிஞ்சி – ப்3ரோவு தை3வமு நீவஞ்சுயாஸிஞ்சி – the latter version is not appropriate.
.


Pallavi

ನಿನ್ನೇ ನೆರ ನಮ್ಮಿನಾನು
ನೀರಜಾಕ್ಷ ನನು ಬ್ರೋವುಮು

Anupallavi

ಕನ್ನ ಕನ್ನ ವಾರಿನಿ ವೇಡು-
ಕೊನ್ನಾನು ಫಲಮು ಲೇದನಿ ನೇ (ನಿ)

Charanams

1. ದಾರ ತನಯುಲ ಉದರ ಪೂರಣಮು ಸೇಯು ಕೊರಕು
ದೂರ ದೇಶಮುಲನು ಸಂಚಾರಮು ಜೇಸಿ
ಸಾರಮಿಂತೈನ ಲೇಕ ವೇಸಾರಿ ಈ
ಸಂಸಾರ ಪಾರಾವಾರಮಂದು ಕಲುಗು ಫಲಮೀ
ದಾರಿಯನಿ ತೆಲಿಸಿ ರಾಮ (ನಿ)

2. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಮು ತೊಲಗಿಂಚಿ ನನ್ನೇ ವೇಳ
ಕರುಣಿಂಚಿ 1ಬ್ರೋಚು ದೈವಮು ನೀವನುಚು
ಯಾಚಿಂಚಿ ಕೊಂಚೆಪು ನರುಲ
ನುತಿಯಿಂಚನು ನಾ ವಲ್ಲನು ಕಾದಂಚುನು ದುಸ್-ಸಂಗತಿ
ಚಾಲಿಂಚಿ ಸಂತತಮು ರಾಮ (ನಿ)

3. ಭೂ-ತಲಮುನನೊಕ್ಕರಿ ಚೇತಿ ಧನಮಪಹರಿಂಚು
ಘಾತಕುಲ ಪರ-ಲೋಕ ಭೀತಿಯು ಲೇನಿ
ಪಾತಕುಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಮ ದೂತಲು ಕೊಟ್ಟೆಡಿ ವೇಳ
ಬ್ರೋತುನನಿ ಪಲ್ಕನೆವರಿ ಚೇತ ಕಾದನಿ ಶ್ರೀರಾಮ (ನಿ)

4. ಎಂದು ನಿಂಡಿಯುಂಡು ರಘು ನಂದನ ವೇಗ ನಾ
ಮನಸುನಂದು ತಲಚಿನಯಂತಾನಂದಮೈ ತೋಚೇ
ಸುಂದರ ವದನ ಯೋಗಿ ಬೃಂದ ವಂದಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ
ಯುಗ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಂದನೀಯ ಸಂತತಮು (ನಿ)

Variations

1ಬ್ರೊಚು ದೈವಮು ನೀವನುಚು ಯಾಚಿಂಚಿ – ಬ್ರೋವು ದೈವಮು ನೀವಂಚುಯಾಸಿಂಚಿ – the latter version is not appropriate.
.


Pallavi

निन्ने नॆर नम्मिनानु
नीरजाक्ष ननु ब्रोवुमु

Anupallavi

कन्न कन्न वारिनि वेडु-
कॊन्नानु फलमु लेदनि ने (नि)

Charanams

1. दार तनयुल उदर पूरणमु सेयु कॊरकु
दूर देशमुलनु सञ्चारमु जेसि
सारमिन्तैन लेक वेसारि ई
संसार पारावारमन्दु कलुगु फलमी
दारियनि तॆलिसि राम (नि)

2. सञ्चित कर्ममु तॊलगिञ्चि नन्ने वेळ
करुणिञ्चि 1ब्रोचु दैवमु नीवनुचु
याचिञ्चि कॊञ्चॆपु नरुल
नुतियिञ्चनु ना वल्लनु कादञ्चुनु दुस्-संगति
चालिञ्चि सन्ततमु राम (नि)

3. भू-तलमुननॊक्करि चेति धनमपहरिञ्चु
घातकुल पर-लोक भीतियु लेनि
पातकुल पट्टि यम दूतलु कॊट्टॆडि वेळ
ब्रोतुननि पल्कनॆवरि चेत कादनि श्रीराम (नि)

4. ऎन्दु निण्डियुण्डु रघु नन्दन वेग ना
मनसुनन्दु तलचिनयन्तानन्दमै तोचे
सुन्दर वदन योगि बृन्द वन्दित पादारविन्द
युग त्यागराज वन्दनीय सन्ततमु (नि)

Variations

1ब्रॊचु दैवमु नीवनुचु याचिञ्चि – ब्रोवु दैवमु नीवञ्चुयासिञ्चि – the latter version is not appropriate.
.


Pallavi

ninnē nera namminānu
nīrajākṣa nanu brōvumu

Anupallavi

kanna kanna vārini vēḍu-
konnānu phalamu lēdani nē (ni)

Charanams

1. dāra tanayula udara pūraṇamu sēyu koraku
dūra dēśamulanu sañcāramu jēsi
sāramintaina lēka vēsāri ī
saṃsāra pārāvāramandu kalugu phalamī
dāriyani telisi rāma (ni)

2. sañcita karmamu tolagiñci nannē vēḷa
karuṇiñci 1brōcu daivamu nīvanucu
yāciñci koñcepu narula
nutiyiñcanu nā vallanu kādañcunu dus-saṅgati
cāliñci santatamu rāma (ni)

3. bhū-talamunanokkari cēti dhanamapahariñcu
ghātakula para-lōka bhītiyu lēni
pātakula paṭṭi yama dūtalu koṭṭeḍi vēḷa
brōtunani palkanevari cēta kādani śrīrāma (ni)

4. endu niṇḍiyuṇḍu raghu nandana vēga nā
manasunandu talacinayantānandamai tōcē
sundara vadana yōgi bṛnda vandita pādāravinda
yuga tyāgarāja vandanīya santatamu (ni)

Variations

1brocu daivamu nīvanucu yāciñci – brōvu daivamu nīvañcuyāsiñci – the latter version is not appropriate.
.


Pallavi

O Lotus Eyed! I have believed You alone much; please protect me.

Anupallavi

Even though I besought all and sundry people, realising that there is no result, I have believed You alone much; please protect me.

Charanams

1. Having travelled to distant lands for fulfilling the wants of stomach of wife and children, having come to grief as there was not even a little substance (in that), and having realised that this is the kind of result that exists in this Ocean of Worldly Existence, O Lord Sri Rama! I have believed You alone much; please protect me.

2. Entreating You as the God for mercifully protecting me at all times by getting rid of my accumulated results of actions, having put an end to evil-company, because it is not possible for me to extol petty people, O Lord Sri Rama! I have always believed You alone much; please protect me.

3. Realising that it is not within the capacity of anyone to say that he would protect, at that time when the messengers of Lord of Death get hold and thrash the cruel people who, in this Earth, snatch away another’s wealth, and the sinners who do not have the fright of next World, O Lord Sri Rama! I have believed You alone much; please protect me.

4. O Lord Raghu Nandana, who exists filling everywhere (or everything)! O Beautiful faced Lord whose form, the moment I think of, quickly comes to my mind blissfully! O Lord whose Lotus feet are worshipped by the multitude of ascetics! O Lord worshipped by this Thyagaraja! O Lord Sri Rama! I have always believed You alone much; please protect me.
.

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.