Main Menu

Ninne Nera Namminanura O Rama (నిన్నే నెర నమ్మినానురా ఓ రామ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaamavardhani

Talam: roopakam

51 pantuvaraaLi (kaamavardhani) mela
Aa: S R1 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions .


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నిన్నే నెర నమ్మినానురా ఓ రామ రామయ్య

Anupallavi

1అన్ని కల్లలనుచు 2ఆడి పాడి వేడి
పన్నగ శయన నే చిన్న తనము నాడే (నిన్నే)

Charanams

1. వేద శాస్త్ర పురాణ విద్యలచే 3భేద
వాదములు తీరక 4భ్రమయు వారల జూచి (నిన్నే)

2. భోగముల కొరకు భువిలో రాజసమ్మున
5యాగాదులొనరించి అలయు వారల జూచి (నిన్నే)

3. ఈ జన్మమున నిన్ను 6రాజి జేసుకొన లేక
రాజిల్లరని 7త్యాగరాజ రాజ రాఘవ (నిన్నే)

Variations

4భ్రమయు – భ్రమసే
7త్యాగరాజ రాజ – త్యాగరాజ వంద్య
.


Pallavi

நின்னே நெர நம்மினானுரா ஓ ராம ராமய்ய

Anupallavi

1அன்னி கல்லலனுசு 2ஆடி3 பாடி3 வேடி3
பன்னக3 சயன நே சின்ன தனமு நாடே3 (நின்னே)

Charanams

1. வேத3 சாஸ்த்ர புராண வித்3யலசே 3பே4த3
வாத3முலு தீரக 4ப்4ரமயு வாரல ஜூசி (நின்னே)

2. போ4க3முல கொரகு பு4விலோ ராஜஸம்முன
5யாகா3து3லொனரிஞ்சி அலயு வாரல ஜூசி (நின்னே)

3. ஈ ஜன்மமுன நின்னு 6ராஜி ஜேஸுகொன லேக
ராஜில்லரனி 7த்யாக3ராஜ ராஜ ராக4வ (நின்னே)

Variations

4ப்4ரமயு – ப்4ரமஸே
7த்யாக3ராஜ ராஜ – த்யாக3ராஜ வந்த்3ய
.


Pallavi

ನಿನ್ನೇ ನೆರ ನಮ್ಮಿನಾನುರಾ ಓ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ

Anupallavi

1ಅನ್ನಿ ಕಲ್ಲಲನುಚು 2ಆಡಿ ಪಾಡಿ ವೇಡಿ
ಪನ್ನಗ ಶಯನ ನೇ ಚಿನ್ನ ತನಮು ನಾಡೇ (ನಿನ್ನೇ)

Charanams

1. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ವಿದ್ಯಲಚೇ 3ಭೇದ
ವಾದಮುಲು ತೀರಕ 4ಭ್ರಮಯು ವಾರಲ ಜೂಚಿ (ನಿನ್ನೇ)

2. ಭೋಗಮುಲ ಕೊರಕು ಭುವಿಲೋ ರಾಜಸಮ್ಮುನ
5ಯಾಗಾದುಲೊನರಿಂಚಿ ಅಲಯು ವಾರಲ ಜೂಚಿ (ನಿನ್ನೇ)

3. ಈ ಜನ್ಮಮುನ ನಿನ್ನು 6ರಾಜಿ ಜೇಸುಕೊನ ಲೇಕ
ರಾಜಿಲ್ಲರನಿ 7ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಾಜ ರಾಘವ (ನಿನ್ನೇ)

Variations

4ಭ್ರಮಯು – ಭ್ರಮಸೇ
7ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಾಜ – ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಂದ್ಯ
.


Pallavi

निन्ने नॆर नम्मिनानुरा ओ राम रामय्य

Anupallavi

1अन्नि कल्ललनुचु 2आडि पाडि वेडि
पन्नग शयन ने चिन्न तनमु नाडे (निन्ने)

Charanams

1. वेद शास्त्र पुराण विद्यलचे 3भेद
वादमुलु तीरक 4भ्रमयु वारल जूचि (निन्ने)

2. भोगमुल कॊरकु भुविलो राजसम्मुन
5यागादुलॊनरिञ्चि अलयु वारल जूचि (निन्ने)

3. ई जन्ममुन निन्नु 6राजि जेसुकॊन लेक
राजिल्लरनि 7त्यागराज राज राघव (निन्ने)

Variations

4भ्रमयु – भ्रमसे
7त्यागराज राज – त्यागराज वन्द्य
.


Pallavi

ninnē nera namminānurā ō rāma rāmayya

Anupallavi

1anni kallalanucu 2āḍi pāḍi vēḍi
pannaga śayana nē cinna tanamu nāḍē (ninnē)

Charanams

1. vēda śāstra purāṇa vidyalacē 3bhēda
vādamulu tīraka 4bhramayu vārala jūci (ninnē)

2. bhōgamula koraku bhuvilō rājasammuna
5yāgādulonariñci alayu vārala jūci (ninnē)

3. ī janmamuna ninnu 6rāji jēsukona lēka
rājillarani 7tyāgarāja rāja rāghava (ninnē)

Variations

4bhramayu – bhramasē
7tyāgarāja rāja – tyāgarāja vandya
.


Pallavi

O Lord Rama! O Lord Ramayya! I have fully believed You alone.

Anupallavi

O Lord reclining on the couch of Sesha – the snake! Considering everything (else) as false, I have fully believed You alone, since my childhood days, beseeching You by dancing and singing.

Charanams

1. Having seen people being confounded, unable to resolve their arguments about duality (and non-duality) with their (academic) knowledge of Veda, Sastra and Purana, I have fully believed You alone.

2. Having seen people wandering about, in this World, by performing sacrificial oblations etc endowed with quality of passion, for the sake of ejoyments, I have fully believed You alone.

3. Having realised that, in this life, none can shine forth without being consented by You, O Lord Raghava – master of this Thyagaraja! I have fully believed You alone.
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.