Main Menu

Nive Gatiyani (నీవే గతియని)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kalyani

 

Taanam: Tishra Mathya

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Nive Gatiyani | నీవే గతియని     
Album: Unknown | Voice: R. Vedhavalli
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

నీవే గతియని నెర నమ్మినాను జగదంబా
నీవనాథ రక్షకి మాయమ్మా

అనుపల్లవి

రావే వేగమే మనవి వినమ్మా శ్రీ
రాజ రాజేశ్వరీ దేవీ (నీవే)

చరణం

కామ కోటి పీఠ నివాసిని కల్యాణీ
శ్యామ కృష్ణ సోదరీ దేవీ
నీదు చరితము విని విని పాద కమలమును
కోరితిని సదా గతియని
పొగడి పొగడి చరణము గొలిచేనమ్మా
బంగారు కామాక్షి (నీవే)


பல்லவி

நீவே க3தி(ய)னி நெர நம்மினானு ஜக3(த3)ம்பா3
நீ(வ)னாத2 ரக்ஷகி மா(ய)ம்மா

அனுபல்லவி

ராவே வேக3மே மனவி வி(ன)ம்மா ஸ்ரீ
ராஜ ரா(ஜே)ஸ்1வரீ தே3வீ (நீவே)

சரணம்

காம கோடி பீட2 நிவாஸினி கல்யாணீ
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரீ தே3வீ
நீது3 சரிதமு வினி வினி பாத3 கமலமுனு
கோரிதினி ஸதா3 க3தி(ய)னி
பொக3டி3 பொக3டி3 சரணமு கொ3லிசே(ன)ம்மா
ப3ங்கா3ரு காமாக்ஷி (நீவே)


ಪಲ್ಲವಿ

ನೀವೇ ಗತಿಯನಿ ನೆರ ನಮ್ಮಿನಾನು ಜಗದಂಬಾ
ನೀವನಾಥ ರಕ್ಷಕಿ ಮಾಯಮ್ಮಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ರಾವೇ ವೇಗಮೇ ಮನವಿ ವಿನಮ್ಮಾ ಶ್ರೀ
ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ (ನೀವೇ)

ಚರಣಂ

ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಪೀಠ ನಿವಾಸಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರೀ ದೇವೀ
ನೀದು ಚರಿತಮು ವಿನಿ ವಿನಿ ಪಾದ ಕಮಲಮುನು
ಕೋರಿತಿನಿ ಸದಾ ಗತಿಯನಿ
ಪೊಗಡಿ ಪೊಗಡಿ ಚರಣಮು ಗೊಲಿಚೇನಮ್ಮಾ
ಬಂಗಾರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ (ನೀವೇ)


पल्लवि

नीवे गति(य)नि नॆर नम्मिनानु जग(द)म्बा
नी(व)नाथ रक्षकि मा(य)म्मा

अनुपल्लवि

रावे वेगमे मनवि वि(न)म्मा श्री
राज रा(जे)श्वरी देवी (नीवे)

चरणम्

काम कोटि पीठ निवासिनि कल्याणी
श्याम कृष्ण सोदरी देवी
नीदु चरितमु विनि विनि पाद कमलमुनु
कोरितिनि सदा गति(य)नि
पॊगडि पॊगडि चरणमु गॊलिचे(न)म्मा
बङ्गारु कामाक्षि (नीवे)


pallavi

nIvE gati(y)ani nera namminAnu jagad-ambA
nIv(a)nAtha rakshaki mA(y)ammA

anupallavi

rAvE vEgamE manavi vin(a)mmA SrI
rAja rAj(E)SvarI dEvI (nIvE)

caraNam

1kAma kOTi pITha nivAsini kalyANI
SyAma kRshNa sOdarI dEvI
nIdu caritamu vini vini pAda kamalamunu
kOritini sadA gati(y)ani
pogaDi pogaDi 2caraNamu golicEn(a)mmA
bangAru kAmAkshi (nIvE)


പല്ലവി

നീവേ ഗതിയനി നെര നമ്മിനാനു ജഗദമ്ബാ
നീവനാഥ രക്ഷകി മായമ്മാ

അനുപല്ലവി

രാവേ വേഗമേ മനവി വിനമ്മാ ശ്രീ
രാജ രാജേശ്വരീ ദേവീ (നീവേ)

ചരണമ്

കാമ കോടി പീഠ നിവാസിനി കല്യാണീ
ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരീ ദേവീ
നീദു ചരിതമു വിനി വിനി പാദ കമലമുനു
കോരിതിനി സദാ ഗതിയനി
പൊഗഡി പൊഗഡി ചരണമു ഗൊലിചേനമ്മാ
ബങ്ഗാരു കാമാക്ഷി (നീവേ)


Pallavi

O Mother (ambA) of Universe (jagat) (jagadambA)! I have totally (nera) (literally much) trusted (namminAnu) that (ani) You alone (nIvE) are my refuge (gati) (gatiyani). O Our (mA) Mother (ammA) (mAyammA)! You (nIvu) are the protector (rakshaki) of hapless people (anAtha) (nIvanAtha).

Anupallavi

O Mother (ammA) SrI rAja rAjESvarI (rAja ISvarI)! Please come (rAvE) quickly (vEgamE) and listen (vinu) (vinammA) to my appeal (manavi). O dEvI!
O Mother of Universe! I have totally trusted that You alone are my refuge. O Our Mother! You are the protector of hapless people.

Charanam

O kalyANI – abiding (nivAsinI) in kAma kOTi pITha! O Sister (sOdarI) of vishNu – SyAma kRshNa! O dEvI!
Hearing again and again (vini vini) Your (nIdu) story (caritamu), I besought (kOritini) Your feet (pAda) lotus (kamalamunu).
O Mother (ammA)! Extolling again and again (pogaDi pogaDi), I always (sadA) worshipped (golicEnu) (golicEnammA) Your feet (caraNamu) as (ani) my refuge (gati) (gatiyani). O bangAru kAmAkshi!
O Mother of Universe! I have totally trusted that You alone are my refuge. O Our Mother! You are the protector of hapless people.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.