Main Menu

O Jagadamba Nanu (ఓ జగదంబా నను)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Anandabhairavi

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals


O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: Bombay S Jayashri

O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: Sampagodu S Vighnaraja

O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: Veena Kumar

O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: Toronto Brothers

O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: K.V.Narayanaswamy

O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: M.D.Ramanathan

O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Voice: M.S.Subbulakshmi


O Jagadamba Nanu | ఓ జగదంబా నను     
Album: Unknown | Instrument: Flute | Artist: T.R.Mahalingam
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

ఓ జగదంబా నను (అంబా) నీవు
జవమున బ్రోవు అంబా

అనుపల్లవి

ఈ జగతి గతియౌ జనులకు మరి
తేజమున రాజ వినుతయౌ
రాజ ముఖీ సరోజ నయన సుగుణ
రాజ రాజిత కామాక్షి (ఓ జగదంబా)

చరణం 1

కన్న తల్లి నాదు చెంతనింత
కన్నడ సలుపగ తగునా
నిన్ను నే నమ్మియున్న వాడు గదా
నన్నొకని బ్రోచుటకరుదా
అన్ని భువనంబులు గాచేవు
ప్రసన్న మూర్తి అన్న పూర్ణ వరదా
విన్నపంబు విన్నవించి సన్నిధి
విపన్న భయ విమోచన ధౌరేయ (ఓ జగదంబా)

చరణం 2

జాలమేల శైల బాల తాళ
జాలను జననీ నిన్ను వినా
పాలనార్థముగ వేరే దైవముల
లోల మతియై నమ్మితినా
నీల నుతా శీలము నేనెచ్చటనైన
గాన గాన లోల హృదయా
నీల కంఠ రాణి నిన్ను నమ్మితిని
నిజంబుగ బలికేది దయ చేసి (ఓ జగదంబా)

చరణం 3

చంచలాత్ముడనుయేమి పూర్వ
సంచితముల సలిపితినో
కంచి కామాక్షీ నేను నిన్ను
పొడగాంచితిని శరణు శరణు
నీవించుకా చంచల గతి నా
దెసనుంచవమ్మా శ్యామ కృష్ణ వినుతా
మంచి కీర్తినిచ్చునట్టి దేవీ
మన్నించి నాదపరాధముల సహించి (ఓ జగదంబా)

స్వర సాహిత్య

వర సిత గిరి నిలయుని ప్రియ ప్రణయిని
పరా శక్తి మనవిని వినుమా
మరియాదలెరుగని దుష్ప్రభుల
కోరి వినుతింపగ వరంబొసగి (ఓ జగదంబా)


பல்லவி

ஓ ஜக3(த3)ம்பா3 நனு (அம்பா3) நீவு
ஜவமுன ப்3ரோவு அம்பா3

அனுபல்லவி

ஈ ஜக3தி க3தியௌ ஜனுலகு மரி
தேஜமுன ராஜ வினுதயௌ
ராஜ முகீ2 ஸரோஜ நயன ஸுகு3ண
ராஜ ராஜித காமாக்ஷி (ஓ ஜக3த3ம்பா3)

சரணம் 1

கன்ன தல்லி நாது3 செந்த(னி)ந்த
கன்னட3 ஸலுபக3 தகு3னா
நின்னு நே நம்மி(யு)ன்ன வாடு3 க3தா3
நன்(னொ)கனி ப்3ரோசுட(க)ருதா3
அன்னி பு4வனம்பு3லு கா3சேவு
ப்ரஸன்ன மூர்தி அன்ன பூர்ண வரதா3
வின்னபம்பு3 வின்னவிஞ்சி ஸன்னிதி4
விபன்ன ப4ய விமோசன தௌ4ரேய (ஓ ஜக3த3ம்பா3)

சரணம் 2

ஜால(மே)ல ஸை1ல பா3ல தாள
ஜாலனு ஜனனீ நின்னு வினா
பால(னா)ர்த2முக3 வேரே தை3வமுல
லோல மதியை நம்மிதினா
நீல நு(தா) ஸீ1லமு நே(னெ)ச்சட(னை)ன
கா3ன கா3ன லோல ஹ்ரு2த3யா
நீல கண்ட2 ராணி நின்னு நம்மிதினி
நிஜம்பு3க3 ப3லிகேதி3 த3ய சேஸி (ஓ ஜக3த3ம்பா3)

சரணம் 3

சஞ்ச(லா)த்முட3னு(யே)மி பூர்வ
ஸஞ்சிதமுல ஸலிபிதினோ
கஞ்சி காமாக்ஷீ நேனு நின்னு
பொட3கா3ஞ்சிதினி ஸ1ரணு ஸ1ரணு
நீ(வி)ஞ்சு(கா) சஞ்சல க3தி நா
தெ3ஸ(னுஞ்சவ)ம்மா ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண வினுதா
மஞ்சி கீர்தி(னி)ச்சு(ன)ட்டி தே3வீ
மன்னிஞ்சி நா(த3)பராத4முல ஸஹிஞ்சி (ஓ ஜக3த3ம்பா3)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

வர ஸித கி3ரி நிலயுனி ப்ரிய ப்ரணயினி
பரா ஸ1க்தி மனவினி வினுமா
மரியாத3(லெ)ருக3னி து3ஷ்-ப்ரபு4ல
கோரி வினுதிம்பக3 வரம்(பொ3)ஸகி3 (ஓ ஜக3த3ம்பா3)


ಪಲ್ಲವಿ

ಓ ಜಗದಂಬಾ ನನು (ಅಂಬಾ) ನೀವು
ಜವಮುನ ಬ್ರೋವು ಅಂಬಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಈ ಜಗತಿ ಗತಿಯೌ ಜನುಲಕು ಮರಿ
ತೇಜಮುನ ರಾಜ ವಿನುತಯೌ
ರಾಜ ಮುಖೀ ಸರೋಜ ನಯನ ಸುಗುಣ
ರಾಜ ರಾಜಿತ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ (ಓ ಜಗದಂಬಾ)

ಚರಣಂ 1

ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ನಾದು ಚೆಂತನಿಂತ
ಕನ್ನಡ ಸಲುಪಗ ತಗುನಾ
ನಿನ್ನು ನೇ ನಮ್ಮಿಯುನ್ನ ವಾಡು ಗದಾ
ನನ್ನೊಕನಿ ಬ್ರೋಚುಟಕರುದಾ
ಅನ್ನಿ ಭುವನಂಬುಲು ಗಾಚೇವು
ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವರದಾ
ವಿನ್ನಪಂಬು ವಿನ್ನವಿಂಚಿ ಸನ್ನಿಧಿ
ವಿಪನ್ನ ಭಯ ವಿಮೋಚನ ಧೌರೇಯ (ಓ ಜಗದಂಬಾ)

ಚರಣಂ 2

ಜಾಲಮೇಲ ಶೈಲ ಬಾಲ ತಾಳ
ಜಾಲನು ಜನನೀ ನಿನ್ನು ವಿನಾ
ಪಾಲನಾರ್ಥಮುಗ ವೇರೇ ದೈವಮುಲ
ಲೋಲ ಮತಿಯೈ ನಮ್ಮಿತಿನಾ
ನೀಲ ನುತಾ ಶೀಲಮು ನೇನೆಚ್ಚಟನೈನ
ಗಾನ ಗಾನ ಲೋಲ ಹೃದಯಾ
ನೀಲ ಕಂಠ ರಾಣಿ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿತಿನಿ
ನಿಜಂಬುಗ ಬಲಿಕೇದಿ ದಯ ಚೇಸಿ (ಓ ಜಗದಂಬಾ)

ಚರಣಂ 3

ಚಂಚಲಾತ್ಮುಡನುಯೇಮಿ ಪೂರ್ವ
ಸಂಚಿತಮುಲ ಸಲಿಪಿತಿನೋ
ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನೇನು ನಿನ್ನು
ಪೊಡಗಾಂಚಿತಿನಿ ಶರಣು ಶರಣು
ನೀವಿಂಚುಕಾ ಚಂಚಲ ಗತಿ ನಾ
ದೆಸನುಂಚವಮ್ಮಾ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಿನುತಾ
ಮಂಚಿ ಕೀರ್ತಿನಿಚ್ಚುನಟ್ಟಿ ದೇವೀ
ಮನ್ನಿಂಚಿ ನಾದಪರಾಧಮುಲ ಸಹಿಂಚಿ (ಓ ಜಗದಂಬಾ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವರ ಸಿತ ಗಿರಿ ನಿಲಯುನಿ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಣಯಿನಿ
ಪರಾ ಶಕ್ತಿ ಮನವಿನಿ ವಿನುಮಾ
ಮರಿಯಾದಲೆರುಗನಿ ದುಷ್ಪ್ರಭುಲ
ಕೋರಿ ವಿನುತಿಂಪಗ ವರಂಬೊಸಗಿ (ಓ ಜಗದಂಬಾ)


पल्लवि

ओ जग(द)म्बा ननु (अम्बा) नीवु
जवमुन ब्रोवु अम्बा

अनुपल्लवि

ई जगति गतियौ जनुलकु मरि
तेजमुन राज विनुतयौ
राज मुखी सरोज नयन सुगुण
राज राजित कामाक्षि (ओ जगदम्बा)

चरणम् 1

कन्न तल्लि नादु चॆन्त(नि)न्त
कन्नड सलुपग तगुना
निन्नु ने नम्मि(यु)न्न वाडु गदा
न(न्नॊ)कनि ब्रोचुट(क)रुदा
अन्नि भुवनम्बुलु गाचेवु
प्रसन्न मूर्ति अन्न पूर्ण वरदा
विन्नपम्बु विन्नविञ्चि सन्निधि
विपन्न भय विमोचन धौरेय (ओ जगदम्बा)

चरणम् 2

जाल(मे)ल शैल बाल ताळ
जालनु जननी निन्नु विना
पाल(ना)र्थमुग वेरे दैवमुल
लोल मतियै नम्मितिना
नील नु(ता) शीलमु ने(नॆ)च्चट(नै)न
गान गान लोल हृदया
नील कण्ठ राणि निन्नु नम्मितिनि
निजम्बुग बलिकेदि दय चेसि (ओ जगदम्बा)

चरणम् 3

चञ्च(ला)त्मुडनु(ये)मि पूर्व
सञ्चितमुल सलिपितिनो
कञ्चि कामाक्षी नेनु निन्नु
पॊडगाञ्चितिनि शरणु शरणु
नी(वि)ञ्चु(का) चञ्चल गति ना
दॆस(नुञ्चव)म्मा श्याम कृष्ण विनुता
मञ्चि कीर्ति(नि)च्चु(न)ट्टि देवी
मन्निञ्चि ना(द)पराधमुल सहिञ्चि (ओ जगदम्बा)

स्वर साहित्य

वर सित गिरि निलयुनि प्रिय प्रणयिनि
परा शक्ति मनविनि विनुमा
मरियाद(लॆ)रुगनि दुष्प्रभुल
कोरि विनुतिम्पग वर(म्बॊ)सगि (ओ जगदम्बा)


pallavi

1O jagad-ambA 2nanu (ambA) nIvu
javamuna brOvu ambA

anupallavi

I jagati 3gatiyau janulaku mari
tEjamuna rAja vinutayau
rAja mukhI sarOja nayana suguNa
rAja rAjita kAmAkshi (O jagadambA)

caraNam 1

kanna talli nAdu centan(i)nta
kannaDa salupaga tagunA
ninnu nE nammi(y)unna vADu gadA
nann(o)kani brOcuTak(a)rudA
anni bhuvanambulu gAcEvu
prasanna mUrti anna pUrNa varadA
vinnapambu 4vinnavinci sannidhi
vipanna bhaya vimOcana dhaurEya (O jagadambA)

caraNam 2

jAlam(E)la Saila bAla tALa
jAlanu jananI ninnu vinA
pAlan(A)rthamuga vErE daivamula
lOla matiyai nammitinA
5nIla nut(A) 6SIlamu nEn(e)ccaTan(ai)na
gAna gAna lOla hRdayA
nIla kaNTha rANi ninnu nammitini
nijambuga balikEdi daya cEsi (O jagadambA)

caraNam 3

7cancal(A)tmuDanu(y)Emi pUrva
sancitamula salipitinO
kanci kAmAkshI nEnu ninnu
poDagAncitini SaraNu SaraNu
nIv(i)ncuk(A) cancala gati nA
desan(u)nc(av)ammA SyAma kRshNa vinutA
manci kIrtin(i)ccun(a)TTi dEvI
manninci nAd(a)parAdhamula sahinci (O jagadambA)

svara sAhitya

vara sita giri nilayuni priya praNayini
parA Sakti manavini vinumA
mariyAdal(e)rugani dush-prabhula
kOri vinutimpaga 8varamb(o)sagi (O jagadambA)പല്ലവി

ഓ ജഗദമ്ബാ നനു (അമ്ബാ) നീവു
ജവമുന ബ്രോവു അമ്ബാ

അനുപല്ലവി

ഈ ജഗതി ഗതിയൌ ജനുലകു മരി
തേജമുന രാജ വിനുതയൌ
രാജ മുഖീ സരോജ നയന സുഗുണ
രാജ രാജിത കാമാക്ഷി (ഓ ജഗദമ്ബാ)

ചരണമ് 1

കന്ന തല്ലി നാദു ചെന്തനിന്ത
കന്നഡ സലുപഗ തഗുനാ
നിന്നു നേ നമ്മിയുന്ന വാഡു ഗദാ
നന്നൊകനി ബ്രോചുടകരുദാ
അന്നി ഭുവനമ്ബുലു ഗാചേവു
പ്രസന്ന മൂര്തി അന്ന പൂര്ണ വരദാ
വിന്നപമ്ബു വിന്നവിഞ്ചി സന്നിധി
വിപന്ന ഭയ വിമോചന ധൌരേയ (ഓ ജഗദമ്ബാ)

ചരണമ് 2

ജാലമേല ശൈല ബാല താള
ജാലനു ജനനീ നിന്നു വിനാ
പാലനാര്ഥമുഗ വേരേ ദൈവമുല
ലോല മതിയൈ നമ്മിതിനാ
നീല നുതാ ശീലമു നേനെച്ചടനൈന
ഗാന ഗാന ലോല ഹൃദയാ
നീല കണ്ഠ രാണി നിന്നു നമ്മിതിനി
നിജമ്ബുഗ ബലികേദി ദയ ചേസി (ഓ ജഗദമ്ബാ)

ചരണമ് 3

ചഞ്ചലാത്മുഡനുയേമി പൂര്വ
സഞ്ചിതമുല സലിപിതിനോ
കഞ്ചി കാമാക്ഷീ നേനു നിന്നു
പൊഡഗാഞ്ചിതിനി ശരണു ശരണു
നീവിഞ്ചുകാ ചഞ്ചല ഗതി നാ
ദെസനുഞ്ചവമ്മാ ശ്യാമ കൃഷ്ണ വിനുതാ
മഞ്ചി കീര്തിനിച്ചുനട്ടി ദേവീ
മന്നിഞ്ചി നാദപരാധമുല സഹിഞ്ചി (ഓ ജഗദമ്ബാ)

സ്വര സാഹിത്യ

വര സിത ഗിരി നിലയുനി പ്രിയ പ്രണയിനി
പരാ ശക്തി മനവിനി വിനുമാ
മരിയാദലെരുഗനി ദുഷ്പ്രഭുല
കോരി വിനുതിമ്പഗ വരമ്ബൊസഗി (ഓ ജഗദമ്ബാ)Pallavi

O Mother (ambA) of Universe (jagat) (jagadambA)! O Mother (ambA)! You (nIvu) please protect (brOvu) me (nanu) quickly (javamuna), O Mother (ambA)!

Anupallavi

You are refuge (gatiyau) for people (janulaku) in this (I) World (jagati). Further (mari), You are the One extolled (vinutayau) by kings (rAja) gloriously (tEjamuna).
O Moon (rAja) faced (mukhI)! O Lotus (sarOja) Eyed (nayana)! O Virtuous (suguNa)! O Mother kAmAkshi sporting (rAjita) crescent (rAja) (literally moon)!

Charanam

1.O Mother (talli) who bore me (kanna)! Is it justified (tagunA) to show (salupaga) this much (inta) of unconcern (kannaDa) towards (centanu) (centaninta) me (nAdu)?
Am I (nE) not the One (vADu gadA) who has trusted (nammi unna) (nammiyunna) You (ninnu)? You nourish (gAcEvu) the entire (anni) Worlds (bhuvanambulu). Is protecting (brOcuTaku) me (nannu) alone (okani) (nannokani) so difficult (arudA) (literally scarce) (brOcuTakarudA)?
O Mother anna pUrNa with pleasing (prasanna) countenance (mUrti) who bestows boons (varadA)!
O Foremost (dhaurEya) in getting rid (vimOcana) the fears (bhaya) of unfortunate people (vipanna)! Heeding (vinnavinci) to my plea (vinnapambu) made in Your sannidhi (literally holy presence), please protect me quickly.

2.O Daughter (bAla) of Himalaya – Mountain (Saila)! Why (Ela) this tarrying (jAlamu) (jAlamEla)? I am unable (jAlanu) to forbear (tALa). O Mother (jananI)! Did I, becoming wavering (lOla) minded (matiyai), trust (nammitinA) other (vErE) Gods (daivamula) than (vinA) You (ninnu) for the sake (arthamuga) of protection (pAlana) (pAlanArthamuga)?
I (nEnu) do not find (gAna) anywhere (eccaTanu aina) (nEneccaTanaina) that (A) kind of (Your) virtue (SIlamu) which has been extolled (nuta) (nutA) by Siva (nIla). O Mother who enjoys (lOla hRdayA) music (gAna)!
O Queen Consort (rANi) of Siva – blue (nIla) throated (kaNTha)! I trusted (nammitini) You (ninnu) – this statement (balikEdi) is true (nijambuga). Kindly (daya cEsi) protect me quickly.

3.I am unsteady (cancala) minded (AtmuDanu). O kAmAkshi of kAncIpura (kanci)! As a result of (salipitinO) some (Emi) earlier (pUrva) (meritorious) deeds (sancitamula), I (nEnu) beheld (poDagAncitini) You (ninnu). I surrender whole heartedly (SaraNu SaraNu).
O Mother (ammA)! You (nIvu) please turn (uncu) (literally place) a little (incuka) Your (A) (literally that) (nIvincukA) glance (cancala gati) (literally wandering) in my (nA) direction (desanu) (desanuncavammA). O Mother extolled (vinutA) by vishNu – SyAma kRshNa!
O dEvi who (aTTi) (literally that kind of) grants (iccunu) good (manci) fame (kIritini) (kIrtiniccunaTTi)! O Mother! Forgiving (manninci) me and tolerating (sahinci) my (nAdu) transgressions (aparAdhamula) (nAdaparAdhamula), please protect me quickly.

Svara Sahitya

O Dear (priya) Consort (praNayini) of Siva – resident (nilayuni) of blessed (vara) Himalaya – snow (sita) (literally white) mountain (giri)! O parA Sakti! Please listen (vinumA) to my appeal (manavini).
Please grant (osagi) me boons (varambu) (varambosagi) and protect me quickly so that I do not seek (kOri) and extol (vinutimpaga) those evil-some rich (dush-prabhula) who do not know (erugani) decencies (mariyAdalu) (mariyAdalerugani).

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.