Main Menu

O Ramaa Ramana ( ఓ రమా రమణ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kEdaaram

Talam:aadi

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


O Ramaa Ramana | ఓ రమా రమణ     
Voice: BalamuraliKrishna Chours

O Ramaa Ramana | ఓ రమా రమణ     
Voice: Vital Ramamurthy


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఓ రమా రమణ రామ రామ
నేనోర్వ జాల రఘురామ

Charanams

1. సారసాక్ష మనసార నమ్మితిని
చేరరా నీవుపచారమాయెగా (ఓ రమా)

2. అంగలార్పు కని పొంగగాను శ్రీ
రంగ నీ మది కరంగ లేదురా (ఓ రమా)

3. నిన్ను నమ్మి నే ఖిన్నుడైతి
ఆపన్ను నరులకేమున్నదిద్ధరిని (ఓ రమా)

4. చుట్టి చుట్టి నా గుట్టునంగడిన
పెట్ట జేసి చే పట్టకుంటితివి (ఓ రమా)

5. ధీరుడంచు నిను కోరుకున్న నీ
వారలీ వ్యసన వారిధినీదిరా (ఓ రమా)

6. మేటియౌ 1పలుకు బోటి పతికియే
నాటి క్రోధమో తోడి వారలలో (ఓ రమా)

7. మాన రక్షక పురాణ సజ్జన
నిదానుడనుచు నిను దానమడిగితిని (ఓ రమా)

8. గాన నీకు సరి గాన లోలయిక
కాన రారు పెద్దాన పెట్టుదును (ఓ రమా)

9. యోగ సిద్ధులకు ఏ గతియనుచు
వేగ తోచదా త్యాగరాజ నుత (ఓ రమా)

Variations

1పలుకు బోటి పతికి – పలుకు బోటికి
.


Pallavi

ஓ ரமா ரமண ராம ராம
நேனோர்வ ஜால ரகு4ராம

Charanams

1. ஸாரஸாக்ஷ மனஸார நம்மிதினி
சேரரா நீவுபசாரமாயெகா3 (ஓ ரமா)

2. அங்க3லார்பு கனி பொங்க3கா3னு ஸ்ரீ
ரங்க3 நீ மதி3 கரங்க3 லேது3ரா (ஓ ரமா)

3. நின்னு நம்மி நே கி2ன்னுடை3தி
ஆபன்னு நருலகேமுன்னதி3த்3த4ரினி (ஓ ரமா)

4. சுட்டி சுட்டி நா கு3ட்டுனங்க3டி3ன
பெட்ட ஜேஸி சே பட்டகுண்டிதிவி (ஓ ரமா)

5. தீ4ருட3ஞ்சு நினு கோருகுன்ன நீ
வாரலீ வ்யஸன வாரிதி4னீதி3ரா (ஓ ரமா)

6. மேடியௌ 1பலுகு போ3டி பதிகியே
நாடி க்ரோத4மோ தோடி3 வாரலலோ (ஓ ரமா)

7. மான ரக்ஷக புராண ஸஜ்ஜன
நிதா3னுட3னுசு நினு தா3னமடி3கி3தினி (ஓ ரமா)

8. கா3ன நீகு ஸரி கா3ன லோலயிக
கான ராரு பெத்3தா3ன பெட்டுது3னு (ஓ ரமா)

9. யோக3 ஸித்3து4லகு ஏ க3தியனுசு
வேக3 தோசதா3 த்யாக3ராஜ நுத (ஓ ரமா)

Variations

1பலுகு போ3டி பதிகி – பலுகு போ3டிகி
.


Pallavi

ಓ ರಮಾ ರಮಣ ರಾಮ ರಾಮ
ನೇನೋರ್ವ ಜಾಲ ರಘುರಾಮ

Charanams

1. ಸಾರಸಾಕ್ಷ ಮನಸಾರ ನಮ್ಮಿತಿನಿ
ಚೇರರಾ ನೀವುಪಚಾರಮಾಯೆಗಾ (ಓ ರಮಾ)

2. ಅಂಗಲಾರ್ಪು ಕನಿ ಪೊಂಗಗಾನು ಶ್ರೀ
ರಂಗ ನೀ ಮದಿ ಕರಂಗ ಲೇದುರಾ (ಓ ರಮಾ)

3. ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿ ನೇ ಖಿನ್ನುಡೈತಿ
ಆಪನ್ನು ನರುಲಕೇಮುನ್ನದಿದ್ಧರಿನಿ (ಓ ರಮಾ)

4. ಚುಟ್ಟಿ ಚುಟ್ಟಿ ನಾ ಗುಟ್ಟುನಂಗಡಿನ
ಪೆಟ್ಟ ಜೇಸಿ ಚೇ ಪಟ್ಟಕುಂಟಿತಿವಿ (ಓ ರಮಾ)

5. ಧೀರುಡಂಚು ನಿನು ಕೋರುಕುನ್ನ ನೀ
ವಾರಲೀ ವ್ಯಸನ ವಾರಿಧಿನೀದಿರಾ (ಓ ರಮಾ)

6. ಮೇಟಿಯೌ 1ಪಲುಕು ಬೋಟಿ ಪತಿಕಿಯೇ
ನಾಟಿ ಕ್ರೋಧಮೋ ತೋಡಿ ವಾರಲಲೋ (ಓ ರಮಾ)

7. ಮಾನ ರಕ್ಷಕ ಪುರಾಣ ಸಜ್ಜನ
ನಿದಾನುಡನುಚು ನಿನು ದಾನಮಡಿಗಿತಿನಿ (ಓ ರಮಾ)

8. ಗಾನ ನೀಕು ಸರಿ ಗಾನ ಲೋಲಯಿಕ
ಕಾನ ರಾರು ಪೆದ್ದಾನ ಪೆಟ್ಟುದುನು (ಓ ರಮಾ)

9. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧುಲಕು ಏ ಗತಿಯನುಚು
ವೇಗ ತೋಚದಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ (ಓ ರಮಾ)

Variations

1ಪಲುಕು ಬೋಟಿ ಪತಿಕಿ – ಪಲುಕು ಬೋಟಿಕಿ
.


Pallavi

ओ रमा रमण राम राम
नेनोर्व जाल रघुराम

Charanams

1. सारसाक्ष मनसार नम्मितिनि
चेररा नीवुपचारमायॆगा (ओ रमा)

2. अंगलार्पु कनि पॊंगगानु श्री
रंग नी मदि करंग लेदुरा (ओ रमा)

3. निन्नु नम्मि ने खिन्नुडैति
आपन्नु नरुलकेमुन्नदिद्धरिनि (ओ रमा)

4. चुट्टि चुट्टि ना गुट्टुनंगडिन
पॆट्ट जेसि चे पट्टकुण्टितिवि (ओ रमा)

5. धीरुडञ्चु निनु कोरुकुन्न नी
वारली व्यसन वारिधिनीदिरा (ओ रमा)

6. मेटियौ 1पलुकु बोटि पतिकिये
नाटि क्रोधमो तोडि वारललो (ओ रमा)

7. मान रक्षक पुराण सज्जन
निदानुडनुचु निनु दानमडिगितिनि (ओ रमा)

8. गान नीकु सरि गान लोलयिक
कान रारु पॆद्दान पॆट्टुदुनु (ओ रमा)

9. योग सिद्धुलकु ए गतियनुचु
वेग तोचदा त्यागराज नुत (ओ रमा)

Variations

1पलुकु बोटि पतिकि – पलुकु बोटिकि
.


Pallavi

ō ramā ramaṇa rāma rāma
nēnōrva jāla raghurāma

Charanams

1. sārasākṣa manasāra nammitini
cērarā nīvupacāramāyegā (ō ramā)

2. aṅgalārpu kani poṅgagānu śrī
raṅga nī madi karaṅga lēdurā (ō ramā)

3. ninnu nammi nē khinnuḍaiti
āpannu narulakēmunnadiddharini (ō ramā)

4. cuṭṭi cuṭṭi nā guṭṭunaṅgaḍina
peṭṭa jēsi cē paṭṭakuṇṭitivi (ō ramā)

5. dhīruḍañcu ninu kōrukunna nī
vāralī vyasana vāridhinīdirā (ō ramā)

6. mēṭiyau 1paluku bōṭi patikiyē
nāṭi krōdhamō tōḍi vāralalō (ō ramā)

7. māna rakṣaka purāṇa sajjana
nidānuḍanucu ninu dānamaḍigitini (ō ramā)

8. gāna nīku sari gāna lōlayika
kāna rāru peddāna peṭṭudunu (ō ramā)

9. yōga siddhulaku ē gatiyanucu
vēga tōcadā tyāgarāja nuta (ō ramā)

Variations

1paluku bōṭi patiki – paluku bōṭiki
.


Pallavi

O Beloved of LakSmi! O Lord Rama! O Lord Rama! O Lord Raghurama! I am not to able withstand the distress.

Charanams

1. O Lotus Eyed! I believed you whole heartedly; deign to be united with me – isn’t it indeed Your service?

2. O Lord of Sri Rangam! Even after seeing my grief, Your mind has not melted to feel perturbed.

3. Having believed you, I became dejected; what hope is there in this world for hapless people?

4. Repeatedly, having exposed my honour, you remined without holding my hand.

5. Did Your people who besought You as a Hero, struggle in this Ocean of distress?

6. I do not know whether the great Brahma – Consort of Sarasvati – Goddess of speech – has some previous wrath (against me that my fate is like this) in the midst of my compeers.

7. O Saviour of our honour! O The Ancient One! I begged alms considering You to be the source of the pious people.

8. O Lord Enamoured by music! One cannot find any equal to you in music; I shall swear strongly.

9. O Lord Praised by this Thyagaraja! Will it not occur to You quickly as to what else is the scope for those who are accomplished in asceticism?
.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.