Main Menu

O Ranga Saayee (ఓ రంగ శాయి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaambhOji

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


O Ranga Saayee | ఓ రంగ శాయి     
Voice: S.R. Srinivasa Iyer

O Ranga Saayee | ఓ రంగ శాయి     
Voice: T.M. Krishna

O Ranga Saayee | ఓ రంగ శాయి     
Voice: M.S. Subbulakshmi


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఓ రంగ 1శాయి 2పిలిచితే 3ఓయనుచు రా రాదా

Anupallavi

4సారంగ ధరుడు 5జూచి కైలాస్-
ఆధిపుడు కా లేదా (ఓ రంగ)

Charanam

భూ-లోక వైకుంఠమిదియని
నీలోన నీవేయుప్పొంగి
6శ్రీ లోలుడైయుంటే మా
చింత తీరేదెన్నడో
మేలోర్వ లేని జనులలో నే
మిగుల నొగిలి దివ్య రూపమును
ముత్యాల సరులయురమును 7కాన
వచ్చితి త్యాగరాజ హృద్-భూషణ (ఓ రంగ)

Variations

1శాయి – శాయీ
2 పిలిచితే – పిలచితే
.


Pallavi

ஓ ரங்க3 1சாயி 2பிலிசிதே 3ஓயனுசு ரா ராதா3

Anupallavi

4ஸாரங்க3 த4ருடு3 5ஜூசி கைலாஸ்-
ஆதி4புடு3 கா லேதா3 (ஓ ரங்க3)

Charanam

பூ4-லோக வைகுண்ட2மிதி3யனி
நீலோன நீவேயுப்பொங்கி3
6ஸ்ரீ லோலுடை3யுண்டே மா
சிந்த தீரேதெ3ன்னடோ3
மேலோர்வ லேனி ஜனுலலோ நே
மிகு3ல நொகி3லி தி3வ்ய ரூபமுனு
முத்யால ஸருலயுரமுனு 7கான
வச்சிதி த்யாக3ராஜ ஹ்ருத்-பூ4ஷண (ஓ ரங்க3)

Variations

1சாயி – சாயீ
2 பிலிசிதே – பிலசிதே

.


Pallavi
ಓ ರಂಗ 1ಶಾಯಿ 2ಪಿಲಿಚಿತೇ 3ಓಯನುಚು ರಾ ರಾದಾ

Anupallavi
4ಸಾರಂಗ ಧರುಡು 5ಜೂಚಿ ಕೈಲಾಸ್-
ಆಧಿಪುಡು ಕಾ ಲೇದಾ (ಓ ರಂಗ)

Charanam

ಭೂ-ಲೋಕ ವೈಕುಂಠಮಿದಿಯನಿ
ನೀಲೋನ ನೀವೇಯುಪ್ಪೊಂಗಿ
6ಶ್ರೀ ಲೋಲುಡೈಯುಂಟೇ ಮಾ
ಚಿಂತ ತೀರೇದೆನ್ನಡೋ
ಮೇಲೋರ್ವ ಲೇನಿ ಜನುಲಲೋ ನೇ
ಮಿಗುಲ ನೊಗಿಲಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪಮುನು
ಮುತ್ಯಾಲ ಸರುಲಯುರಮುನು 7ಕಾನ
ವಚ್ಚಿತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹೃದ್-ಭೂಷಣ (ಓ ರಂಗ)

Variations

1ಶಾಯಿ – ಶಾಯೀ
2 ಪಿಲಿಚಿತೇ – ಪಿಲಚಿತೇ
.


Pallavi

ओ रंग 1शायि 2पिलिचिते 3ओयनुचु रा रादा

Anupallavi

4सारंग धरुडु 5जूचि कैलास्-
आधिपुडु का लेदा (ओ रंग)

Charanam

भू-लोक वैकुण्ठमिदियनि
नीलोन नीवेयुप्पॊंगि
6श्री लोलुडैयुण्टे मा
चिन्त तीरेदॆन्नडो
मेलोर्व लेनि जनुललो ने
मिगुल नॊगिलि दिव्य रूपमुनु
मुत्याल सरुलयुरमुनु 7कान
वच्चिति त्यागराज हृद्-भूषण (ओ रंग)

Variations

1शायि – शायी
2 पिलिचिते – पिलचिते
.


Pallavi

ō raṅga 1śāyi 2pilicitē 3ōyanucu rā rādā

Anupallavi

4sāraṅga dharuḍu 5jūci kailās-
ādhipuḍu kā lēdā (ō raṅga)

Charanam

bhū-lōka vaikuṇṭhamidiyani
nīlōna nīvēyuppoṅgi
6śrī lōluḍaiyuṇṭē mā
cinta tīrēdennaḍō
mēlōrva lēni janulalō nē
migula nogili divya rūpamunu
mutyāla sarulayuramunu 7kāna
vacciti tyāgarāja hṛd-bhūṣaṇa (ō raṅga)

Variations

1śāyi – śāyī
2 pilicitē – pilacitē
.


Pallavi

O Lord reclining in Ranga Vimana! When I call You, can’t You come responding ‘O’?

Anupallavi

Didn’t Lord Siva -holder of antelope (or deer) – become the Lord of Kailasa by beholding You?

Charanam

Considering this place to be Vaikuntha on the Earth, exulting all by Yourself, if You remain enamoured with Lakshmi, pray tell me, when our worries would be relieved? Having suffered a lot in the midst of people who could not withstand others’ excellence, I have come to behold Your divine form and Your chest with pearl necklaces shining therein. O Lord who is the adornment of the heart of this Thyagaraja!
.

, , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.