Main Menu

Paalaya Mam Brhadeesvari

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Todi

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Tanjavur – Brihadeeswara Krithis

.

Recitals


Palayamam Paramesvari     
Album: Unknown | Voice: Sanjay Subramanyan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

పాలయ మాం బృహదీశ్వరి
భక్త జనావన శంకరి

అనుపల్లవి

బాల చంద్ర శేఖరి
బాలా పరమేశ్వరి
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వల్లీశ గురు గుహాది వందిత –
వరదాభయ-కరి

చరణము

బృహదీశ్వర మోహిని
బృహన్నాయకి ధనిని
పరమ హంస స్వరూపిణి
పరమ శాంత ప్రకాశిని
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
మహేంద్రాద్యుపాసితే లలితే
మంగళ వరదే
సహస్ర దళ పద్మ స్థితే
సదానంద సహితే
.


பல்லவி

பாலய மாம் ப்3ரு2ஹதீ3ஸ்1வரி
ப4க்த ஜனாவன ஸ1ங்கரி

அனுபல்லவி

பா3ல சந்த்3ர ஸே1க2ரி
பா3லா பரமேஸ்1வரி
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வல்லீஸ1 கு3ரு கு3ஹாதி3 வந்தி3த –
வரதா3ப4ய-கரி

சரணம்

ப்3ரு2ஹதீ3ஸ்1வர மோஹினி
ப்3ரு2ஹன்னாயகி த4னினி
பரம ஹம்ஸ ஸ்வரூபிணி
பரம ஸா1ந்த ப்ரகாஸி1னி
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
மஹேந்த்3ராத்3யுபாஸிதே லலிதே
மங்க3ள வரதே3
ஸஹஸ்ர த3ள பத்3ம ஸ்தி2தே
ஸதா3னந்த3 ஸஹிதே
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಬೃಹದೀಶ್ವರಿ
ಭಕ್ತ ಜನಾವನ ಶಂಕರಿ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಬಾಲ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಿ
ಬಾಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಲ್ಲೀಶ ಗುರು ಗುಹಾದಿ ವಂದಿತ –
ವರದಾಭಯ-ಕರಿ

ಚರಣಮ್

ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಮೋಹಿನಿ
ಬೃಹನ್ನಾಯಕಿ ಧನಿನಿ
ಪರಮ ಹಂಸ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಪರಮ ಶಾಂತ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯುಪಾಸಿತೇ ಲಲಿತೇ
ಮಂಗಳ ವರದೇ
ಸಹಸ್ರ ದಳ ಪದ್ಮ ಸ್ಥಿತೇ
ಸದಾನಂದ ಸಹಿತೇ
.


पल्लवि

पालय मां बृहदीश्वरि
भक्त जनावन शङ्करि

अनुपल्लवि

बाल चन्द्र शेखरि
बाला परमेश्वरि
(मध्यम काल साहित्यम्)
वल्लीश गुरु गुहादि वन्दित –
वरदाभय-करि

चरणम्

बृहदीश्वर मोहिनि
बृहन्नायकि धनिनि
परम हंस स्वरूपिणि
परम शान्त प्रकाशिनि
(मध्यम काल साहित्यम्)
महेन्द्राद्युपासिते ललिते
मङ्गळ वरदे
सहस्र दळ पद्म स्थिते
सदानन्द सहिते
.


pallavi

pAlaya mAM bRhadISvari
bhakta janAvana Sankari

anupallavi

bAla candra SEkhari
bAlA paramESvari
(madhyama kAla sAhityam)
vallISa guru guhAdi vandita –
varadAbhaya-kari

caraNam

bRhadISvara mOhini
bRhannAyaki dhanini
parama haMsa svarUpiNi
parama SAnta prakASini
(madhyama kAla sAhityam)
mahEndrAdyupAsitE lalitE
mangaLa varadE
sahasra daLa padma sthitE
sadAnanda sahitE
.


പല്ലവി

പാലയ മാം ബൃഹദീശ്വരി
ഭക്ത ജനാവന ശങ്കരി

അനുപല്ലവി

ബാല ചന്ദ്ര ശേഖരി
ബാലാ പരമേശ്വരി
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വല്ലീശ ഗുരു ഗുഹാദി വന്ദിത –
വരദാഭയ-കരി

ചരണമ്

ബൃഹദീശ്വര മോഹിനി
ബൃഹന്നായകി ധനിനി
പരമ ഹംസ സ്വരൂപിണി
പരമ ശാന്ത പ്രകാശിനി
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
മഹേന്ദ്രാദ്യുപാസിതേ ലലിതേ
മങ്ഗള വരദേ
സഹസ്ര ദള പദ്മ സ്ഥിതേ
സദാനന്ദ സഹിതേ
.


Pallavi

Project me BrhadIshvari, The harbinger of auspiciousness. The one fond of her devotees.

Anupallavi

The one who wears a young (crescent) moon on her forehead.The one who is in the form of the young maiden as Bala Parameshvari.
The one who displays the signs of boon-giving and fearlessness. The one worshipped by Shanmukha – Lord of Valli.

Charanam

The one who is enchanted by Brhadishvara.The one who is known as the great Goddess. The one who is wealthy.
The one who is in the form meditated by the great yogis. The one who glows in her supreme serenity.
O Lalita! worshipped by indra and others. The auspicious bestower of boons.
The one who is seated in the 1000-petalled lotus (in the sahasrara) and is associated with eternal bliss

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.