Main Menu

Palayashu Mam (पालय आशु मां)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Arabhi

 

Taanam: Triputa

 

Language: Sanskri

.

Recitals

Palayashu Mam Paradevate | पालय आशु मां     
Album: Unknown | Voice: Sulochana Pattabhiraman
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Sanskri. Other languages are for your convenienceपल्लवि

पालय-आशु मां पर देवते

अनुपल्लवि

काल काल वल्लभे ललिते अति ललिते (पालयाशु)

चरणम् 1

गान विनोदिनी निरञ्जनी
दान प्रदायिनी रञ्जनी
मान-उन्नतिं देहि मे शिवे
मानवती हिम गिरि तनये (पालयाशु)

चरणम् 2

कञ्ज लोचने कामाक्षी
पञ्च-अक्षर वैभव मुदिते
काम कोटि पीठ सुवासिनी
श्याम कृष्ण परिपालित जननी (पालयाशु)


పల్లవి

పాలయాశు మాం పర దేవతే

అనుపల్లవి

కాల కాల వల్లభే లలితే అతి లలితే (పాలయాశు)

చరణం 1

గాన వినోదినీ నిరంజనీ
దాన ప్రదాయినీ రంజనీ
మానోన్నతిం దేహి మే శివే
మానవతీ హిమ గిరి తనయే (పాలయాశు)

చరణం 2

కంజ లోచనే కామాక్షీ
పంచాక్షర వైభవ ముదితే
కామ కోటి పీఠ సువాసినీ
శ్యామ కృష్ణ పరిపాలిత జననీ (పాలయాశు)


பல்லவி

பால(யா)ஸு1 மாம் பர தே3வதே

அனுபல்லவி

கால கால வல்லபே4 லலிதே அதி லலிதே (பாலயாஸு1)

சரணம் 1

கா3ன வினோதி3னீ நிரஞ்ஜனீ
தா3ன ப்ரதா3யினீ ரஞ்ஜனீ
மா(னோ)ன்னதிம் தே3ஹி மே ஸி1வே
மானவதீ ஹிம கி3ரி தனயே (பாலயாஸு1)

சரணம் 2

கஞ்ஜ லோசனே காமாக்ஷீ
பஞ்(சா)க்ஷர வைப4வ முதி3தே
காம கோடி பீட2 ஸுவாஸினீ
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண பரிபாலித ஜனனீ (பாலயாஸு1)


ಪಲ್ಲವಿ

ಪಾಲಯಾಶು ಮಾಂ ಪರ ದೇವತೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಕಾಲ ಕಾಲ ವಲ್ಲಭೇ ಲಲಿತೇ ಅತಿ ಲಲಿತೇ (ಪಾಲಯಾಶು)

ಚರಣಂ 1

ಗಾನ ವಿನೋದಿನೀ ನಿರಂಜನೀ
ದಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ರಂಜನೀ
ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಶಿವೇ
ಮಾನವತೀ ಹಿಮ ಗಿರಿ ತನಯೇ (ಪಾಲಯಾಶು)

ಚರಣಂ 2

ಕಂಜ ಲೋಚನೇ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ವೈಭವ ಮುದಿತೇ
ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಪೀಠ ಸುವಾಸಿನೀ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಪಾಲಿತ ಜನನೀ (ಪಾಲಯಾಶು)


pallavi

pAlay(A)Su mAM para dEvatE

anupallavi

kAla kAla vallabhE lalitE ati lalitE (pAlayASu)

caraNam 1

gAna vinOdinI niranjanI
dAna pradAyinI ranjanI
1mAn(O)nnatiM dEhi mE SivE
mAnavatI hima giri tanayE (pAlayASu)

caraNam 2

kanja lOcanE kAmAkshI
2panc(A)kshara vaibhava muditE
3kAma kOTi pITha 4suvAsinI
SyAma kRshNa paripAlita jananI (pAlayASu)


പല്ലവി

പാലയാശു മാം പര ദേവതേ

അനുപല്ലവി

കാല കാല വല്ലഭേ ലലിതേ അതി ലലിതേ (പാലയാശു)

ചരണമ് 1

ഗാന വിനോദിനീ നിരഞ്ജനീ
ദാന പ്രദായിനീ രഞ്ജനീ
മാനോന്നതിം ദേഹി മേ ശിവേ
മാനവതീ ഹിമ ഗിരി തനയേ (പാലയാശു)

ചരണമ് 2

കഞ്ജ ലോചനേ കാമാക്ഷീ
പഞ്ചാക്ഷര വൈഭവ മുദിതേ
കാമ കോടി പീഠ സുവാസിനീ
ശ്യാമ കൃഷ്ണ പരിപാലിത ജനനീ (പാലയാശു)


Pallavi

O Supreme (para) Goddess (dEvatE)! Please protect (pAlaya) me (mAM) quickly (ASu) (pAlayASu).

Anupallavi

O Consort (vallabhE) of Siva – Destroyer (kAla) of yama (kAla)! O Great (ati) Sporter (lalitE) lalitA (lalitE)!
O Supreme Goddess! Please protect me quickly.

Charanam

1.O Enjoyer (vinOdinI) of music (gAna)! O Spot-less (niranjanI)! O Bestower (pradAyinI) of gifts (dAna)! O Delighter (ranjanI)!
Please elevate (unnatiM dEhi) me (mE) in honour (mAna), O SivA (SivE)! O Respected One (mAnavatI)! O Daughter (tanayE) of Snow (hima) Mountain (giri)!
O Supreme Goddess! Please protect me quickly.

2.O Lotus (kanja) Eyed (lOcanE), kAmAkshI! O Mother who rejoices (muditE) in the grandeur (vaibhava) of Holy Five (panca) Syllable (akshara) (na-maH-Si-vA-ya) (pancAkshara)!
O Mother abiding (suvAsinI) in kAma kOTi pITha! O Mother (jananI) who nourishes (paripAlita) SyAma kRshNa!
O Supreme Goddess! Please protect me quickly.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.